Конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент"
ИмеКонкурс за заемане на академичната длъжност "доцент"
Дата на преобразуване03.02.2013
Размер36.59 Kb.
ТипКонкурс
източникhttp://www.naval-acad.bg/Bg/konkursi-proceduri/bliznaci/Bliznaci stan N-Angelov.doc
СТАНОВИЩЕ


от доц. д-р Николай Илиев Ангелов

относно конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" в професионално направление 5.5. "Транспорт корабоплаване и авиация", специалност "Приложна механика"


Конкурса е обявен в ДВ No.83 от 25.10.2011г. за нуждите на катедра "Техническа механика", факултет "Инженерен" на ВВМУ "Н.Й.Вапцаров". Конкурса е обявен за две места. В конкурса участват двама кандидати:

гл. ас. д-р инж. Ивайло Николаев Минчев и гл. ас. д-р инж. Юлиян Николаев Минчев

1. Обща характеристика на научно изследователската, научно приложната дейност на кандидатите

Кандидатите са родени на 22.12.1978г. Завършили са специалност КММ на ТУ Варна. След редовна докторантура в ТУ София са защитили дисертации за присъждане на ОНС "доктор". Темите на дисертациите са както следва. Ивайло Минчев – "Изследвания върху проблеми от еластодинамиката на ротационни машини". Юлиян Минчев – "Изследвания върху трептенията на еластично монтираните машини".

Дисертациите са по специалност "Приложна механика". Цялата научна продукция извън дисертациите също е в областта на приложната механика. В конкурса за "доцент" кандидатите участват с 6 публикации в чужбина, 32 публикувани статии в списания у нас, една приета за печат и учебно пособие. Главното което характеризира кандидатите – автори на теоретични и експериментални изследвания в областта на приложната механика. Задачите произтичат от реални проблеми в експлоатацията и са свързани с тяхното решение.

Изследванията са свързани основно с вибрационната диагностика и се групират тематично в следните научни направления.

1.1. Трептения на турбогенератори и еластични ротори.

1.2. Трептения на зъбни механизми.

1.3. Динамични изследвания на корабни машини.

1.4. Трептения на машини в промишлени сгради.

Изследванията в първото научно направление са еквивалентни на монографичен труд.

2. Оценка на педагогическата дейност на кандидатите.

След защита на дисертациите кандидатите постъпват като асистенти във ВСУ, където водят упражнения по дисциплините "Теоретична механика", "Съпротивление на материалите", "Съвременни числени методи и компютърни системи". От началото на 2011 са назначени като главни асистенти във ВВМУ "Н.Й.Вапцаров", където водят лекции и упражнения по дисциплините "Техническа механика", "Теоретична механика", и упражнения по "Съпротивление на материалите". Автори са на учебно пособие – "Теоретична механика II част – динамика", което представлява курса лекции, които водят във ВВМУ.

3. Основни научни и научно-приложни приноси.

В трудовете са налице приноси от вида - доказване с нови средства на съществени нови страни на вече съществуващи научни области, проблеми, теории.

Приносите се състоят в следното

3.1. В първото научно направление

Чрез предложените крайноелементни модели на еластични ротори се създават възможности за по-добро идентифициране на възбудителите на трептения при вибродиагностиката. Чрез механоматематичните модели на еластични ротори с отчитане на динамичната връзка между трептенията на ротора, трептенията на опорите и въртеливото движение са получени нови диагностични признаци и резултати даващи възможност за по-добро вибрационно диагностициране.

3.2. Във второто научно направление.

Чрез предложените механоматематически модели е изследвано възбуждането на трептенията от променливата коравина на зъбното зацепване, от силите в зъбното зацепване, от външно кинематично възбуждане, от дебаланс при нелинейност в лагерите. Получените резултати дефинират нови диагностични признаци.

3.3. В третото направление.

Чрез крайноелементен модел на коляновия вал на главни корабни двигатели е изучена еластичната му анизотропия и е изследвано влиянието и върху свободните и принудените трептения на коляновия вал и валолинията.

3.4. В четвъртото научно направление.

Чрез крайноелементни модели на етажните плочи на промишлени сгради са дефинирани условия за минимизиране на трептенията от монтираните на високи етажи машини.

4. Каква е конкретно значимостта на приносите за науката и практиката.

В теоретичен аспект приносите се отнасят до създаване усъвършенствани модели на машините, които дават възможност да се обяснят експериментално наблюдавани вибрационни явления. По този начин се създават условия за по-добро разпознаване на неизправностите в машините и отстраняването им. Голямото количество експериментални резултати убедително потвърждават верността на теоретичните резултати.

5. Оценка в каква степен приносите са дело на кандидатите.

В болшинството публикации автори са двамата кандидати по конкурса. В работите преобладават изследвания с метода на крайните елементи и експериментални изследвания, което е характерно и за кандидатите. Това ми дава основание да считам, че приносите са дело на кандидатите.

6. Критични бележки.

Очевидно изследванията произтичат от реални задачи в практиката. Добре би било да се представят някакви документи за внедряването им.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Кандидатите участват със значителна по обем научна продукция, която се характеризира със своята ориентация към реални проблеми от техниката. Налице са резултати на високо теоретично ниво, потвърдени с много експерименти в реални условия. Всичко това ми дава основание убедено да предложа кандидатите гл. ас. д-р инж. Ивайло Николаев Минчев и гл. ас. д-р инж. Юлиян Николаев Минчев да заемат академичната длъжност "доцент" в професионално направление 5.5. "Транспорт, корабоплаване и авиация", специалност "Приложна механика"


24.01.2012г. доц. д-р инж. Николай. Ангелов

Свързани:

Конкурс за заемане на академичната длъжност \"доцент\" iconЧлен на Научно жури по конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент по Епидемиология (03. 01. 29) (Заповед №2563 / 26. 09. 2011г на Ректора на му плевен)
Научно жури по конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент” по Епидемиология (03. 01. 29)
Конкурс за заемане на академичната длъжност \"доцент\" iconКонкурс за заемане на академичната длъжност„доцент" по научната специалност 05. 02. 24 „Организация и управление извън сферата на материалното производство"
Училище „Н. Й. Вапцаров” Варна и в съответствие със Закона за развитие на академичния състав в Република България (зрасрб), Правилника...
Конкурс за заемане на академичната длъжност \"доцент\" iconКонкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" по научната специалност "Теоретична химия" (01. 05. 01)
Йордан Андреев Ценов Институт по органична химия с цф бан, относно конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" по научната...
Конкурс за заемане на академичната длъжност \"доцент\" iconОт професор д с. н. Цветан Първанов Давидков член на научно жури в конкурс, обявен от ввму "Н. Вапцаров", за заемане на академичната длъжност "доцент" по
Доцент” по научната специалност 05. 02. 24 „Организация и управление извънсферата на материалното производство” за катедра „Социални,...
Конкурс за заемане на академичната длъжност \"доцент\" iconСтановище от Доц д-р Миленка Трифонова Даскалова, дм член на Научното жури по обявен конкурс за „Доцент
О т н о с н о: кандидатурата на главен асистент Милена Атанасова Атанасова – Радева, д по процедурата за заемане на академичната...
Конкурс за заемане на академичната длъжност \"доцент\" iconКонкурс за „Старши научен сътрудник ІІ ст." (за заемане на академичната длъжност „доцент")
Доцент” по специалността 01. 05. 16 „Химична кинетика и катализ” за нуждите на лаборатория „Органични Реакции върху Микропорести...
Конкурс за заемане на академичната длъжност \"доцент\" iconКонкурс за заемане на академична длъжност "Доцент" по шифър 05. 02. 07 „Счетоводна
...
Конкурс за заемане на академичната длъжност \"доцент\" iconКонкурс за заемане на академичната длъжност "доцент"
Химична кинетика и катализ”, за нуждите на лаборатория “Органични реакции върху микропорести материали” в Институт по Органична химия...
Конкурс за заемане на академичната длъжност \"доцент\" iconКонкурс за заемане на академична длъжност
Конкурс за заемане на академична длъжност "Доцент" по шифър 02. 16. 07 Земеустройство (вкл. Кадастър и оценка на недвижими имоти),...
Конкурс за заемане на академичната длъжност \"доцент\" iconКонкурс за заемане на академичната длъжност
В конкурса за доцент колегите Минчеви участвуват със защитени докторски дисертации през 2007г в областта на конкурса с теми както...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом