Рецензия
ИмеРецензия
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер128.58 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://ns.bvu-bg.eu/uploaded_files/20100617154231_retc.doc
До Специализирания Научен съвет по национално стопанство при ВАК

София

РЕЦЕНЗИЯ


на научните трудове на доц. д-р Боян Любомиров Дуранкев относно конкурс за научно звание „ професор” по научна специалност 05.02.26 „Маркетинг (Комуникационна политика)”


Рецензент: Проф. д-р Свободка Генчева Класова, УНСС- София, катедра „Маркетинг и стратегическо планиране”, професор по„Маркетинг “ шифър 05.02.26


Рецензията ми е възложена с решение на СНС по национално стопанство при ВАК от 20.04.2010г. Тя е съставена съгласно изискванията на Президиума на ВАК (решение от 29.06.1995 г.) и препоръчителните показатели за оценка на кандидатите за научни степени и звания (2001г.).

В обявения конкурс за получаване на научното звание „ професор ” за нуждите на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране” при УНСС (Държавен вестник – бр.4 от 15.01.2010г.) участва само един кандидат -доц. д-р Боян Любомиров Дуранкев. Научната област е „маркетинг”, а направлението на конкурса е „ комуникационна политика”.

I. Кратки биографични данни.

Кандидатът за професор доц. д-р Дуранкев е роден на 02.05.1951г. в гр. София. Висшето си образование завършва през 1980 г. във ВИИ” Карл Маркс” (УНСС), специалност “Управление и планиране на народното стопанство”. От същата година и до днес е преподавател към катедра “Маркетинг и стратегическо планиране” при УНСС. През 1989 г. придобива научната степен “доктор”, а през 1996 г . е избран за доцент към катедрата.

Б. Дуранкев специализира през 1986 г. в МГУ – Москва, през 1991г. в университет “Бокони” – Милано и от 1994 до 1996г. в Нюйоркски университет – Ню Йорк. Владее 3 чужди езика - руски, немски и английски.

От 1990 г. до 2010г. доц. Дуранкев изпълнява различни академични длъжности-член на ФК на ФУИ и на АС на УНСС. От 2008 г. е главен секретар на УНСС.

Кандидатът за доцент развива активна професионална и обществена дейност. Той е председател на Националната икономическа асоциация (1991 -1993 г.), директор на Университетско издателство “Стопанство” (1995-1997г.), председател на Международна фондация “САЩ-България-САЩ” (1999-2004г.), директор на сп. „Алтернативи” (1997-2004 г.), член на УС на Българска асоциация за маркетинг (БАМ) – от 1999 г. и до днес)), член на Комисия по конкурси за специализации и научни изследвания на МОН (2001-2006 г.), главен редактор на сп. “Маркетинг и мениджмънт” (2004-2006 г.), член на Борда на Superbrands Bulgaria (от 2008 г.), член на Експертния съвет на СЕМ (от 2009 г.).

II. Общо описание на представената научна продукция.

Доц. д-р Боян Любомиров Дуранкев е представил:

1. Списък със 77 заглавия на научните трудове, свързани с конкурса за научното звание “доцент”, както и с научната степен “доктор”. Те не са включени в настоящия конкурс.

2 Списък със 162 заглавия на публикации, издадени след хабилитирането. От тях 102 са научни редакции, интервюта и статии в периодичния печат, които не се прилагат и не подлежат на рецензиране. Този внушителен списък обаче впечатлява с многоаспектната ориентация на кандидата в областта на маркетинговата и изобщо на икономическата проблематика.

Не се рецензират публикуваните в делови всекидневници и седмичници рецензии на научни изследвания ( № 57 – 59 от списъка), а също и един научен доклад в съавторство ( № 37), за който няма разделителен протокол.

Рецензират се останалите 57 публикации, разположени върху 4448 стандартни страници и разпределени, както следва: 4 монографии (вкл. хабилитационния труд), 6 студии, 15 статии, 14 учебници и учебни помагала, 13 доклада в сборници от научни конференции и семинари, 4 научни рецензии. От всички публикации 10 са колективни. В предговорите е отделено авторството на кандидата, а там, където това не е направено, са представени разделителни протоколи. Публикациите в чужбина са 6 (4 статии и 2 доклада).

Всички рецензирани публикации са свързани с темата и направлението на обявения конкурс.

Оценка върху обема и структурата на рецензираната научна продукция:

Първо: Участието на кандидата в конкурса е с достатъчна по брой и по обем научна продукция, публикувана в специализирани авторитетни научни издания. Нещо повече, общият обем от 57 публикации и 4448 страници или близо 222 издателски коли, далеч надхвърля препоръчителните критерии на ВАК за 10 научни публикации и поне 12 издателски коли.

Второ: Същественото участие на кандидата е в учебници и учебни помагала - 2699 страници, които са 61 % от общия обем и се изчисляват на около 135 издателски коли при изискуеми 8. Този обем осигурява сериозна литературна обезпеченост на дисциплините, които кандидатът преподава. Свидетелство за способността на кандидата за екипна работа е участието му в 7 колективни учебника и учебни помагала с ясно разграничение на написаното от него.

Трето: Монографиите, разположени върху 965 страници (вкл. хабилитационния труд), също заемат голям относителен дял в общата обемна структура - 21,8%. В сравнение с монографиите, студиите са с по-нисък относителен дял- 9,5 %, но техният брой надвишава изискваните за получаване на научното звание “професор” 3 студии.

Четвърто: Относителният дял на докладите- 4,1% и на статиите - 3,8% е по-нисък, но това не е недостатък на обемната структура на научната продукция. Напротив, кандидатът е получил обществено признание от апробацията на своите научни публикации от изявите на 2 международни и 11 национални научни конференции, а също така от публикуваните в чужбина 4 и в страната 11 самостоятелно разработени статии.

Заключението е, че по обем,, структурата и качество представената научна продукция отговаря напълно на препоръчителните наукометрични и акредитационни показатели на ВАК за участие в конкурс за” професор”.

III. Научна и научно приложна дейност.

А..Оценка на хабилитационния труд на тема: “Маркетингова комуникация vs. пазарна манипулация”

Авторът е определил прецизно основната цел, задачи и методи на изследването. Сполучливо е дефинирал изследователската теза, както и ограничителните условия на изследването. Структурата е в съответствие с поставената цел, а в изложението са изведени множество аргументи в полза на защитаваната теза.

Приносните моменти могат да се систематизират така:

Теоретико-методологични приноси:

1. Доразвитие на теорията за пазарните цели. Фокусирането на организациите към две съвсем различни цели – максимизация на печалбата (или добавената стойност) и максимизация на потребителската удовлетвореност предполага използване на различни комуникационни средства за реализиране на тези цели – манипулационни и маркетингови.

2. Дефиниране на понятията “пазарна манипулация” и “маркетингова комуникация”. Интерпретиране на множество понятия и категории, отнасящи се до поведението при покупка на личностите, до техните нужди и потребности от гледна точка на релацията им с възможностите за пазарна манипулация или за маркетингова комуникация.

3. Разграничаване на комуникацията в маркетинговия процес и синтезиране на причините, обуславящи обективната възможност на комуникацията да манипулира потребителите.

4. Преосмисляне на ролята на организационната култура като решаващ компонент на икономическото поведение при вземането на управленски пазарни и маркетингови решения.

5 . Систематизиране на възможностите на вътрешно ориентираните организации за манипулиране на общественото мнение, на обективните и субективни причини за пазарна манипулация и основните й форми. Извеждане на условията , при които системата на пазарна манипулация е била и продължава да е ефективна.

6. Установяване на причините, поради които системата маркетингова комуникация в много организации е еклектична и ниско ефективна. Анализиране на основните форми на маркетингова комуникация, както в системата на комуникационния микс, така и в системата на интегрираните маркетингови комуникации и в маркетинга на взаимоотношенията.

Методични приноси:

1. Разработени методически положения, обхващащи подхода, методическата последователност и инструментариума, с който боравят пазарните манипулации и маркетинговите комуникации.

2. Изведени методически проблеми на маркетинговите комуникации на външно ориентираните организации в условията на агресивна пазарна манипулация от страна на вътрешно ориентираните организации.

Практически приноси:

Резултатите от анализа на отношенията “пазарна манипулация – маркетингова комуникация” при проявлението им у нас, в страните от Европейския съюз и в другите развити страни могат да се отчетат в практиката на маркетингово ориентираните организации при защитата им от пазарна манипулация , което несъмнено представлява практически принос на автора. В интерес на тази защита са “добрите практики” на Европейския съюз за предпазване на потребителите от пазарно манипулиране, а също и засиленото участие на държавата .

Някои от слабостите на хабилитационния труд са:

1. Безспорно е, че познаването на потребителското поведение е задължително условие за изграждане на адекватни маркетингови комуникации. Но и до днес не е открито еднозначно решение на проблемите, свързани с точното му измерване. След като авторът подхожда към маркетинговите комуникации като към система, би трябвало да посочи и експериментира някои методи за измерване на потребителското поведение. Подобно изследване би натежало повече от някои ненужни подробности , примерно около историята на рекламата и други, които не представляват интерес в методологически и практически план.

2. Методиката на ползваното общонационално изследване за проучване на организационната култура остава скрита. Разшифровката на методиката на изследването в детайли би повишило полезността на хабилитационния труд в две направления. Едното е по-голямата достоверност на резултатите от изследването, които са емпирична основа на анализа. А другото е възможността за ползване на методиката при други изследвания върху организационната култура.

Общото заключение е, че хабилитационният труд“ Маркетингова комуникация VS. пазарна манипулация” се отличава със задълбоченост, системност и научна логика в последователността на представяне на изследователските резултати, с коректно адаптиране и използване на съществуващи методологии и методически решения, с доказване на защитаваните становища с подходяща научна и емпирична аргументация. Той напълно отговаря на изискването да има качества на докторат за научната степен “доктор на науките”.

Части от хабилитационния труд (който се публикува под формата на монографично издание) са представени пред научната колегия в няколко публикации (1, 3, 5, 12, 14, 16, 18, 24, 28).

Б. Оценка на научните публикации, издадени след хабилитация за научното звание “доцент” (извън рецензирания хабилитационен труд)

Според изследваната проблематика научната продукция се систематизира в следните направления:

първо: маркетингова комуникация.

второ: маркетингова комуникация в контекста на противопоставянето й срещу пазарната манипулация.

трето: организационна култура и етика.

четвърто: маркетингово управление на висшето образование..

пето: глобалистика.

шесто: маркетинг и стратегическо планиране

В научните публикации на кандидата се съдържат следните по-важни научни и научно приложни постижения

В областта на маркетинговите комуникации:

  • Анализирани са основните форми на маркетингова комуникация, техните преимущества и недостатъци(№ 15, 17, 22, 32, 34, ,41,42,46, 47, 48, 49).

  • Аргументирано се доказва необходимостта на прехода от съвкупност към система чрез интегрирани маркетингови комуникации (46).

  • Разработен е първият цялостен курс по “Комуникационна политика” в България, прераснал в “Интегрирани маркетингови комуникации”.(41,42,45,46,49)

  • Издадена е първата “Българска рекламна енциклопедия” и първият терминологичен речник ” Реклама и насърчаване на продажбите” (50,52).

В областта на маркетингова комуникация в контекста на противопоставянето й срещу пазарната манипулация - това е главното направление в научните търсения на доц. д-р Б.Дуранкев. Затова към него е насочен и предметът на хабилитационния труд, чийто приноси бяха изложени вече. На този проблем са посветени и публикациите с номера 1,3,16,18, 24, 28., 32,33.

В областта на организационна култура и етика:

  • Изследвано е развитието на българската фирмена култура на фона на фирмените култури в развитите страни и е оценено отношението на българските мениджъри и маркетолози към различните типове поведенчески дилеми. Доказано е, че българската фирмена култура на този етап е със съществени различия от „добрите практики” на успешните компании (3, 5, 6, 12, 14, 33 ).

  • На базата на резултатите от две международни изследвания (2000 г. и 2010 г.) с участието на България, на които доц. Дуранкев е международен координатор, са установени пътищата за усъвършенстване на фирмената култура у нас в условията на членството на страната в Европейския съюз. (3,, 6, 12,14, 15, 21, 33).

В областта на маркетинговото управление на висшето образование:

  • Разработен е цялостен модел за управление на висшето образование от позициите на маркетинга.( 2, 8, 9 ).

В областта на глобалистиката..

  • Анализирани са системните зависимости на “Общество – икономика - наука – култура - природа” Разкрити са основните противоречия в равновесното развитие на подсистемите в контекста на единното цяло, както и съвременните глобални проблеми.Аргументирано е собствено становище по повод на различни икономически теории за бъдещето на икономиката, човечеството и природата.(1, 7, 18, 19, 20, 21, 23, 29, 35, 36, 37).

В областта на маркетинга и стратегическото планиране:

  • Доразвита е общата маркетингова теория в няколко насоки: отношението на маркетинговия мениджмънт във финансовите институции към устойчивото развитие; връзката стратегическо планиране- маркетинг- устойчиво развитие; особености на маркетинга на потребителските стоки и услуги, специфика на политическия маркетинг(4, 11, 13, 17, 26, 27, 30, 31, 32, 40, 44)..

  • Разработен е първият цялостен сборник за самообучение по маркетинг. (39,43,47,51)

Според изискванията на ВАК посочените научни и научно приложни постижения могат да се класифицират като:

първо: систематизиране, адаптиране, разработване и апробиране на модели, методики и подходи, с което се усъвършенства теорията и методологията в областта на маркетинговата комуникация, организационната култура и етика, връзката “стратегическо планиране – маркетинг”, глобалистиката. Доразвива се методологията в посока на противопоставяне на маркетинговата комуникация срещу пазарната манипулация..

второ: предлагане на практически мерки за решаване на основни спорни въпроси, провокирани от антагонистичните отношения “пазарна манипулация – маркетингова комуникация”.Изведени резултати от анализите на комуникационния микс във връзката с останалите маркетингови инструменти, които могат да се приложат в практиката на маркетингово ориентираните организации..

трето: приложение на научните знания в обучението на студентите.

В научните си публикации кандидатът демонстрира ерудиция, умение да анализира проблемите и да формулира собствени виждания и решения по тях. Не съм забелязала сериозни слабости, но могат да се направят някои бележки, които имат характер на препоръки:

първо: Актуалността на проблема за определяне на ефективността от маркетинговата дейност определя значението на маркетинговите метрики. В научната продукция се анализират различните комуникационни стратегии, но не са предложени начини за оценка на тяхното въздействие върху потребителите. За тази цел могат да се използват показателите за удовлетвореност/неудовлетвореност на потребителите, но те не са обект на вниманието на автора. Точно в тази насока могат да продължат изследванията на автора.

второ: . Понятията “комуникация” и “промоция “ се използват като синоними, независимо че те не са идентични. Терминологичното уточнение е важно, защото промоцията се разглежда като едно от 4-те пи-та, а в друг контекст се отъждествява с манипулиране и измами. Внасянето на яснота относно тъждествеността на комуникационна и промоционна политика, респ. на комуникационен и промоционен микс, е в интерес на разграничаването на формите на маркетингова комуникация от формите на пазарно манипулиране.

трето: Желателно е да се избягват някои повторения в съдържанието на учебници, монографии и статии, макар и в определени случаи да са неизбежни, най-вече при пренасянето на авторските изследователски натрупвания в обучението.

IV.Характеристика и оценка на учебно преподавателската дейност на кандидата

Учебно методичният отдел при УНСС удостоверява, че доц. д-р Боян Дуранкев има следната аудиторна учебна заетост за периода 2007 – 2010 г. :

ОКС “ бакалавър” – 914 часа.

ОКС “магистър” - 1562 ч.

Общата учебна заетост е 2476 ч. аудиторна заетост и 2606 ч. извънаудиторна заетост, което надхвърля значително изискванията. Б. Дуранкев е научен ръководител на 4 докторанта (един защитил) и на над 400 магистри (успешно защитили). Той изнася лекции и води упражнения по дисциплините:”Комуникационна политика”, “Маркетинг”, „Медиамаркетинг и реклама”, “Маркетинг на потребителски стоки и услуги”, “Глобалистика”, “Бизнес комуникации” и “Интегрирани маркетингови стратегии”. Участието му в разработването на учебни програми и на учебници по посочените дисциплини е осезаемо. Активно участва в дистанционното обучение на студентите, за което са представени и съответни учебници. Изявите му чрез консултации и разработки в помощ на практиката са значителни Като положителен момент от научната и учебната работа на кандидата следва да се отбележи планирането, организацията и ръководството на няколко изследователски проекти. Кандидатът за професор е уважаван и ценен от студентите преподавател

Всичко това дава основание за положителна оценка на цялостната учебна дейност на доц.. д-р Дуранкев.

V. Отразяване на научните публикации в нашата и чуждестранната
литература.


Авторът е цитиран в 11 монографии и студии и в 4 учебника.Отпечатаните на български език научни публикации, цитиранията от наши автори, както и 6-те научни публикации на английски и руски езици показват, че доц. Дуранкев е представен не само в България, но до известна степен и в чужбина. Спазено е количественото изискване на ВАК за поне една публикация в чуждестранно научно издание

VI. Лични впечатления

Познавам лично доц. д-р Боян Дуранкев като съзнателен, отговорен и задълбочен изследовател с научен потенциал и преподавателски възможности. Свидетелство за това са неговата научна продукция и авторитетното му представяне като преподавател.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Доц. д-р Боян Дуранкев. участва в конкурса с голям обем научна продукция по обявеното направление. В нея се съдържат научни и научно приложни приноси, които обогатяват теорията и подпомагат управленската практика в областта на маркетинговите комуникации и изобщо на маркетинга.. Той е доцент от 14 години и има 30 годишна учебно изследователска дейност.

Кандидатът е изграден и утвърден преподавател и изследовател с доказана възможност за тясно свързване на научноизследователската, научно-приложна и учебно преподавателска дейност. Научната, публикационната и учебната дейности на кандидата напълно отговарят на изискванията на ВАК за присъждане на научното звание “професор”.

Това ми дава основание с пълна убеденост да предложа на уважаемите членове на СНС по национално стопанство при ВАК да гласуват за присъждане на научното звание „ професор” по научната специалност 05.02.26 „Маркетинг (комуникационна политика)” на доц. д-р Боян Дуранкев.


София, 11.06.2010г. Рецензент: ……………

( проф. д-р С. Класова)


Свързани:

Рецензия iconРецензия
Председател с Из. № Нс-43 от 20. 04. 2010 г., представям настоящата рецензия, разработена в съответствие с препоръчителните научни...
Рецензия iconНа урока
Разновидности на литературнокрити-ческата статия: отзив и/или рецензия за неизучавано произведение
Рецензия iconРецензия на Иля Йоффе по повод руското издание на книгат на Дейвид Харви „Кратка история на неолиберализма
Рецензия на Иля Йоффе по повод руското издание на книгат на Дейвид Харви „Кратка история на неолиберализма”
Рецензия iconЛитература Специальный выпуск «Владимир Маяковский»
Николай Карпов. «Растения заговорили» [рецензия] // Литературное обозрение. 1990. № С. 83-84
Рецензия iconРецензент: ст н. с. І ст., д б. н. Митко Ангелов Събчев
Рецензия за присъждане на научното звание „старши научен сътрудник ІІ степен”/"доцент" на д-р Станислав Пенчев Абаджиев
Рецензия iconДо снс по отраслова и фирмена икономика при вак рецензия
Доктор” по научна специалност 05. 02. 24 – “Организация и управление извън сферата на материалното производство”
Рецензия iconПубликации, неподлежащи на рецензия
Стоименов А., Ю. Тепелиев. Получаване и обработка на цифрови изображения при дистанционните изследвания сп. Геодезия, картография,...
Рецензия iconЗаявка за участие в IV международна научна конференция „е управление юни 17-19, 2012
Всички доклади, отговарящи на срок, тематика и оформление, след положителна рецензия ще бъдат отпечатани
Рецензия iconЗаявка за участие в I международна научна конференция „е управление с финансовата подкрепа на
Всички доклади, отговарящи на срок, тематика и оформление, след положителна рецензия ще бъдат отпечатани
Рецензия iconРецензия
Относно: конкурс за получаване на научното звание “професор” по научна специалност 05. 02. 06 “Статистика и демография” с единствен...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом