Дипломна работа на тема: " Лизинговите операции в международната търговия"
ИмеДипломна работа на тема: " Лизинговите операции в международната търговия"
страница1/9
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер1.02 Mb.
ТипДиплом
източникhttp://www.koronal.com/downloads/LIZINGOVI OPERACII.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


КАТЕДРА “МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ”


Дипломна работа

на тема:


Лизинговите операции в международната търговия”


разработена от: научен ръководител:


1999г.


Съдържание:


Предговор

I. Лизингът - същност и видове

1. Същност на лизинговите операции.

2. Класификации на видовете лизинг:

2.1. В зависимост от икономическата същност;

    1. Според IAS 17:

2.3. Според обекта на лизинга: лизинг на дълготрайни и краткотрайни активи;

2.4. В зависимост от това, коя от страните поема риска и всички задължения, свързани с експлоатацията на обекта: бруто и нето лизинг;

2.5. В зависимост от броя на субектите, финансиращи лизинговата операция: едностранен, двустранен и многостранен лизинг;

2.6. Според последователността на сключване на лизинговата сделка: пряк и обратен лизинг;

2.7. В зависимост от мястото на стопанска дейност: вътрешен и международен лизинг.


3. Видове лизингови сделки:

3.1. Капиталов лизинг;

3.2. Истински лизинг;

3.3. Лизинг с пълно заплащане.

4. Структура на системата за организация на лизинговите операции:

4.1. Фирми- наематели;

4.2. Фирми- наемодатели.


5. Лизингова сделка, същност и особености:

5.1. Етапи на обработка на лизинговата сделка.


6. Договор за лизинг:

6.1. Предмет на договора;

6.2. Избор на обекта на договора;

6.3. Срок на договора;

6.4. Собственост върху обекта на лизинга;

6.5. Гаранции;

6.6. Доставка и монтаж на наеманите машини и съоръжения;

6.7. Експлоатация и поддръжка на наеманите машини и съоръжения;

6.8. Определяне и изплащане на нема;

6.9. Застраховки срещу възможни рискове;

6.10. Прекратяване действието на договора;

6.11. Такси и разходи.


II. Регулиране на лизинговите операции в международната търговия и в България.

1. Приложим закон - правно регламентиране на лизинговата дейност.

2. Счетоводно регламентиране и отчитане на лизинговите операции:

2.1. Характеристика на действащия до 01.01.98г НСС 11 и приемането на новите Национални счетоводни стандарти.

2.2. Примера на международната лизингова практика в областта на счетоводното и правно регламентиране.

2.3. Счетоводно отчитане на предадените, респективно получените активи по финансовия лизинг.

2.4. Счетоводно отчитане по оперативния лизингов договор.


3. Финансовият лизинг и приватизацията - нетрадиционна форма на дългосрочно корпоративно финансиране:

3.1. Счетоводно отчитане на приватизационна сделка с характер на лизинг.


III. Лизинга в международния технологичен бизнес и сътрудничество.


1. Лизингови пазари.

2. Класификация на лизинговите пазари.

3. География на лизинговите пазари.

4. Лизинговият пазар в България.

5. Международен лизингов пазар.

6. Рискове, свързани с чуждата валута.

7. Предимства на лизинг фактори, стимулиращи неговото развитие в международната търговия.


ПРЕДГОВОР

В икономиката на всяка страна, независимо от достигнатата степен на социално и икономическо развитие, основно ключово звено е отделната стопанска единица - предприятието, компанията, корпорацията. Безспорно на съвремения етап на динамично развитие на МИО, на интензивно въвличане на националните икономики в международния стопански живот, приоритетно значение придобива външноикономическата дейност на предприятието. Тя обхваща разнообразието от варианти на методи, форми и средства за учатие в международния бизнес - износ и внос на идеии, стоки и услуги, съвместна инвестиционна, търговска, изследователска, производствена, отдаване под наем и друга дейност с партньори от други държави.

Логиката на пазарното стопанство и развитието на отделните сектори на икономиката налагат все по- пълното прилагане на разнородни източници за осигуряването на финансовите и производствени пазари. Една традиционна форма за участие в международните икономически отношения - лизингът, заслужава особено внимание в съвременните условия за развитие на световната икономика. През последните тридесет години лизингът в световен мащаб достигна значителен дял от общите инвестиции, превръщайки се в показател за зрелостта на финансово-кредитната система на развитите икономики. Следвайки тази тенденция, лизинговият пазар в България започна своето развитие, но за съжаление, в не дотам благоприятна макроикономическа обстановка, което поставя финансовите менъджери в една сложна и рискова ситуация.

Основна цел в настоящата дипломна работа е изследването на практико-приложната характеристика, икономическата целесъобразност и правното регулиране на лизинговите операции. За целта в първа глава последователно са изяснени видовете лизинг, типовете лизингови договори и счетоводното им отразяване и оценка на лизинговите проекти. В глава втора е разгледана юридическата основа за тяхното регулиране и спецификата им в отделните законодателства с цел ефективно приложение и използване на лизинговите операции в международната търговия.

Последната, трета глава третира лизинговите операции в България, предоставяйки анализ, примери, изводи и заключения.

При написването на настоящата дипломна работа са използвани специализирани източници, нормативни документи, регулиращи международната и национална лизингова практика.


ПЪРВА ГЛАВА


I. ЛИЗИНГ - СЪЩНОСТ И ВИДОВЕ


Какво представлява лизингът?

Най - краткото и точно определение на лизинга, давано в литературата е: “Договор за наем на дълготрайни реални активи за определен срок, свързан с редовни фиксирани плащания”. Сумата на тези плащания включва средствата за възстановяване на амортизираната част на дадения под наем реален актив, а също и лихвата за разсроченото плащане. Лизинговите плащания се извършват по договор в начлото на всяка година, на шест месеца или в други договорени срокове. Те са като правило еднакви и равномерни. След изтичане на срока дълготрайните активи се връщат на лизингодателя или се откупуват от лизингополучателя по остатъчната им стойност.

Понятието “лизинг” произлиза от английски език (to lease, leasing) и като същност означва отдаване под наем. В исторически план отдаването под наем е свързано с недвижимо имущество - земя, сгради и други, кято операция и днес твърде често се нарича аренда. Постепено обект на договорите под наем става движимото имущество - предимно с инвестиционно предназначение. В сверата на международната търговия отдаването под наем се превръща в обичайна практика едва след втората световна война. Този вид операции придобиват достатъчно собствена специфика, за да се оформят както във вътрешноикономическата, така и във външноикономическата дейност като самостоятелна разновидност със собствено утвърдено наименование - лизингови сделки.

За редица стоки днес лизинговите операции са една от приоритетните форми на международна реализация- нефтосондажно и минногеоложко оборудване, електронноизчислителна и всякакьв вид организационна техника, транспортни средства, селскостопанска техника и др., както и оборудване за всички видове отрасли на добиващата и обработващата промишленост и редица стоки за широко потребление с трайна употреба.

Лизингът във външноикономичската практика е вид операция, при която едната страна - лизингодателят предоставя на другата страна - лизингополучателят правото да използва определен обект срещу наем.

1. Същност на лизинговите операции

Лизингът е специфична и особена форма на кредитни отношения. Характерен за лизинговата сделка е фактът, че лизингодателят запазва правото на собственост върху лизинговия обект. На тази основа той реализира определен доход (лихва, комисионна и пр.), който е елемент на погасителните лизингови вноски, заплащани от лизингополучателя. Като форма на кредитна сделка лизингът има някои особености, които го отличават от традиционните кредитни операции. Обект на договора не е заемането на парични ресурси, а специфични машини, технологични линии и оборудване. Това е и друга отличителна черта на лизинга - чрез сделката лизингополучателят увеличава своите инвестиции в основен капитал. Лизинговите сделки в повечето от случаите имат сравнително дълъг срок за разлика от традиционните кредитни операции. Лизингът не измества другите форми на кредитиране и банкови услуги, а ги допълва и обогатява. Традиционните форми на финансиране са с изключително рисков характер, тъй като при обичайните кредитни сделки не всеки, който заема капиталите си знае точно дали заемополучателят ще може да възтанови задълженията си. Обичайното финансиране в тези случаи се затруднява от реално ограничените права на кредиторите и “скъпите условия” да задължават инвеститорите да спазват определените “правила на играта”.


Например даден спедитор може да финансира развитието на своя парк чрез сключване на кредитна сделка, след което залага закупените камиони като гаранция. Кредиторът не може да упражни реален контрол относно запазването на стойността на заложеното имущество. Ако инвеститорът е пред фалит, той свива своите разходи до възможната граница и следователно не полага достатъчно грижи за придобитото чрез кредит имущество. При това стойността, по която машините могат да бъдат продадени значително намалява, което не дава възможност за реално обезпечаване на кредиторите.


Обикновено някои кредити са застраховани, но доколкото това е една скъпа гаранция, а и банките не са в състояние да застраховат всички свои вземания, в повечето договори съществуват клаузи за защита срещу виновно причинени щети, но тя не винаги може да се реализира и да се възвърне заетия капитал, ако фалитът настъпи в кратки непредвидими срокове.

Лизинговата сделка премахва тези реални опасности. “Трикът” се състои в това, че лизингодателят по силата на сключения договор е поставен така, че неговият партньор в сделката има аналогични интереси, а те предполагат и съответен контрол върху действията на лизингополучателя.

Когато лизингополучателят има възможност да закупи наетото имущество по определена цена, след изтичане срока на първоначално сключения договор, тогава и неговият интерес по отношение съхраняването на стойността на съоръженита нараства. Това важи в същата степен и в случаите, когато дадено имущество ще бъде наето отново от същия инвеститор.

Позицията на лизингодателя в сравнение с тази на кредитора, предоставил паричен заем е подсилена значително от наличието на тези общи интереси, както и от правото да получи от лизингополучателя оборудването при определени условия. Това право може да се реализира и в случаите на падане на пазарната стойност на инвестиционните обекти под тяхната остатъчна стойност в следствие на настъпили иновации.

В тази връзка типични за лизинговите сделки са тези обекти, които са в състояние да съхранят своята стойност и не носят значителни рискове от настъпването на нови образци и модели със значително повишени технически характеристики. Това е една допълнителна възможност лизингодателите да предложат и относително по благоприятни условия в сравнение със своите конкуренти на различните пазари за заемни капитали.


2. Класификация на видовете лизинг

Съществуват множество описания на лизинга с оглед на различни цели, в които се акцентира на правните, финансовите и маркетинговите аспекти на лизинговите сделки. В зависимост от целите на отделното научно изследване, могат да се поставят различни критерии за класификация.

За нуждите на счетоводното отчитане също е необходимо обособяването на определени критерии, които могат да бъдат:


2.1. В зависимост от икономическата същност

От характеристиката на лизинговите операции, техните особености и конкретни условия за сключване се обособяват две основни форми на лизинга: оперативен и финансов. Тяхното развитие и разнообразие зависи от особеностите на стопанството, както и от мястото и ролята на отделните субекти в този процес, в това число и банките. Въпреки, че разликата помежду им в много случаи е несъвсем конкретна, за счетоводството и данъчните формалности е от съществено значение, в коя група ще се класифицира отделната сделка.

Това разграничение между двата основни типа лизинг е типично преди всичко за Западна Европа, докато в САЩ, лизинговите операции имат по-дълга история и по- широки мащаби на приложение. Съществуват и други разграничения на лизинговите операции в зависимост от различни критерии: от гледна точка на обекта се различава “лизинг от първа ръка” и “лизинг от втора ръка”, за вече експлоатирани стоки; лизинг за стоки за широко потребление и лизинг за инвестиционни стоки. Лизингът за инвестиционни стоки се дели още на лизинг, при които наемателят поема всички задължения, свързани с нормалното функциониране на обекта, т.е.неговото обслужване и лизинг, при който тези задължения се поемат от наемодателя. По нататъшната детайлизация на лизинга за инвестиционни стоки е построена върху отделните видове стоки и разпределението на задълженията по поддържането на обекта на лизизнга между наемодателя и наемателя.

През месец септември 1982г. Комитетът за международни счетоводни стандарти (IASC) публикува стандарт за лизингово счетоводство (IAS 17), който съдържа дефиниции за по- голямата част от лизинговите термини.


2.2. Класификация на лизинга според IAS 17

Финансов лизинг е този, при който:

лизингодателят прехвърля на лизингополучателя всичките рискове и възнаграждения, присъщи на актива. Правото може да бъде или може да не бъде прехвърляно”.

Оперативен е всеки лизинг, който е различен от финансовия. Следователно, при оперативния лизинг всички рискове и възнаграждения, присъщи на собствеността, не се прехвърлят от лизингодателя на лизингополучателя. Терминът оперативен лизинг обхваща краткосрочното наемане на оборудване, напр.автомобили и компютри.Собствеността е прехвърлена в края на лизинговия срок


Класификацията се определя от съществото на сделката.

Схема 1.
Лизингът съдържа възможност за покупка на ниска (нищожна) цена

Настоящите стойности на минималните лизингови плащания са по- големи или равни на приемливата стойност на актива
Оперативен лизинг

Финансов лизинг


Класификация на лизинга според IAS 17.

Финансов лизинг


Съгласно договора за финансов лизинг, наемодателят се задължава да предостави на наемателя на разположение определен обект (оборудване, транспортни средства, включително цяло предприятие), съгласно указанията - спецификации, задания, описания и други на наемателя. Последният заплаща ползването на въпросния обект чрез периодични вноски, величината на които и разпределението им в границите на лизинговия срок, покриващ по правило икономическия живит на обекта, са посочени в договора. На наемателя е предостаена възможността да закупи обекта след изтичането на лизинговия срок.

Законно действащите норми в различните страни и практиката показват, че основните характерни моменти на финансовия лизинг са следните:

  1. В договора за финансов лизинг се предвижда един начален период, наречен

  2. още неотменяем, в течение на който нито една от договарящите страни няма право да го анулира, дори когато наемателят не се нуждае повече от обекта на лизинга по определени причини. Този период е продължителен и покрива по правило икономиеския живот на изделието, който в случая на лизинговите операции се измерва най-често с периода на законно установения амортизационен период. Този начален период е напълно възможно да не покрива икономическия живот на съответния лизингов обект, поради продължителния жизнен цикъл на този обект, от една страна и разпоредбите на местното законодателство, ограничаващо максималния срок на лзинговите договори. В тези случаи се предполага един вторичен период при преразглеждане на действащите условия на лизинговия договор, но отново с характеристиката на финансовия лизинг. Началният период се определя така, че ако той покрива икономическия живот на изделието, компанията наемодател си осигурява възвръщане на първоначално вложените инвестиции, финансовите разходи по операцията и печалбата под формата а съвкупността на всички вноски по наема в рамките на лизинговия период.

Наемателят поема всички разходи, респективно и рискове и отговорности, свързани с експлоатацията и поддържането на обекта на лизинга.

2. Наемодателят осъществява лизинговата операция в качеството си на собственик на обекта - машината, оборудването, транспортното средство и др.,т.е. той финансира като предварително закупува отдаваното под наем съоръжение. Между доставчика на въпросното съоръжение и наемателя не съществува пряка юридическа връзка, освен ако тя чрез цесия не се прехвърли от наемодателя на наемателя за някои от основните последващи връзки - обслужване, монтаж и др., но не и собствеността. Обичайните търговски и технически услуги, свързани с монтажа, пускането в експлоатация и самата експлоатация, са обект на директни взаимоотношения между доставчика и наемателя. Фирмата наемодател не се намесва в техническите аспекти на сделката. Чрез договора за покупко- продажба или чрез специалнопълномощно, както вече бе посочено, наемодарелят прехвърля тези компетенции на наемателя. Ето защо всички разходи, рискове и задължения, свързани със застраховка, поддържане на обекта на лизинга и т.н.са за сметка на наемателя като общо правило, което безспорно може да намери своите изключения.

3. От позицията на наемодателя финансовия лизинг е една кредитна операция при предварително съгласувани условия с наемателя за условията на този фактически кредит - да бъде предоставен в определена веществена форма по избор на наемателя, да бъде заплатен на части чрез периодично изплащани вноски по наеми и др. По предварително зададени спецификации от наемателя и по правило при предварително съгласувана последваща лизингова операция, наемодателят закупува обекта на лизинга, за да го отдаде под наем. Това обяснява факта, че при финансовия лизинг в качеството на наемодатели най-често излизат финансови институции: банки, застраховатлени организации, дъщерни фирми, смесени фирми с участието на банки и т.н., както и мощни специализирани лизингови фирми. От тук идва и наименованието на тази лизингова операция, тъй като тя винаги се осъществява при непосредственото или индиректно, но съществено участие на банките. Освен това сделката за финансов лизинг е във функционална зависимост от развитието на кредитния пазар, от движението на лихвените проценти, което се прибавя към обосновката на финансовия характер на тази операция. Това обяснява и защо всички големи банки притежават специализирани поделения за лизингови операции или изградени напълно самостоятелни юридически предприятия за целта.

4. С изтичането на неотменяемия период, наемателят е поставен пред избора на различни варианти за приключване на отношенията или тяхното продължаване с наемодателя:

  • В случаите, когато наемателят реално не се нуждае повече от съоръжението, обект на лизинга той може да го върне на собственика, т.е. на наемодателя, който на свои ред може да го превърне във вторични суровини или да го препродаде като експлоатирано оборудване. В този случай някои законодателства, например немското, предвиждат възможността получената сума да се раздели между наемодателя и наемателя, при условия, че последният гарантира връщане на остатъчната стойност на изделието на наемодателя. Презумцията е, че продажбата ще се осъществи по цена, която превишава значително т.нар.остатъчна стойност;

  • Наемателят винаги разполага с открита възможност в случай на желание от негова страна да придобие право на собственост върху обекта на лизинга, като заплати на наемателя, сума, равностойна на остатъчната стойност на съоръжението. Тази постановка е законно установена в Белгия и Франция за движимо имущество;

  • Наемателят може да пожелае продължаване срока на лизинга, т.е. подновяване на контракта за срок по взаимно съгласие, по правило при намалени ставки на наема и с право във всеки момент от действието на вторичния период да постави условие за прекратяване или този втори период няма неотменяема сила.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Свързани:

Дипломна работа на тема: \" Лизинговите операции в международната търговия\" iconДипломна работа На тема: Тенденции в развитието на международната търговия с оръжие
От друга страна сме свидетели на глобализацията и интернационализацията световната икономика, а това е пряк резултат от международната...
Дипломна работа на тема: \" Лизинговите операции в международната търговия\" iconДипломна работа Тема: "Електронната търговия – маркетингов, продажбен и комуникационен феномен"

Дипломна работа на тема: \" Лизинговите операции в международната търговия\" iconМагистърска програма "международни бизнес отношения" Курсова работа по " Право на международната търговия" Тема: "
Тема: “Транснационалните корпорации – понятие, способи за осъществяване на дейността им и принципи”
Дипломна работа на тема: \" Лизинговите операции в международната търговия\" iconДипломна квалификация курсове през 2006 година
Основни гинекологични операции: Вагинални пластики; Хистеректомии екстрафасциална, интрафасциална, вагинална; Операции върху маточна...
Дипломна работа на тема: \" Лизинговите операции в международната търговия\" iconДипломна работа
Земеделска кооперация за производство и търговия”Напредък”-с. Три кладенци(Врачанско)
Дипломна работа на тема: \" Лизинговите операции в международната търговия\" iconДипломна работа превод: Стефан Станчев
Как да превърнем разглеждането на актуален проблем в научно издържана дипломна работа
Дипломна работа на тема: \" Лизинговите операции в международната търговия\" iconТема Електронна търговия
В широк смисъл то обхваща всички операции, които се реализират по електронен път чрез Интернет за извършване и поддържане на търговски...
Дипломна работа на тема: \" Лизинговите операции в международната търговия\" iconДипломна работа тема : Миграционните процеси в община Благоевград
Избрания за разработка проблем в дипломната работа, безспорно е актуален, значим и полезен
Дипломна работа на тема: \" Лизинговите операции в международната търговия\" iconКонспект по Валута и валутни операции в банките
Търгуване на валутите Междубанкова валутна търговия; Операции на валутния пазар
Дипломна работа на тема: \" Лизинговите операции в международната търговия\" iconДипломна работа тема: Фондови борси
Заключение
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом