Кодове на болести по мкб-10
ИмеКодове на болести по мкб-10
страница1/3
Дата на преобразуване03.02.2013
Размер288.81 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.zdravenchas.org/upload/KLINICHNI PUTEKI/ZAboljavanija na sudrechno sudovata sistema/s
  1   2   3
КП № 52 ОСТРА И ИЗОСТРЕНА ХРОНИЧНА СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ III И IV ФУНКЦИОНАЛЕН КЛАС без механична вентилация

Минимален болничен престой – 3 дни


КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10


Ревматични болести на митралната клапа

Включва: състояния, класифицирани в рубриките I05.0 и I05.2—I05.9, уточнени или неуточнени като ревматични

Не включва: състояния, уточнени като неревматични (I34.—)

I05.0 Митрална стеноза

(Ревматична) митрална (клапна) обструкция

I05.1 Ревматична митрална инсуфициенция

Ревматична митрална:

• недостатъчност

• регургитация

I05.2 Митрална стеноза и инсуфициенция

Митрална стеноза и недостатъчност или регургитация


Ревматични болести на аортната клапа

Не включва: случаи, неуточнени като ревматични (I35.—)

I06.0 Ревматична аортна стеноза

Ревматична аортна (клапна) обструкция

I06.1 Ревматична аортна инсуфициенция

Ревматична аортна:

• недостатъчност

• регургитация

I06.2 Ревматична аортна стеноза и инсуфициенция

Ревматична аортна стеноза и инсуфициенция или регургитация


Болести на няколко клапи

Включва: случаи, уточнени или неуточнени като ревматични

Не включва: ендокардит без уточняване на клапата (I38)

ревматични болести на ендокарда без уточняване на клапата (І09.1)

I08.0 Съчетано засягане на митралната и аортната клапи

Съчетано засягане на митралната и аортната клапи, уточнено или неуточнено като ревматично


Други ревматични болести на сърцето

I09.9 Ревматична болест на сърцето, неуточнена

Ревматични:

• кардит

• сърдечна недостатъчност

Не включва: ревматоиден кардит (М05.3)


Хипертонична болест на сърцето

Включва: всяко състояние от рубриките I50.—, I51.4—I51.9, дължащо се на хипертония

I11.0 Хипертонично сърце със (застойна) сърдечна недостатъчност

Декомпенсирано хипертонично сърце


Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек

Включва: всяко състояние от рубриката I11.— в съчетание с всяко състояние от рубриката I12.—

болест:

• сърдечно-бъбречна

• сърдечно-съдова бъбречна

I13.0 Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек и със (застойна) сърдечна недостатъчност

I13.2 Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек с наличие както на (застойна) сърдечна недостатъчност, така и на бъбречна недостатъчност


Хронична исхемична болест на сърцето

Не включва: сърдечно-съдова болест БДУ (I51.6)

I25.3 Сърдечна аневризма

Аневризма:

•на сърдечната стена

•камерна

I25.9 Хронична исхемична болест на сърцето, неуточнена

Исхемична болест на сърцето (хронична) БДУ


Други форми на белодробно сърце

I27.0 Първична белодробна хипертония

Белодробна (артериална) хипертония (идиопатична)(първична)

I27.1 Кифосколиотично сърце

I27.8 Други уточнени форми на белодробно сърце

I27.9 Белодробно сърце, неуточнено

Хронична белодробно-сърдечна болест

Белодробно сърце [cor pulmonale] (хронично) БДУ


Други болести на белодробните съдове

I28.8 Други уточнени болести на белодробните съдове

Руптура

Стеноза на белодробен съд

Стриктура


Други болести на перикарда

Не включва: текущи усложнения на острия инфаркт на миокарда (I23.—)

посткардиотомен синдром (I97.0)

травма на сърцето (S26.—)

болест, уточнена като ревматична (I09.2)

I31.0 Хроничен адхезивен перикардит

Accretio cordis

Сраснал перикард

Адхезивен медиастиноперикардит

I31.1 Хроничен констриктивен перикардит

Concretio cordis

Перикардна калцификация


Неревматични болести на митралната клапа

Не включва: митрална (клапна):

• болест (I05.9)

• недостатъчност (I05.8)

• стеноза

с неуточнена етиология, но със споменаване на:

• болест на аортната клапа (I08.0)

• митрална стеноза или обструкция (I05.0)

уточнена като ревматична (I05.—)

I34.0 Митрална (клапна) инсуфициенция

Митрална (клапна):

недостатъчност БДУ или с уточнена етиология,

• регургитация която е неревматична

I34.1 Митрален (клапен) пролапс

Синдром на пролабираща митрална клапа

Не включва: синдром на Мarfan (Q87.4)

I34.2 Неревматична митрална (клапна) стеноза


Неревматични болести на аортната клапа

Не включва: хипертрофична субаортна стеноза (I42.1)

с неуточнена етиология, но със споменаване на болест на митралната клапа (I08.0)

уточнена като ревматична (I06.—)

I35.0 Аортна (клапна) стеноза

I35.1 Аортна (клапна) инсуфициенция

Аортна (клапна):

недостатъчност БДУ или с уточнена етиология,

• регургитация която е неревматична

I35.2 Аортна (клапна) стеноза и инсуфициенция


Неревматични болести на трикуспидалната клапа

Не включва: с неуточнена етиология (I07.—)

уточнена като ревматична (I07.—)

I36.0 Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза

I36.1 Неревматична трикуспидална (клапна) инсуфициенция

Трикуспидална (клапна):

недостатъчност с уточнена етиология,

• регургитация която е неревматична

I36.2 Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза и инсуфициенция


Болести на пулмоналната клапа

Не включва: уточнени като ревматични (I09.8)

I37.0 Стеноза на пулмоналната клапа

I37.1 Инсуфициенция на пулмоналната клапа

Пулмонална клапна:

недостатъчност БДУ или с уточнена етиология,

• регургитация която не е ревматична

I37.2 Стеноза и инсуфициенция на пулмоналната клапа


Кардиомиопатия

Не включва: кардиомиопатия, усложняваща:

• бременност (О99.4)

• послеродов период О90.3)

исхемична кардиомиопатия (I25.5)

I42.0 Дилатативна кардиомиопатия

I42.1 Обструктивна хипертрофична кардиомиопатия

Хипертрофична субаортна стеноза

I42.2 Друга хипертрофична кардиомиопатия

Необструктивна хипертрофична кардиомиопатия

I42.3 Ендомиокардна (еозинофилна) болест

Ендомиокардна (тропическа) фиброза

Ендокардит на Löffler

I42.4 Ендокардна фиброеластоза

Вродена кардиомиопатия

I42.5 Друга рестриктивна кардиомиопатия

I42.6 Алкохолна кардиомиопатия


Сърдечна недостатъчност

Не включва: усложняваща:

• аборт, извънматочна или гроздовидна бременност (О00—О07, О08.8)

• акушерски операции и процедури (О75.4)

в резултат на хипертония (I11.0)

• с наличие на хипертоничен бъбрек (I13.—)

като последица от сърдечна операция или поради наличие на клапна протеза (I97.1)

неонатална сърдечна недостатъчност (Р29.0)

I50.0 Застойна сърдечна недостатъчност

Конгестивна сърдечна болест

Дяснокамерна недостатъчност (дължаща се на лявостранна сърдечна недостатъчност)

I50.1 Лявокамерна недостатъчност

Остър оток на белите дробове

Остър белодробен оток със споменаване на сърдечна болест БДУ или сърдечна недостатъчност

Кардиална астма

Лявостранна сърдечна недостатъчност


Постпроцедурни болести на органите на кръвообращението, некласифицирани другаде

Не включва: следоперативен шок (Т81.1)

I97.0 Посткардиотомен синдром

I97.1 Други функционални нарушения след сърдечна операция

Сърдечна инсуфициенция след сърдечна операция или

Сърдечна недостатъчност в резултат на наличието на

сърдечна протеза


Вродени аномалии на сърдечните камери и съобщителните отвори

Не включва: декстрокардия със situs inversus (Q89.3)

огледално разположение на предсърдията със situs inversus (Q89.3)

Q20.0 Общ артериален трункус

Персистиращ truncus arteriosus

Q20.1 Удвоен изходен отвор на дясната камера

Синдром на Taussig-Bing

Q20.2 Удвоен изходен отвор на лявата камера

Q20.3 Дискордантно свързване на камерите с артериите

Декстропозиция на аортата

Транспозиция на големите съдове (пълна)

Q20.4 Удвоен камерен входен отвор

Обща камера

Трикамерно двупредсърдно сърце

Единична камера

Q20.5 Дискордантно предсърднокамерно свързване

Коригирана транспозиция

Лявотранспозиция

Камерна инверсия


Вродени аномалии на сърдечната преграда

Не включва: придобит сърдечен септален дефект (I51.0)

Q21.0 Междукамерен септален дефект

Q21.1 Междупредсърден септален дефект

Дефект на коронарния синус

Отворен или персистиращ:

• foramen ovale

• ostium secundum дефект (тип II)

Дефект на sinus venosus

Q21.2 Предсърднокамерен септален дефект

Общ предсърднокамерен канал

Дефект на ендокардната възглавничка

Ostium primum атриосептален дефект (тип I)

Q21.3 Тетралогия на Fallot

Междукамерен септален дефект със стеноза или атрезия на белодробната артерия, декстропозиция на аортата и хипертрофия на дясната камера.

Q21.4 Аортопулмонален септален дефект

Аортен септален дефект

Аортопулмонален прозорец


Вродени аномалии на пулмоналната и трикуспидалната клапа

Q22.0 Атрезия на клапата на белодробната артерия

Q22.1 Вродена стеноза на клапата на белодробната артерия

Q22.2 Вродена инсуфициенция на клапата на белодробната артерия

Вродена регургитация на клапата на белодробната артерия

Q22.4 Вродена стеноза на трикуспидалната клапа

Трикуспидална атрезия

Q22.5 Аномалия на Ebstein

Q22.8 Други вродени аномалии на трикуспидалната клапа


Вродени аномалии на аортната и митралната клапа

Q23.0 Вродена стеноза на аортната клапа

Вродена аортна:

• атрезия

• стеноза

Не включва: вродена субаортна стеноза (Q24.4)

същата при синдром на хипопластичното ляво сърце (Q23.4)

Q23.1 Вродена инсуфициенция на аортната клапа

Бикуспидна аортна клапа

Вродена аортна инсуфициенция

Q23.2 Вродена митрална стеноза

Вродена митрална атрезия

Q23.3 Вродена митрална инсуфициенция


Други вродени аномалии на сърцето

Не включва: ендокардна фиброеластоза (I42.4)

Q24.3 Белодробна инфундибуларна стеноза

Q24.4 Вродена субаортна стеноза

Q24.5 Аномалия на коронарните съдове

Вродена коронарна (артериална) аневризма


Вродени аномалии на големите артерии


Q25.0 Отворен ductus arteriosus

Отворен Боталов проток

Персистиращ ductus arteriosus

Q25.1 Коарктация на аортата

Коарктация на аортата (предуктална)(постдуктална)

Q25.2 Атрезия на аортата

Q25.3 Стеноза на аортата

Суправалвуларна аортна стеноза

Не включва: вродена аортна стеноза (Q23.0)


Q25.4 Други вродени аномалии на аортата

Липса

Аплазия

Вродена: на аортата

• аневризма

• дилатация

Аневризма на синуса на Valsalva (руптурирала)

Двойна дъга на аортата [съдов пръстен на аортата]

Хипоплазия на аортата

Персистиращи(-а):

• извивки на аортната дъга

• дясна аортна дъга

Не включва: хипоплазия на аортата при синдром на хипопластичното ляво сърце (Q23.4)Забележка: Кодовете I50.0, I50.1, I97.0 и I97.1 се вписват като основна диагноза и дефинират причината за включване на болния в тази клинична пътека. Останалите кодове на диагнози в клиничната пътека се използват като втори код за определяне причината (когато тя е известна), довела до хронична сърдечна недостатъчност.


КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ


основни диагностични процедури


**87.44 рутинно гръдно рентгеново изследване

рентгеново изследване на гръден кош БДУ


**88.72 диагностичен ултразвук на сърце

ехокардиография (трансторакална и/или трансезофагеална)

интраваскуларен ултразвук на сърце


**89.52 електрокардиограма


**90.59 изследване на кръв

Включва задължително следния медико-диагностичен пакет:

Електролити

Пълна кръвна картина

Чернодробни ензими

Желязо и ЖСК(при необходимост)

Креатинин


основни терапевтични процедури


*99.29 инжекция или инфузия на лечебно вещество

  1   2   3

Свързани:

Кодове на болести по мкб-10 iconКодове на болести по мкб-10
Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако са приложени и отчетени две диагностични (от които едната задължително е...
Кодове на болести по мкб-10 iconКодове на болести по мкб-10
Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако са приложени и отчетени две основни диагностични (от които едната е задължително...
Кодове на болести по мкб-10 iconКодове на болести по мкб-10
Включва: морфологични кодове М965—М966 с код за характера на новообразуванието /3
Кодове на болести по мкб-10 iconКодове на болести по мкб-10
Кп №15 невро мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък
Кодове на болести по мкб-10 iconКодове на болести по мкб-10
Кп №237 Физикална тEрапия и рехабилитация на болести на централна нервна система
Кодове на болести по мкб-10 iconКодове на болести по мкб-10
Кп №244 Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат
Кодове на болести по мкб-10 iconКодове на болести по мкб-10
Кп №244 Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат
Кодове на болести по мкб-10 iconКодове на болести по мкб-10
Кп №241 Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система
Кодове на болести по мкб-10 iconКодове на болести по мкб-10
Не включва: сърдечно-съдови нарушения бду при болести, класифицирани другаде (I98.—*)
Кодове на болести по мкб-10 iconКодове на болести по мкб-10
Кп №244 1 Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат – травматични
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом