Рег. № Я 25613 Дата: 10. 09. 2012 г. Протоко л
ИмеРег. № Я 25613 Дата: 10. 09. 2012 г. Протоко л
Дата на преобразуване02.02.2013
Размер34.45 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.veliko-tarnovo.mvr.bg/NR/rdonlyres/3DA8A980-9AEF-437A-B09E-69BCD195223C/0/25613_vt.do
М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А В Ъ Т Р Е Ш Н И Т Е Р А Б О Т И

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – ВЕЛИКО ТЪРНОВО


Рег. № Я - 25613

Дата: 10. 09. 2012 г.


П Р О Т О К О Л


Днес, 10. 09. 2012 г. в сградата на Областна дирекция на МВР – Велико Търново, комисията, определена със заповед рег. № яз-2829/20.08.2012 г. на ВНД Директора на Областна дирекция на МВР – Велико Търново, относно обявяване на конкурс за израстване в категория “Д” и заемане на длъжности с общ профил в Областна дирекция на МВР – Велико Търново, проведе заседание за допускане до участие в обявения конкурс на подалите заявления кандидати.

В съответствие с чл. 15 от Наредба № Із-1013/04.07.2006 г. на Министъра на вътрешните работи, на заседанието присъстват 2/3 от членовете на комисията, поради което то е редовно и може да се проведе.

Документи за участие в конкурса в срока по т. 5 от посочената по-горе заповед, са подали кандидати, както следва по длъжности:


РУ “Полиция” - Свищов

Оперативна дежурна част”


1. полицай, категория “Е” І степен РОСЕН БОРИСОВ СТАНОЕВ – старши полицай /дежурен/ в “ОДЧ”, РУП - Свищов

2. полицай, категория “Е” І степен ГЕНАДИ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ – старши полицай /дежурен/ в “ОДЧ”, РУП - Свищов

3. полицай, категория “Е” ІІІ степен АНДРЕЙ ЛЮБЕНОВ ГЮРОВ – полицай /дежурен/ в “ОДЧ”, РУП - Свищов

4. полицай, категория “Е” ІІІ степен СВИЛЕН НЕВЕНЧЕВ ЦВЕТКОВ – полицай /дежурен/ в “ОДЧ”, РУП - Свищов


Районно управление “Полиция” – Павликени

Оперативна дежурна част”


1. полицай, категория “Е” ІІ степен ПЕТКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ – старши полицай /дежурен/ в “ОДЧ”, РУП - Павликени

2. полицай, категория “Е” І степен ГЕОРГИ ЗДРАВКОВ МАКАВЕЕВ – старши полицай /ВПА/ в “ООР”, група “ОП, РУП - Павликени

3. полицай, категория “Е” І степен ЮРИ МИЛКОВ САВОВ - старши полицай / ВПА/ в “ООР”, група “ОП, РУП – Павликени


Районно управление “Полиция” – Елена

“Оперативна дежурна част”

1. полицай, категория “Е” І степен ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ – старши полицай /дежурен/ в “ОДЧ”, РУП – Елена

2. полицай, категория “Е” ІІ степен МИЛЕН ПЕТРОВ ПЕТРОВ – полицай /дежурен/ в “ОДЧ”, РУП – Елена

3. полицай, категория “Е” ІІІ степен ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ ПЕНЕВ – полицай /дежурен/ в “ОДЧ”, РУП – Елена

4. полицай, категория “Е” І степен АЛЕКСАНДЪР ГРИГОРОВ ГРИГОРОВ – старши полицай /дежурен/ в “ОДЧ”, РУП – Елена

Комисията разгледа подадените документи и прецени доколко кандидатите отговорят на общите и специфичните изисквания, съгласно заповед рег. № яз-2829/20.08.2012 г. на ВНД Директора на Областна дирекция на МВР – Велико Търново, при условията на чл. 15, ал. 2 от Наредба № Із-1013/04.07.2006 г., комисията,


Р Е Ш И:


І. ДОПУСКА до участие в конкурсната процедура по длъжности кандидатите, както следва:

РУ “Полиция” - Свищов

Оперативна дежурна част”


1. полицай, категория “Е” І степен РОСЕН БОРИСОВ СТАНОЕВ – старши полицай /дежурен/ в “ОДЧ”, РУП - Свищов

2. полицай, категория “Е” І степен ГЕНАДИ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ – старши полицай /дежурен/ в “ОДЧ”, РУП - Свищов

3. полицай, категория “Е” ІІІ степен АНДРЕЙ ЛЮБЕНОВ ГЮРОВ – полицай /дежурен/ в “ОДЧ”, РУП - Свищов

4. полицай, категория “Е” ІІІ степен СВИЛЕН НЕВЕНЧЕВ ЦВЕТКОВ – полицай /дежурен/ в “ОДЧ”, РУП - Свищов


Районно управление “Полиция” – Павликени

Оперативна дежурна част”


1. полицай, категория “Е” ІІ степен ПЕТКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ – старши полицай /дежурен/ в “ОДЧ”, РУП - Павликени

2. полицай, категория “Е” І степен ГЕОРГИ ЗДРАВКОВ МАКАВЕЕВ – старши полицай /ВПА/ в “ООР”, група “ОП, РУП - Павликени

3. полицай, категория “Е” І степен ЮРИ МИЛКОВ САВОВ - старши полицай / ВПА/ в “ООР”, група “ОП, РУП – Павликени

Районно управление “Полиция” – Елена

“Оперативна дежурна част”

1. полицай, категория “Е” І степен ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ – старши полицай /дежурен/ в “ОДЧ”, РУП – Елена

2. полицай, категория “Е” ІІ степен МИЛЕН ПЕТРОВ ПЕТРОВ – полицай /дежурен/ в “ОДЧ”, РУП – Елена

3. полицай, категория “Е” ІІІ степен ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ ПЕНЕВ – полицай /дежурен/ в “ОДЧ”, РУП – Елена

4. полицай, категория “Е” І степен АЛЕКСАНДЪР ГРИГОРОВ ГРИГОРОВ – старши полицай /дежурен/ в “ОДЧ”, РУП – Елена

ІІ. Кандидатите, допуснати до участие в конкурсната процедура да се явят в сградата на ОД на МВР – Велико Търново, находяща се на ул. ”Бачо Киро” № 7 на 14. 09. 2012 г. в 09.30 часа за проверка на професионалните знания чрез писмена разработка по един от посочените в т. 5.4. от заповед рег. № яз-2829/20.08.2012 г. варианти.

Настоящият протокол да бъде публикуван в електронната страница на САД “ЧР” – МВР, в мрежата за предаване на данни на министерството и “Човешки ресурси” при ОД на МВР – Велико Търново да запознаят кандидатите със съдържанието му.


К О М И С И Я:


ПРЕДСЕДАТЕЛ:................/п/....................

/комисар Ж. Коцев/


СЕКРЕТАР: ............../п/......................

/сътрудник С. Радева/

Свързани:

Рег. № Я 25613 Дата: 10. 09. 2012 г. Протоко л icon22750 Дата: 08. 08. 2012 г. Протоко л
К-8197/23. 07. 2012 г на Министъра на вътрешните работи, относно обявяване на конкурс за израстване в категория “В” и заемане на...
Рег. № Я 25613 Дата: 10. 09. 2012 г. Протоко л iconПротоко л
Областна дирекция на мвр- враца за вакантни длъжности от категория Г, за които се изисква задължителна първоначална професионална...
Рег. № Я 25613 Дата: 10. 09. 2012 г. Протоко л iconПротоко л
Относно: Допускане на кандидати до участие в конкурс, обявен със заповед рег. № К-1451/14. 02. 2012 г на Министъра на вр, за постъпване...
Рег. № Я 25613 Дата: 10. 09. 2012 г. Протоко л iconШкольного этапа всероссийской олимпиады школьников (региональной олимпиады) 2012-2013 учебного года по предмету: физика
Дата и время проведения олимпиады: 04. 10. 2012 13. 00- 17. 00 Дата и время проверки олимпиадных работ: 04. 10
Рег. № Я 25613 Дата: 10. 09. 2012 г. Протоко л iconГрафик на дежурствата на нотариусите с район на действие рс смолян за 2010 г дата час нотариус рег. №

Рег. № Я 25613 Дата: 10. 09. 2012 г. Протоко л iconПокана „миг-етрополски балкан
Миг-етрополски балкан” обявява покана за набиране на проектни предложения чрез открита процедура за конкурентен подбор с начална...
Рег. № Я 25613 Дата: 10. 09. 2012 г. Протоко л iconПрограмата се реализира при минимум 2 туристи на : 08. 08. 2012-17. 08. 2012 05. 09. 2012-14. 09. 2012 *
Удължението по програмата Galapagos Explorer не може да се състои на тази дата
Рег. № Я 25613 Дата: 10. 09. 2012 г. Протоко л iconМинистерство образования
Лицензии (серия 39 №000503 от 26 августа 2011 года, рег. № Спо-1469) и Свидетельства о государственной аккредитации (серия оп №002826...
Рег. № Я 25613 Дата: 10. 09. 2012 г. Протоко л icon7630 гр. Главиница, ул. Витоша 44 тел./факс : (08 636 ) 22 69; e mail
Наредба №25 от 29 юли 2008 год за инвестиции, свързани с изграждане на нови или подобряване на съществуващи центрове за предоставяне...
Рег. № Я 25613 Дата: 10. 09. 2012 г. Протоко л iconОпределение №3 от 13. 02. 2012 г по преписка с вх.№447 от 13. 02. 2012 г на
Гпк – вписване на постановление за налагане на възбрана върху недвижим имот с изх. №01268/10. 02. 2012 г по описа на Частен съдебен...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом