Министерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите враца
ИмеМинистерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите враца
Дата на преобразуване03.02.2013
Размер81.77 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://riosv.vracakarst.com/pic/PR_EO_09_2010_text_Oriahovo.doc

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА


adkishche

3000 гр.Враца, ул.”Екзарх Йосиф” № 81 факс/директор: 624-761; дежурен : 629-211

e-mail: riosv_vr@m-real.net ; http//: www.vracakarst.com
РЕШЕНИЕ № ВР – 09 – ЕО / 2010г.

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка


На основание чл.85, ал.4 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда/ЗООС//ДВ, бр.91/2002г./, чл.14, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми /Наредбата за ЕО/ /ДВ, бр.57/2004г./, представената писмена документация и информация от възложителя по чл.8 от Наредбата за ЕО и по специализираната нормативна уредба, и Становища от Министерство на здравеопазването и други специализирани органи.


РЕШИХ


да не се извършва екологична оценка на :

Програма за управление на дейностите по отпадъците на община Оряхово за периода 2010-2015 г.


Възложител: ОБЩИНА ОРЯХОВО, с адрес: ул.”Андрей Чапразов” № 15, гр.Оряхово, ЕИК: 000193414, тел: 09171-4702.


Характеристика на плана:

Програмата се разработва на основание чл.29, ал.1, т.1 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ с цел устойчиво развитие чрез установяване на интегрална рамка за управление на отпадъците на територията на община Оряхово и съдържа мерки за постигането на тази цел. Тя е с обхват всички дейности по управление на отпадъците, които произтичат като задължение на общинската администрация, съгласно разпоредбите на ЗУО и неговите подзаконови нормативни актове.

Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците – е част от общинските програми за околна среда /чл.79 от ЗООС/.


МОТИВИ


І. Характеристика на плана/програмата по отношение на: степента, до която плана/програмата определя рамката за инвестиционни предложения и други дейности според тяхното местоположение, характер, мащабност и експлоатационни условия или събразно предвижданията им за разпределение на ресурсите; значението на плана/програмата за интегрирането на екологичните съображения особено с оглед насърчаването на устойчиво развитие; екологични проблеми от значение за плана/програмата; значението на плана/програмата за изпълнението на общностното законодателство в областта на околната среда.

 1. При прилагането на програмата не се предполага значително въздействие върху компонентите и факторите на околната среда.

 2. Програмата е разработена и представена със структура и съдържание съобразно изискванията на законодателството в областта на опазване на околната среда. С постигането на конкретните цели в нея ще се постигне екологосъобразното управление на отпадъците в общината без риск за околната среда и здравето на хората, устойчиво развитие на общината в сферата на управлението на отпадъците.

 3. Програмата за управление на дейностите по отпадъците на община Оряхово обхваща седем населени места. Това са град Оряхово, който е общински център и шест села- с.Селановци, с.Лесковец, с.Остров, с.Галово, с.Горни Вадин и с.Долни Вадин. Община Оряхово се намира в границите на област Враца и граничи на запад с община Мизия, на юг с общините Бяла Слатина и Кнежа, на изток с община Долна Митрополия, а на север с р.Дунав. Общинският център гр.Оряхово отстои на 200 км. от столицата гр.София и на 78 км. от областния център гр.Враца.

 4. Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците очертава рамката за бъдещо развитие на дейности и мерки съобразени с основните принципи /устойчиво развитие, принцип на предотвратяването, принцип на превантивността, принцип на самодостатъчност и близост при управление на отпадъците, принцип на самостоятелността при управлението на отпадъците, най-добри налични техники неизискващи прекомерни разходи, “замърсителят плаща” и в частност “отговорност на производителя”, интегрирано управление на отпадъците, участие на обществеността/, които са заложени в националната политика по управление на отпадъците.

 5. Основните цели, които са заложени в програмата са: предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъци; увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци; подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, събиране и транспортиране на отпадъците; екологосъобразно обезвреждане на отпадъците; предотвратяване и намаляване риска от стари замърсявания с отпадъци; правно регулиране на управлението на отпадъците и ускоряване прилагането на законодателството и политиката в областта; осигуряването на достатъчно и надеждни данни за отпадъците; увеличаване на инвестициите в сектора и прилагането на принципите “отговорност на производителя” и “замърсителят плаща”; участие на обществеността; управление на специфичните потоци отпадъци /батерии и акумулатори, излезли от употреба моторни превозни средства, отработени масла, отпадъци от опаковки, биоразградими отпадъци от домакинствата и заведенията за обществено хранене/.

 6. Целите и приоритетите на общинската програма за управление на дейностите по отпадъците са определящи за структуриране на План за действие, с който се обобщават различните законодателни, институционални, икономически и технически мерки и прилагане на интегриран подход за управление на отпадъците. Плана обхваща периода от 2009 до 2013 година и включва основните мерки и дейности, които е необходимо да бъдат приложени, за да може общинската политика, свързана с управлението на дейностите по отпадъците, да отговаря на европейските изисквания.

 7. Настоящата програма анализира състоянието на системата от дейности по екологосъобразното управление на отпадъците в общината. Отчетени са недостатъците, както и необходимостта от въвеждането на нови подходи и практики при събирането, извозването и обезвреждането на отпадъците на територията на общината. Чрез програмата, като инструмент за подобряване на организацията на управлението на отпадъците в общината, и чрез предвидените в нея мерки ще се постигне и удължаване на полезния живот на регионалното депо за твърди битови отпадъци. В общината се закриват нерегламентираните сметища, съгласно разработен план за закриването им.

 8. Реализирането на целите и мерките, заложени в програмата ще доведе до решаването на проблемите, които общинското ръководство среща при осъществяването на дейностите по третирането на отпадъците, съгласно националното законодателство /транспониращо европейското законодателство/.

 9. С реализирането на програмата ще се осигури интегриране на екологичните съображения с оглед устойчивото развитие в района.

 10. При разработването на програмата са взети предвид изискванията в областта на опазване на околната среда и изискванията на специфичната нормативна уредба.


ІІ. Характеристика на последствията и на територията, която е вероятно да бъде засегната по отношение на: вероятност, продължителност, честота, обратимост и кумулативен характер на предполагаемите въздействия; потенциално трансгранично въздействие, потенциален ефект и риск за здравето на хората или за околната среда, включително вследствие на аварии, размер и пространствен обхват на последствията /географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати/, ценност и уязвимост на засегнатата територия /вследствие на особени естествени характеристики или културно-историческото наследство; превишение на стандарти за качество на околната среда или пределни стойности; интензивно земеползване/, въздействие върху райони или ландшафти, които имат признат национален, общностен или международен статут на защита.

 1. Програмата за управление на дейностите по отпадъците на община Оряхово ще бъде реализирана съобразно заложените в нея мерки и дейности за намаляване и ограничаване на въздействията върху околната среда и здравето на хората.

 2. Разглежданата Програма за управление на дейностите по отпадъците на община Оряхово, е с териториален обхват – територията на община Оряхово.

 3. Програмата е разработена за период от 2010-2015 г.

 4. С реализацията на целите в програмата се очаква минимално въздействие върху територия с неголям пространствен обхват.

 5. С реализирането на дейностите при прилагането на програмата не се очаква трансгранично въздействие.

 6. Заложените в програмата мерки целят снижаване на кумулативността и риска за здравето на хората и околната среда.

 7. Община Оряхово е разположена в северозападната част на Дунавската равнина. Общият брой на населението в община Оряхово възлиза на 13864 жители.

 8. С дейностите предвидени в разглежданата програма не се засягат границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитени зони съгласно Закона за биологичното разнообразие, от мрежата “Натура 2000” .

 9. Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, за разглежданата програма не следва да се провежда процедура по оценка за съвместимостта на плана с предмета и целите на опазване на защитените зони.

 10. С териториалният обхват на дейностите в разглежданата програма не се предвижда да се засягат обекти на културно- историческото наследство, райони или ландшафти, които имат признат национален, общностен или международен статут на защита, интензивното земеползване. Не се превишават стандартите за качеството на околната среда или пределните стойности.

 11. От РИОКОЗ Враца е издадено положително становище с изх. № 1014 от 03.06.2010г., съгласно което е съгласувана разглежданата програма.

 12. Реализацията на програмата ще допринесе за постигане на националните и общоевропейски цели по екологосъобразното управление на отпадъците.


ІІІ. Степента, до която плана влияе върху други планове и програми, включително тези в дадена йерархия.

 1. Програмата за управление на дейностите по отпадъците на общината е разработена в съответствие с целите и приоритетите на Националната програма за управление на дейностите по отпадъците /2010-2015г./. Основната цел на разглежданата програма е в пълно съответствие с основната цел на Националната програма- устойчиво развитие чрез установяване на интегрална рамка за управление на отпадъците, която ще доведе до: ограничаване и намаляване на въздействията върху околната среда, причинени от образуваните отпадъци; подобряване на ефективността на използване на ресурсите; максимална отговорност на замърсителите; насърчаване на инвестициите и дейностите, свързани с управление на отпадъците.

 2. Програмата не е в противоречие с други планове и програми, включително по - висши такива.

 3. Разглежданата програма е свързана с осъществяване на целите, поставени в стратегическите документи на местно, национално и европейско ниво.

 4. За горепосочената програма, в съответствие с чл.13 от Наредбата за ЕО са уведомени: специализираните компетентни органи на Министерството на здравеопазването. Представено е положително становище от РИОКОЗ Враца.

 5. Към момента на издаване на настоящето решение няма постъпили писмени възражения в РИОСВ Враца относно реализацията на програмата по законосъобразност.


При спазване на следните условия:

 1. Обръщаме Ви внимание, че за инвестиционните намерения/планове/програми предвидени в настоящата Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците, е необходимо да се уведомява РИОСВ Враца, съгласно Закона за опазване на околната среда, имайки предвид че те подлежат на самостоятелна процедура по реда на глава шеста от Закона.


Настоящето решение не отменя задълженията на възложителя по изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи, като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околната среда.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица, по реда на Административно процесуалния кодекс /АПК/.


инж. Т. ГЕРГОВА:

Директор РИОСВ - Враца

Дата: 14.06.2010г.


съгласувал:

инж. Цв.Нейкова- н-к сектор “ПДОПЗНБРЗТОЧВ”


изготвил:

Ив.Нешева- мл.експерт “ЕО и ЕЩ”

Ант.Йорданова- мл.експерт “Натура 2000”

Свързани:

Министерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите враца iconМинистерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите враца
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца съобщава, че приема представената документация за Инвестиционно предложение:...
Министерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите враца iconМинистерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите враца
...
Министерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите враца iconМинистерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите враца
Издадено решение от директора на риосв враца за прекратяване на процедура по оценка на въздействието върху околната среда/овос/ и...
Министерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите враца iconМинистерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите враца
Съобщение по чл. 5,ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда/овос/ /пмс...
Министерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите враца iconМинистерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите враца
Издадени решения от риосв враца за преценяване на необходимостта от извършване на овос
Министерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите враца iconМинистерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите враца
Издадени решения от риосв враца за преценяване на необходимостта от извършване на овос
Министерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите враца iconМинистерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите враца
Издадени решения от риосв враца за преценяване на необходимостта от извършване на овос
Министерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите враца iconМинистерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите враца
Издадени решения от риосв враца за преценяване на необходимостта от извършване на овос
Министерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите враца iconМинистерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите враца
Издадени решения от риосв враца за преценяване на необходимостта от извършване на овос
Министерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите враца iconМинистерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите враца
Издадени решения от риосв враца за преценяване на необходимостта от извършване на овос
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом