Bg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство
ИмеBg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство
страница1/2
Дата на преобразуване03.02.2013
Размер261.87 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/002331221.docx
  1   2
00233-2012-0021

BG-София: Проектиране и изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ДП "Национална компания Железопътна инфрраструктура", бул. "Княгиня Мария Луиза" № 110, За: Снежана Кусорова, Р България 1233, София, Тел.: 02 9326120, E-mail: s_kusorova@rail-ifra.bg, Факс: 02 9310663

Място/места за контакт: София

Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rail-infra.bg.

Адрес на профила на купувача: www.rail-infra.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация:

ДП "Национална компания Железопътна инфраструктура", бул. "Княгиня Мария Луиза" №114А, За: инж. Симеон Симеонов, Р. България 1233, София, Тел.: 02 9326172, Факс: 02 9310663

Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rail-infra.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

ДП "Национална компания Железопътна инфраструктура", бул. "Княгиня Мария Луиза" №110, За: Евгения Русимова, Р. България 1233, София, Тел.: 02 9326115

Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rail-infra.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: Поддържане на железопътната инфраструктура

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Изграждане на 35 броя автоматични прелезни устройства в четири обособени позиции

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Строителство
Проектиране и изпълнение
Място на изпълнение: посочено в приложения списък на обектите, намиращи се в района на съответните ССТ - София, Пловдив, Горна Оряховица
Код NUTS:

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Изграждане на 35 броя автоматични прелезни устройства в четири обособени позиции, както следва: Позиция 1 Изграждане на автоматични прелезни устройства на железопътни прелези, разположени в североизточната жп мрежа, както следва: 1. Жп.прелез на км. 16+286 между РП Доростол и гараДолапите; 2. Жп.прелез на км. 47+610 в гара Две могили; 3. Жп.прелез на км. 59+640 в гара Борово; 4. Жп.прелез на км. 121+750 между гара Хитрино и гара Плиска; 5. Жп.прелез на км. 125+403 между гара Хитрино и гара Плиска; 6. Жп.прелез на км. 227+998 между гара Пордим и гара Левски; 7. Жп.прелез на км. 304+650 между гара Г. Оряховица и гара Джулюница; 8. Жп.прелез на км. 413+900 РП Надарево и гара Хан Крум; 9. Жп.прелез на км. 504+056 между гара Провадия и гара Синдел. Позиция 2 Изграждане на автоматични прелезни устройства на железопътни прелези, разположени в южната жп мрежа, както следва: 1. Жп.прелез на км. 18+650 между гара Скутаре и гара Маноле; 2. Жп.прелез на км. 97+690 между гара Калояновец и гара Стара Загора; 3. Жп.прелез на км. 248+202 между гара Черноград и гара Айтос; 4. Жп.прелез на км. 77+223 между гара Мост и гара Кърджали; 5. Жп.прелез на км. 15+575 между гара Кричим и гара Брацигово; 6. Жп.прелез на км. 20+576 между гара Кричим и гара Брацигово; 7. Жп.прелез на км. 88+880 между гара Кърджали и гара Момчилград; 8. Жп.прелез на км. 45+050 между гара Батановци и гара Радомир; 9. Жп.прелез на км. 156+336 между гара Черниче и гара Пейо Яворов; Позиция 3 Изграждане на автоматични прелезни устройства на железопътни прелези, разположени в северозападна и централна жп мрежа, както следва: 1. Жп.прелез на км. 7+7845 между гара Шумен и гара Смядово; 2. Жп.прелез на км. 12+145 между гара Шумен и гара Смядово; 3. Жп.прелез на км. 40+817 между гара Смядово и гара Комунари; 4. Жп.прелез на км. 174+546 между гара Царева ливада и гара Трявна; 5. Жп.прелез на км. 78+169 между гара Зверино и РП Ребърково; 6. Жп.прелез на км. 18+460 между гара Брусарци и гара Лом; 7. Жп.прелез на км. 30+062 между гара Монтана и гара Берковица; 8. Жп.прелез на км. 61+120 между гара Бойчиновци и гара Мърчево; Позиция 4 Изграждане на автоматични прелезни устройства на железопътни прелези, разположени в северна централна жп мрежа, както следва: 1. Жп.прелез на км. 8+550 между гара Долна Митрополия и гара Милковица; 2. Жп.прелез на км. 10+895 между гараДолна Митрополия и гара Милковица; 3. Жп.прелез на км. 13+900 между гара Долна Митрополия и гара Милковица; 4. Жп.прелез на км. 23+814 между гараДолна Митрополия и гара Милковица; 5. Жп.прелез на км. 28+080 между гара Долна Митрополия и гара Милковица; 6. Жп.прелез на км. 178+994 между гара Трявна и гара Плачковци; 7. Жп.прелез на км. 102+238 между гара П.Каравелово и гара Янтра; 8. Жп.прелез на км. 105+223 между гара П.Каравелово и гара Янтра; 9. Жп.прелез на км. 331+964 между гара Стражица и гара Славяново. с обхват на работите за изпълнение на обектите, както следва: - изготвяне на работни проекти – за съответния брой прелези /за дадена Позиция/ и съгласуване на същите с инженера/строителния надзор и Възложителя; - доставка на необходимите количества кабели и апаратура, окомплектовани съгласно работните проекти на всеки от предвидените прелези; - извършване на изкопни работи за кабелни трасета и полагане на кабели; - извършване на изкопни работи за основи за площадки и фундаменти за монтаж на апаратура; - работи по изграждане на площадки, фундаменти и монтаж на кабина за междугарова апаратура, светофори, бариерни механизми и ел.захранваща апаратура; - извършване на ел. монтажни работи; - извършване на регулировъчни работи и настройка на апаратурата; - демонтаж на ръчните бариери и актуализиране на пътната сигнализация съгласно нормативната уредба. - тестови изпитания и въвеждане в експлоатация на АПУ. Участниците могат да подават оферти както за цялата поръчка така и за всяка обособена позиция, но задължително в пълния им обем.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45234115

Описание:

Работи по инсталиране на сигнализация за релсови пътища

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:

За една или повече обособени позиции

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

Изграждане на 35 броя автоматични прелезни устройства в четири обособени позиции, както следва: Позиция 1 Изграждане на автоматични прелезни устройства на железопътни прелези, разположени в североизточната жп мрежа, както следва: 1. Жп.прелез на км. 16+286 между РП Доростол и гараДолапите; 2. Жп.прелез на км. 47+610 в гара Две могили; 3. Жп.прелез на км. 59+640 в гара Борово; 4. Жп.прелез на км. 121+750 между гара Хитрино и гара Плиска; 5. Жп.прелез на км. 125+403 между гара Хитрино и гара Плиска; 6. Жп.прелез на км. 227+998 между гара Пордим и гара Левски; 7. Жп.прелез на км. 304+650 между гара Г. Оряховица и гара Джулюница; 8. Жп.прелез на км. 413+900 РП Надарево и гара Хан Крум; 9. Жп.прелез на км. 504+056 между гара Провадия и гара Синдел. Позиция 2 Изграждане на автоматични прелезни устройства на железопътни прелези, разположени в южната жп мрежа, както следва: 1. Жп.прелез на км. 18+650 между гара Скутаре и гара Маноле; 2. Жп.прелез на км. 97+690 между гара Калояновец и гара Стара Загора; 3. Жп.прелез на км. 248+202 между гара Черноград и гара Айтос; 4. Жп.прелез на км. 77+223 между гара Мост и гара Кърджали; 5. Жп.прелез на км. 15+575 между гара Кричим и гара Брацигово; 6. Жп.прелез на км. 20+576 между гара Кричим и гара Брацигово; 7. Жп.прелез на км. 88+880 между гара Кърджали и гара Момчилград; 8. Жп.прелез на км. 45+050 между гара Батановци и гара Радомир; 9. Жп.прелез на км. 156+336 между гара Черниче и гара Пейо Яворов; Позиция 3 Изграждане на автоматични прелезни устройства на железопътни прелези, разположени в северозападна и централна жп мрежа, както следва: 1. Жп.прелез на км. 7+7845 между гара Шумен и гара Смядово; 2. Жп.прелез на км. 12+145 между гара Шумен и гара Смядово; 3. Жп.прелез на км. 40+817 между гара Смядово и гара Комунари; 4. Жп.прелез на км. 174+546 между гара Царева ливада и гара Трявна; 5. Жп.прелез на км. 78+169 между гара Зверино и РП Ребърково; 6. Жп.прелез на км. 18+460 между гара Брусарци и гара Лом; 7. Жп.прелез на км. 30+062 между гара Монтана и гара Берковица; 8. Жп.прелез на км. 61+120 между гара Бойчиновци и гара Мърчево; Позиция 4 Изграждане на автоматични прелезни устройства на железопътни прелези, разположени в северна централна жп мрежа, както следва: 1. Жп.прелез на км. 8+550 между гара Долна Митрополия и гара Милковица; 2. Жп.прелез на км. 10+895 между гараДолна Митрополия и гара Милковица; 3. Жп.прелез на км. 13+900 между гара Долна Митрополия и гара Милковица; 4. Жп.прелез на км. 23+814 между гараДолна Митрополия и гара Милковица; 5. Жп.прелез на км. 28+080 между гара Долна Митрополия и гара Милковица; 6. Жп.прелез на км. 178+994 между гара Трявна и гара Плачковци; 7. Жп.прелез на км. 102+238 между гара П.Каравелово и гара Янтра; 8. Жп.прелез на км. 105+223 между гара П.Каравелово и гара Янтра; 9. Жп.прелез на км. 331+964 между гара Стражица и гара Славяново. с обхват на работите за изпълнение на обектите, както следва: - изготвяне на работни проекти – за съответния брой прелези /за дадена Позиция/ и съгласуване на същите с инженера/строителния надзор и Възложителя; - доставка на необходимите количества кабели и апаратура, окомплектовани съгласно работните проекти на всеки от предвидените прелези; - извършване на изкопни работи за кабелни трасета и полагане на кабели; - извършване на изкопни работи за основи за площадки и фундаменти за монтаж на апаратура; - работи по изграждане на площадки, фундаменти и монтаж на кабина за междугарова апаратура, светофори, бариерни механизми и ел.захранваща апаратура; - извършване на ел. монтажни работи; - извършване на регулировъчни работи и настройка на апаратурата; - демонтаж на ръчните бариери и актуализиране на пътната сигнализация съгласно нормативната уредба. - тестови изпитания и въвеждане в експлоатация на АПУ.

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Продължителност в дни

270


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участниците представят гаранция за участие в откритата процедура в зависимост от позициите, за които участват, както следва: Позиция 1 – в размер на 15 000 лв.; Позиция 2 – в размер на 15 000 лв.; Позиция 3 – в размер на 12 000 лв.; Позиция 4 – в размер на 12 000 лв.; За цялата поръчка – в размер на 54 000 лв. Гаранцията се представя в една от следните форми: безусловна, неотменяема банкова гаранция в оригинал със срок на валидност 120 календарни дни след крайния срок за подаване на офертите или парична сума внесена по сметка на ДП „НКЖИ”, IBAN: BG97 CECB 9790 1019 1009 04, BIC: CECB BGSF, банка: Централна кооперативна банка гр. София, банков клон “Химимпорт”, ул. “Стефан Караджа” № 2. Платежното нареждане за внесената парична сума трябва да бъде в оригинал. Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда на чл.61 и чл.62 от Закона за обществените поръчки. Гаранция за изпълнение: при сключване на договора участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение в размер на 3% от договорената стойност без ДДС. Задържането и освобождаването на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка. Гаранцията се представя в една от следните форми: безусловна, неотменяема банкова гаранция в оригинал със срок на валидност от датата на сключването на договора до въвеждане на обекта в експлоатация или парична сума, внесена по сметката на ДП "НКЖИ", IBAN: BG97 CECB 9790 1019 1009 04, BIC: CECB BGSF, банка: Централна кооперативна банка гр. София, банков клон “Химимпорт”, ул. “Стефан Караджа” № 2. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всяко от физическите или юридически лица, включени в обединението може да е наредител по банковите гаранции, съответно вносител на сумите по гаранциите. Когато наредителят, съответно вносителят е чуждестранно физическо или юридическо лице, гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение могат да бъдат учредени или внесени, като сума във валута, с размер на левовата равностойност, изчислена по официалния курс на БНБ в деня на учредяването или внасянето на гаранцията.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Условия и начин на плащане: 1. Предложена цена - в лева без ДДС, определена въз основа на поставените условия на Възложителя в документацията за участие за всяка обособена позиция по отделно /или позицията за която участникът участва/, в която следва да се отразят: - Етап І. Проектиране; - Етап ІІ. Доставка на апаратура – посочват се единичните цени в лв./бр. за всеки прелез, франко обекта, с включени разходи за опаковка, маркировка, транспорт, застраховки и други, а при внос от страни извън Европейския съюз и митнически сборове и такси; - Етап ІІІ. СМР – придружени с отделните елементи на ценообразуване /часова ставка, допълнителни разходи върху труда и механизацията, доставно-складови разходи и печалба/ и начина на определяне на общата цена, изготвена от Участника, съгласно условията на документацията за участие.; 2. Начин на плащане - заплащането ще се извърши въз основа на сключен договор, в лева, по банков път, до 20 календарни дни след представяне на фактура в оригинал и протокол за приемане на работата на всеки етап по отделно; 3. Допуска се авансово плащане в размер, както следва: - до 30 % от договорената стойност без ДДС за Етап I. Проектиране; - до 30% от договорената стойност без ДДС за Етап II. Доставка на апаратура; - до 30% от договорената стойност без ДДС за Етап III. СМР.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения или сдружения и отговарящи на предварително обявените условия. Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Когато участникът е обединение, задължително се представя споразумение/договор за създаване на обединението. Споразумението се представя в оригинал или нотариално заверено копие. В споразумението изрично се вписва, че обединението е създадено за тази обществена поръчка и до действие на срока й, и че съставът на обединението няма да се променя. Ако в хода на процедурата, съставът на обединението бъде променен, то участникът ще бъде отстранен от по-нататъшно участие. В споразумението се определя лицето, което да представлява обединението в хода на процедурата и при изпълнение на поръчката. Ако не е определено такова лице, то всички членове на обединението трябва с изрично пълномощно (оригинал или нотариално заверено копие) да овластят представител на обединението и да приложат това пълномощно в офертата си.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Участниците представят декларация, с която гарантират, че при сключване на договор се задължават да осигурят охрана на строителните обекти, материали и всички съоръжения на железопътната инфраструктура за периода на прекъсване за всички прекъснати участъци. Участниците представят декларация за гаранционния срок, както следва: - за СМР на обекта (съгласно чл. 20 на Наредба №2 от 31.07.2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти) започва да тече от датата на въвеждане в експлоатация. - за комплекта апаратура за АПУ – не по-малко от 24 месеца от датата на въвеждане в експлоатация; - за сигнални кабели – не по-малко от 24 месеца от датата на въвеждане в експлоатация; - за телекомуникационни кабели – не по-малко от 36 месеца от датата на въвеждане в експлоатация; - за апаратура за броячите на оси – не по-малко от 24 месеца от датата на въвеждане в експлоатация.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: Участник в процедурата за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Участниците удостоверяват липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП с декларации. На отстраняване подлежат лицата, за които са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП, както и обстоятелствата по чл.47, ал.2, т.1, т.2 , т.3, т.4 и т.5 от ЗОП. Чуждестранните юридически и физически лица удостоверяват, че за тях не са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.2 от ЗОП съгласно законодателството на държавата, в която са установени. Документи за регистрация: Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Съгласно чл. 56, ал.4 от ЗОП, документът за регистрация на участника – чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, се представя в официален превод, а документите по чл. 50 и чл. 51 от ЗОП, посочени в обявлението, както и декларациите за отстъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод. Ако участникът е обединение документите се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите се представят и за тях. Участниците представят удостоверение за вписване в Централния професионален регистър към Камарата на строителите в България, където задължително са вписани за втора група – строежи от транспортната инфраструктура, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС), първа категория строежи, съгласно чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРС. Участниците представят документ за регистрация по стандарт БДС EN ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качеството с обхват предмета на поръчката или еквивалентен. Участниците представят документ за регистрация по стандарт BS OHSAS 18001:2007 (OHSAS 18001:1999) или еквивалентен, за внедрена система за управление на здравословни и безопасни условия на труд. Участниците представят документ за регистрация по стандарт БДС EN ISO 14001:2005 или еквивалентен за внедрена система за управление на околната среда. Участниците представят документ за закупена документация за участие (заверено копие).

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: Участниците доказват икономическото и финансовото си състояние като представят документи съгласно изискванията на чл.50, ал.1, т.1, т.2 и т.3 от ЗОП: - копие от застраховка за професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ за строежи първа категория или еквивалент; - банкова референция от обслужваща банка, че участникът е коректен клиент; - годишен финансов отчет за последните 3 (три) години (2009, 2010 и 2011 год.); - информация за общия оборот и за оборота на строителството, предмет на поръчката, за последните три години (2009, 2010 и 2011 год.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.
Минимални изисквания: Средният годишен оборот на участника за последните 3 (три) години (2009, 2010 и 2011 год.) трябва да бъде минимум 500 000 лв. без ДДС.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация: Участниците доказват техническите си възможности и/или квалификация за изпълнение на поръчката, като представят документи, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 2, т. 4, т. 5, т. 6, т. 7, т. 9 и т. 11 от ЗОП: - списък на договорите за строителство с предмет, сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните пет години (2007, 2008, 2009, 2010, 2011 год.), придружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти; тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания; - списък на ръководния екип и техническите лица (собствени или наети), отговарящи за изпълнение на поръчката, включително на тези отговарящи за контрола на качеството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност и за контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд, придружен с професионални автобиографии, включително разпределението им по сфери, покриващи дейностите по поръчката. Всеки член на ръководния екип и техническите лица, отговарящи за изпълнение на поръчката, представят декларация за ангажираност към поръчката; - описание и/или брошури, проспекти на машините и съоръженията, които ще се доставят и монтират; - сертификати, издадени от акредитирани лица за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на машините и съоръженията със съответните спецификации или стандарти за предлаганата апаратура, а именно: • за броячите на оси – сертификат за интегрирано ниво на безопасност SIL-4 или еквивалентен; • за компонентите на системата на автоматичните прелезни устройства - сертификат за интегрирано ниво на безопасност не по-ниско от SIL-3 или еквивалентен; - документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на ръководния екип и техническите лица, отговарящи за изпълнение на поръчката, включително на тези отговарящи за контрола на качеството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност и за контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд; - описание на необходимото техническото оборудване и механизация (собствено или наето) за осигуряване на дейностите по поръчката и декларация, че то ще бъде осигурено; - описание на мерките за опазване на околната среда, които участникът ще приложи при изпълнение на поръчката. Участниците представят: Документи за пълна проектантска правоспособност за лицата, участващи в проектирането по всички части на проекта, съгласно разпоредбите на ЗУТ и чл. 7- 9 от ЗКАИИП; Документи на предложените от участника „Технически ръководители на обекта/тите”, които притежават най-малко трета квалификационна група за безопасност при работа в електрифицирани жп участъци, съгласно чл.17, ал.1, т.3 от Наредба № 13 от 30.12.2005 г. за осигуряване на ЗБУТ в жп транспорт; Копия от валидни свидетелства за правоспособност, към списъка на лицата по чл.2, ал.1 от Наредба №56 от 14.02.2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност, издадена от Министъра на транспорта и съобщенията; Декларация за пълно съответствие на проектите на всяко АПУ, съгласно Техническото задание; Декларация за пълно съответствие на предлаганите продукти/апаратура със зададените характеристики, съгласно Техническата спецификация; Техническо предложение за изпълнение на поръчката, което включва: технология, организация и линеен график за изпълнение на видовете дейности/етапи – проектиране, доставка на апаратура и СМР с посочени брой на необходими влакови и електрически „прозорци” до 2 ч. в светлата част на деня; Инструкция-декларация за експлоатация и поддържане на изделието АПУ от производителя; Дистрибуторски договор или пълномощно за търговско посредничество със срок по-дълъг или равен на срока на изпълнение, придружени от заверена спецификация, за участниците, които не са производители на оборудването (АПУ).
Минимални изисквания: 1. Участникът трябва да има успешно завършени подобни проекта през последните 5 (пет) години (2007, 2008, 2009, 2010 и 2011 год.), изпълнени по международни стандарти и/или европейски стандарти. Под подобен проект се разбира „Строителство на системи за сигнализация”, в т.ч. задължително поне на 2 бр. автоматични прелезни устройства. Проектът трябва да е изпълнен, приет и пуснат в редовна експлоатация, което се доказва с копие на документ за въвеждане в експлоатация и/или препоръка за добро изпълнение. В тези препоръки се посочват: основните параметри – брой обекти, местоположение, обхват и т.н., функционални характеристики и типове оборудване на системите за сигнализация. Препоръките трябва да съдържат описани дейностите, които участникът е изпълнил по проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация. 2. Минимални изисквания към ръководния персонал: 2.1. Ръководител на екипа – висше техническо или икономическо образование, с образователна степен „магистър”, с общ трудов стаж мин 10 г., от които 3 г. на подобна длъжност. Трябва да има опит като ръководител на изпълнението на подобни инфраструктурни проекти. Признава се само подобна длъжност, заемана в сферата на проектиране и/или изграждане на системи за сигнализация или телекомуникации; 2.2. Ръководител на проектантския екип - ектроинженер, специалност „Далекосъобщителна техника” или „Съобщителна и осигурителна техника и системи”, или сродна специалност, с образователна степен „магистър”, с общ трудов стаж 10 г., в т.ч. 3 г. по специалността и да притежава пълна проектантска правоспособност. Да има опит като ръководител на проектантски екип за проектиране на системи за сигнализация. Признава се само подобна длъжност, заемана в сферата на проектиране и/или изграждане и/или с контролни функции на системи за сигнализация; 2.3. Отговорник за строителството на системи за сигнализация - електроинженер, специалност „Далекосъобщителна техника” или „Съобщителна и осигурителна техника и системи” /или сродна специалност, включваща „Автоматика и телемеханика”/, с образователна степен „магистър”, с общ трудов стаж мин 5 г., в т.ч.3 г. по специалността. Трябва да има опит като ръководител на строителството на системи за сигнализация на инфраструктурни проекти. Признава се само подобна длъжност, заемана в сферата на изграждане и/или в поддържането и/или с контролни функции на железопътни системи за сигнализация; 2.4. Отговорник за контрола на качеството - инженер, с образователна степен „магистър”, с общ трудов стаж мин 5 г., от които през последните 3 г. с практика на подобна длъжност, свързана с контрола на качеството в сферата на проектиране и/или строителство на инфраструктурни проекти и/или производство на апаратура за подсистема „Контрол, управление и сигнализация”; 2.5. Отговорник за предотвратяване на инциденти - висше инженерно образование, образователна степен „магистър” или „бакалавър” с общ трудов стаж по специалността мин 5 г. и мин 3 г. професионален опит, свързан с безопасност и здраве при работа в сферата на железопътното строителство и/или в сферата на безопасността на превозите; 2.6. Отговорник по безопасност на превозите и технология и организация на движението - инженер, специалност „Експлоатация на железопътния транспорт” или сродна специалност, с образователна степен „магистър”, с общ трудов стаж мин 5 г., в т.ч. 3 г. по специалността. Експертът трябва да притежава свидетелство за призната правоспособност от ИА „ЖА” на основание чл.2, ал.1 от Наредба №56 от 14.02.2003г. Признава се само подобна длъжност, заемана в сферата на изграждане на железопътни системи за сигнализация и/или с контролни функции в областта организация, ръководство и управление на движението на влаковете, организация и контрол на безопасността на движението на влаковете.

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


  1   2

Свързани:

Bg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство iconBg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство
Българско национално радио, бул. "Драган Цанков" №4, За: Евгения Борисова, р българия 1040, София, Тел.: 02 9336746, e-mail:, Факс:...
Bg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство iconBg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за малка обществена поръчка строителство
Академика спорт еад, кв. Гео Милев, Студентско общежитие бл. 3, вх. А, За: Лилия Михайлова, България 1111, София, Тел.: 02 4894473,...
Bg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство iconBg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп строителство
Дп "Пристанищна инфраструктура", бул. "Шипченски проход" No 69, За: Людмила Иванова, Република България 1574, София, Тел.: 02 8079944,...
Bg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство iconBg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп строителство
Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура", бул. "Шипченски проход" №69, За: Емилия Лекова, Република България 1574, София,...
Bg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство iconBg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство
Дп "Национална компания Железопътна инфрраструктура", бул. "Княгиня Мария Луиза" №110, За: Снежана Кусорова, р българия 1233, София,...
Bg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство iconBg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство
Дп "Национална компания "Железопътна инфраструктура", бул. "Княгиня Мария Луиза" №110, За: Снежана Кусорова, Република Бълария 1233,...
Bg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство iconBg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за малка обществена поръчка строителство
Университет за национално и световно стопанство, Студентски град, ул. 8-ми декември, За: Самуил Авдала гл експерт, обществени поръчки,...
Bg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство iconBg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп строителство
Булгартрансгаз" еад, ж к. "Люлин 2", бул. "Панчо Владигеров" №66, За: инж. Маргарита Градева, България 1336, София, Тел.: 003592...
Bg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Топлофикация София” еад, ул."Ястребец" №23Б, За: Маргарита Дончевска, Република България 1680, София, Тел.: 02 9033068, Факс: 02...
Bg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Столична община, ул."Московска"№33, За: Илияна Станева, Р. България 1000, София, Тел.: 02 9377548, e-mail:, Факс: 02 9809866
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом