Техническа спецификация (задание)
ИмеТехническа спецификация (задание)
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер223.33 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.minfin.bg/tdocs/1308067485.doc
Приложение № 16


ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ЗАДАНИЕ)


на


открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет
„Провеждане на медийна, информационна, рекламна и интернет кампания. Отпечатване и разпространение на информационни и рекламни материали за потребностите на Оперативна програма „Административен капацитет”I. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

„Провеждане на медийна информационна, рекламна и интернет кампания. Отпечатване и разпространение на информационни и рекламни материали

ВЪВЕДЕНИЕ

Оперативна програма “Административен капацитет”

Оперативната програма “Административен капацитет” (ОПАК) е стратегически документ за модернизация на българската държавна администрация и подобряване на работата на органите на съдебната власт и на структурите на гражданското общество за периода 2007 – 2013 г. Тя се финансира от Европейския социален фонд (ЕСФ) и от националния бюджет. Програмата отговаря на препоръката от Стратегическите насоки за сближаване на Общността да се предприемат специални действия за укрепване на административния капацитет в рамките на цел “Сближаване”.

Съгласно чл. 69 от Регламент на Съвета (EО) № 1083/2006 относно определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, Управляващият орган на ОПАК е задължен да предоставя информация и да осигурява публичност по всички приоритетни оси и подприоритети на ОПАК за широката общественост и бенефициентите на програмата (държавната администрация на централно, областно и общинско ниво, органите на съдебната власт, институциите, предоставящи обучение, структурите на гражданското общество). Мерките за предоставяне на информация и публичност имат за цел да изтъкнат ролята на Общността и да гарантират прозрачността на финансирането от ЕС.

Успешното популяризиране на Програмата ще стимулира създаването на повече и по-качествени проектни предложения по всички приоритетни оси на ОПАК. Това е важно и за успешното изпълнение на проектите по ОПАК, съфинансирани от ЕСФ, като по този начин ще се постигне високо усвояване на средствата от Европейските фондове в България. Мерките за информация и публичност на ОПАК, представени в настоящата поръчка ще гарантират прозрачността на процеса на управление и изпълнение на ОПАК, което ще допринесе за доверието на широката публика към държавните институции. Настоящата поръчка цели да бъде предоставяна информация за ОПАК посредством медиите на българските граждани, националните, областните и общинските администрации, органите на съдебната власт, структурите на гражданското общество и всички заинтересовани страни.


В Комуникационния план на ОПАК се съдържа анализ на потребностите от информация на различните целеви групи, на базата на който са определени съответните информационни и комуникационни дейности и средства, насочени към тях. Тези комуникационни мерки се изпълняват още от реалното стартиране на ОПАК, но с времето беше отчетен все по-голям интерес към възможностите по програмата и необходимост от допълнително подпомагане на рекламната и информационна кампания за постигане на целите, посочени по-горе. Освен това спецификата на настоящия Втори етап от изпълнението на Комуникационния план на ОПАК изисква да се акцентира върху постигнатите резултати от изпълнени проекти по програмата, както и върху популяризирането на създадените добри практики с цел гарантиране на прозрачност и отчетност при разходването на средства от ЕС, както и мултиплициране на генерирания успешен опит.

Един от основните комуникационни канали, който ще бъде използван за въздействие върху целевите групи, са средствата за масово осведомяване, поради което е предвидено провеждане на широка информационна и рекламна кампания в различни национални и регионални медии, както и чрез интернет пространството.

Предвижда се използването на различни ПР похвати за поддържане на създадената положителна нагласа към работата на ОПАК и висок интерес към възможностите, които програмата предоставя на потенциалните и конкретните си бенефициенти.

Комплексният подход при прилагането на посочените мерки ще допринесе за повишаване на обществената информираност както за изпълнението на ОПАК, така и за ролята в този процес на Общността.

Целта на изпълнението на Комуникационния план на ОПАК през периода 2011-2012 г. е да затвърди резултатите, постигнати по време на първоначалната кампания. Това ще подпомогне устойчивото усвояване на средствата от ЕСФ чрез привличане на възможно най-много добри проекти. Ще се осигурява постоянен приток на информация към целевите групи и ще се поддържа техният интерес към темата. Това е и периодът, когато вече има реални резултати от осъществени по ОПАК проекти. Те ще служат като пример за добри практики в усвояването на средствата от ЕСФ.

Комуникационните мерки ще бъдат насочвани в онези области и към онези целеви групи, които са приоритетни през съответния период. Същевременно това ще позволи да се реагира адекватно на настъпили внезапни промени в средата и на новопоявили се информационни потребности.


Изпълнението на II-рия етап от Комуникационния план (период средата на 2011 г. – декември 2012 г.)на ОПАК е насочен към:


ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

 1. Широката общественост:

 • потребители на административни услуги – граждани, бизнес;

 1. Потенциалните и конкретните бенефициенти на ОПАК:

 • държавната администрация на централно, областно и общинско ниво;

 • органите на съдебната власт;

 • структурите на гражданското общество (социално-икономическите партньори: представителни организации на работодатели на национално ниво; представителни организации на работници и служители на национално ниво и други неправителствени организации);

 • конкретните бенефициенти по ОПАК.


1.2. Очаквани резултати:

1. Утвърждаване на позитивната нагласа, поддържане на обществения интерес и обществената информираност за възможностите и резултатите от ОПАК.

2. Повишаване на интереса и насърчаване на активност от страна на потенциалните бенефициенти в изпълнението на ОПАК.

3. Информиране за целите и постиженията на ЕСФ в България.


Дейност 1. ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕДИЙНА КАМПАНИЯ ЧРЕЗ ПУБЛИКАЦИИ В МЕДИИТЕ, ИНТЕРВЮТА, ПЛАТЕНИ ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И ДР.


Медиапланиране;


Изготвяне и разпространение на материали за медиите относно ОПАК – прессъобщения, интервюта, статии, платени обяви:


 • Изработване и разпространение на прессъобщения – 20 броя за целия период в национални и регионални печатни издания

 • Провеждане и публикуване на интервюта и статии - 40 броя за целия период в национални и регионални печатни издания

 • Изработване и публикуване на платени обяви в национален ежедневник, /каре мин. 8х19 см/ – 15 броя за целия период.

 • Други форми – 10 броя за целия период.


Дейност 2 ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕКЛАМНА КАМПАНИЯ ЧРЕЗ ИЗРАБОТКА И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕКЛАМНИ И ИНФОМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ

 1. Дизайн, съгласуване, изработване и разпространение на различни видове рекламни материали.


Артикул

Характеристики

Брой

1.

Блокнот

Голям

20 стр., формат А4, хартия - 80 gsm, с линии, залепен – горна тясна страна.

1000

Малък

20 стр., формат А5, хартия - 80 gsm, с линии, залепен – горна тясна страна

1000

2.

Тефтер

Голям

размер А5, твърда корица – над 300 gsm, 4+0, със спирала, 80 листа, тяло – 80 gsm, 1+0 с непрекъсваеми линии, 4 разделителя – до 110 gsm, 4+0

1000

Малък

размер А6, твърда корица – над 300 gsm, 4+0, 80 листа, със спирала, тяло с непрекъсваеми линии

1000

3.

Календар

Стенен – работен

Рекламна площ:
300х200 мм – глава, 700х320 мм – фаша
Тела:  3 секции х 12 листа, офсет 80 gsm, перфорация, национални празници, именни дни, зодиакален и лунен календар, възможност за допълнителна информация
Фаша – едностранен хром 260 gsm
бигована за сгъване, прозорче
Допълнителни опции:
метална лайсна, капса, спирала, UV лак

1 000

Настолен

64 листа, планер за всяка седмица от годината с включен тримесечен календар, информационни страници, спирала, цветност тяло – 1+1, офсет 80 gsm, картонени корици 4+0

1 500

4.

Химикалки

Пластмасова, автоматична, двуцветен печат

2000

5.

Папки

Размер А4, двоен биг, вътрешен джоб, 4+0

2000

6.

Мемо – листчета

Размер 7х7.5 см, хартия – 80 gsm, офсет, цветност – 4+0, подлепени, 200 листа в кубче

1000

8.

Флаш – памети

2 GB, двуцветен печат.

2000

9.

Плакети

Размер до 20х20

40

10.

Подаръчни торбички

Размер 24х36х9 см, шнур, хартия – до 170 gsm, релефна

2000

11.

Визитник

Двупозиционен за 10+10 визитки с размер 9х5см., метал

500

12.

Бадж

прозрачна пластмаса с размер 9х5.5см, сменяема картонена табелка за легитимация, безопасна игла и метална щипка

100

13.

Връзка за бадж

Двуцветен печат, с метална щипка, за носене през врата, дължина: 75 см

100

14.

Банер

Едностранен Х банер – сгъваема стойка и рекламно пано от винил или синтетична хартия, 4+0

2

15.

Чанта за документи

Едностранен едноцветен печат

200

16.

Маркер

Жълт писец

Универсален, със скосен връх

1000

Син писец

Универсален, със скосен връх

1000

17.

Електронни визитки

CD/DVD, до 1.4 gb, опаковка – пластмасова кутия/картонена опаковка.

400

18.

Визитки

5х9 см., 4+4, двустранни (български и английски текст), хартия – над 250 gsm

8000Дизайн, предпечатно оформление, печат и разпространение на печатни информационни материали.
Артикул

Характеристики

Брой

1

Брошури

формат А5, брой страници – 12 страници, 4+4, над 100 gsm, гланц

4000

2

Наръчници

формат А5, брой страници – 25 страници, 4+4, хартия – корица – гланц, над 130 gsm, тяло – 80 gsm, мат

2000

3

Ръководства

формат А4, брой страници – до 100 страници, 4+4, хартия – корица – гланц, над 130 gsm, тяло – над 100 gsm, мат

7000

4

Листовки

формат А5, 4+4, над 100 gsm, гланц

6000

5

Дипляни

Формат А4, два бига, 4+4, над 100 gsm, гланц

5000


За всеки артикул от таблиците се изисква представянето на мостра към офертата, чиято визия и съдържание са по избор на кандидата, но задължително трябва да отговаря на посочените в таблицата технически параметри. Посочените бройки са за целия период.


Всички рекламни и информационни материали трябва да бъдат изработени съгласно изискванията към мерките за информация и публичност по ОПАК – „Задължения на бенефициентите за осигуряване на информация и публичност”.


Всички материали задължително се съгласуват с Възложителя.


Дейност 3. ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНТЕРНЕТ КАМПАНИЯ, ВКЛ. ОБНОВЯВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА НА ОПАК, ПОДГОТОВКА, ИЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН.


 1. Постоянно обновяване, поддържане и развитие на интернет страницата на ОПАК (цялостно администриране и техническо обезпечаване на сайта, разработване на нови модули и функционалности, актуализиране на съдържанието) за периода на изпълнение на поръчката, включително и на английската версия на сайта. Създаване на рекламен блок и/или форум в социална мрежа.
 1. Създаване на версия на страницата за хора в неравностойно положение
 1. Изработване на 4 броя нови банера за целия период на изпълнение на поръчката и разпространение на разработените банери по посочени от Възложителя интернет сайтове – 1 000 000 броя импресии общо.
 1. Създаване и разпространение на електронни бюлетини – 6 броя за целия период, изпратени по електронна поща до всички абонати за това издание от всички ЦГ.


Съдържание на бюлетина: текст, снимков материал. Опция за видео и озвучаване.


Забележка: В офертата участникът трябва да предложи цялостна концепция и визия за организирането и провеждането на всяка от изисканите дейности в съответствие с целите и очакваните резултати съгласно Комуникационния план на ОПАК. В концепцията за всяка позиция следва да се даде подробно описание на начина на реализиране на дейността.

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА И Начин на оценка на офертите: ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕI. Разглеждане на офертите

1. Преди началото на подробното оценяване на офертите, Комисията извършва проверка за комплектността на подадените оферти и съответствието им с изискванията, обявени в документацията за участие в откритата процедура.

2. Офертите се проверяват за наличието на всички необходими документи и приложения за участие в процедурата съгласно настоящата документация за участие в процедурата, както и за наличието на изискванията към участниците.

3. Разглеждат се офертите само на допуснатите участници.

4. Критерият за класиране на участниците по настоящата процедура е икономически най-изгодната оферта.

5. Показателите за оценка са:

5.1. Показател П1 - Оценка на предложените мостри като дизайн и технически характеристики – тежест 15 %

5.2. Показател П2 - Оценка на предложената концепция – тежест 50 %

Оценката на предложената концепция включва следните подпоказатели:

 • П.2.1 – „Концепцията е съобразена със спецификата на критериите, заложени във втория етап от изпълнението на комуникационния план на ОПАК”. По този показател се присъждат точки от 0-30, в зависимост от пълнотата, изчерпателността и съответствието на предложената концепция с комуникационни план на ОПАК

 • П.2.2 „Концепцията е съобразена с ИГРП на ОПАК за 2011 г.”. По този показател се присъждат точки от 0-10, в зависимост от пълнотата, изчерпателността, съответствието и адекватността на предложената концепция с индикативната годишна работна програма на ОПАК за 2011 г.

 • П.2.3 „Концепцията предлага иновативен подход за реализация на поръчката”. По този показател се присъждат точки от 0-10, като се оценява предложеният от участниците подход за изпълнение на поръчката.


Крайната оценка по показателя се формира, от сбора на оценките по трите подпоказателя.

5.3. Показател ПЗ - Предложена цена в лева, без ДДС – тежест – 35 %

II. Оценка на офертите

Показател П1 - Оценка на предложените мостри, като дизайн и техническите характеристики.- максимална стойност 15 т.

Комисията разглежда списъка на предложените модели/мостри и всеки от членовете поставя индивидуална оценка в интервал от 0 /нула/ до 15 /петнадесет/, където оценка 15 /петнадесет/ е най-висока. Всеки от членовете на комисията поставя индивидуална оценка по следната формула: П1=Ту/Тмах *15,, където:

"Ту" - общият брой точки, получени от конкретния участник, съгласно

таблица с максимален брой точки;

"15" - максимален брой точки за показател;

"Т мах" - максималният брой точки, получени от участник, съгласно таблица с максимален брой точки.

Крайната оценка по показателя се формира, като сбора от индивидуланите оценки на всички членове на комисията, се раздели на броя на членовете на комисията. Този подход се прилага за всяка допусната до оценка на техническото предложение оферта.

Показател П2 - Оценка на предложената концепция - максимална стойност 50 т.

Комисията разглежда предложената концепция за изпълнението на комуникационния план. Всеки от членовете на комисията поставя индивидуална оценка в интервал от 0 /нула/ до 50 /петдесет/, където оценка 50 /петдест/ е най-висока, като се използва следната формула П2= Ту/Тмах *50, където:

"Ту" - общият брой точки, получени от конкретния участник, съгласно

таблица с максимален брой точки;

"50" - максимален брой точки за показател;

"Т max" - максималният брой точки, получени от участник, съгласно таблица с максимален брой точки.

Индивидуланата оценка по Показателя П2 на всеки от членовете на комисията се формира от сбора на оценката на предложенията на участниците по всеки от трите подпоказателя П.2.1, П.2.2 и П.2.3. Крайната оценка по показателя се формира, като сбора от индивидуланите оценки на всички членове на комисията, се раздели на броя на членовете на комисията. Този подход се прилага за всяка допусната до оценка на техническото предложение оферта.


Показател ПЗ - Ценова оферта - максимална стойност 35 т.

Оценката по показателя ще се изчислява на база предложената от участниците цена за изпълнение, по следната формула: ПЗ = Ц min/Ц *35, където:

"Ц min" - най-ниската предложена обща цена от участник, допуснат до оценка на ценовата оферта и класиране;

"35" - максимален брой точки за показателя;

"Ц"- предложената от участника обща цена на оценяваната оферта;

Комплексна оценка

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата:

КО = П1 +П2 + ПЗ

КО има максимална стойност 100 точки.

III. Методика за оценяване на офертите


3.1. Комплексната оценка на офертите се определя като сбор от оценките по всеки един от показателите.


3.2. Оценките по всеки показател се нанасят в лист за комплексна оценка. Листът за комплексна оценка се подписва от председателя и членовете на комисията и е приложение към протокола.


3.3. Участник, получил най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.


3.4 При еднаква комплексна оценка изпълнителя се определя, като се прилага чл. 71, ал. 4 и 5 от ЗОП.


Комплексната оценка /КО/ на всеки участник се изчислява по формулата:


КО = П1 + П2+ П3


Забележка: Получената оценка за всеки показател се закръглява с точност до 0.01


Оценката на показателя се определя въз основа на експертна преценка съгласно таблицата с критерии по-долу. За всеки критерий е зададен минимален и максимален брой точки, който критерият може да получи. Ако критерият не е изпълнен, за него офертата получава 0 точки. Оценителите трябва да дадат обосновка за оценката на всеки критерий, която поставят.

Показател

Критерий

Брой точкиточки

П 1.

Оценка на предложените мостри от гледна точка на дизайн и технически характеристики.


От 0 до 15

П 2.


П.2.1.


П.2.2.


П.2.3.

Оценка на предложената концепция. - Комисията разглежда предложената концепция за изпълнението на комуникационния план на ОПАК.


Концепцията е съобразена със спецификата на критериите, заложени във втория етап от изпълнението на комуникационния план на ОПАК.


Концепцията е съобразена с ИГРП на ОПАК за 2011 г,


Концепцията предлага иновативен подход за реализация на поръчката.


От 0-50 т.


0-30 т.


0-10 т.


0-10 т.

П 3.

Предложена цена

От 0-35 т.

КО

Максимален брой точки за КО=П 1.+П 2.+П 3.

100 т. 1. ДоПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ по договора с изпълнителя


  1. Изисквания за публичност

При извършването на услугата изпълнителят трябва да спазва изискванията за публичност, съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006 и Регламент на Комисията (ЕО) № 1828/2006.

Подробна информация за необходимите изисквания се съдържа в съответно приложение, което е неразделна част от договора.

  1. Плащания

Плащането по договора ще се извършва след всяка изпълнена дейност/услуга от заложеното техническо задание, въз основа на направена заявка за всяка изпълнена дейност/услуга и след представянето на доклад, одобрен с констативен протокол и оригинална фактура в срок от 20 (двадесет) работни дни по банков път в лева.


 1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ


  1. Изпълнителят има за задача да осъществи изпълнението на предмета по т. 1 в съответствие с вменените му задълженията, посочени в приложения проект на договор, представляващ неразделна част от настоящото техническо задание.

  2. В процедурата може да участва екип от всяко физическо или юридическо лице, или обединения на такива лица, които отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществените поръчки и обявени от Възложителя в документацията за участие в настоящата процедура, както и от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

Участниците попълват съответни декларации – приложения към настоящата документация за възлагане на обществена поръчка, касаещи допустимостта на оферента за участие в процедурата.

  1. Изпълнителят трябва да осигури като минимум участието в екипа на 5-ма ключови експерти и 2-ма допълнителни експерти със следната квалификация:

Експерт 1: Ключов експерт - ръководител на екип – отговорен за цялостното изпълнение на възложените задачи и е в качеството на лице за контакт с Управляващия орган на ОПАК. Ръководителят организира, координира и управлява работата на екипа от експерти и носи отговорност за интегриране на работата, необходима за изпълнение на задълженията, определени в проекта на договор към документацията от настоящата обществена поръчка.

Квалификации и умения:

- Магистърска степен (или еквивалентна) в областта на хуманитарните науки, икономическите, обществените, техническите науки или еквивалентна.

- Владеене на английски език (писмено и говоримо).


Професионален опит

- Минимум 7 години професионален опит в областта на журналистиката и масовите комуникации и/или рекламата, и/или връзките с обществеността, ивент мениджмънт или еквивалентна.


Експерт 2: Ключов експерт - координатор

Квалификации и умения:

- Бакалавърска степен (или еквивалентна) в областта на хуманитарните науки, обществените науки или еквивалентна;

- Владеене на английски език (писмено и говоримо).


Професионален опит

- Минимум 5 години професионален опит в сферата на журналистиката и масовите комуникации и/или рекламата, и/или връзките с обществеността, като задължително следва да има опит в областта на дизайна или предпечатната подготовка.


Експерт 3: Ключов експерт в сферата на информационните технологии и програмиране.

Квалификации и умения:

- Магистърска степен (или еквивалентна) в областта на информационните технологии, или графичен дизайн, или компютърна анимация или еквивалентна специалност;

- Владеене на английски език (писмено и говоримо).


Професионален опит

- Минимум 6 години професионален опит в сферата на графичния дизайн за уеб и работа по уебсайтове, банери, и рекламни кампании в интернет.


Експерт 4: Ключов експерт в сферата на финансите

Квалификации и умения:

- Магистърска степен (или еквивалентна) в областта на икономиката, финансите, мениджмънта или еквивалентна специалност;

- Добро познаване на нормативната база на ЕС в областта на Структурните фондове и Кохезионния фонд;

- Отлично познаване на нормативната уредба, касаеща реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и допустимостта на разходите по оперативните програми, финансирани със средства от Структурните фондове на ЕС и други донорски програми и източници на финансиране.

Професионален опит:

- Минимум 5 години професионален опит в сферата на финансовото управление;

- Добро познаване и опит в извършването на одити на финансовото управление.


Ключов експерт 5: Юрист

Квалификации и умения:

- Магистърска степен по право (или еквивалентна);

- Добро познаване на нормативната база на ЕС в областта на Структурните фондове и Кохезионния фонд;

- Умения за подготовка на доклади.

Професионален опит:

-Минимум 5 години професионален опит в областта на правото. • Допълнителни експерти – 2 /двама/ на брой:

Квалификации и умения:

Образователна степен – бакалавър (или еквивалентна) в областта на журналистиката, информационни технологии, публичната администрация, дизайн или еквивалентни специалности;

Професионален опит:

Минимум 2 години професионален опит в сферата на журналистиката и масовите комуникации и/или рекламата, и/или връзките с обществеността.


За всеки един от експертите участникът следва да представи професионални автобиографии по образец (прилагат се автобиографиите на експертите по образец на български език, който може да се изтегли от следния Интернет адрес: http://europass.cedefop.europa.eu/europass/preview.action?locale_id=22) и следните документи, доказващи уменията и квалификацията, професионалния опит и езиковите умения на предложените членове на екипа за изпълнение на настоящата обществена поръчка:

 • декларация за истинността на данните;

 • диплома/и за завършено образование и/или сертификати, удостоверения и други еквивалентни документи за допълнителна квалификация или специализация и други еквивалентни документи за допълнителна квалификация или специализация;

 • заверени от участника документи, удостоверяващи наличието на опит в изискуемата област (трудова книжка, осигурителна книжка, граждански договори, трудови договори и др.);

 • получени сертификати, дипломи, или други документи, удостоверяващи ниво на владеене на английски език;

 • опис, показващ с кои представени документи се доказва всяко от горепосочените изисквания за 1) квалификации и умения и 2) професионален опит за съответния експерт, използвайки таблица както следва:

Експерт №...: ..............

Изискване

съгласно техническото задание

Документ(и),

с който (които) се доказва

Квалификации и уменияПрофесионален опит

Промяна в екипа по принцип е недопустима. Всяка промяна, която е наложителна от гледна точка на изпълнителя, следва да бъде съгласувана и одобрена от УО на ОПАК, както и да бъде предложен експерт със сходни квалификация и опит на първоначално одобреният при подбора на експерт.


Изпълнителят трябва да разполага с необходимия капацитет за извършване на услугата. Възложителят няма да предостави на изпълнителя база за изпълнение на дейностите по тази поръчка.

Свързани:

Техническа спецификация (задание) iconТехническа спецификация
Техническа спецификация за извършване на 300-часов планов преглед на вертолет aw-139, S/N 31327
Техническа спецификация (задание) iconТехническа спецификация (задание)
Осъществяване на мерки за информация и публичност на проект „Европейски уроци” на Областна администрация Разград”
Техническа спецификация (задание) iconТехническа спецификация за доставка на бои и разредители за нуждите на "бдж – Товарни превози" еоод
...
Техническа спецификация (задание) iconТехническа спецификация за услуга Текущ ремонт на м/к "Каблешков"
В настоящата техническа спецификация на Възложителя се определят обхвата на дейностите по осъществяване на текущия ремонт на м/к...
Техническа спецификация (задание) iconФункционална и техническа спецификация на
...
Техническа спецификация (задание) iconПриложение №1 техническа спецификация (задание) на обществена поръчка с предмет
...
Техническа спецификация (задание) iconТехническа спецификация (задание)
Оценка на риска при управлението на Оперативна програма „Административен капацитет” (опак) и оценка на риска на проекти по опак в...
Техническа спецификация (задание) iconТехническа спецификация
Ремонта ще се извърши по указания на възложителя в количества посочени в количествено – стойностната сметка на обекта която представлява...
Техническа спецификация (задание) iconТехническа спецификация (задание)
Франция, изследване на правното съзнание на служителите от трите партньорски организации, изработване на Стратегия за развитие на...
Техническа спецификация (задание) icon1 техническа спецификация задание за проектиране и реконструкция на рсц варна
Варна Център и на жп гара Варна. Това създава съществени трудности от логистична гледна точка поради затрудненото придвижване и маневриране...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом