Техническа спецификация за услуга Текущ ремонт на м/к "Каблешков"
ИмеТехническа спецификация за услуга Текущ ремонт на м/к "Каблешков"
Дата на преобразуване04.02.2013
Размер60.53 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appd-bg.org/docs/op/2012_I-630/3_spetzifikatzia.docТехническа спецификация за услуга -

Текущ ремонт на м/к “Каблешков”


В настоящата техническа спецификация на Възложителя се определят обхвата на дейностите по осъществяване на текущия ремонт на м/к „Каблешков“. 1. Въведение

М/к “Т. Каблешков” е в състава на хидрографната бригада към ИАППД гр. Русе. Дейността на кораба е свързана с проучване и измерване водния режим, бреговете и островите на р. Дунав, съставяне на водни снимки за нуждите на икономиката. В критичните ситуации м/к “Т. Каблешков” се използува и за своевременна промяна на навигационно-пътевата обстановка на реката.


 1. Състояние на м/к „Каблешков“ и необходимост от ремонт


В кърмовата част на кораба между двете валолинии има запушена пробойна. По палубата към десния борд има износени участъци е необходим ремонт (дублаж или подмяна на листи от ламарина). Липсва лявото кормилно перо, като балерът е скъсан в основата.

Последното докуване на кораба и извършен ремонт е през 2007 год. Съгласно изискванията на регистъра възстановяването на клас на кораба се извършва на всеки пет години, за което е необходимо докуване. Предвидените ремонтни работи ще осигурят възстановяване на експлоатационната годност на кораба, необходими за подновяване на регистровите документи.


 1. Технически данни на м/к “Каблешков”
 • Година на производство – 1962 г.

 • Дължина – 45,1 м;

 • Ширина – 7,0 м;

 • Газене – 1,4 м;

 • Водоизместване – 312 т;

 • Гл. двигател – MGO- L6 –SHR - 2 бр. със следните характеристики:

 • мощност – 2 х 400 к.с.

 • обороти – 1430 об/мин;

 • цилиндри – 6 бр.
 1. Изисквания за изпълнение на текущия ремонт:
  1. Ремонтните работи се извършват в съответствие с настоящата спецификация, приетата от възложителя технология на ремонта (предложена от изпълнителя в офертата), двустранно подписаната количествено стойностна сметка и сключен договор.

  2. Дефектовката на кораба се извършва съвместно от упълномощени лица на възложителя, изпълнителя и БКР, като се съставят съответните документи (доков акт, други актове, протоколи и дефектовъчни ведомости), отразяващи състоянието на плавателния съд.

  3. След вдигане кораба на док при съгласуване на времето с изпълнителя, Възложителят ще извърши за своя сметка почистване и измиване на подводна част на кораба от стара боя и ръжда; боядисване подводната част на корпуса с антикорозионен грунд и противообрастваща боя – 2 пласта; почистване и боядисване на кингстони (дънен и бордови).

  4. Наблюдението на ремонта се извършва от и по правилата на Български корабен регистър.

  5. Изпълнителя отстранява пропуските от забележките на БКР преди окончателното приемане на работите.

  6. Възникналите непредвидени работи, необходими за изпълнение целите на ремонта (при ремонт на гребни винтове, отстраняване на евентуални неплътности в кингстонни шахти и др.), се установяват от страните и изпълняват от изпълнителя след подписване на двустранен протокол, в който се определят видовете работи, количествата и единичните им цени.

  7. Видовете и количествата скрити работи, в т.ч. кабелни линии, трасета и тръбопроводи, се документират от Изпълнителя с актове за скрити работи по време на изпълнението им, които се подписват от двете страни.

  8. Изпълнителят контролира достъпа на лица в обсега на ремонтната площадка без да ограничава екипажа на кораба и други представители на администрацията на ИАППД, като за посещението им ще бъде предварително уведомен от Възложителя.

  9. Изпълнителят представя на капитана на кораба ежедневно списък на работещите лица в обсега на обекта.

  10. Изпълнителят поема всички ангажименти по осигуряване безопасността и охраната на кораба при провлачване и изпълнение на ремонта, както и съхраняване и опазване на материалите и оборудването на кораба до предаване на съоръжението в завършен вид на възложителя.

  11. Изпълнителят инструктира екипажа на кораба и лицата, които ще изпълнят операциите от името на възложителя (описани в т.4.3), по охрана на труда и техника на безопасност във време на изпълнение на договора.

  12. При нужда от преход Изпълнителят подготвя кораба за прехода съгласно изискванията на БКР и ИА “Морска администрация”, провлачва кораба от местодомуването му до мястото на кораборемонт и след изпълнение на предвидените ремонтни работи провлачва кораба обратно (в случай на незавършен ремонт).

  13. При извършване на ремонтните работи, провлачване на кораба от местодомуването му до мястото на ремонта и обратно изпълнителят съблюдава всички общоприети правила за опазване на околната среда. В срока на договора Изпълнителят взема всички мерки за отстраняване на последици при евентуално замърсяване по негова вина и носи отговорност при констатиране на щети от съответните контролни органи.

  14. Изпълнителят уведомява Възложителя и иска неговото съгласие, когато реши да работи допълнително или извънредно над законоустановеното работно време.

  15. Изпълнителят осигурява захранването на кораба с ел.енергия, питейна и битова вода, противопожарна безопасност.

  16. Възложителят следи за реда на кораба и опазване на наличното имущество.

5. ПробиИзвършените ремонтни работи се предават от изпълнителя, приемат се от възложителя и БКР (точките под наблюдение) след провеждане на съответните изпитания по определена програма и методика на БКР и при достигане нормални заводски параметри (температура, налягане, обороти, скорост, ел.параметри, товароподемност и др.), като се съставят двустранни протоколи за всички завършени възможно обособени етапи.


 1. Технически условия за приемане на работите
  1. Изпълнителят изпълнява ремонтните работи, като спазва фирмените изисквания и нормативни актове относно допуски, хлабини, параметри, материали и др.

  2. Възложителят контролира качественото изпълнение на всички ремонтни работи.

  3. Възложителят участва в приемането и предаването на работите, които са предмет на надзор и приемане от БКР.

  4. Възложителят приема извършените работи когато са окончателно завършени, за които не се изисква приемане от БКР, като за това се съставят необходимите протоколи подписани от капитана и гл.механик.

  5. Възложителят превантивно информира представителите на изпълнителя за некачествено извършване на работите с цел изправяне на пропуските.

  6. Извършените ремонтни работи се предават от изпълнителя, приемат се от възложителя и БКР (точките под наблюдение) след провеждане на съответните изпитания по определена програма и методика на БКР, като се съставят двустранни протоколи за всички завършени етапи.

  7. Изпълнителят отстранява пропуските от забележките на Регистъра и възложителя преди окончателното приемане на работите с протоколи и Акт за приемане и предаване от ремонт.

  8. След приключване на ремонтните работи на кораба, като цяло се подписва окончателен Акт за приемане и предаване от ремонт.
 1. Гаранционни условия
  1. Изпълнителят отстранява възникнал дефект (в ремонтирани по договора възли, агрегати, части, детайли) в разумен срок, съгласуван с възложителя.

  2. Изпълнителят отстранява дефекта със свои сили и средства на обекта, на който е в момента кораба.

  3. При необходимост от значителен ремонт изпълнителят провлачва кораба (или детайл от него) до най-близката ремонтна база за своя сметка, отстранява дефекта и връща кораба (монтира обратно детайла) на работната му площадка.

  4. След отстраняване на дефекта се съставя двустранен протокол, а при необходимост и Акт на БКР.

  5. Гаранционният срок за безплатно обслужване на м/к ”Каблешков” за ремонтираните части е не по-малко от 6 месеца и започва да тече от датата на издаване на Акт за приемане и предаване на кораба от ремонт.

  6. Възложителят уведомява писмено Изпълнителя за установени дефекти (в ремонтирани по договора възли, агрегати, части, детайли) в гаранционния период в срок 3 дни от възникването им с покана за оглед в седемдневен срок.

  7. Възложителят организира оглед на възникналите дефекти в срока, като поканва за това писмено БКР.

  8. Резултатите от огледа се отразяват в Акт на регистъра и Двустранен протокол.

  9. В случай на изтекъл или неподновен лиценз, изпълнителят възлага за своя сметка извършване на ремонтните работи за отстраняването на дефекти в гаранционен срок на друг изпълнител, ако за него се изисква лиценз от БКР.Изпълнител: Възложител:


/4Свързани:

Техническа спецификация за услуга Текущ ремонт на м/к \"Каблешков\" iconТехническо задание обект на поръчката. Строителство
Направа на пожароизвестителна система, текущ ремонт и подмяна на съществуваща ел инсталация, както и текущ ремонт на тротоарни настилки...
Техническа спецификация за услуга Текущ ремонт на м/к \"Каблешков\" iconТехническа спецификация
Техническа спецификация за извършване на 300-часов планов преглед на вертолет aw-139, S/N 31327
Техническа спецификация за услуга Текущ ремонт на м/к \"Каблешков\" iconПредлагана цена до
Направа на пожароизвестителна система и текущ ремонт на ел инсталация, текущ ремонт на тротоарни настилки на соу ”Найден Геров”,...
Техническа спецификация за услуга Текущ ремонт на м/к \"Каблешков\" iconДо всички заинтересовани лица публична покана
Направа на пожароизвестителна система и текущ ремонт на ел инсталация, текущ ремонт на тротоарни настилки на соу ”Найден Геров”,...
Техническа спецификация за услуга Текущ ремонт на м/к \"Каблешков\" iconТехническа спецификация
Предмет: Основен ремонт общински пътища: Алдомировци – Извор, Алдомировци – Радуловци, Алдомировци – Братушково, Драгоман Сливница...
Техническа спецификация за услуга Текущ ремонт на м/к \"Каблешков\" iconТехническа спецификация за доставка на бои и разредители за нуждите на "бдж – Товарни превози" еоод
...
Техническа спецификация за услуга Текущ ремонт на м/к \"Каблешков\" iconФункционална и техническа спецификация на
...
Техническа спецификация за услуга Текущ ремонт на м/к \"Каблешков\" iconОбщина белослав варненска област
Да се съберат оферти, чрез публикуване на покана на Портала за обществени поръчки в Агенцията за обществени поръчки за изпълнениe...
Техническа спецификация за услуга Текущ ремонт на м/к \"Каблешков\" iconПриложение №2 техническа спецификация
Авариен ремонт и текуща подръжка на санитарни възли – цялостна и частична облицовка с фаянс по стени и теракот по под, направа на...
Техническа спецификация за услуга Текущ ремонт на м/к \"Каблешков\" iconОбщинасвищо в конкурсни документи
Основен ремонт общинска пътна мрежа и текущ ремонт улици на територията на Община Свищов” по обособени позиции
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом