Дипломна работа на тема: " Лизинговите операции в международната търговия"
ИмеДипломна работа на тема: " Лизинговите операции в международната търговия"
страница2/9
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер1.02 Mb.
ТипДиплом
източникhttp://www.koronal.com/downloads/LIZINGOVI OPERACII.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Разновидности на финансовия лизинг:

1. Продажба с обратен лизинг (lease back) - при тази разновидност на финансовия лизинг прогавачът- доставчик на съоръжението и наемателят са една и съща фирма. Наричан още възвратен лизинг, този вариант се прилага най- вече в случаите, когато фирмата наемател има за цел подобри своето финансово състояние, като използва допълнителни източници на финансови средства.. Обект на тази форма на лизинг е най- често употребяване оборудването от страна на неговия собственик на наемодателя, който го отдава пд наем на същия, т.е.на бившия собственик, превръщащ се в негов наемател. Възвратният лизинг се прилага и при нови съоръжения, предмет на внос. В този случай, бъдещият наемател, се явява и вносител, и изпълнява всички формалности, свързани с пресичането на границата.


2. Лизинг на доставчика (“credit baildefournisseur”) - тази разновидност на финансовия лизинг е твърде близка до възвратния, но при нея доставчикът играе ролята както на продавач на арендуваното съоръжение, така и на главен наемател. Самият той не ползва наетото съоръжение, а го отдава в субаренда, като субарендаторите могат да бъдат и зад граница, т.е.лизинговата сделка може да носи международен характер. Отдаването на съоръжението в субаренда по същество е едно от определящите условия на договора, поради което за това не се иска съгласието на наемодателя.

3. Ливъридж лизинг (leveraged leasing), още наричан Дъми корпорейшън. Този вариант предполага по- голямата част от необходимите финансови средства да се предоставят в заем от трета страна. Обикновено тази форма се прилага при сделки, възлизащи на високи стойности, в които участват по- голям брой заемодатели, наематели и наемодатели. Това налагамного често участието на посредници (брокери), които координират действията на отделните участници в една по същество сделка пакет (package deal) с отчитане интересите на всички страни. Практиката на ливеридж лизинг се свързва в редица случаи и със суздаването на т.нар.доверителна или “подставена” корпорация.

Различават се две основни разновидности на този вариант на финансовия лизинг: обикновена (стандартна) форма на ливеридж лизинг. В операцията участват три страни: наемател, наемодател и заемател. По правило в качеството на гаранция върху заема, наемодателят оформя в полза на заемодателя ипотечен залог върху съоръжението и прехвърля чрез цесия празвата за получаване на арендните плащания върху заемодателя (банки, застрахователни компании и др.);

сложна форма на ливеридж лизинг, в която участват най- често следните пет страни:

  • Брокер, който организира сключването и реализацията на сделката. Неговото възнаграждение се движи в рамките на около 3% върху общата стойност на сделката. В качеството на брокери участват лизингови компании, търговски или инвестиционни банки и др.;

  • Доверителният собственик” (Dumy corporation), на когото принадлежи правото на собственост върху съоръжението и който се явява наемодател в сделката;

  • Учредителите на доверителната компания (trustee) - банки или лизингови фирми;

  • Наемодателят - в качеството на финансираща страна могат да участват банки, застрахователни компании и др. Заемът покрива между 60% и 90% от стойността на съоръжението, при годишна лихва 8-9% и срок 15-20 години;

  • Наемател, който също може да получи кредит за наемане на съоръжението.

Представа за сложна ливеридж операцивя дава схемата на страница 17, а зависимостта между страните на ливъридж лизинга е представена чрез схемата на страница 18.

Лизингова операция с участието на доверителна компания

(ливеридж лизинг)

схема 2.

Банка


Доверителен тръст

Наемател

погасяване на плащане на

кредита лизингови

вноски


потвърждение и

приемане


доставка

на обекта на

лизинга

предаване на

сертификат


Доверителен тръст

Производител

задължение предаване на

кредит собствеността

покупка и заплащане


Зависимост между страните на ливъридж лизинг схема 3.


Надзорник на договора

Част от дяловете

Обслужване на дългаРазпределение на изгодите от лизинга и иск върху оборудванетоУчастници в дяловете

Част от дълга

Участници в дълга


Надзорник на собственика


Рентен доход в излишък след обслужване на дълга


Рентен доход излишък след обслужване на дълга


Плащане на покупката


Лизингови рентни суми

право


Лизингов договор


Доставка на оборудване


Техническо обслужване

Лизингопо-лучател

Производител или доставчик

Плащане за ТО и резервни части


Някои от най- общите форми на финансов лизинг се илюстрират посредством следващите примери. Нека те са свързани с отдаването под наем на техническо оборудване с продажна цена 2 000 000 USD за срок от 36 месеца.

4. Лизинг без покупка или възможност за избор на възобновяване на договора - най- праволинейното лизингово споразумение осигурява равномерни рентни плащания, които се издължават месечно за срока на договора. При тези условия лизингодателят се ползва от всяка остатъчна стойност, която оборудването може да запази до края на трите години. Това свойство не би имало икономически ефект, ако полезния живот на оборудването беше по- малък от трите години и ако то нямаше остатъчна стойност. Лизингодателят обаче, не търси просто получаване на пари в края на лизинговия период за сметка на лизингополучателя. Ето защо, с изключение на обстоятелствата, при които е необходимо да се подготвят за конкретно данъчнооблагане или да се избегнат определени данъчни рискове в чуждата страна, лизинговите сделки включват или покупка, или възможност за подновяване на договора.

5. Лизинг с възможност за покупка на незначителна цена - лизингът може да съдържа възможност за лизингополучателя да закупи отново оборудването в края на лизинговия срок. Плащането на възможната покупка има твърде символичен ефект върху печалбата на лизингодателя (при положение, че оборудването има само икономическа или нищожна цена в края на лизинговия период, поради което се използва възможността за избор на покупка). Съществено е, че правото на собственост остава при лизингодателя през цялото време на лизинговия срок и преминава към лизингополучателя, само когато и ако се реализира възможността за покупка.

6. Лизинг с предплащани рентни суми и възможност за покупка на незначителна цена - лизинговите компании могат, поради кредитни или други причини, да предложат споразумение, при което определен брой рентни суми да се платят на началната дата на лизинга и следователно към края на лизинговия договор ще възникне прекъсване на постъпленията от рентни вноски (т.е. предплатените рентни вноски са вноските за пследните месеци). Лизингодателите в неголям лизингов пазар биха могли да ползват тази техника като маркетингова стратегия, тъй като по- ниските рентни плащания, платими предварително, осигуряват същата печалба за лизингодателя.

7. Лизинг с първоначална рентна вноска и възможност за покупка на незначителна цена - ако лизингодателят реши, че е необходимо да намали кредитния интервал от време (експлоатацията), или ако лизингополучателят желае да намали месечните вноски и притежава достатъчно средства за осъществяването на плащане при подписването на договора, лизингът може да включи начална вноска от около 10% от цената на оборудването, с 35 равни рентни суми, плащани месечно по споразумение след това.

Там, където се предоставя възможност за покупка на незначителна цена, в някои части на света, споразумението се описва като покупка на изплащане или понякога като лизингова покупка. В някои случаи се използва термина “промишлена” покупка на изплащане, за да се различи тя от потребителската покупка на изплащане. В някои страни споразумението за покупка на изплащане не се разглежда като лизинг поради правни, данъчни или счетоводни причини. Най- широко поддържаният възглед е, че лизинга може да съдържа възможност за покупка.

8. Лизинг с възможност за избор на отделна покупка - възможността за покупка може да бъде и за отделна сума, за разлика от незначителната сума. Просто включване на опция лизингополучателят да закупи оборудването в края на лизинговия период за 10% от първоначалната цена, няма да измени по необходимост печалбата на лизингодателя. Ако оборудването беше без стойност след изтичането на три годишния срок, възможността на би била реализируема. При този вид лизинг, обаче, срокът следва да бъде подбран, така че да запази стойността над тази на възможността за покупка. За да се защити лизингодателят взема предвид приемането на цената на покупката при изчисляването на месечните рентни вноски или на една надвишена рента, или на една допълнително включена възможност за покупка (фалшива възможност за покупка, изискваща лизингополучателят да купи оборудването) или една гаранция или уреждане на застраховка на остатъчната стойност.


9. Лизинг с предварителни рентни суми и отделна възможност за покупка - по подобен начин лизингът може да определи и предварителни рентни суми и отделна възможност за покупка.

10. Лизинг с уговорка за споделяне на остатъка - споделянето на остатъка е метод, чрез който лизингополучателят може да получи по- голямата част (понякога почти цялата) от остатъчната стойност на взетото под лизинг оборудване. Цялата сума на остатъчната стойност на актва може да бъда прехвърлена на лизингополучателя чрез включване на условие в договора, че в края на лизинговия период (при допускане, че той няма да бъде възобновен), оборудването трябва да бъде продадено и чистата парична сума да бъде изплатена на лизингополучателя като сконто от рентните суми (или продажбена комисионна). В този случай, месечната рентна сума се изчислява в самото начало при подразбирано допускане, че оборудването няма да има стойност в края на лизинговия срок. Рентните суми биха били по- малки, ако съществуваше гарантирана остатъчна стойност, вместо това изгодата на остатъчната стойност тече към лизингополучателя като сконто (продажбена комисионна), след като стойността е била определена чрез продажба на оборудването.

Лизингодателят може да търси известен дял от остатъчната стойност като част отм изгодата за участието в лизинговото споразумение. Този дял може да е минимален (1% за лизингодателя и 99% за лизингополучателя), или да представлява по- значителна изгода, поради приемането на риск от страна на лизингодателя, например - споразумение за равни дялове.

Този вид споразумение се среща в страни (Великобритания), където на лизингодателя не се дава правото на инвестиционни стимули, които да са в сила за оборудване или други данъчни изгоди от собствеността, ако лизингополучателят притежава възможност за избор на покупка на оборудването по всяко време.

Вместо възможността за избор на покупката, лизингополучателят обикновено има две различни възможности за избор, които се придобиват в началото на лизинговия договор: да възобнови лизинговия договор с изтичането на договорения срок за следващ срок - вторичен период - при номинална рента;

да поиска оборудването да бъде продадено с изтичане на договорения срок (обикновено чрез лизингополучателя, действащ като посредник на лизингодателя) и да приеме сконто на рентните суми, изчислени чрез позоваване към поставения условно процент върху паричната сума на продажбата.

Лизингополучателят обикновено използва и двете възможности. Първата възможност се използва често, не само след изтичане на първоначалния лизингов период, но също и по всяко време на вторичния период.

11. Лизинг със стъпаловидни рентни суми - тази вариация на финансовия лизинг може да структурира рентните плащания на лизингополучателя към неговите очаквани изисквания на паричния поток така, че да позволи постепенно нарастване на дохода от актива. Например - да обслужи влиянието на инфлацията.

12. Лизинг с депозит и възможност за избор на отделна покупка - в някои страни финансовият лизинг съдържа изискването лизингополучателят да осигурява лизингодателя с депозит. Депозитът е нормално да замества една първоначална или предваителна рентна вноска, но той може да бъде и допълнение към нея. В типичния случай, депозитът, който намалява изискването на лизингодателя за парични суми и кредитен период за лизингополучателя, по същия начин както предваителната рента, не носи лихви и е равен на сумата за отделна покупка на оборудването. В тези случаи се предполага, че депозитът ще бъде използван от лизингополучателя за справяне с възможността за покупка. Това уреждане може да има различни данъчни последици за лизингодателя и лизингополучателя спрямо уговорката за първоначално или авансово плащане.

13. Други структури - главните стандартни рентни структури бяха разгледани, но съществуват и множетво други възможности. Например - рентните суми могат да имат стъпаловидна структура със спадане, а не покачване. Възможно е да се изкачват и спадат в един и същ договор, каквато е например камбановидната рентна структура, която започва с ниски рентни суми, наратващи до връх в средата на договорния период и спадащи след това към началното ниво в края на периода. Камбановидната структура се въвежда на годишна основа в случаите, когато е налице сезонен доход от дейността на лизингополучателя. Следователно лизингодателят може да построи лизинговите плащания така, че да удовлетворява всяка ситуация около лизингополучателя.


Оперативен лизинг

Исторически оперативният лизинг предщества финансовия. Разновидностите на оперативния лизинг са познати още в края на 19век, но навлизането на тази оперция в международната търговия се отнася към периода непосредствено след Втората световна война. Различията между финансовия и оперативния лизинг много добре открояват и същността на този втори вид лизингова операция, поради което в сравнителен план ще бъдат проследени характеристиките на оперативния лизинг.


Срокът на действие на догора за оперативен лизинг се движи от няколко часа до максимум 3 години, като много рядко превишава тази граница. Като средни стойности този срок е в рамките на дни и месеци, под една година. Ето защо, пти оперативния лизинг не съществува условието за неотменяем период, характерен за финансовата лизингова операция и следователно отсъстват другите основни последствия от клаузата за неотменяемост на периода, както и за покритие на икономическия живот на отдаваното под наем имущество.

Наемодателят при оперативния лизинг по правило е фирма производител, специализирана лизингова фирма и по изключение финансова институция. Най- често наемателят избира между обектите, предложени му от производителя или специализирана лизингова компания, която разполага със собствен парк на съответните съоръжения, транспортни средства и др, за целта. Само в случаите на потребности на наемателите, които надхвърлят фактическите възможности на парка на специализираната лизингова компания, могат да бъдат направени покупки от страна на лизингодателя, като в случая с финансовия лизинг.

Различни са отношенията между наемодател и наемател, що се отнася до всички допълнителни дейности, права, задължения и рискове по времето на експлоатацията на отдаденото под наем имущество. В зависимост от постигнатата договореност се формулира конкретно разпределение на дейностите по обслужването на монтажа, пускането в експлоатация и самата експлоатация на обекта - в някои случаи наемодателят осигурява и пълен сервиз, който предвижда и екип, който не само обслужва, но и управлява експлоатацията на съоръжението, транспортното средство и др. Тази практика е особено разпространена при високотехнологичната продукция, която предполага съответната квалификация за обслужване. Нещо повече, оперативният лизинг твърде често се мотивира от съображение за използване на висококвалифицирано обслужване и съдействие при експлоатация от страна на наемодателя. По същия начин конкретно се решава въпросът за застраховката, риска за повреждането и погиването на стоката и др., тъй като в някои случаи наемателят ползва съответното съоръжение или друг обект на територията на наемодателя, например лабораторно оборудване, в рамките на часове или за изпълнението на конкретна задача.

Оперативният лизинг разкрива различни алтернативи пред наемателя при приключването на договора. Обичайно той връща наетия обект на неговия собственик с доказателства за проявени грижи на добър стопанин, но по взаимно съгласие срокът на лизинга може да бъде продължен. Съществува обаче реалната възможност савките по наема да останат непроменени, а в някои конкретни случаи и дори завишени. Заслужава внимание и тази особеност, различаваща оперативния от финансовия лизинг, че по времето на валидност на договора за оперативен лизинг винаги е налице възможността за неговото предсрочно прекратяване при изпълнение на определени условия - предизвестие в определен срок и др.

Посочените по-горе различия обуславят и сериозни различия в самите цели на тези две основни лизингови операции. Оперативният лизинг по същество не си поставя за приоритетна цел изгоден начин за инвестиране, а по- скоро своевременно усвояване на научно- технически резултати, решаване на конюнктурни проблеми, свързани с развитието на икономическия цикъл, с необходимостта от високо квалифицирано обслужване на технологична продукция и др. Рискът за моралното остаряване при оперативния лизинг остава върху собственика на обекта, дикато при финансовия лизинг както за физическото, така и за моралното остаряване рискът се понася на практока от наемателя, защото срокът на лизинга покрива икономическия живот на изделието.

Двете основни форми за лизингови операции - финансовият и оперативният лизинг, имат съответните разновидности от позицията на такива критерии като технологията и целите на операцията, установените традиции в отделните страни, обусловени от повече или по- малко продължителната национална практика и др.


Разновидности на оперативния лизинг:

1. Краткосрочно наемане (short -term hire)

2. Компютърен лизинг

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Свързани:

Дипломна работа на тема: \" Лизинговите операции в международната търговия\" iconДипломна работа На тема: Тенденции в развитието на международната търговия с оръжие
От друга страна сме свидетели на глобализацията и интернационализацията световната икономика, а това е пряк резултат от международната...
Дипломна работа на тема: \" Лизинговите операции в международната търговия\" iconДипломна работа Тема: "Електронната търговия – маркетингов, продажбен и комуникационен феномен"

Дипломна работа на тема: \" Лизинговите операции в международната търговия\" iconМагистърска програма "международни бизнес отношения" Курсова работа по " Право на международната търговия" Тема: "
Тема: “Транснационалните корпорации – понятие, способи за осъществяване на дейността им и принципи”
Дипломна работа на тема: \" Лизинговите операции в международната търговия\" iconДипломна квалификация курсове през 2006 година
Основни гинекологични операции: Вагинални пластики; Хистеректомии екстрафасциална, интрафасциална, вагинална; Операции върху маточна...
Дипломна работа на тема: \" Лизинговите операции в международната търговия\" iconДипломна работа
Земеделска кооперация за производство и търговия”Напредък”-с. Три кладенци(Врачанско)
Дипломна работа на тема: \" Лизинговите операции в международната търговия\" iconДипломна работа превод: Стефан Станчев
Как да превърнем разглеждането на актуален проблем в научно издържана дипломна работа
Дипломна работа на тема: \" Лизинговите операции в международната търговия\" iconТема Електронна търговия
В широк смисъл то обхваща всички операции, които се реализират по електронен път чрез Интернет за извършване и поддържане на търговски...
Дипломна работа на тема: \" Лизинговите операции в международната търговия\" iconДипломна работа тема : Миграционните процеси в община Благоевград
Избрания за разработка проблем в дипломната работа, безспорно е актуален, значим и полезен
Дипломна работа на тема: \" Лизинговите операции в международната търговия\" iconКонспект по Валута и валутни операции в банките
Търгуване на валутите Междубанкова валутна търговия; Операции на валутния пазар
Дипломна работа на тема: \" Лизинговите операции в международната търговия\" iconДипломна работа тема: Фондови борси
Заключение
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом