Дипломна работа на тема: " Лизинговите операции в международната търговия"
ИмеДипломна работа на тема: " Лизинговите операции в международната търговия"
страница3/9
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер1.02 Mb.
ТипДиплом
източникhttp://www.koronal.com/downloads/LIZINGOVI OPERACII.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Краткосрочно наемане (short - term hire )

Търговското предприятие за немане на автомобили притежава парк от превозни следтва, всеки от които струва 200 000 FRF. Изхождайки от опита е определено, че едно превозно средство притежава полезен оперативен живот (срок на служба) 24 месеца. След този период експлоатационният режим го прави ненадежден като предложение. В течение на двугодишния период може да се случат 200 наемания за срок то няколко часа до месец. В края на полезния им живот, превозните средства се продават.

Търговската дейност би била успешна, ако предприятието беше в състояние да дава под наем всяко превозно средтво по 100 пъти при среден период на наемане 4 дни на следната основа:


дневна рента 700 FRF

среден месечен доход

(100 х 4 х 700) / 24 11 666.70 FRF

средни месечни разноски

за поддръжка 1 250.00 FRF

нетен месечен доход 10 416.70 FRF

нетен приход от продажбата

в края на периода 30 000.00 FRF

Годишната печалба при тези парични потоци, изразена в проценти е 31.40%. Ако стойността на финансирането, изразена в проценти, е 15%, то печалбата от паричните средства би била 16.40% годишно, което осигурява подходяща разлика за удовлетворяване на административни и други разходи, а също и печалба.

Ако търговската дейност обаче отслабне, поради някаква причина и броят на наеманията намалее на 80, финансовите резултати могат да изглеждат както следва:


дневна рента 700 FRF

среден месечен доход

(100 х 4 х 700) / 24 11 666.70 FRF

средни месечни разноски

за поддръжка 1 250.00 FRF

нетен месечен доход 10 416.70 FRF

нетен приход от продажбата

в края на периода 30 000.00 FRF


На тази основа брутната печалба би била 12.60% годишно и бизнесът за наемане на коли би губил 2.40% годишно от паричните средства, инвестирани и то преди да се калкулират каквито и да било свръхдози. Във втория пример разходите по техническото обслужване са по-ниски, а сумите от продажбите на превозни средства са по-високи вследствие на на намалените амортизации.

Трябва да се отбележат две различия между оперативния и финансовия лизинг. Първо: фирмата за наемане на автомобили обикновено се задължава да осигури замяна, ако поради някаква причина наето превозно средство излезе от употреба. Ако заместването не се осигури, наемащият няма да плаща рентни суми. Обикновено компаниите за даване на коли под наем приемат осигуряването на употребата на един вид превозно средство, а не на специфично такова. Второ: компанията за даване под наем е отговорна за техническото обслужване. Лизингодател, приемащ да осигури заместващо оборудване и с отговорност за техническото обслужване, явно поема два риска на собствеността.

Оперативния лизинг може да включи също и осигуряване на допълнителни услуги. например: лизингодателят на монетни машини за безалкохолни напитки може да доставя кафе, чай, мляко на прах, шоколад, захар, в допълнение на лизингта на машината и да поеме редовното техническо обслужване. Лизингодателят на подвижен кран може да осигури опитен оператор (кранист). По аналогичен начин чартър на кораби и самолети може да включи осигуряване на екипаж, гориво и други спомагателни услуги.


Компютърен лизинг

Производител на компютри е разработил неголяма бизнес система, за която се очаква силно търсене в продължение най-малко три години. Производителят е убедил лизинговата компания, че системата е добра търговска перспеткива. Лизинговата компания и производителят са съгласни, че системата която ще бъде предложена за продажба на 240 000.00 FRF. Техническото обслужване ще трябва да се осигурява от производителя пряко към крайния потребител, посредством отделен договор за техническото обслужване. Лизингодателят установява рентна сума 8 750.00FRF, която се платща месечно по споразумение, при минимален договорен период 6 месеца. При този сценарий може да възникнат няколко ситуации:

Както предсказва производителя, системата остава конкурентноспособна в течение на 36 месеца, в което време една нова система, по-евтина и с по-добро качество, излиза на пазара. В резултат не остава пазар за старата система, която придобива нищожна цена:


цена на оборудването 200 000.00 FRF

месечна рента 8 750.00 FRF


Ако систмета остане на лизинг за целия период от 36 месеца, доходът на лизингодателя за неговата инвестиция е 32.35% годишно, допускайки разход на употребени парични ресурси 15%, тогава брутният марж е17.35%.

Ако планът на производителя е доказано оптимистичен обаче и само 26 месеца са изминали преди остаряването на системата, тогава дохода на лизингодателя е само 11.72%. В този случай лизингодателят ще понесе загуба от 3.2% на година, поради направен разход на финансов ресурс преди да се калкулират свръхразходите.

При оперативен лизинг, лизингодателят (или другата страна - производител) допуска риска, че системата остава подходяща за лизинг за период, който е достатъчен за спечелване на удовлетворителен доход срещу инвестицията. Ако се изисква печалба 5% годишно, лизингодателят ще се нуждае от даване под лизинг на системата за 30 месеца срещу 8 750.00 FRF месечно, за да пристигне желаната печалба.

Един лизингодател може да бъде в състояние да осигури целевата печалба чрез пласиране на системата, или на част от нея (например - принтера) на пазар на втора ръка след около 24 месеца:


цена на оборудавнето 200 000.00 FRF

месечна рента 8 750.00 FRF

нетни приходи от

продажбата на принтера 42 000.00 FRF


На тази основа лизцингодателят ще постигне печалба 20.1% годишно. Печалбата е свързана с предсказването от страна на лизингодателя, че съществува пазарно търсене на използвани принтери.

Намерено е, че предсказаният от производителя полезен живот (срок на служба) е точен, но потребителя за първи път използва компютри и решава, че систметата притежава недостатъчен капацитет за неговите нужди след шест месечен неотменяем лизингов период. Потребителят отменя лизинга и връща системата. Лизингодателят определя втори потребител и урежда следващия лизинг три месеца по-късно за 27 - месечен срок при месечна рента от 8 100.00 FRF.


цена на оборудаването 200 000.00 FRF

месечна рента за първите 6 месеца 8 750.00 FRF

месечна рента за втория период 8 100.00 FRF

Печалбата на лизингодателя за употребените парични следства ще бъде 20.1% годишно.

Оперативният лизинг обикновено позволява по-голяма сфера на действие, отколкото финансовият лизинг, понеже осигурява и задъжава лизингодателя с допълнителни услуги, като например техническо обслужване, застраховка, гориво и състав за експлоатация и ремонт. Примерите показват, че лизингодателят се нуждае от обстойно признаване на избрания пазар на оборудване, за да може да оценява рисковете преди да влезе в оперативен лизинг.


3.3. Друг критерий за класификация на лизинга е според обекта на лизинга.

Като се изхожда от направената вече хатактеристика на обекта на лизинг, може да се направи изводът, че в световната практика в обхвата му се включват както дълотрайни активи, така и краткотрайни активи и трудови ресурси.

От своя страна лизингът на дълготрайни активи в зависимост от това, дали обектът е нов или употребяван, бива:

лизинг от първа ръка;


лизинг от втора ръка;

лизинг по остатъчна стойност.

При лизингът от първа ръка, обектът е нов и няма определена амортизация. Характерно за лизинга от втора ръка е, че обектът е употребяван (има набрана амортизация), след частичен или основен ремонт е възстановен и в цената на лизинговия договор се включва тази нова възстановителна стойност. За разлика от него, при лизинг по остатъчна стойност в договорната цена се включва остатъчната стойност на обекта.

Лизингът на краткотрайните активи бива:

 • промишлен: при него обект са суровини, материали и полуфабрикати, предназначени за производствена дейност;

 • търговски: тук обект също са краткотрайни активи, но целта е крайно потребление. Този вид лизинг може да бъде само вътрешен.

Като обект на лизинг в световната практика се среща отдаването на екипи от специалисти и експерти в определено направление. В такива случаи е налице персонален лизинг.

2.4. В зависимост от това, коя от страните поема чрез лизинговия договор риска и всички задължения, свързани с експлоатацията на обекта, в практиката са разпространени:

 • бруто лизинг - лизингодателят поема някои или по- голяма част от разходите и задълженията, свързани с поддръжката и обслужването на обекта. Тук гамата на поетите задължения е твърде разнообразна и произтича от особеностите на обекта. А когато наемодателят осигурява екип от специалисти, осигуряващи поддръжката и управлението на актива, е налице пълно сервизен лизинг.

 • нето лизинг - при него всички разходи, задължения и рискове, свързани с погиване на актива са за сметка на лизингополучателя. Разновидност на нето лизинга е нето- нето лизинг, при който в договора съществува клауза за връщане на актива по определена цена.

Лизингът дава възможност за промяна на формите на собственост. Това става чрез включване в договора на клаузата за закупуване. Затова в световната практика са познати: лизинг с право на закупуване и лизинг без право на закупуване на актива

При обекти на лизинг с кратък икономичеси живот е логично лизонгополучателят освен печалба от лзинговта сделка, да търси евентуален купувач за актива. Такъв купувач може да бъде лизингополучателят. От своя страна той познава техническите качества на обекта, от което следва, че също има изгода от евентуална покупка. В такива случаи в лизинговия договор се включва клауза за закупуване. Тя обикновено влиза в сила в края на лизинговия срок, но може да се упражни и по друго време чрез използване на предварително уговорен начин за определяне на покупната цена. Най- често покупната цена е еавна на остатъчната стойност на обекта. Друг вариант на определяне на покупната цена е чрез посочване в договора на уговорен процент от пазарната цена. Ако не се постигне такава договореност, може да се назначи експерт, одобрен и от двете страни, който да определи покупната цена на обекта.

2.5. В зависимост от броя на субектите, финансиращи лизинговата операция, лизингът бива :

 • едностанен;

 • двустранен;

 • многостранен.

Едностранният лизинг се характеризира с един лизингодател, който закупува активи със собствени средства. Едностранен може да бъде както финансовия, така и оперативния лизинг. При двустранния лизинг финансирането се рразделя между лизингодателя и друга кредитна институция.


Формата на многостранен лизинг приемата някои едромащабни лизингови операции. Такъв е разделният лизинг. При него като страна лизингодател се явява не един, а няколко обекта. Многостранният лизинг е свързан със значителни разходи, затова се прилага на обекти с много висока стойност и лизингов срок.

2.6. Според последователността на сключване на лизинговата сделка той бива : пряк и обратен. Технологията на осъществяване на лизинговата операция може да се изрази по следния начин:


доставка схема 4


Лизингодател

Доставчик

Лизингопо-лучател


доставчик


договор за доставка лизинг


Схема на пряк лизинг.


Лизингодател

Доставчик

продажба


лизинг


Схема на обратен лизинг.


2.7. В зависимост от мястото на стопанската дейност бива: вътрешен и международен лизинг. Вътрешен - лизингът на оборудване от лизингодател, който е разположил в една страна към лизингополучател от същата страна, се нарича вътрешен, макар че и той може да има международен отенък.

Външнотърговски или международен лизинг - лизинг на оборудване от лизингодател, който е разположен в една държава към лизингополучателя от друга, е известен като вънпшнотърговски лизинг.

3. Видове лизингови сделки

В някои страни се прави разлика, не само между финансов и оперативен лизинг. Известни са още следните разновидности:

3.1. Капиталов лизинг - следва да удовлетворява следните критерии (характерно за САЩ):

 • лизинговият договор е структуриран така, че да прехвърля собствеността върху оборудването от лизингодателя към лизингополучателя в края на лизинговия период.

 • лизингополучателят има право на избор на покупката на оборудването на ниска цена.

 • неотменяемият период на лизинга е равен на 75% или повече от полезния живот на оборудването, както е оценено в началото на договора.

 • сегашната стойност на минималните лизингови плащания е равна или по- голяма от 90% от справедливата поазарна цена на оборудването (тя се определя след като се предвидят всички инвестиционни стимули, отиващи като естесвени преимущества към лизингодателя).

3.2. Истински лизинг - ако лизингът в конкретната страна се подчинява на местните закони, то той може да се разглежда като истински лизинг в тази страна. Възниква объркване понеже истински лизинг в една страна не е задължително да е истински лизинг. В други случаи на международен лизинг, например истниски лизинг във Франция или Индонезия, който съдържа възможност за покупка, не би бил истински във Великобритания. По подобен начин истински лизинг във Великобриятания може да съдържа урежадне за споделяна остатъчна сотйност, което ще го разграничи от същото понятие в САЩ. Следователно важно е да се опередели думата истински с термините на юирсдикцията, в която тя се използва.

Лизинг, който се квалифицира като истински лизинг в САЩ обикновено съдържа възможност за лизингополучателя да закупи актива в края на лизинговия срок срещу неговата справедлива пазарна цена и да поднови лизинга за следващия период или за следващия период за рентна сума, която отразява тази справелдлива пазарна стойност. В общия случай за да изчисли рентните плащания, лизингополучателя използва оценката направена в началото на лизинга на справедлива пазарна цена.

Необходимостта от използване на оценената бъдеща стойност на актива надминаваща нетната инвестиция на лизингодателя в лизинга в рая на срока се налага от рисковете на собстевността, които лизингодателя приема освен ако не е постигнал в началото на лизинга гаранция за предполагаема бъдеща стойност от трета страна. Това се нарича застраховане на остатъка или гаратнция на остатъка. 3.3. Лизинг с пълно заплащане - лизингът с пълно заплащане описва лизинг, при който лизингодателят има за цел не само да възстанови цялата първоначална капиталова инвестиция според договора с лизингополучателя, но и да постигне определена печалба от паричните суми, които се използват за финансиране на инвестицията. Обратно на лизинг с пълно изплащане е лизинг с частично или без пълно изплащане.

4. Структура на системата за организация на лизинговите операции

4.1. Фирми наематели :

 • Финансово затруднени фирми, които компенсират недостига на средства чрез лизинга, за да разширят производствения си капацитет. Това позволява собственият капитал да намери по- широко приложение, надхвърлящо основната инвестиционна дейност - усъвършенстване на управлението и организацията на дейността на фирмата, по- рационално провеждане на търговската политика, разширяване на научно-техническите изследвания и др. Основният ефект от приложението на лизинговите операции се заключва във възможността, заплащането на правото да се ползват под наем необходимите машини и съоръжения, да се осъществява за сметка на печалбата, реализирана в процеса на тяхната експлоатациа.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Свързани:

Дипломна работа на тема: \" Лизинговите операции в международната търговия\" iconДипломна работа На тема: Тенденции в развитието на международната търговия с оръжие
От друга страна сме свидетели на глобализацията и интернационализацията световната икономика, а това е пряк резултат от международната...
Дипломна работа на тема: \" Лизинговите операции в международната търговия\" iconДипломна работа Тема: "Електронната търговия – маркетингов, продажбен и комуникационен феномен"

Дипломна работа на тема: \" Лизинговите операции в международната търговия\" iconМагистърска програма "международни бизнес отношения" Курсова работа по " Право на международната търговия" Тема: "
Тема: “Транснационалните корпорации – понятие, способи за осъществяване на дейността им и принципи”
Дипломна работа на тема: \" Лизинговите операции в международната търговия\" iconДипломна квалификация курсове през 2006 година
Основни гинекологични операции: Вагинални пластики; Хистеректомии екстрафасциална, интрафасциална, вагинална; Операции върху маточна...
Дипломна работа на тема: \" Лизинговите операции в международната търговия\" iconДипломна работа
Земеделска кооперация за производство и търговия”Напредък”-с. Три кладенци(Врачанско)
Дипломна работа на тема: \" Лизинговите операции в международната търговия\" iconДипломна работа превод: Стефан Станчев
Как да превърнем разглеждането на актуален проблем в научно издържана дипломна работа
Дипломна работа на тема: \" Лизинговите операции в международната търговия\" iconТема Електронна търговия
В широк смисъл то обхваща всички операции, които се реализират по електронен път чрез Интернет за извършване и поддържане на търговски...
Дипломна работа на тема: \" Лизинговите операции в международната търговия\" iconДипломна работа тема : Миграционните процеси в община Благоевград
Избрания за разработка проблем в дипломната работа, безспорно е актуален, значим и полезен
Дипломна работа на тема: \" Лизинговите операции в международната търговия\" iconКонспект по Валута и валутни операции в банките
Търгуване на валутите Междубанкова валутна търговия; Операции на валутния пазар
Дипломна работа на тема: \" Лизинговите операции в международната търговия\" iconДипломна работа тема: Фондови борси
Заключение
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом