Програма за лечение на хронична бъбречна недостатъчност в предиализен период
ИмеПрограма за лечение на хронична бъбречна недостатъчност в предиализен период
страница2/3
Дата на преобразуване03.02.2013
Размер267.18 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.bgnephrology.com/Programa_HBN_01_09_05.doc
1   2   3

Лечение с Еритропоетин
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОТИВОАНЕМИЧНО ЛЕЧ(ЕНИЕ ЕРИТРОПОЕТИН ЩЕ ПОЛУЧАВАТ САМО ПАЦИЕНТИ С КОРИГИРАН ЖЕЛЕЗЕН СТАТУС – БЕЗ ЖЕЛЕЗЕН ДЕФИЦИТ. ПОДДЪРЖАЩОТО ЛЕЧЕНИЕ С ЖЕЛЯЗО ТРЯБВА ДА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ПРИЕМ НА ПЕРОРАЛЕН ЖЕЛЕЗЕН ПРЕПАРАТ!

Еритропоетин ще бъде отпускан при:


 • Нв 110 g/L при пациенти без железен дефицит

 • Сер желязо  10 µmol/l

 • ЖСК  60 µmol/l или горната референтна стойност за съответната лаборатория

 • TSAT в оптимални граници 30 – 40%, изчислен по формулата, дадена по-горе.


Начина на приложение на Еритропоетина:


Съгласно кратката характеристика на продукта

Дозировка:


А. Коригиращо лечение

2 - 3-кратно седмично:

- при стойности на хемоглобина  90 г/л - 75 – 90 Е /кг/седмично;

- при стойности на хемоглобина  90 г/л - 100 – 150 Е /кг/седмично)

Б. Поддържащо лечение – от 25 до 100 Е/кг седмично – 1 до 3 пъти седмично подкожно или венозно, като дозировката се съобразява с нивото на хемоглобина.


Мониториране на хемоглобиновите нива - цели се повишаване на хемоглобина с 10-15 г/л месечно


Изследване на Нв всеки месец

Коригиране дозата на Еритропоетина:

- при недостатъчен ефект - след 1 месец – (нарастване на нивото на хемоглобина с ≤ 10 г/л) - седмичната дозата се повишава с 25-50%.

- при нарастване на хемоглобина с ≥20 г/л месечно или при надхвърляне на таргетните стойности на хемоглобина седмичната доза на Еритропоетина се намалява с 25%, като това може да стане с промяна на еднократната доза или с промяна на интервала между отделните апликации.


ПЕРИОДИЧНОСТ НА КОНТРОЛНИТЕ ПРЕГЛЕДИ И НЕОБХОДИМИ МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ХОДА НА ЛЕЧЕНИЕТО


КАРТА ЗА НАЧАЛО И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО НА АНЕМИЯТА ПРИ ХБН


Показател Месец

0

1

2

3

6

+3*

+6*

Хемоглобин

ХХ

Х

Х

Х

Хематокрит

ХХ

Х

Х

Х

Еритроцити

ХХ

Х

Х

Х

Серумно желязо

ХХ

Х

Х

Х

ЖСК

ХХ

Х

Х

Х

TSAT

ХХ

Х

Х

Х

Феритин *

Х


Х
Х

Телесно маса - кг

Х


ХКреатинин- мкмол/л

ХХ

ХКреатининов клирънс

/ изчислен/ - мл/ мин

ХХ

Х
+3* - извършва се на всеки 3 месеца

+6* - извършва се на всеки 6 месеца

Феритин * - препоръчително изследване

Болните с ХБН в преддиализен стадий, провеждащи противоанемично лечение подлежат на периодичен контрол от лекуващия ги нефролог. Проследяват се следните показатели: Нв, еритроцити, хематокрит, серумно желязо и ЖСК. Честотата на провеждане на контролните изследвания зависи от фазата на противоанемично лечение - коригираща или поддържаща, както следва:

- При провеждане на субституираща терапия с желязо венозно, предшестваща прилагането на еритропоетин – след аплициране на необходимия брой ампули за корекция на железния дефицит, поне 1 седмица след последната апликация на желязо.

- При болни, получаващи Еритропоетин и желязо / венозно или перорално/ - до постигане на желаните таргетни стойности на Нв и определяне на поддържащата доза се провежда контрол на Нв и Нt през 2 - 4 седмици, а серумното желязо веднъж месечно.

- При преминаване на поддържащо лечение - контрол на Нв, еритр. и Нt – на 8 – 12 седмични интервали. Серумното желязо и ЖСК да се проследява веднъж на 6 месеца при болни, лекувани с интравенозно желязо и на 8-12 седмици при болни, нелекувани с интравенозно желязо, или в хода на лечението при спадане на стойностите на хемоглобина.

- Наред с хематологичните показатели пациентът се проследява за поява на нежелани ефекти от провежданото лечение – хипертония, алергична реакция, тромбози.


ЛЕЧЕНИЕ НА РЕНАЛНАТА ОСТЕОДИСТРОФИЯ:


Критерии за включване на ЗЗОЛ в програмата:


Пациенти с ХБН, като е желателно лечението да започне при стойности на креатининовия клирънс 80 – 60 мл/мин.


Критерии за изключване на ЗЗОЛ от програмата:


При самоволно прекъсване на лечението ( повече от 3 месеца ) ЗЗОЛ се изключва от програмата. При последващо подаване на документи болният се брои като кандидатстващ за първи курс на лечение.


ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕН АЛГОРИТЪМ


Лечение с Калцитриол:


► Ранно включване на Calcitriol в терапията на ХБН. Целесъобразно е започване на лечение при стойности на гломерулната филтрация (ГФ) под 60 ml/min.

► Използване на ефективни дози при поддържащо лечение: 0,25 до 1.0 g дневно или до 7.0 g седмично. При някои пациенти могат да са необходими дози до 14 g седмично. Дозата се определя както следва:

 • При ГФ от 60 - 30 ml/min и Сa под 2,4 mmol/L –
  0,25 g Calcitriol дневно.

 • При ГФ от 60 до 30 ml/min и Ca над 2,4 mmol/L -
  0,25 – 0,5 g Calcitriol дневно в зависимост от нивото на
  Ca или iPTH.

 • При ГФ от 30 до 10 ml/min - 0.25 – 1.0 g Calcitriol дневно в зависимост от нивото на Ca и P (неорганични фосфати < 1,8 mmol/l) и при възможност iPTH.

 • При ГФ под 50 ml/min и хиперфосфатемия се препоръчват нискофосфатна диета и фосфороуловители.


Периодичност на контролните прегледи:


карта за НАЧАЛО И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ЛЕчението на реналната остеодистрофия с калцитриол

Показател Месец

0

1

2

3

6

12

+6*

+12*

Серумен калций

ХХ

Х

Х

Х

Х

Фосфати

ХХ

Х

Х

Х

Х

Алкална фосфатаза

Х


Х

Х

Х

Х

Паратхормон

Х

Х
+6* - извършва се на всеки 6 месеца

+12* - извършва се на всеки 12 месеца


Болните с ХБН в преддиализен стадий, провеждащи лечение с Калцитриол, подлежат на периодичен контрол от лекуващия ги нефролог.

 • Необходимо е да се изследват на 3 мес. Ca, P (неорганични фосфати) и алкална фосфатаза два пъти годишно.

 • Препоръчително е изследване на iPTH веднъж годишноПри пациенти след бъбречна трансплантация и ХБН е необходимо:


►Продължително (до 1 год.) лечение с Calcitriol,
включително и при болни с нормална ГФ.

► При нормален iPTH и доказана кортикостероидно индуцирана остеопороза да се използват бифосфонати.


Лечение с Calcitriol не се прилага или се спира при двукратно последователно установени:


► Стойности на Ca над 2.62 mmol/l

►Стойности на P над 2.0 mmol/l; при деца според нормата за възрастта

►Ca/P произведение над 5.6 mmol/l


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ


При започване на лечението се представят следните документи:


1. Молба ( свободен текст ) до директора на РЗОК на територията, на която лицето е направило избор на ОПЛ.

2. Подробна епикриза от болница с давност до 3 месеца към датата на подаване на документите при първо кандидатстване или подробна етапна епикриза от лекуващия нефролог, включваща информация за началото и хода на заболяването, както и всички изследвания и консултации, в случай че са извършвани такива (ехография на коремни органи, консултации със съответните специалисти, изключващи друг произход на анемичния синдром и т.н.) и експертно становище за исканото лечение, подписани от лекар със специалност нефрология от лечебно заведение за болнична помощ по профила на заболяването.

3 Актуални лабораторни изследвания, както и актуална телесна маса на пациента.

4. Приложени оригиналите или заверени копия на исканите изследвания.

5. “Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК” – обр. МЗ-НЗОК №1.

6. Декларация от лекуващия нефролог или от личния лекар, че пациента не провежда диализно лечение.

7. Карта за проследяване на лабораторните показатели в хода на лечението.

8. Декларация за съгласие за лечение и информация за пациента.


За продължаване на лечението необходимите документи са:


1. Молба ( свободен текст ) до директора на РЗОК на територията, на която лицето е направило избор на ОПЛ.

2. Подробна етапна епикриза с експертно становище за исканото лечение от лечебно заведение за болнична и извънболнична помощ по профила на заболяването, включително и диализни отделения, подписана от лекар със специалност нефрология.

3 Актуални лабораторни изследвания, както и актуална телесна маса на пациента.

4. Приложени оригиналите или заверени копия на исканите изследвания.

5. Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК” – обр. МЗ-НЗОК №1

6. Оригинал на предишен протокол с изпълнение на рецептите

7. Декларация от лекуващия нефролог или от личния лекар, че пациента не провежда диализно лечение.

8. Карта за проследяване на лабораторните показатели в хода на лечението.

9. Декларация за съгласие за лечение и информация за пациента.

1   2   3

Свързани:

Програма за лечение на хронична бъбречна недостатъчност в предиализен период iconХронична бъбречна недостатъчност
Определение: Хроничната бъбречна недостатъчност (хбн) е синдром, при който вследствие на различни хронични бъбречни заболявания настъпва...

Програма за лечение на хронична бъбречна недостатъчност в предиализен период iconДопълнителните заболяванията и недъзи, при които инвалидите по зрение могат да станат член-кооператори
Бъбречна поликистоза /доминантна/ с хронична бъбречна недостатъчност, или екстраренални усложнения

Програма за лечение на хронична бъбречна недостатъчност в предиализен период icon69 хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 години
Усложнения, свързани с пикочо-полови протезни устройства, имплантати и трансплантати

Програма за лечение на хронична бъбречна недостатъчност в предиализен период iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Наименование: Периодични доставки на медицински изделия за болни с бъбречна недостатъчност на диализно лечение в мбал “Света Марина”...

Програма за лечение на хронична бъбречна недостатъчност в предиализен период iconКратки резюмета на проекти
Сбал на детски болести, София, и други два на сбал „Св. Марина“, Варна. Дарението е в съответствие с мисията и ангажимента на Амджен...

Програма за лечение на хронична бъбречна недостатъчност в предиализен период iconМногопрофилна болница за активно лечение
Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за терминална бъбречна недостатъчност на диализа за нуждите на мбал "Проф д-р...

Програма за лечение на хронична бъбречна недостатъчност в предиализен период iconМногопрофилна болница за активно лечение
Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за терминална бъбречна недостатъчност на диализа за нуждите на мбал "Проф д-р...

Програма за лечение на хронична бъбречна недостатъчност в предиализен период iconОстра бъбречна недостатъчност

Програма за лечение на хронична бъбречна недостатъчност в предиализен период icon"Доставка на консумативи за хемодиализа и на лекарствени продукти, предназначени за лечение на терминална бъбречна недостатъчност,и лекарствени продукти за онкохематологични заболявания за нуждите на мбал "Христо Ботев" ад враца"
Описание на обекта на обществената поръчка / /включително обособени позиции/ спецификация, технически изисквания

Програма за лечение на хронична бъбречна недостатъчност в предиализен период iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Наименование: „Доставка на лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и лекарствени продукти за терминална бъбречна...

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом