Дипломна работа на тема: " Лизинговите операции в международната търговия"
ИмеДипломна работа на тема: " Лизинговите операции в международната търговия"
страница4/9
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер1.02 Mb.
ТипДиплом
източникhttp://www.koronal.com/downloads/LIZINGOVI OPERACII.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Фирми в сферата на онези отрасли на материалното производство, за развитието на които научно-техническия прогрес играе важна, решаваща роля. Подобни фирми наематели търсят наемодатели, които са в състояние да предложат благоприятни условия за периодична подмяна на наетите машини и съоръжения, съобразно ритъма на усвояване на достиженията на научно-техническата мисъл в тяхното производство. Тази практика широко се прилага от американски фирми, чрез лизинга решават важни задачи на дейността по обновяването на машинния си парк.

 • При широко разклонена мрежа от задгранични дъщерни предприятия и филиали, строга финансова дисциплина, налагана от централната (компанията- майка) прави по- изгодно, а в определени случаи и единствено възможно, използването на лизинг за разширяване на производствения капацитет на задграничните поделения.

 • Големи производствени фирми, които по съображения от данъчно или друго естество, предпочитат чрез лизинга да разширят дейността си, вместо да увеличават собствения си капитал. Този процес много често е свързан с периоди на възходяща конюнктура на пазара.

 • Нови фирми или с къс, сравнително кратък период на дейност, коетопредполага ограничени финансови възможности. В този период на утвърждаването им, лизингът може значително да допринесе за разширяване на производството и реализацията.

  Тази класификация е свързана преди всичко с предимствата на лизинга пред другите форми и средства за финансиране на производствената и пласментна дейност на фирмите. Излизането на една или друга фирма в качеството на наемател на международния пазар може да бъде продиктувана и в зависимост от конюнктурните условия, и от съображения, стоящи вън от възможностите и намеренията на самата фирма.

  4.2. Фирми наемодатели

  В качеството на наемодатели на международния пазар се срещат лизинговите посредници брокери, специализираните лизингови компании, фирмите производителки на търсените под наем машини и съоръжения.

  • Лизингови посредници (брокери). Тези фирми предлагат своите услуги в качеството на посредник между наемателя и финансовия институт, който осъществява финансирането, т.е. покупка на въпросното съоръжение, отдавано под наем, наемателят сам избира и специфицира необходимите му машини и съоръжения и сключва договор с доставчика. Ролята на посредника се свежда до установяване на връзката с финансовия институт, който придобива собственост върху наеманото съоръжение, като финансира покупката на съоръжението. При интернационалния лизинг ролята на лизингов брокер може да играе и специализирана лизингова компания, която представлява чужда лизингова компания пред национални наематели (това е т.нар. непряк експортен лизинг).

  • Специализирани лизингови компании. Те закупуват непосрествено от производителите или от посредническите фирми машини и съоръжения и ги отдават под наем, като техни собственици. За целта специализираните лизингови компании могат да действат по следните два начина:

  - по своя инициатива и избор съобразно търсенето на пазара и др. съображения закупуват машините и съоръженията и образуват собствен парк;

  - закупуват машините и съоръженията на основата на предварителна съгласуваност с фирмите, бъдещи наематели, т.е. по предоставяни им спецификации, инструкции и др. Подопбна практика е характерна най- вече в Западна Европа. Собствеността върху наетите машини и съоръжения предоставя на специализираните лизингови компании възможността да ползват заеми от различните финансови институти.

  Специализираните лизингови фирми се създават под формата на самостоятелни компании, дъщерни предприятия на производствени фирми или финансови институти (банки, застраховтелни компании и др.) с цел осигуряване на източници за допълнителни финансови средства. В редица случаи специализираните лизингови компании могат да бъдат организирани и като съвместни дъщерни предприятия на производствени фирми и финансови институти. В зависимост от характера на обекта, отдаван под наем, се различават специализирани лизингови компании (по групи стоки) и универсални (предлагащи лизнгови услуги по широка номенклатура от стоки).

  Лизинговите фирми могат да ограничат дейността си само в рамките на една страна (най- често, когато отдават под наем стандартни машини и съоръжения- пълно строително оборудване, селскостопанска техника и др.) или да я разпрострат и върху чужда територия. За целта се създават дъщерни предприятия, което предполага по- благоприятни условия за организация на дейността, за установяване на непосредствениконтакти с контрагентите, за по- ефективно осъществяване на техническото обслужване, за срочно набиране на необходимата информация относно резултатите от действието на лизинговите договори, за проявяваните от клиентите - наемателни качества, за условията, при които се ползват наетите машини и съоръжения и др.

  Практиката познава и международни специализирани лизингови компании, които носят същите характерни особености на организация и дейност, както международните промишлени компании (например - Интерлиз, в която участват лизингови компании от Белгия, Франция, Дания, Германия, Англия, Италия, Холандия, Норвегия, Швейцария, Испания). Лизинговите компании са обединени в национални и международни асоциации. В Западна Европа е организиран т.нар. Лизингов клуб, в който са представенилизингови компании и финансови институти, осъществяващи лизингови операции от Белгия, Холандия, Германия, Франция, Италия, Норвегия, Австрия, Швеция, Швейцария, Испания, България чрез А.Ф.Булгарлизинг.

  Фирми производителки, сключващи преки договори за отдаване под наем на произвежданата от тях продукция. Подобна практика е особено ефективна при лизинга на скъпоструващи и уникални машини и съоръжения, чието ползване е тясно свързано най- вече по линията на техническото обслужване с участието на самия производител.


  5. Лизингова сделка. Същност и особености

  В сравнение с обичайната сделка за покупко- продажба, лизинговата сделка съдържа специфични особености, прявяващи се на различни етапи на нейната обработка.


  5.1. Същност и етапи на процеса на обработка на лизинговата сделка

  Инициативата за сключване на лизингова сделка принадлежи по правило на фирмата наемател. Това се обуславя от посочената вече особеност на лизинговата операция, която най- често предполага наемателят сам да избере и специфицира наеманите машини и съоръжения и техния доставчик. Ето защо начало на лизиниговата сделка са проучванията, които наемателят прави на възможностите за ползване под формата на лизинг на съответен тип или модел съоръжения, съобразно собствените си изисквания и конкретни възможности при съществуващите условия. Наемателят установява пряка връзка с фирмата производител на въпросното съоръжение, провежда търговските и технико- икономическите преговори, за да се изяснят условията на доставката. При благоприятен изход на преговорите този първи етап на подготвяне на сделката приключва със състаяне на проформа фактура.

  На следващия етап от подготовката на лизинговата сделка се цели постигането на съгласуваност между фирмата производител и съответната лизингова фирма с цел да се осъществи покупко- продажбата на въпросното оборудване. Фирмата наемодател извършва собствени проучвания относно финансовото положение на наемателя, очакваната ефективност на планираните инвестиции, комплексната характеристика на изделието, което ще представлява обект на лизингова дейност и др. Тези проучвания се осъществяват на основата на документи и материали, представени от фирмата наемател. В резултат на извършените проучвания, фирмата наемодател за нейна сметка завежда досие на фирмата наемател.

  При постигнато съгласие между наемателя и доставчика, да сключат сделка за покупко- продажба на съответните машини и съоръжения, започва третият етап на конкретната подготовка за сключване на сделката, т.е. обработка на лизинговата операция - на проектодоговора, съдържащ общите условия на лизинга и изпращането му до наемателя, едновременно с изпращане на предложение за закупуване на съответното оборудване от посочената фирма доставчик. Ако наемателят е съгласен с условията на наемодателя (което обикновено се постига след допълнителни доуточнявания с фирмата наемодател), той връща на лизинговата фирма подписано копие на проектодоговора, заедно с подписана бланка за поръчка на оборудването. На тази основа фирмата наемодател потвърждава съгласието си за покупка на оборудването с изпращането на приподписаната бланка за поръчка до доставчика. Между фирмата наемател и доставчика се установява пряк контакт, осъществява се предаване и приемане на оборудването, потвърдени с приемо- предавателен протокол, въз основа на който лизинговата фирма осъществява изплащането на оборудването. С това сделката е сключена и съгласно особеностите на лизинговия договор започва да тече срокът на лизинга и задълженията за заплащане на договорения наем. На следната схема се проследяват етапите на лизинговата сделка.

  Модел на етапи на лизингова операция при финансов лизинг.

  Схема 5.

  Лизингодател

  Лизингополучател


  Доставчик


  1. Преговори между лизингополучателя и доставчика

  2. Оферта от страна на лизингополучателя

  3. Проучване от страна на лизингодателя

  4. Предложения за договор за лизинг и договор за покупка

  5. Сключване на договор за лизинг и договор за покупка

  6. Доставка на обекта на лизинга

  7. Изплащане стойността на обекта

  8. Периодични лизингови вноски

  9. Прекратяване на лизинговия договор

  6. Договор за лизинг

  В договора за лизинг, регламентиращ отношенията между наемодателя и наемателя, не винаги се съдържат всички изяснени по- долу клаузи. Съществуват различни варианти от гледна точка на техния брой и съдържание в зависимост от договореността между контрагентите, диктувана от техните интереси и изисквания, от естеството на обекта на лизинговата операция, от конкретните условия за приложение на договора и др.

  6.1. Предмет на договора

  В тази по същество въвеждаща клауза се формулира целта на лизинговия договор - предоставяне под наем за ползване на даден вид оборудване (стандартно или специално) с конкретизиране на съответните услуги, оказани от наемодателя на наемателя в процеса на експлоатация на оборудването.

  6.2. Избор на обекта на лизингова сделка

  Наемателят избира и специфицира съобразно своите изисквания наеманите машини и съоръжения, транспортни средства и др. и техния доставчик. Както беше посочено, при оперативния лизинг той твърде често прави своя избор върху предложената му от наемодателя номенклатура на предпочитаните обекти, образуващи собствен парк на лизинговата фирма, на производителя или посредника.

  6.3. Срок на договора за лизинг

  Обичайно приетата практика предвижда един първоначален неотменяем перид на действие на лизинговия договор, който, както беше посочено, съвпада по правило с продължителността на икономическия живот на обекта на лизинга. В редица случаи с изтичането на този период започва нов, наречен остатъчен, в течение на който на наемателя са предоставени посочените на предните страници алтернативи за избор - покупка по остатъчна стойност, продължаване на срока на лизинговия договор или връщане на изделието на собственика му (наемодателя). Тази клауза на лизинговия договор следва да бъде съобразена с ограниченията в националните законодателства относно максималния срок на лизинговите договори. От гледна точка на сроковете на действие на международната практика, се различават още лизингови договори за рентинг или хайеринг с продължителност от няколко часа до 3 години.


  6.4. Собственост върху обекта на лизинга

  Лизинговият обект е изключителна собственост на наемодателя. Това означава, че наемателят няма право да продава, отдава в субаренда или внася изменения в този обект. Върху ползваните под наем машини и съоръжения задължително стои името на наемодателя в качеството му на собственик. При смяна на собствеността върху обекта на лизинг, договорът за наем запазва своята сила със съответната промяна на собственика - наемодателя.

  По времето на експлоатацията на машините и съоръженията наемателят може да внася в тях известни подобрения за сметка на наемодателя, само когато те са направени с негово съгласие. Ако съгласието на наемодателя не е получено, при връщането на машините и съоръженията с изтичането на срока на лизинговия договор, наемателят отстранява и запазва за себе си подобренията (ако практически това е възможно) или за собствена сметка ги предоставя заедно с подобренията на наемодателя, без да са нанесени каквито и да било вреди или щети върху тях.

  В тази клауза на договора се формулира обичайното задължение на наемателя да полага грижи на добър стопанин за наетите машини и съоръжения, а в случаите на недобросъвестно отношение при експлоатацията им, да обезщети наемодателя, освен ако щетите не са настъпили по вина на самия наемодател.

  6.5. Гаранции

  Tази факултативна клауза в лизинговия договор носи различни варианти на съдържание и формулировка. Отсъствието или сравнително малкото гаранции в лизинговия договор са един елемент от рекламата и фактор, благоприятстващ интереса към този вид сделка. Най- често гаранциите при сключване на лизинговия договор се заключват в задължението на наемателя да извърши авансово плащане при подписването на договора. Самата форма на плащане на наема може да представлява благоприятна предпоставка за гарантиране интересите на наемодателя - например чрез издаването на трати, от страна на наемателя, ппускани на паричния пазар и покриващи като цяло общата сума на наема за целия неотменяем период на ползване на наетите машини и съоръжения.

  6.6. Доставка и монтаж на наеманите машини и съоръжения

  Доставката на наеманите машини и съоръжения се счита за реализирана с подписването на приемо- предавателния протокол, установяващ съответствието им на изискванията на наемателя, формулирани в договора. Протокоът се подписва от наемателя, наемодателя или доставчика (или негов представител). Монтажът на машините и съоръженията се осъществява за сметка и риск на наемателя, доставчика или наемодателя съгласно постигната договореност (на практика, обикновено от доставчика). След монтажа и въвеждането в експлоатация на наетите машини и съоръжения, се подписва нов протокол - между страните по лизинговия договор - за нормалното функциониране на наетото оборудване.

  При оперативния лизинг доставката, монтажът и пускането в експлоатация на машините и съоръженията се осъществяват по правило от наемодателя.

  Уреждането на евентуално възникнали рекламации се извършва както при всяка обичайна доставка на машини исъоръжения - директно между производителя или наговия посредник и наемателя.

  6.7. Експлоатация и поддържане на наеманите машини и съоръжения

  Съгласно постигнатата договореност, техническото обслужване на машините и съоръженията в процеса на тяхната експлоатация се осъществява от наемодателя или наемателя. При финансовия лизинг се поема от наемателя, но когато обектът на лизинг е уникално или сложно оборудване - арендодателят най- често осъществява за собствена сметка и собствен персонал поддържането и обслужването му.

  При стандартни машини и съоръжения, транспортни средства, селскостопански машини и др. наемателят твърде често изпълнява за собствена сметка и собствени кадри техническото обслужване. В тези случаи, в лизинговия договор се включват обичайните клаузи на класическия договор за покупко- продажба относно гаранционния период и срока на пробна експлоатация.

  В процеса на експлоатация на машините и съоръженията, наемодателят запазва правото си на инспекция и контрол върху него, реализирано по негова инициатива.
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9

  Свързани:

  Дипломна работа на тема: \" Лизинговите операции в международната търговия\" iconДипломна работа На тема: Тенденции в развитието на международната търговия с оръжие
  От друга страна сме свидетели на глобализацията и интернационализацията световната икономика, а това е пряк резултат от международната...
  Дипломна работа на тема: \" Лизинговите операции в международната търговия\" iconДипломна работа Тема: "Електронната търговия – маркетингов, продажбен и комуникационен феномен"

  Дипломна работа на тема: \" Лизинговите операции в международната търговия\" iconМагистърска програма "международни бизнес отношения" Курсова работа по " Право на международната търговия" Тема: "
  Тема: “Транснационалните корпорации – понятие, способи за осъществяване на дейността им и принципи”
  Дипломна работа на тема: \" Лизинговите операции в международната търговия\" iconДипломна квалификация курсове през 2006 година
  Основни гинекологични операции: Вагинални пластики; Хистеректомии екстрафасциална, интрафасциална, вагинална; Операции върху маточна...
  Дипломна работа на тема: \" Лизинговите операции в международната търговия\" iconДипломна работа
  Земеделска кооперация за производство и търговия”Напредък”-с. Три кладенци(Врачанско)
  Дипломна работа на тема: \" Лизинговите операции в международната търговия\" iconДипломна работа превод: Стефан Станчев
  Как да превърнем разглеждането на актуален проблем в научно издържана дипломна работа
  Дипломна работа на тема: \" Лизинговите операции в международната търговия\" iconТема Електронна търговия
  В широк смисъл то обхваща всички операции, които се реализират по електронен път чрез Интернет за извършване и поддържане на търговски...
  Дипломна работа на тема: \" Лизинговите операции в международната търговия\" iconДипломна работа тема : Миграционните процеси в община Благоевград
  Избрания за разработка проблем в дипломната работа, безспорно е актуален, значим и полезен
  Дипломна работа на тема: \" Лизинговите операции в международната търговия\" iconКонспект по Валута и валутни операции в банките
  Търгуване на валутите Междубанкова валутна търговия; Операции на валутния пазар
  Дипломна работа на тема: \" Лизинговите операции в международната търговия\" iconДипломна работа тема: Фондови борси
  Заключение
  Поставете бутон на вашия сайт:
  Документация


  Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
  прилага по отношение на администрацията
  Документация
  Дом