Регламент (ЕС) № / на комисията
ИмеРегламент (ЕС) № / на комисията
Дата на преобразуване03.02.2013
Размер91.06 Kb.
ТипРегламент
източникhttp://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/comitologie
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № .../... НА КОМИСИЯТА

от XXX година

за изменение на приложения II и ІІІ към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета и на приложение I към Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията по отношение на добавката в храните калиев диацетат

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно добавките в храните1, и по-специално член 10, параграф 3, член 14 и член 30, параграф 5 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните2, и по-специално член 7, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

 1. С приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 се установява списък на Съюза на добавките в храните, одобрени за употреба в храни, и условията за тяхната употреба.

 2. С приложение III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 се установява списък на Съюза на добавките в храните, одобрени за употреба в добавки в храните, ензими в храните, ароматизанти в храните и хранителни вещества, и условията за тяхната употреба.

 3. С Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията се определят спецификациите на добавките в храните, включени в списъците в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/20083.

 4. Списъците могат да бъдат изменяни в съответствие с процедурата по Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните.

 5. Съгласно член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1331/2008 списъкът на Съюза на добавките в храните може да бъде актуализиран по инициатива на Комисията или при постъпване на заявление.

 6. На 27 септември 2010 г. беше подадено заявление за разрешаване на употребата на калиев диацетат като консервант и бе предоставено на разположение на държавите членки.

 7. Калиевият диацетат е заявен за употреба като алтернатива на добавката в храните натриев диацетат E 262 (ii), която се използва за инхибитор на растежа на микроорганизмите. Замяната на натриев диацетат E 262 (ii) с калиев диацетат може да допринесе за намаляването на хранителния прием на натрий.

 8. Съгласно член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1331/2008 Комисията следва да изиска становището на Органа, за да актуализира списъка на Съюза на добавките в храните, установен в приложение ІІ към Регламент (ЕО) № 1333/2008, освен в случаите, когато не е възможно въпросната актуализация да въздейства върху човешкото здраве. Калиевият диацетат е еквимолекулно съединение от две разрешени добавки в храните (калиев ацетат E 261 и оцетна киселина E 260). През 1990 г. Научният комитет по храните оцени добавките в храните, изпълняващи различни технологични функции. За киселини, основи и техните соли оценките се основаваха на изброените аниони и катиони. Оцетната киселина (E 260), както и нейните соли — амониеви, натриеви, калиеви и калциеви ацетати и диацетати, бяха обхванати от тази оценка. Комитетът определи за тази група допустим дневен прием, който не е посочен конкретно за всяко от тези вещества. Това означава, че тяхната употреба с цел постигане на желания технологичен ефект не представлява опасност за здравето. Разрешаването на употребата на калиев диацетат по сходен начин с употребата на калиевия ацетат не е възможно да въздейства върху човешкото здраве и поради това не е необходимо да се изисква становището на Органа.

 9. Калиевият диацетат следва да бъде разрешен за употреба по същия начин като калиевия ацетат. Поради това в приложенията към Регламент (ЕО) № 1333/2008 настоящото наименование на добавка E 261, т.е. „калиев ацетат“ следва да се замени с израза „калиеви ацетати“, който обхваща както калиевия ацетат, така и калиевия диацетат.

 10. Спецификациите за калиевия диацетат следва да бъдат включени в Регламент (ЕС) № 231/2012. В приложението към посочения регламент на калиевия диацетат следва да бъде даден номер E 261 (ii), а номерът на калиевия ацетат, понастоящем фигуриращ като E 261, следва да бъде изменен на E 261 (i). Това преномериране не води до последствия за изискванията за етикетиране, посочени в членове 22 и 23 от Регламент (ЕО) № 1333/2008.

 11. Съгласно преходните разпоредби на Регламент (ЕС) № 1129/2011 на Комисията от 11 ноември 2011 г. за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета посредством установяване на списък на Съюза на добавките в храните, приложение ІІ за установяване на списък на Съюза на добавките в храните, одобрени за употреба в храни, и условията за тяхната употреба се прилага от 1 юни 2013 г. За да се разреши употребата на калиев диацетат преди тази дата, е необходимо да се посочи по-ранна дата на прилагане по отношение на тази добавка в храната.

 12. Поради това Регламент (ЕО) № 1333/2008 и Регламент (ЕС) № 231/2012 следва да бъдат съответно изменени.

 13. Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и не бяха обект на възражение от страна на Европейския парламент и Съвета,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1


Приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 се изменят в съответствие с приложение І към настоящия регламент.

Член 2

Приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 се изменя в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел,

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO

ПРИЛОЖЕНИЕ I

A. Приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 се изменя, както следва:

(1) В част Б, таблица 3, вписването за добавката Е 261 се заменя със следното:

E 261

Калиеви ацетати

Срок на прилагане [датата на влизане в сила на настоящия регламент]

(2) В част В, група I, вписването за добавката Е 261 се заменя със следното:

E 261

Калиеви ацетати

quantum satis

Срок на прилагане [датата на влизане в сила на настоящия регламент]

(3) В част Д:

a) В категория храни 04.2.3 „Плодове и зеленчуци, консервирани в консервени кутии или стъклен амбалаж“ вписването за добавка E 261 се заменя със следното:

E 261

Калиеви ацетати

quantum satisПериод на прилагане

[датата на влизане в сила на настоящия регламент]

б) В категория храни 07.1.1 „Хляб, приготвен единствено от следните съставки: пшеничено брашно, вода, мая или подкваса, готварска сол“ вписването за добавка Е 261 се заменя със следното:

E 261

Калиеви ацетати

quantum satisПериод на прилагане

[датата на влизане в сила на настоящия регламент]

в) В категория храни 07.1.2 „Pain courant francais, Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek“ вписването за добавка Е 261 се заменя със следното:

E 261

Калиеви ацетати

quantum satis
само Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

Период на прилагане

[датата на влизане в сила на настоящия регламент]

г) В категория храни 08.1.2 „Месни полуфабрикати, както са определени в Регламент (ЕО) № 853/2004“ вписването за добавка E 261 се заменя със следното:

E 261

Калиеви ацетати

quantum satis
само предварително опаковани полуфабрикати от прясно смляно месо

Период на прилагане

[датата на влизане в сила на настоящия регламент]

(e) В категория храни 13.1.3 „Преработени храни на зърнена основа и детски храни за кърмачета и малки деца съгласно определението от Директива 2006/125/ЕО“ вписването за добавка E 261 се заменя със следното:

E 261

Калиеви ацетати

quantum satis
само преработени храни на зърнена основа и бебешки храни, само за корекция на pH

Период на прилагане

[датата на влизане в сила на настоящия регламент]

Б. Приложение III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 се изменя, както следва:

a) в част 3 вписването за добавка Е 261 се заменя със следното:

E 261

Калиеви ацетати

quantum satis

quantum satis

quantum satis
б) в част 5, раздел А, вписването за добавка Е 261 се заменя със следното:

E 261

Калиеви ацетати

quantum satis

Всички хранителни вещества
в) В част 6, таблица 1, вписването за добавка Е 261 се заменя със следното:

E 261

Калиеви ацетати

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 се изменя, както следва:

a) във вписването за добавка Е 261, заглавието се заменя със следното:

Е 261 (i) КАЛИЕВ АЦЕТАТ

б) след вписването относно добавката Е 261 (i) се вмъква следното вписване:

Е 261 (ii) КАЛИЕВ ДИАЦЕТАТ

Синоними
Определение

● Калиевият диацетат е молекулно съединение на калиевия ацетат и оцетната киселина.

EINECS

● 224-217-7

Химично наименование

● Калиев хидроген диацетат

Химична формула

● C4H7KO4

Молекулна маса

● 158,2

Съдържание на основно вещество

● от 36 % до 38 % свободна оцетна киселина и от 61 % до 64 % калиев ацетат

Описание

● Бели кристали

Идентификация
pH

● 4,5—5 (10 % воден разтвор)

Тест за ацетат

● Преминава теста

Тест за калий

● Преминава теста

Чистота
Съдържание на вода

Не повече от 1 % (по метода на Карл Фишер)

Мравчена киселина, формати и други окисляеми вещества

Не повече от 1 000 mg/kg, изразени като мравчена киселина

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg
1ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 16.

2ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 1.

3ОВ L 83, 22.3.2012 г., стр. 1.

BG  BG

Свързани:

Регламент (ЕС) № / на комисията iconРегламент (ЕС) № / на комисията
Регламент (ЕО) №1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета и на приложението към Регламент (ЕС) №231/2012 на Комисията по отношение...
Регламент (ЕС) № / на комисията iconРегламент (ЕС) № / на комисията
Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията по отношение на емисиите...
Регламент (ЕС) № / на комисията iconРегламент (ЕО) № 546/2005 на комисията
Регламент (ЕО) № 437/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно разпределянето на кодовете на отчитащите се държави и за изменение...
Регламент (ЕС) № / на комисията iconРегламент (ЕС) № / на комисията
Регламент (ЕС) № 10/2011 на Комисията относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни
Регламент (ЕС) № / на комисията icon2. Случаи по митническото законодателство, за които се изисква подаване на eori номер
Регламент (еио) №2454/93 на Комисията, изменен с Регламент (ЕО) №312/2009 на Комисията)
Регламент (ЕС) № / на комисията iconСведения, предоставени от държавите-членки, относно държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕО) №68/2001 на Комисията от 12 януари 2001 г., изменен с
Регламент (ЕО) №68/2001 на Комисията от 12 януари 2001 г., изменен с Регламент (ЕО) №363/2004 на Комисията от 25 февруари 2004 г.,...
Регламент (ЕС) № / на комисията iconРегламент (ЕС) № / на комисията
Регламент (ЕО) № 865/2006 за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) №338/97 на Съвета
Регламент (ЕС) № / на комисията iconРегламент (ЕО) №50/2004 на комисията
Регламент (ЕО) №2535/2001 относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) №1255/1999 на Съвета по отношение...
Регламент (ЕС) № / на комисията iconРегламент (еио) №2429/86 на комисията от 31 юли 1986 година относно процедурата по определяне на съдържанието на месо в заготовките и консервите от подпозиция ex 16.
Б III б) 1 на номенклатурата, фигурираща в приложението към Регламент (еио) №2184/86 на Комисията комисията на европейските общности,...
Регламент (ЕС) № / на комисията iconРегламент (ЕО) №2012/2003 на Комисията
Регламент (ЕО) №2535/2001 относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) №1255/1999 на Съвета по отношение...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом