Честотни задвижвания
ИмеЧестотни задвижвания
страница1/5
Дата на преобразуване03.02.2013
Размер0.59 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www02.abb.com/db/db0003/db002849.nsf/bf177942f19f4a98c1257148003b7a0a/0021092187c7b9b5c12
  1   2   3   4   5


ЧЕСТОТНИ ЗАДВИЖВАНИЯ

ACS800-01

РЪКОВОДСТВО ЗА ХАРДУЕРА

страница 5

Инструкции за безопасност


Какво съдържа тази глава

Тази глава съдържа инструкции по безопасност, които трябва да следвате по време на монтажа, използването и поддръжката на задвижването. Ако се пренебрегнат, може да настъпи физическо увреждане или смърт, или да се предизвика повреда в задвижването, двигателя или задвижвания механизъм. Прочетете инструкцията по безопасност преди да пристъпите към работа по задвижването.

За какво се прилага този раздел

Разделът се прилага за ACS800-01/U1, ACS800-02/U2 и ACS800-04/U4.

Използвани предупреждения и бележки

Има два типа инструкции за безопасност в това ръководство: предупреждения и бележки. Предупрежденията засягат условия, които може да предизвикат сериозни поражения или смърт и/или повреда на оборудването. Те също обясняват как да избегнете опасностите. Бележките се отнасят до частен случай или факт, или дават информация за субекта. Използвани са следните предупреждаващи символи:

Предупреждение за опасно напрежение предупреждение за високо напрежение, което може да предизвика физическо увреждане и/или повреда на оборудване.

Основно предупреждение предупреждава за условия, различни от тези, предизвикани от електричество, които може да предизвикат физическо увреждане и/или повреда на оборудване.

Предупреждение за електростатично разреждане предупреждение за електростатично разреждане, което може да повреди оборудването

страница 6

Инсталиране и поддръжка

Тези предупреждения са предназначени за всички, които работят върху задвижването, моторния кабел или мотора.

Неспазването на инструкциите може да причини нараняване или смърт.

Само квалифицирани електротехници имат право да инсталират и поддържат задвижването.

• Никога не работете върху задвижването, моторния кабел или мотора, когато главното захранване е включено. След изключване на входната мощност винаги изчаквайте 5 минути, за да може междинните мрежови кондензатори да се разредят преди да започнете да работите върху задвижването, мотора или моторния кабел.

Винаги се уверявайте чрез измерване с електроизмервателен уред (импеданс поне 1 Mohm), че:

1. Напрежението между входните фази на задвижването U1, V1 и W1 и рамката е близо до 0 V.

2. Напрежението между клеми UDC+ и UDC- и рамката близо до 0 V.

• Не работете върху контролните кабели, когато захранването е включено към задвижването или към външните управляващи мрежи. Външните захранващи управляващи мрежи могат да предизвикат опасни напрежения вътре в задвижването, дори когато основното захранване на задвижването е изключено.

• Не извършвайте никакви изолационни тестове, когато не сте изключили задвижването от кабелите.

• Когато свързвате отново моторния кабел винаги проверявайте дали реда на фазите е правилен.

Забележка:

• Клемите на моторния кабел на задвижването са с опасно високо напрежение, когато входното захранване е включено, независимо дали моторът работи или не.

• Спирачните управляващи клеми (UDC+, UDC-, R+ и R- клеми) са с опасно DC напрежение (над 500 V)

• Зависейки от външната мрежа опасните напрежения (115 V, 220 V или 230 V) е възможно да са налице на клемите на релейните изходи от RO1 до RO3.

• ACS800-04: краищата на събирателната шина на двете страни на трансмисионния лагер са с опасно високо напрежение когато входното захранване е включено, независимо дали моторът работи или не.

страница 7

ВНИМАНИЕ! Печатните платки съдържат компоненти, чувствителни към електростатично разреждане. Носете заземителна киткова лента, когато докосвате панелите. Не докосвайте панелите ненужно.

Заземяване

Тези инструкции са предназначени за всички, които са отговорни за заземяването на задвижването. Грешно заземяване може да доведе до нараняване, смърт или неизправно функциониране на оборудването и до увеличена електромагнетична интерференция.

Фибро-оптични кабели

Внимание! Работете внимателно с фибро-оптичните кабели. При изключване на оптичните кабели докосвайте щепселното съединение, а не самия кабел. Не докосвайте краищата на фибрите с голи ръце, тъй като фибера е особено чувствителна към замърсяване. Максимално разрешеният радиус на огъване е 25 mm (1 in).

• Заземете задвижването, мотора и придружаващото оборудване, за да гарантирате сигурността на персонала при всички обстоятелства и за да намалите електромагнетичната емисия и пикове.

• Проверете дали заземяващите проводници са измерени правилно, както се изисква от инструкциите за сигурност.

• При инсталиране на няколко задвижвания свържете всяко задвижване отделно към защитна земя (PE).

• ACS800-01: В европейски CE съвместими инсталации и в други инсталации, където емисиите на ЕМС трябва да бъдат минимизирани, направете 360° високочестотно заземяване на кабелните входове, за да отстраните електромагнетични нарушения.

В допълнение свържете входните втулки в кабелния канал със защитна земя (PE), за да спазите регулациите за сигурност.

(ACS800-02: 360° високо честотно заземяване на кабелните входове не се изисква за края на задвижването.)

• Не инсталирайте задвижване с EMC филтърна опция +E202 или +E200 (налична само за ACS800-01) на незаземена захранваща система или при високоомно заземяване (над 30 ohms) захранваща система.

Забележка:

• Входните втулки в кабелния канал са подходящи за заземяване на оборудването само когато заземяващите проводници са измерени правилно според регулациите за сигурност.

• Тъй като нормалният ток на утечка на задвижването е по-висок от 3.5 mA AC или 10 mA DC (измерен от EN 50178, 5.2.11.1) се изисква фиксирана връзка към защитната земя.

страница 8

Механична инсталация

Тези бележки са предназначени за всички, които инсталират задвижването. Работете внимателно с него, за да избегнете повреди и контузии.

• ACS800-01: Задвижването е тежко. Не го вдигайте сами. Не повдигайте задвижването през предния капак. Поставете устройството на задната му страна.

ACS800-02, ACS800-04: Задвижването е тежко. Повдигнете задвижването като използвате повдигачите. Не го накланяйте. Задвижването ще се преобърне при наклон от около 6 градуса.

• Погрижете се да не попадне прах от пробиването в задвижването при инсталиране.

Електропроводим прах в устройството може да доведе до повреда или до неизправно функциониране.

• Осигурете необходимото охлаждане

• Не закрепвайте задвижването чрез занитване или заваряване.

Операции

Тези предупреждения са предназначени за тези, които планират операциите на задвижването или го обслужват. Неспазването на инструкциите може да доведе до наранявания, смърт или повреда на оборудването.

• Преди настройване на задвижването и пускането му в експлоатация проверете дали моторът и цялото оборудване на задвижването са подходящи за функциониране на целия скоростен обхват, осигурен от задвижването. Задвижването може да бъде настроено да задвижва мотора със скорости над и под скоростта осигурена чрез свързване на мотора директно със захранващата мрежа.

• Не активирайте функциите за автоматично почистване на грешките (fault reset) на Стандартната приложна програма (Standard Аpplication Program) при възможност за поява на опасни ситуации. Когато са активирани тези функции ще връщат задвижването в изходно положение и ще го рестартират след грешка.

• Не управлявайте мотора с изключващ уред (напр. контактор); вместо това използвайте ключовете на панела за управление или команди през платка I/O на задвижването.

Максимално разрешеният брой на зареждащи цикли на DC кондензаторите (например при подаване на захранване) е пет в рамките на десет минути.

Забележка:

• Ако е избран външен източник за командата за стартиране и тя е включена, задвижването (със Стандартната приложна програма - Standard Аpplication Program) ще се стартира незабавно след връщането в изходно положение, докато задвижването не се конфигурира за 3-проводно (пулсово) стартиране/спиране.

• Когато постът за управление не е нагласен на Местно (Local - L не присъства в статусния ред на екрана), ключът за спиране на контролния панел няма да спре задвижването. За да спрете задвижването използвайки контролния панел натиснете ключа LOC/REM и след това ключа за спиране.


- страница 17

За настоящето ръководство

Какво съдържа този раздел

Този раздел описва предназначението и съдържанието на настоящето ръководство. Той съдържа последователността от стъпки по проверка на доставката, инсталацията и настройката на задвижването. Последователността от стъпки съдържа препратки към раздели/глави от настоящето ръководство и други ръководства.

За кого е предназначено


Ръководството е предназначено за хора, които планират инсталирането, настройката, използването и поддръжката на задвижването. Прочетете ръководството преди да работите по задвижването. Очаква се читателят да има познания по основните правила за работа с електричество, опроводяване, електрически компоненти и символи в електрически схеми.

Ръководството е написано за читатели от цял свят. Мерните единици са в дадени в система СИ и в английски стандарт. Специалните инструкции за инсталации в САЩ, които трябва да се извършат според Национален Електрически Стандарт (NEC) и местни стандарти, са отбелязани с (US)

* В превода на ръководството може да се намерят инструкциите, валидни само за Европа, и по-специално касаещи настоящето задвижване в частност.

Общи раздели за няколко продукта


Разделите Инструкции за безопасност, Паниране на електрическо инсталиране, Управление на двигатели и входно-изходни платки и Динамично спиране (не преведен) се прилагат за няколко ACS800 продукта, които са описани в началото на разделите.

Категоризация според базов размер


Някои инструкции, технически данни и чертежи с размери, които касаят само някои базови размери, са означени със символа на съответния размер R2, R3 ... или R8. Базовият размер не е отбелязан на табелката на задвижването. За да се определи базовия размер на Вашето задвижване, вижте таблиците в раздел Технически данни.

ACS800-01 се произвеждат в базови размери R2 до R6.

Съдържание


Разделите на ръководството са описани накратко по-долу.

Инструкции за безопасност дават инструкции за безопасност при инсталиране, настройка, работа и поддръжка на задвижването.

За ръководството описва стъпки за проверка на доставката, инсталацията и настройката на задвижването и препратки към глави/раздели от това и други ръководства за практически задачи.

страница 18

ACS800-1/U1 описва задвижването.

Механична инсталация указва как да се постави и монтира задвижването.

Планиране на електрическата инсталация съдържа информация за мотора и избора на кабели, защитите и кабелната схема.

Електрическа инсталация показва как се монтират електрическите проводници на задвижването.

Управление на мотора и на платка входове-изходи I/O (RMIO) показва външните контролни връзки с платка I/O.

Инсталационен списък за проверка съдържа списък за проверка на механичната и електрическа инсталация на задвижването.

Поддръжка съдържа превантивни инструкции за поддръжка.

Технически данни съдържа технически спецификации на задвижването, номинални параметри, мерки и технически изисквания, средства за прилагане на изискванията за СE и други маркировки и условия на гаранцията.

Чертежи с размери съдържа пространствени чертежи на задвижването.

Спиране на резисторите описва как да избирате, предпазвате и монтирате спирачни дросели и резистори. Главата също така съдържа техническа информация.

Външно електрозахранване +24 V за платка RMIO описва как да свържем външното захранване +24 V за платка RMIO.

Инсталация и настройка - блок-схема

Задача

Прочетете


Планиране на инсталацията.

Проверка на обкръжаващите условия, номиналните параметри, необходимия достъп на охлаждащ въздух, входната захранваща връзка, съвместимостта на мотора, връзката на мотора и другите технически данни.

Избор на кабелите.

Технически данни

Планиране на електрическата инсталация

За съответствие с ЕМС директива на Европейския съюз, виж Технически данни: маркиране СЕ


Разопаковане и проверка на устройствата. Проврете дали са налице всички необходими специални модули и оборудване, както и за евентуални грешки. Само неповредени устройства могат да бъдат стартирани.


Механична инсталация: Разопаковане на устройството.

Ако преобразователят не е функционирал за повече от една година преобразователните постояннотокови кондензатори (DC link capacitors) трябва да бъдат “освежени”. Обръщайте се към АВВ за инструкции.


Ако задвижването следва да се свърже със система за управление (незаземена) проверете дали задвижването не е оборудвано с EMC филтриране.


ACS800-01/U1: Типов код. За инструкции как да изключите EMC филтриране, обръщайте се към АВВ .


Проверка мястото за инсталиране


Механична инсталация: Преди инсталация. Технически данни


Инсталиране задвижването на стена или в шкаф.


Механична инсталация


Определяне трасето на кабелите.


Планиране на електрическата инсталация: Определяне на трасето на кабелите

За съответствие с EMC Директивана Европейския съюз, вижте Технически данни: маркиране СЕ


Проверка изолацията на мотора и моторния кабел.


Електрическа инсталация: Проверка на изолацията на монтажа


Свързване на захранващите кабели.


Електрическа инсталация


Свързване на контролните и спомагателните контролни кабели.


Електрическа инсталация, управление на мотора и платка I/O (RMIO), и ръководството за специалния модул, доставено с модула.


Проверка на инсталацията.


Инсталационен списък за проверка


Проверка на задвижването.


Съответни ръководства за софтуера (firmware)


Настрoйка на опционния спирачен дросел (ако е налице).


Резисторно спиране

Запитвания


Изпращайте всякакви запитвания за продукта на местния представител на АВВ, като цитирате типовия код и серийния номер на устройството. Ако не е възможно да се свържете с местния представител на АВВ изпращайте запитванията си на производителя (адресите и телефонните номера са на гърба на това ръководство).

страница 21
  1   2   3   4   5

Свързани:

Честотни задвижвания iconКонкурс по реда на чл. 35-43 от наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, с обект
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на честотни регулатори за помпи основен кондензат на турбогенератор №5”
Честотни задвижвания iconDriveit нисконапреженови ac задвижвания Ръководство на потребителя
Адаптери, разширителни входно/изходни модули и т н., Ръководства, доставени с опционното оборудване
Честотни задвижвания iconВисше транспортно училище „тодор каблешков" катедра „птсмс" конспек т по учебна
Хидравлични и пневматични задвижвания на подемно-транспортна и строителна техника”
Честотни задвижвания iconСистеми за управление на задвижвания чрез цифрови сигнални процесори
Предложена е интегрирана система за управление, която е базирана върху adsp модули
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом