Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
ИмеПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Дата на преобразуване03.02.2013
Размер67.09 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_bg_1349913289.doc

powerpluswatermarkobject153853835
Страница |


Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за

развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА

КАРНОБАТ”Утвърждавам: ………………..

(Щерьо Черногоров)

Изпълнителен директор на МИГ


П О К А Н А


За прием на проекти по Мярка 312 Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия от Стратегия за местно развитие на СНЦ»МИГ-Карнобат» при спазване изискванията на заложените процедури в Стратегията за местно развитие и Наредба 29/11.08.2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013г.


Схемата за безвъзмездна финансова помощ по Мярка 312 Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони в изпълнение на Стратегия за местно развитие на Местна инициативна група”Карнобат” .


СНЦ ”МИГ-Карнобат”, съгласно Заповед №СМР-МИГ-06/1/М312 на Изп. директор на МИГ Карнобат обявява Първа покана за набиране на заявления за подпомагане проекти по Мярка 312 ”Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от Стратегия за местно развитие на СНЦ»МИГ-Карнобат» със следните параметри:


 1. Период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия с начална дата и час: 09.00ч. на 10.10.2012г. и крайна дата и час: 17.00ч. на 03.12.2012г.


2.Финансовата помощ за Първи прием е с обща стойност в размер на 160 505 лв.и е 100% от планирания бюджет по мярката за 2012г.


3.Цели на мярката съгласно СМР:


 • Насърчаване на растежа и създаване на нови работни места в неземеделски микропредприятия в селските райони;

· Насърчаване на предприемачеството в селските райони;

· Насърчаване развитието на интегриран селски туризъм.


4.Основни изисквания, свързани с обявения прием на заявления:


Обхват на мярката

По мярката се предоставя безвъзмездна финасова помощ за инвестиции за неземеделски дейности, инвестиции за развитие на съществуващи микропредприятия и за стартиращи на нови.

Мярката се прилага за всички населени места, включени в територията на „МИГ Карнобат” съобразно разпоредбите на Наредба № 29 от 11.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярката.

Допустими кандидати:

За подпомагане могат да кандидатстват физически лица, еднолични търговци (ЕТ) и юридически лица (ЮЛ), които:

1. са новорегистрирани, или съществуващи, микропредприятия работещи в неземеделския сектор на общината;

2. са регистрирани в обхвата на територията на „МИГ Карнобат”.

3. не са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.), като земеделски стопани в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) и/или като тютюнопроизводители по Закона за тютюна и тютюневите изделия и не извършват земеделска дейност;

4. са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за занаятите.

ЕТ и ЮЛ са допустими за подпомагане само ако са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Като физически лица могат да кандидатстват само регистрираните по Закона за занаятите и само за дейността, за която са регистрирани.


5. Допустими дейности за финансиране:


Съгласно Наредба № 29 от 11.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от ПРСР 2007-2013г., допустими за финансово подпомагане са следните разходи:

 • изграждане и/или реконструкция или ремонт на сгради, и/или помещения и друга недвижима собственост;

 • закупуване на транспортни средства за неземеделски дейности, пряко свързани с дейността, включително чрез финансов лизинг;

 • закупуване на машини, съоръжения и оборудване, включително и компютърен софтуер и специализирана техника до пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг;

 • закупуване на коне за неземеделска дейност;

общи разходи:

а) свързани с консултации, хонорари за правни услуги, архитекти, инженери;

б) разработване на продукти, разработване и въвеждане на системи за управление, разработване и разпространение на рекламни и информационни материали, придобиване на патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на дейностите по проекта, както и разходи за изработване на информационна табела или билборд.Общи разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти (предмет на ограниченията за общи разходи, определени в раздел V на Наредба 29/11.08.2008 г.)


 1. Финансови параметри за проектите:


-Максималният размер на инвестицията за един проект по тази мярка е левовата равностойност на 50 000 евро;

-Минималният размер на инвестицията за един проект по тази мярка е левовата равностойност на 5 000 евро;


 1. Размер на финансовата помощ за всеки проект:


Финансовата помощ е в размер 70 % от одобрените разходи.

Финансовата помощ за проекти за производство и продажба на енергия от възобновяеми енергийни източници е в размер на 80 % от одобрените разходи.

Разликата между пълния размер на одобрените разходи и размера на финансовата помощ се осигурява от кандидата.

Участието на кандидата може да бъде само в парична


 1. Критерии за техническа оценка съгласно Стратегия за местно развитие:


Кандидатите да отговарят на посочените изисквания за допустимост. Инвестициите да се извършват на територията на община Карнобат.

Сред проектите, отговарящи на критериите за допустимост пироритет ще се дава на:

 • проекти за развитие на интегрирани услуги, преработвателни дейности и занаяти;

 • проекти на новосъздадени микропредприятия (независими и регистрирани до една година преди кандидатстването)

Критерии за оценка:

Задължителни критерии - целите, обхватът, дейностите и изискванията

на мярката (40 т.)

Допълнителни критерии:

· Проекти за новосъздадени микропредприятия (15 т.)

· Проекти, представени от жени и млади хора до 40 години (20 т.)

· Проекти на представители от уязвимите групи (15 т.)

· Проекти за интегриран селски туризъм (10 т.)


9. Изискванията към кандидатите за подпомагане, допустимите разходи, процедурите за кандидатстване и реда за изплащане на финансовата помощ са публикувани в Насоките за кандидатстване към настоящата Покана за набиране на заявления, Наредба №29/11.08.2008г. г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия по ПРСР за периода 2007-2013 г., както и в Стратегия за местно развитие на МИГ Карнобат.


10. Заявленията за подпомагане се подават в офиса на МИГ от лицето, законно представляващо кандидата или по пощата с обратна разписка или чрез куриерска услуга с обратна разписка съгласно Насоките за кандидатстване към настоящата покана.


Необходимата за кандидатстване документация по мярката е публикувана на интернет страницата на МИГ”Карнобат” www.mig-karnobat.eu, информация и документи могат да бъдат получени и в офиса на МИГ-Карнобат всеки работен ден между 10.00ч. и 16.00ч.


Екипът на МИГ”Карнобат” ще предоставя консултации на потенциални кандидати по следните начини:

 • устни консултации: в офиса на МИГ в следните дни:

- всеки вторник и четвъртък в офиса на МИГ от 09.00ч. до 17.00ч.

 • писмени консултации: по зададен писмено въпрос на ел.поща на МИГ.

 • Консултиране в населените места от територията на МИГ”Карнобат” по график, предварително обявен в публичното пространство, информационни източници и регионални медии.


Проектните предложения се подават на следния адрес:

Гр.Карнобат, обл.Бургас,

Ул.”Димитър Полянов” №2


Лица за контакт:

 • Председател на УС на МИГ Карнобат: Кремена Събева: тел: 0882 003 104

 • Изпълнителен директор: инж.Щерьо Черногоров: тел: 0889 688 815

 • Експерт: Минка Димитрова тел: 0889 080 818

Ел.поща:migkarnobat@mail.bg

www.mig-karnobat.eu

Настоящият документ е разработен от екипа на СНЦ”МИГ-Карнобат” по прилагане на Стратегия за местно развитие под № 41-04-24/07.11.2011г. , Договор за финансиране :№РД-50-93/13.06.2012г. между СНЦ”МИГ-Карнобат”, МЗФ и ДФ”Земеделие-РА”Свързани:

Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони iconЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г
Приемане на заявления за подпомагане по мярка 321,,Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за...
Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони iconЕвропа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
Основни услуги за населението и икономиката в селските райони’’ от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските...
Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Стратегията за местно развитие на снц „миг карнобат” по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г в изпълнение на Договор...
Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони iconЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г
Приемане на заявления за подпомагане по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските...
Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони iconЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г
Приемане на заявления за подпомагане по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските...
Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Стратегията за местно развитие и Наредба 32/12. 09. 2008г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по...
Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони iconЕвропа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
Договор № рд 50-98/13. 06. 2012 г. – за предоставяне на финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007...
Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Стратегията за местно развитие и Наредба 23/14. 07. 2008г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по...
Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони iconЕвропа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
Обновяване и развитие на населените места” от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013...
Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Изпълнение на Стратегия за местно развитие на „миг- карнобат” с №41-04-24/ 07. 11. 2011 г
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом