Ръководство за потребителя
ИмеРъководство за потребителя
страница1/5
Дата на преобразуване03.02.2013
Размер303.3 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.apis.bg/assets/files/rakovodstvo_reg.doc
  1   2   3   4   5

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
за работа с информационната система за лицата и фирмите


АПИС 6 РЕГИСТЪРплюсСИЛАТА НА ИНФОРМАЦИЯТА!


СЪДЪРЖАНИЕ


I. ОПИСАНИЕ НА СЪДЪРЖАТЕЛНАТА ЧАСТ НА ПРОДУКТА
1. Обхват на системата 3
2. Потребителска насоченост 3
3. Актуалност на информацията 3
4. Тематична структура на предлаганата информация 4
II. ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
1. Функционални възможности 7
2. Технически изисквания и условия за работа 8
3. Стартиране на системата 8
4. Използвани термини 9
5. Съдържание на папките в системата и работа с тях 10
6. Работа с документи 17
7. Търсене в папките и съобщенията 18
8. Отпечатване 24
9. Експорт във файл 26
10. Описание на менюта и бутони 26
11. Бързи клавиши и клавишни комбинации 29III. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И МНЕНИЯ ЗА ПРОДУКТА
I. ОПИСАНИЕ НА СЪДЪРЖАТЕЛНАТА ЧАСТ НА ПРОДУКТА

1. Обхват на системата

“АПИС 6 РЕГИСТЪРплюс" е съвременна информационна система, която включва:

 • Регистрирани стопански и други субекти по регистър БУЛСТАТ1

 • Данъчни регистри

 • Регистър на осигурителите

 • Избори - парламентарни, президентски и местни

 • Указател на държавни структури

 • Посолства в България

 • Списък на лицата по ЗИОНК /Закон за информация относно необслужваните кредити/

 • Обществени поръчки, търгове и конкурси

 • Бизнес информация за фирмите

 • Медии за фирмите

 • Върховен административен съд - Решения

 • Неофициален раздел на “Държавен вестник”

 • Баланси и счетоводни отчети

 • Адвокати и адвокатски колегии

 • Списък на нотариусите в България

 • Разрешения/лицензии и ведомствена информация

 • Каталог на изложения

 • Сертификация по ISO

 • Справочна информация2. Потребителска насоченост

  Продуктът е предназначен за широк кръг от потребители:

 • държавни ведомства;

 • застрахователни дружества и банки - актуална информация относно лицата -кредитоискатели;

 • търговски дружества, кооперации и еднолични търговци /съдържа необходимите данни относно контрагентите/;

 • сдружения с нестопанска цел, фондации и други юридически лица;

 • адвокати и нотариуси;

 • посреднически, консултантски фирми и др.3. Актуалност на информацията

Продуктът цели да представи актуална и значителна по обем информация, обновява се след всеки брой на “Държавен вестник”. Веднъж седмично се актуализират справките от БУЛСТАТ и веднъж месечно данните от данъчния регистър и другите национални регистри.

4. Тематична структура на предлаганата информация

Данни за лицата и фирмите от Регистър БУЛСТАТ


Идентификационни данни за регистрираните над 1 000 000 фирми, осигурители и други субекти, осъществяващи стопанска дейност на територията на страната:

 • юридически лица;

 • физически лица – еднолични търговци;

 • клонове на чуждестранните банки, чуждестранните застрахователи и чуждестранните лица;

 • търговски представителства на чуждестранни лица;

 • физически лица, които са осигурители;

 • други субекти – осигурители или чуждестранни лица, осъществяващи стопанска дейност в страната, включително чрез място на стопанска дейност или определена база;

 • граждански дружества;

 • клонове и поделения на субектите.

  Данни за фирмите от данъчните регистри

 • регистрираните фирми по Закона за данък върху добавената стойност – фирма, данъчен номер и данъчна регистрация;

 • списък на текущо дерегистрираните субекти по ЗДДС2;

 • списък на данъчни субекти без съдебна и данъчна регистрация;

 • списък на длъжниците съгласно ДОПК3;

 • списък на големите данъкоплатци.

  Регистър на осигурителите - броят на осигуряваните - здравно и социално от осигурителите лица

  Неофициален раздел на “Държавен вестник” от 1989 г. насам

 • вписванията в търговските регистри – фирмена регистрация, преобразуване, промяна на капитала, уставния фонд, ликвидация;

 • покани към кредитори;

 • обявления и съобщения на министерства, други ведомства, академии, училища и научни институти, общини и техни органи;

 • призовки на съдилища и съдебни решения;

 • покани за свикване на събрания и други известия, когато тяхното обнародване е предвидено в закон или в нормативен акт на Министерския съвет;

 • обществени поръчки – информация на възложителите за планираните обществени поръчки през годината по чл.10 от Закона за обществените поръчки4, поканите за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, списък на лицата, които възложителите могат да използват като външни експерти;

 • съобщения на Върховния касационен съд – за подлежащи на разглеждане дела – съгласно чл. 218д от ГПК5.  Баланси и счетоводни отчети на търговски дружества

 • обнародваните в “Държавен вестник” баланси и счетоводни отчети на банки, застрахователни и търговски дружества;

 • публикуваните в ежедневници, специализирани финансово-икономически издания или Интернет годишни баланси и счетоводни отчети на акционерни дружества, командитни дружества с акции, кооперации и фирми, съгласно изискванията на Закона за счетоводството.

Издадени разрешения/лицензии и ведомствена информация

Списъци на лицата, получили разрешение/лиценз за извършване на определена дейност:

 • наименование на търговското дружество;

 • БУЛСТАТ;

 • адрес;

 • дата на издаване на разрешението или лицензията;

 • срок на действие.

Списъците са класифицирани по министерства, ведомства и служби, издаващи разрешенията или лицензиите.

Ведомствена информация – списъци на дружества в ликвидация, несъстоятелност, приватизирани предприятия и др.
  1   2   3   4   5

Свързани:

Ръководство за потребителя iconРъководство на потребителя PocketBook iq 701
Преди да започнете работа с PocketBook iq 701 задължително прочетете настоящото ръководство. Ще разберете как да осигурите безопасност...
Ръководство за потребителя iconРъководство за потребителя
Трейд експерт предоставя на потребителя актуална информация за националните и международните правила, регламентиращи външнотърговския...
Ръководство за потребителя iconEv sxa активни озвучителни тела Ръководство на потребителя
Знакът триъгълник с гръмотевица предупреждава потребителя за наличие на неизолирано опасно напрежение” в рамките на корпуса, което...
Ръководство за потребителя iconEv sxA360 Активно озвучително тяло Ръководство на потребителя важни инструкции за безопасност
Знакът триъгълник с гръмотевица предупреждава потребителя за наличие на неизолирано опасно напрежение” в рамките на корпуса, което...
Ръководство за потребителя iconHandy Cure Ръководство на потребителя

Ръководство за потребителя iconПроточен бойлер, ръководство
Важни инструкции за потребителя
Ръководство за потребителя iconЛицензионно }споразумение с {краен потребител
Софтуера, {включително лицензионно }споразумение в онлайн {}документация. }Терминът "Софтуер" }може да {включва (I) свързани носители,...
Ръководство за потребителя iconРъководство за потребителя за електрическо одеало
Разположение и инструкции за ползване
Ръководство за потребителя iconDriveit нисконапреженови ac задвижвания Ръководство на потребителя
Адаптери, разширителни входно/изходни модули и т н., Ръководства, доставени с опционното оборудване
Ръководство за потребителя icon„Електронни услуги за бенефициентите Ръководство на потребителя
Информационна система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом