Доклад относно: Извършена комплексна проверка на 05. 07. 2012
ИмеДоклад относно: Извършена комплексна проверка на 05. 07. 2012
Дата на преобразуване02.02.2013
Размер37.14 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.riewsm-bg.eu/KONTROLNA DEINOST/DOKLADI/2012/doklad P.A.L. BG.doc

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н
ДОКЛАД


ОТНОСНО: Извършена комплексна проверка на 05.07.2012г. на Цех за рибопреработка с.Беден, стопанисван от „П.А.Л. – БГ” ЕООД гр.София


Комплексната проверка се извърши на основание Заповед №РД-07-52 от 21.06.2012г. на Директора на РИОСВ-Смолян.


 1. Цели на проверката

Проверката е комплексна и е извършена от екип експерти на РИОСВ-Смолян по компоненти и фактори на околната среда с цел да се оцени степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство. Целите на проверката са както следва:

1. Интегрирано предотвратяване и контрол на замърсяването на околната среда.

2. Недопускане експлоатацията на обектите/дейностите без необходими разрешителни.

3. Проверка на изпълнението, преразглеждане и актуализиране на условията в съответното разрешително.


 1. Проверени инсталации и дейности на обекта

 1. Хладилни инсталации с над 3 кг фреон;

 2. Система с пречиствателно съоръжение за отпадни води;

 3. Площадки за съхранение на производсктвени и опасни отпадъци;
 1. Състояние на обекта, отразено в констативния протокол

Основна дейност на дружеството е рибоотглеждане и рибопреработка. Рибоотглеждането се извършва на три площадки, разположени по поречието на река Широколъшка в общо 60 басейна. Годишното производство на риба е между 500-700 тона. Цеха за рибопреработка е разположен на едната площадка за рибоотглеждане в землище на с.Беден.


 1. Компонент „ВЪЗДУХ”

На площадката има следните хладилни машини с фреон;

1. Хладилна камера за пушена риба с R 22 – 6 кг, последна проверка за херметичност е на 21.06.2012г.;

2. Хладилна инсталация за междинно съхранение на отпадъци с R 404 – 6кг, проверка за херметичност на 21.06.2012г.;

3.Хладилна камера за замразяване на отпадък с R 507 – 7кг, последна проверка за херметичност на 21.06.2012г.;

4. Хладилен автомобил с рег. номер С 06-20 с R 134А – 4кг, проверка за херметичност на 21.06.2012г.;

5. Хладилен автомобил с рег. номер С 86-96 с R 22 – 6.8кг, проверка за херметичност на 21.06.2012г.;

6. Хладилен автомобил с рег. номер С 48-39 с R 404 – 7.8кг, проверка за херметичност на 21.06.2012г.;

7. Ледогенератор с R 22 – 9.5кг, проверка за херметичност на 21.06.2012г.;

Проверките са извършени от ЕТ”Мерто- Съби Кавазов” и не са констатирани пропуски на хладилен агент.

На обекта има и хладилна инсталация с амоняк. Количеството на амоняка в инсталацията е 1,5т.

Отоплителната инсталацията е водогреен котел BUDERUS 315 с мощност 230kW.


 1. Компонент „ВОДИ”

Отпадните води от производството чрез площадкова канализация постъпват в пречиствателно съоръжение за биологично пречистване. Пречиствателното съоръжение се състои от груби и фини решетки мазнино-уловител, утаител, био-басейни и естествена лагуна. Всички съоръжения са почистени и във видимо добро състояние. Видими следи от замърсяване след точката на заустване в р.Широколъшка няма. Утайките от ПС се компостират на обекта.

Отпадните води се заустват с Разрешително за заустване №300789/14.03.2005г. издадено от БД УВ – ИБР гр.Пловдив.

Отпадните води се заустват с водно количество q=1.2l/s.

Взета беше водна проба на изход ПС (естествена лагуна) съвместно с РЛ-Смолян.


 1. Фактор „ОТПАДЪЦИ”

На площадката се образуват следните отпадъци:

- утайки от ПС за отпадни води, същите се компостират на место;

- пластмасови опаковки от храната за рибата – чувалите се ползват за съхранение на рибните отпадъци от преработката и се предават заедно с рибния отпадък на екарисаж;

- образуваните отпадъци от хартиени и пластмасови опаковки се предават в гр.Пазарджик в склад на „Екобулпак”АД, с което дружеството има договор за поемане на задълженията по оползотворяване на отпадъците от опаковки – Договор №ДО 75-К-01/01.09.2004г.


 1. Предписания не бяха дадени.


Извършили проверката:


 1. Координатор на проверката - инж.Павлина Димчевска – гл.експерт „УООП”

 2. инж. Костадин Милкотев – гл.експерт „ОЧВ”

 3. инж. Атанас Василев – ст. експерт „ОВ”


От страна на „П.А.Л. БГ”ЕООД – София по време на проверката присъства инж.Андрей Андреев – главен инженер


Утвърдил:


ИНЖ. ЕЛЕН МИНЧЕВ

Директор на РИОСВ-Смолян

1/2 4700 гр. Смолян, ул.”Дичо Петров” 16, ПК 99, e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg, http://riewsm-bg.eu

Директор: +359301/60-113, Тех. сътрудник: +359301/60-100, Експерти: +359301/60-107, Fax: +359301/60-121

Свързани:

Доклад относно: Извършена комплексна проверка на 05. 07. 2012 iconДоклад относно: Извършена комплексна проверка на 25. 09. 2012
Относно: Извършена комплексна проверка на 25. 09. 2012г на Рибарник и цех за рибопреработка „Сините ханчета” на ет„Ник – 60 – Недялко...
Доклад относно: Извършена комплексна проверка на 05. 07. 2012 iconДоклад относно: Извършена комплексна проверка на 29
Относно: Извършена комплексна проверка на 29. 05. 2012 г на Инсталация за ко-генерация и газификация на дървесен чипс “ с. Барутин,...
Доклад относно: Извършена комплексна проверка на 05. 07. 2012 iconДоклад относно: Извършена комплексна проверка на 24. 10. 2011
Относно: Извършена комплексна проверка на 24. 10. 2011 г на Търговски комплекс с бензиностанция, автомивка и автосервиз на „адп –...
Доклад относно: Извършена комплексна проверка на 05. 07. 2012 iconДоклад относно
Относно: Извършена комплексна проверка на 25. 04. 2012 г на „Дюлгер”оод – гр. Смолян
Доклад относно: Извършена комплексна проверка на 05. 07. 2012 iconДоклад относно
Относно: Извършена комплексна проверка на 19. 09. 2012 г на „Хидро Девин”АД, гр. София
Доклад относно: Извършена комплексна проверка на 05. 07. 2012 iconДоклад относно
Относно: Извършена комплексна проверка на 28. 03. 2012 год на „Петрол Комерс” еоод, гр. Девин
Доклад относно: Извършена комплексна проверка на 05. 07. 2012 iconДоклад относно
Относно: Извършена комплексна проверка в периода 13. 06. 12год- 15. 06. 2012 год на „Виастройинженеринг” оод, гр. Смолян
Доклад относно: Извършена комплексна проверка на 05. 07. 2012 iconДоклад относно
Относно: Извършена комплексна проверка на 4 и 5 октомври 2012 г на обекти на ет„Анри 64-Андрей Кехайов”-с. Средногорци, гр. Златоград,...
Доклад относно: Извършена комплексна проверка на 05. 07. 2012 iconДоклад относно
Относно: Извършена комплексна проверка на 08. 04. 2011 г на „Дюлгер”оод – гр. Смолян
Доклад относно: Извършена комплексна проверка на 05. 07. 2012 iconДоклад относно
Относно: Извършена комплексна проверка на 31. 03. 2011 год на ет„Алада-Мохамед Банашък”, с. Бял извор
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом