Правила на зк " български имоти" ад за ликвидация на имуществени щети
ИмеПравила на зк " български имоти" ад за ликвидация на имуществени щети
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер202.9 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bulgarskiimoti.bg/files/imushtestveno/shteti_imushtestvo.doc
ПРАВИЛА НА ЗК “ БЪЛГАРСКИ ИМОТИ” АД


ЗА ЛИКВИДАЦИЯ НА ИМУЩЕСТВЕНИ ЩЕТИ


В настоящите правила се разглеждат основните моменти и основните положения, валидни за застраховките на имущество “Домашно имущество”, “Домашно имущество+”, “Домашно имущество Медиум”, “Индустриален пожар”, “Строителни и земекопни машини (каско на машини)”, “Пожар и природни бедствия”, “Щети на имущество” за физически и юридически лица. Основните задължителни моменти на ликвидационния процес са разгледани в хронологичен ред.

Ликвидацията на щети протича в 4 основни стъпки:

Полица – проверява се дали е валидна полицата, платена ли е премията или съответните вноски и т.н.

Разследване (оглед) – проверяват се обстоятелствата по възникването на щетата и се фиксират в писмен вид и със снимки резултатите.

Оценка - прави се оценка на предварителния и окончателен размер на щетата

Уреждане на щетата – ако се налага, в преговори с клиента се уточнява размерът на изплатената сума.


1. Уведомление за щета


1.1. Подаване на уведомлението

 • Застрахованият или негов представител е длъжен да уведоми дружеството в срок от 3 (три) дни, а за събития по рисковете кражба или грабеж - до 24 часа от узнаването за настъпване на застрахователното събитие. В случай, че срокът за уведомяване не е спазен към уведомлението следва да се поиска от застрахования писмено обяснение за закъснението.

 • Уведомлението за щета се подава на стандартна бланка на ЗК “Български имоти” АД в Генералната агенция /ГА/, където е сключена полицата или на територията, на която е настъпило застрахователното събитие. В уведомлението следва да са попълнени всички предвидени реквизити, като съдействие и контрол за правилното му попълване се осъществява от служителя на ГА или агенцията, която го приема. При неправилно попълване на уведомлението за щета, отговорност за това носи съответната ГА.

 • Долната част от бланката се попълва и подписва от служителя на ГА или агенцията, приела уведомлението и се връща на Застрахования.


1.2. Приемане на уведомление за щета

Необходимо е ГА да провери дали са изпълнени едновременно следните изисквания:

Застрахованият трябва да притежава валидна застрахователна полица и договорената застрахователна премия да е платена съгласно сроковете и при условията, уговорени в нея;

Застрахователното събитие да е настъпило в периода на нейната валидност;

Застрахователното събитие, за което се иска обезщетение да представлява покрит риск, който да е отбелязан в полицата. Преценка дали събитието представлява покрит риск се прави от ГА на база дефинициите дадени в Общите условия на застраховката.

Уведомления за щети с предполагаем размер над лимитите за ликвидация на ГА незабавно се изпращат в ЦУ, Дирекция “Ликвидация на щети”.


1.3. Завеждане на щета

Щети се завеждат от ГА, издало полицата.

В случай, че уведомлението за щета е подадено в ГА на територията, на което е възникнала щетата, то следва незабавно да уведоми писмено ГА, издало полицата за завеждане на щета. Огледът по щетата се извършва от ГА, приела уведомлението за щета. Процесът по ликвидация на щетата, вкл. набиране на необходимите документи се извършва от ГА, приела уведомлението за щета и се изпраща в ГА, издало полицата за окончателно окомплектоване, изчисляване и изплащане на обезщетението, освен ако между съответните ГА не е уговорено друго в писмен вид.

Всяка заведена в дневника на ГА или агенция щета се отразява незабавно и в специализирания софтуер. Съществен момент при завеждане на щетата е максимално точно определяне на предполагаемия размер на щетата /резерв по щетата/.

2. Оглед


2.1. В срок до 24 часа след приемане уведомлението за щета ГА следва да извърши оглед на увреденото имущество на място. Извършване на оглед може да се направи и след този срок при наличие на обективни причини, отразени писмено към щетата.

2.2. Съставът на комисията за извършване на оглед (в т.ч. представител на ГА или агенцията и вещо лице при необходимост) се определя от управителя на ГА и се отразява писмено в предвиденото за целта поле в уведомлението за щета.

2.3. Огледът се извършва от комисия на застрахователя и застрахования или негов упълномощен представител. В случай, че щетата е причинена виновно от трето лице, при възможност да се осигури присъствие на виновното лице при извършване на огледа и то да се подпише в констативния протокол.

2.4. При извършване на инвентаризации във връзка с щети е задължително присъствието на материално - отговорното лице на съответния обект. То трябва да подпише ведомостта за инвентаризация. Ведомостта за инвентаризация задължително се подписва и от служителя на агенцията и от вещото лице. Извършването на инвентаризации се осъществява при задължително спазване на изискванията на Закона за счетоводството.

2.5. При извършването на огледа, ГА или агенцията е длъжна да изиска от застрахования свободен достъп до увредените имущества, както и до местата, свързани с причината за събитието. Ако застрахованият откаже свободния достъп или го направи невъзможен, фактът следва да се запише в констативния протокол. Съгласно общите условия, застрахованият е длъжен да предостави цялата му известна информация, достъпни данни и документи, свързани с доказване на претенцията му по основание и размер, включително и данни на лицата, виновно причинили щетите - ако има такива и те са му известни, както данни за участници и свидетели при настъпване на събитие.

2.6. При извършването на огледа се изготвят фото- или електронни снимки, които се прилагат към съответната преписка. Изготвените снимки следва да фиксират визуално описанията в констативния протокол, както и да дават допълнителна информация за застрахователното събитие. На снимките трябва да се виждат всички детайли свързани с предполагаемата причина за щетата и размера на пораженията. Снимките се залепят върху бели листи с пояснителен текст към всяка снимка.

Например:

ако е възникнал пожар, поради късо съединение в ел.таблото на дадена сграда, да има снимка на поразеното място;

ако събитието е свличане или срутване на земни пластове, освен на поразените сгради, следва да се направят снимки и на околния терен, от които да е видно наличието на свличане.

  1. Вещите лица, необходими за извършване на огледа, се осигуряват от ГА, по съгласуван списък със ЗК Български имоти“ АД и са за сметка на ЗК “Български имоти АД.

  2. След огледа на щетата се изпраща задължително предварителен доклад (приложен към настоящите правила) по щетата в Дирекция „Ликвидация на щети” в ЗК „Български имоти” АД. Това е необходимо във връзка с точното определяне на резерва по висящи щети.3. Констативен протокол


3.1.. В процеса на извършване на огледа, констатираните от комисията обстоятелства и факти се записват в констативен протокол по образец на Дружеството. Попълването на всички реквизити на бланката е абсолютно задължително. За реквизитите, за които няма събрана информация, задължително се отбелязва, че такава не е известна, както и евентуалните причини за това.

Констативният протокол се съставя задължително в два идентични екземпляра, които се подписват от всички лица, участвали в извършването на огледа. Единият екземпляр се предоставя на застрахования. Ако застрахованият има забележки или не е съгласен с констатациите в протокола, следва да го подпише с особено мнение, което подробно се вписва.

Вписват се всички данни, които могат да характеризират застрахования - физическо и/или юридическо лице (пълни паспортни данни, точен адрес, телефон, Булстат, Данъчен номер, седалище и адрес на управление, телефон). Същото се отнася за лица, които са свидетели на събитието.

В констативния протокол се описват подробно всички увредени или погинали имущества, вида на констатираните щети, степента на увреждане, приблизителното количество и др. данни, даващи възможност за точно съпоставяне на констатираните щети и действително извършените ремонтно – възстановителни работи при определяне размера на щетата в процеса на ликвидация.

Причината за настъпване на застрахователното събитие се описва точно, ако тя е очевидна, в противен случай се описва предполагаемата причина за събитието и/или максимално подробно това което го е предизвикало.

При необходимост от повторен оглед, в констативния протокол се вписва датата за провеждането му и причините, които го налагат.

В констативния протокол задължително се дава информация относно състоянието на застрахованото имущество преди настъпване на застрахователното събитие, въз основа на огледа, технически дневници, показанията на свидетели и др. Отбелязват се дадените на застрахования препоръки в процеса на оценка на риска преди застраховката, ако е имало такива и тяхното изпълнение.

3.8. В констативния протокол се отбелязват констатираните строителни и/или технологични дефекти по застрахованите имущества, независимо дали те са довели или спомогнали за настъпване на застрахователното събитие, както и всички факти и данни, доказващи или сочещи проявена небрежност от страна на застрахования. Тези данни или факти включват: използването на леснозапалими течности; състояние на вътрешните пожарни кранове; подсилени бушони в ел. инсталациите; незаредени с гасителни вещества пожарогасители; състояние на гръмоотводната инсталация; наличие на неуплътнени отвори или пролуки в сградите; пукнати или счупени стъкла; неправилно съхранени стоки; водопроводи и съоръжения към тях в необитаеми през зимния период или постоянно необитаеми сгради, които не са източени и зазимени и други подобни.

3.9. В констативния протокол се записва и начинът, по който щетите нанесени на застрахованото имущество ще бъдат възстановени:

по оценка на вещо лице;

от застрахования – чрез замяна и/или възлагане на ремонта на трети лица за негова сметка и представяне на финансови документи, удостоверяващи действително направени разходи за възстановяване на имуществото;

Със застрахования се договаря и се записва начинът, по който ще се определя стойността на остатъците от застрахованото имущество - чрез последващо представяне на документ за реализираните вторични суровини или чрез оценка на стойността им от вещо лице. В случаите, когато степента на увреждане не може да се определи в момента на огледа, в констативния протокол следва изрично да се запише, че увредените имущества следва да бъдат запазени на разпореждане на Застрахователя до окончателно уреждане на щетата, с оглед осигуряване собствеността на Застрахователя над останките при изплащане на пълна загуба.

В случаите, когато пострадалото имущество не подлежи на ремонт и се очаква изплащане на обезщетение за реална или конструктивна пълна загуба, в констативния протокол задължително се отбелязва, че застрахованото имущество или останките му следва да се запазят до окончателно приключване на щетата, с оглед осъществяване правото на Застрахователя да получи собствеността над тях.

В констативния протокол се записват указанията, дадени на застрахования, за:

необходимите и целесъобразни мерки, целящи ограничаване и/или намаляване на размера на щетите;

мерки, насочени към предотвратяване възникването на подобни щети в бъдеще;

Служител от ГА е длъжен да обясни на клиента, че дадените след възникването на щетата препоръки имат задължителен характер, но не означават, признаване на претенцията по основание и/или по размер.

В констативния протокол се записват всички необходими документи, които застрахованият следва да предостави на ГА или агенцията или на ЗК Български имоти АД, с оглед доказване на застрахователния си интерес, основанието и размера на щетата. Ако се наложи на по-късен етап предоставянето на допълнителни документи, искането на ГА, агенцията или ЗК “Български имоти” АД до застрахования за получаването им, трябва да бъде само в писмена форма - с препоръчано писмо с обратна разписка.

В констативния протокол не се записват конкретни стойности и оценки за размера на щетата.


Определяне на предварителния размер /резерв/ по щета и предварителен доклад


Правила при определяне резерва по щета:

Резервът по щетата се заделя във валутата на застрахователната сума по полицата;


Определеният резерв по щетата следва да се актуализира текущо в процеса на ликвидация при установяване и документиране на обстоятелства, оказващи влияние върху предварително определения размер на щетата,


При извършване на авансови плащания по щета, размерът на резерва се намалява с изплатената сума.

4.2. След извършване на огледа и съставяне на констативния протокол, ако предполагаемият резерв по щетата надхвърля лимита за ликвидация на щети на съответната ГА или агенцията, то следва до 24 часа след извършване на огледа да се изпрати предварителен доклад по щета в ЦУ на ЗК “Български имоти”, Дирекция “Ликвидация на щети”. Предварителен доклад може да бъде изпращан и за лимитни щети по преценка на ГА, ако има необходимост от съдействие при ликвидационния процес.


5. Определяне размера на обезщетението – общи правила


Размерът на застрахователното обезщетение винаги се определя във връзка с базата за определяне на застрахователната сума, записана в полицата. Размерът на щетата винаги се определя към датата на настъпване на застрахователното събитие.

Задължително условие е определянето на действителната стойност на пострадалото имущество към момента на настъпване на застрахователното събитие с оглед установяване наличието на под- или надзастраховане.

При установяване на надзастраховане, отговорността на Застрахователя е до размера на действителната стойност на увреденото имущество към момента на настъпване на застрахователното събитие. Проверка за наличие на надзастраховане е задължително да се прави в случаите на изплащане на тотални щети или частични щети, при които обезщетението е определено като процент от застрахованата сума.

При установяване на подзастраховане, обезщетението се изчислява като размера на щетата се редуцира с коефициент на подзастраховане, изчислен по формулата:

застрахователна сума

К подз. = ------------------------------------------

действителна стойност

При застраховката на „домашно имущество" застрахователната сума на жилището и намиращото се в него движимо имущество е определена по действителна стойност на сградите и имуществото.

Частичните щети са тези, при които имуществото е увредено до някаква степен и неговото възстановяване чрез ремонт е възможно, икономически оправдано и целесъобразно.

Тотални щети са тези, при които застрахованите имущества са погинали напълно (реална пълна загуба) или в степен, която не позволява тяхното възстановяване чрез ремонт, или когато разходите за ремонт надхвърлят 80% от стойността на увреденото имущество (конструктивна пълна загуба).

При изплащане на обезщетение за реална пълна загуба, дружеството има право да получи собствеността върху остатъците или да приспадне тяхната стойност от обезщетението.

При обезщетяване по оценка на вещо лице, становището на вещото лице следва да включва количествена и стойностна оценка на ремонтно – възстановителните работи, а също количествата и стойността на запазените материали и части и на отпадъците. При изчисляване на обезщетението за необходими строително монтажни работи да се използува актуализирано издание за последните 3 месеца на “Справочник за цените в строителството” на “Стройексперт - СЕК” ЕООД, при което обезщетението се изплаща веднага, без изчакване възстановяване на имуществото. В отделни случаи може да се определи степента на увреждане на пострадалите имуществата в процент от застрахованата сума. При наличие на подзастраховане, вещото лице дава оценка и на действителната стойност на пострадалото имущество. Застрахованият следва да бъде запознат с изготвената оценка и в случай, че не я приема, той има право да назначи за своя сметка друго вещо лице. При съществени различия в двете оценки се назначава трето вещо лице, одобрено от двете страни, чиято оценка е окончателна. Разходите за третото вещо лице се поделят поравно между страните.

При възстановяване на щетата от застрахования чрез възлагане на външен изпълнител - Следва да се има предвид, че при щети с предполагаем размер над 2 000 лв., застрахованият може да пристъпи към възлагане на ремонт или замяна на погиналото имущество след съгласуване със застрахователя на минимум две оферти. При избор на оферта за изпълнение на строително – монтажни работи (СМР) на организацията изпълнител се признават до 90 % допълнителни разходи върху труда, до 8 % доставно - складови разходи и до 10 % печалба, като цените по видове работи не трябва да се отклоняват значително от посочените в “Справочник за цените в строителството". По-високи от упоменатите по-горе разходи могат да бъдат приети на база аргументирано предложение на управителя на ГА за всеки конкретен случай. Финансовите документи, удостоверяващи направените разходи трябва да бъдат изготвени в съответствие с изискванията на Закона за счетоводство и да съдържат пълно описание на количествата и видовете закупени имущества или материали и извършени работи.

При възстановяване на щетата от застрахования по стопански начин Застрахованият следва да представи фактури за закупуване на вложените материали и резервни части и/или складови разписки, фактури за използвана механизация, счетоводни справки за вложен труд, в т.ч. заплати и законни начисления към тях.

При определяне размера на щетата, освен действително направените разходи за възстановяване на увреденото имущество могат да се обезщетяват и целесъобразни разходи за ограничаване или предотвратяване на щети при условие, че общият размер на обезщетението не надхвърля застрахователната сума на пострадалото имущество или на съответната група имущества, засегнати от застрахователното събитие и след съгласуване с ЦУ, Дирекция “Ликвидация на щети”.

При изчисляване размера на щетата не се включва данъка добавена стойност, който подлежи на възстановяване по силата на Закона за ДДС. За целта Застрахованият представя удостоверение от данъчната администрация (за регистрирани по ЗДДС юридически лица) или декларация относно регистрацията му (за нерегистрирани по ЗДДС юридически лица).

При наличие на повече от една застраховка за същото имущество, отговорността на Застрахователя е за такава част от обезщетението, която е пропорционална на отношението на застрахованата сума към сбора на застрахованите суми за това имущество по всички полици.

Не подлежат на обезщетение направените след настъпване на застрахователното събитие разходи за конструктивни и проектни изменения, подобрения и др. подобни, целящи подобряване на увредените/погинали имущества.

При изчисляване на обезщетението за увредено имущество, за което вече са изплащани обезщетения за частични щети в периода на същата полица, застрахователната му сума следва да се намали с размера на изплатените обезщетения, освен ако имуществото не е дозастраховано за остатъка от периода на застраховка.

Във всички случаи от размера на изчисленото обезщетение се приспадат:

стойността на годните материали и реализирани отпадъци;

обезщетението, получено директно от причинителя на вредите;

неплатените премийни вноски;

самоучастието на застрахования, договорено в полицата.

5.18. При всички случаи размерът на обезщетението не може да надхвърля застрахователната сума за всяко едно застраховано имущество по полицата, респ. договорените лимити на отговорност. 1. Доказване на претенцията по основание


Необходими условия и документи:

6.1. Валидна застрахователна полица и приложенията към нея: добавъци, други писмени споразумения и описи на застрахованото имущество, в които е описано увреденото (погиналото) имущество след настъпване на застрахователното събитие;

6.2. Договорената застрахователна премия да е платена в сроковете, уговорени в полицата;

6.3. Застрахователното събитие да представлява покрит риск, отбелязан в полицата, в съответствие с дефинициите, дадени в Общите условия на застраховка.

6.4. Документи, доказващи наличието на застрахователен интерес: нотариални актове, фактури, договори за покупко – продажба, митнически декларации, договори за отговорно пазене, договори за отдаване под наем или лизинг, договор за отпускане на кредит и др.

Когато има интереси на трети лица по силата на договор за наем, консигнация, лизинг и т. н. обезщетението се изплаща в полза на фактическия собственик, освен ако същият писмено не се е съгласил на изплащане в полза на Застрахования.

Когато има интереси на трети лица по силата на договор за залог или ипотека на застрахованото имущество в полза на банка-кредитор, обезщетенията се изплащат в полза на кредитодателя до размера на съобщеното от него кредитно задължение на Застрахования; горницата, ако затова е налице специална договореност в застрахователния договор, се изплаща в полза на Застрахования. Отклонения са допустими при писмено съгласие на кредитодателя.

6.5. Документи, издавани от компетентен държавен орган, удостоверяващи настъпването на застрахователно събитие:

 • при пожар - писмо от съответната РСПАБ. При случаите на пожар, за който в писмото на РСПАБ се предполага, че е палеж, за който не е установена причината или се предполага, че е по непредпазливост - постановление на прокурора по случая. В случаи, когато пожарът не е гасен от служители на РСПАБ се събират показания на очевидци;

 • при кражба, въоръжен грабеж, злоумишлени действия на трети лица, експлозия в резултат на злоумишлени действия - документ от РПУ с който се удостоверява, че е заявено извършването на такова деяние, (№ на заявителския материал) в сроковете указани в общите условия, а в случаите, когато се води следствие се изисква постановление на прокурора по случая;

 • при щети, причинени от природни бедствия (буря, градушка, тежест от натрупване на сняг и лед, наводнение, морски вълни, мълния, измръзване) - писмо от Хидро – метеорологичната станция. Изключение се допуска в случаи, при които мястото на настъпване на застрахователното събитие е на разстояние повече от 30 км от най - близката Хидро -метеорологична станция. Тогава настъпването на събитието се документира от показания на очевидци и публикации в пресата.


6.6. Доказателствени документи, за събития по които не се произнася компетентен орган:

показания на очевидци или свидетели;

актове за авария;

заключения на вещи лица относно начина и причините за възникване на застрахователното събитие;

служебни бележки от местни органи на властта и др.;

протестно писмо до причинителя на вредите, в случаите когато той е известен с оглед осигуряване регресните права на дружеството.

6.7. Документи, доказващи изпълнението на задълженията от страна на застрахования преди настъпване на застрахователното събитие:

констативни протоколи на РСПАБ;

копие от последната комплексна проверка на РСПАБ на застрахования обект;

технически дневници;

спазване на Българските държавни стандарти;

спазване на отраслови нормали за производство и съхранение, транспортиране;

правила на експлоатация на машини и съоръжения и др.

проектни решения, актове за приемане на сгради в съответствие с действащата нормативна уредба, договори за строителство и надзор и др.

6.8. Други обстоятелства, съществени за оценката на застрахователното събитие

Важен момент в процеса на ликвидацията е установяването дали по време на застраховката е настъпило увеличаване или промяна в рисковите обстоятелства в сравнение с първоначалните условия при сключване на застраховката, за които промени застрахованият е бил длъжен, но не е уведомил писмено ЗК “Български имоти” АД, напр. предприети ремонти на сгради или машини и съоръжения, прекратени договори със СОТ, променен режим на охрана на обекта и др.

Преценка дали щетата не е настъпила в резултат на недостатъчни мерки за съхранение и опазване на имуществото, неспазване на съвместимостта на веществата, неправилна експлоатация на машини и съоръжения и т.н.

Предизвикано ли е събитието от трети лица и осигурени ли са регресните права на Дружеството; засегнати ли са други лица от него.


7. Окомплектоване и съдържание на преписката по щетата


След представяне на всички изискани от Застрахователя документи по щетата, Застрахованият попълва собственоръчно заявление за изплащане на застрахователно обезщетение. В него се описват всички представени документи, претенцията за обезщетение, начина за изплащане – в брой или по банков път, дата на попълване и подпис.

7.2. Преписката по щетата съдържа:

окончателен доклад по щета;

уведомление за щета;

констативен протокол;

заявление за изплащане на застрахователно обезщетение;

снимки;

копие от застрахователна полица, предложение – въпросник и платежни документи за внесена премия;

разменена кореспонденция по случая, обратни разписки;

становище на вещо лице;

ако застрахованият не е собственик на застрахованото имущество или полицата е сключена в полза на трето лице, писмено разпореждане на собственика или ползващото лице по полицата за изплащане на обезщетение;

други документи, както е описано по – горе, доказващи щетата по основание и размер;

След окомплектоване на преписка по щетата се подписва окончателния доклад по щета от лицето, изготвило доклада и управителя на ГА.


Окончателен доклад по щета


След завършване на всички процедури по установяване размера на щетата и събиране на изискващите се документи, в ГА се изготвя Окончателен доклад по щета, съгласно образец. В него задължително се вписват всички данни посочени в образеца, вкл. опис на всички приложени документи.

Окончателният доклад с оригиналните подписи на съответните длъжностни лица остава към преписката по щетата, а копие от него след изплащане на обезщетението остава към платежния документ в счетоводството.

В окончателния доклад задължително се записват изчисленото обезщетение и начина на изчисляване; сумите, които следва да се приспаднат от изчисленото обезщетение, като самоучастие, стойност на спасените части, материали и вторични суровини; неиздължени премийни вноски при разсрочено плащане; авансово платени суми; дължимото обезщетение и начина на плащането му; разходите за ликвидация – за вещи лица, експертизи и др.; правното основание за отказване на обезщетението или за завеждане на регресен иск.


9. Изплащане на обезщетението


9.1. В отделни случаи, при писмено искане от страна на Застрахования и при условие, че е доказан застрахователния интерес и основанието на претенцията, по преценка на Застрахователя е допустимо извършване на частични авансови плащания по щетата, но не повече от 50% от предполагаемия размер на обезщетението. Изплащане на авансови суми по щети е допустимо след писмено съгласуване с ЦУ на ЗК “Български имоти” АД , Дирекция “Ликвидация на щети.

9.2. Застрахователно обезщетение се изплаща в 15-дневен срок след като застрахованият е представил всички изискани документи, свързани с установяване на събитието и размера на вредите. За щети в лимита на съответната ГА - окомплектованата и подписана, съгл. предходната точка преписка по щетата се предава в счетоводството за изплащане на дължимото обезщетение.

9.3. За надлимитни щети окомплектованата преписка, съдържаща окончателен доклад за одобрение и изплащане на обезщетението се изпраща с придружително писмо в ЗК “Български имоти” АД , Дирекция “Ликвидация на щети ”.

9.4. Когато застрахователната сума е във валута обезщетението се изплаща в лева по централен курс на БНБ към дата на събитието.

9.5. След изплащане на обезщетението за частични щети следва да се предложи на застрахования да дозастрахова съответното имущество за размера на изплатената сума срещу начисляване на допълнителна застрахователна премия пропорционално на остатъка от периода на застраховка.


10. Отказ за изплащане на обезщетение


10.1. Основанията за отказ могат да бъдат следните:

когато липсва застрахователен интерес;

когато щетите са причинени от събития, които не са покрити по Общите условия на съответната застраховка или са изключени или са в резултат на неизбран от застрахования риск;

когато не е спазен срокът за уведомяване на ЗК “Български имоти” АД и това попречилао на застрахователя да установи обстоятелствата, при които е настъпило събитието или е се е оказало невъзможно установяването им;

когато застрахователното събитие е причинено от преднамерени и умишлени действия и/или неоправдан стопански риск от страна на застрахования, членовете на семейството му, негови служители и/или лица, работещи под негов контрол;

когато щетите са причинени от груба небрежност на застрахования, членовете на семейството му, негови служители и/или лица, работещи под негов контрол;

когато застрахованият не е спазил необходимите изисквания за опазване на имуществото, за които е получил конкретни писмени предписания от съответните компетентни органи или от застрахователя;

когато застрахованият с цел да се облагодетелства е посочил неверни данни или е представил документи с невярно съдържание или подправени такива;

когато се установят съзнателно неточно обявени или премълчани от застрахования обстоятелства, съществени за оценка на риска преди сключване на застраховката и тези обстоятелства са пряко свързани с настъпилото събитие;

10.2. Отказите за изплащане на обезщетение задължително се съгласуват в 14-дневен срок с дирекция “Ликвидация на щети” и юрист на ЗК “Български имоти” АД.


Оттегляне на претенция по щета от Застрахования


В отделни случаи, когато с оглед получаване или запазване на преференциални условия при подновяване на полица, включена клауза за участие в печалбата и др. подобни съображения е възможно Застрахованият да се откаже от правото на обезщетение. В такива случаи отказът се оформя в писмен вид от Застрахования, на това основание щетата се закрива и резервът се нулира.


12. Закриване на щета по давност


Съгласно чл. 197 от Кодекса за застраховане, правата по имуществена застраховка се погасяват с тригодишна давност от дата на застрахователното събитие. Ако в тригодишният период от настъпване на събитието, Застрахованият не представи надлежно изисканите от Застрахователя документи за доказване на претенцията по основание и/или размер, щетата са закрива по давност и резервът се нулира.


13. Жалби


Когато от Застрахования бъде предявена писмена жалба по повод отказ за изплащане на обезщетение или нисък размер на обезщетението, същата заедно с преписката по щетата и с необходимите разяснения се изпраща незабавно за разглеждане в ЦУ, дирекция “Ликвидация на щети” и дирекция „Правна”, които в 15-дневен срок изготвят отговор.


14. Регресна дейност


Когато причинителят на щетата и неговата вина са установени, и е изплатено обезщетение, то ЗК “Български имоти” АД има право да изиска от виновното лице възстановяване на изплатената сума.Свързани:

Правила на зк \" български имоти\" ад за ликвидация на имуществени щети iconПравила за обработка на щети застраховка
Карго”, независимо от размера на щетата, следва да уведоми незабавно Дирекция “Ликвидация на щети”, като препрати по факс уведомлението...
Правила на зк \" български имоти\" ад за ликвидация на имуществени щети iconПравила за обработка на щети застраховка
Карго”, независимо от размера на щетата, следва да уведоми незабавно Дирекция “Ликвидация на щети”, като препрати по факс уведомлението...
Правила на зк \" български имоти\" ад за ликвидация на имуществени щети iconПреки имуществени данъци
Може да се каже, че главен предмет на облагане с имуществени данъци са недвижими имоти и движими вещи, чиято собственост и нейното...
Правила на зк \" български имоти\" ад за ликвидация на имуществени щети iconТримесечно уведомление за текущия етап на производството по ликвидация
С решение от 29. 06. 2012 г. Общото събрание на акционерите прекратява дружеството и го обявява в ликвидация. Определеният срок за...
Правила на зк \" български имоти\" ад за ликвидация на имуществени щети iconДо директора на дирекция
Български имоти и имоти на българи-бежанци от Одринска Тракия и Мала Азия”, моля да ми бъде направена справка за изоставените имоти...
Правила на зк \" български имоти\" ад за ликвидация на имуществени щети iconДо директора на дирекция
Във връзка с проект «Български имоти и имоти на българи-бежанци от Одринска Тракия и Мала Азия», моля да ми бъде направена справка...
Правила на зк \" български имоти\" ад за ликвидация на имуществени щети iconОбщи правила
Чл. Съдилищата са длъжни да разгледат и разрешат всяка подадена до тях молба за защита и съдействие на лични и имуществени права
Правила на зк \" български имоти\" ад за ликвидация на имуществени щети iconОбщи правила
Чл. Съдилищата са длъжни да разгледат и разрешат всяка подадена до тях молба за защита и съдействие на лични и имуществени права
Правила на зк \" български имоти\" ад за ликвидация на имуществени щети iconУсловия и ред за получаване на пълномощни чрез електронни средства за
...
Правила на зк \" български имоти\" ад за ликвидация на имуществени щети iconСс №13 отчитане при ликвидация и несъстоятелност
Сс 13 определя реда за счетоводно отчитане и за съставяне на финансови отчети от предприятията в производство по ликвидация или в...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом