Конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" по научната специалност "Теоретична химия" (01. 05. 01)
ИмеКонкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" по научната специалност "Теоретична химия" (01. 05. 01)
Дата на преобразуване02.02.2013
Размер22.94 Kb.
ТипКонкурс
източникhttp://94.26.42.220/ioh/documents/18/STANOV_Tsenov_VMonev.docx
С Т А Н О В И Щ Е


от доц. д-р Йордан Андреев Ценов - Институт по органична химия с ЦФ - БАН, относно конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" по научната специалност "Теоретична химия" (01.05.01) обявен от ИОХЦФ - БАН в ДВ 94/29.11.2011 г.


В конкурса за доцент единствен кандидат е гл. асистент д-р Валентин Симеонов Монев, който работи в лаб."Физичнаорганична и изчислителна химия" на ИОХЦФ -БАН .

В конкурса кандидатът представя общо 27 научни статии, от които 17 в списания с импакт фактор. От представените трудове 20 са публикувани в специализирани международни списания като Journal of Physical Chemistry, Journal of Molecular Structure, THOCHEM, International Journal of Quantum Chemistry и 7 в български научни списания. Научните трудове са в съавторство с водещи учени в различни области на теоретичната химия като О.E. Polansky, A. Melhorn и B. Champagne.

Съгласно приложената справка научните статии на д-р Монев са цитирани 163 пъти в специализираната литература.Част от научните изследвания са представени на 9 научни форуми в страната и чужбина. Наукометричните показатели на кандидата отговарят на законовите изисквания за заемане на академичната длъжност доцент. Цялата представена продукция съответства на научната специалност, по която е обявен конкурсът.

Научните интереси на д-р Монев са областта на теоретичната и изчислителна химия. Основните направления в научната тематика са сходствен анализ и охарактеризиране на електронната структура на органични съединения. За първи път

се въвежда понятието сходство в квантовата химия и е показано как от компонентите на сходство и несходство се изграждат различни мерки за сходство и кога е подходящо тяхното използване. Тази идея е приложена върху многоелектронни органични съединения в произволни електронни състояния и мутиплетност и е доказала своята състоятелност. Тези изследвани, които са част от усилията за намиране на надеждна връзка между химичната структура и свойствата на органичните съединения са получили заслужен отзвук в специализираната литература. Основите на сходството са намерили място и в два авторитетни учебника по хемоинформатика на проф. Гастайгер, издателство Wiley-VCH. Познаването на възможностите на квантовата химия позволява на д-р Монев да изследва структурата и нелинейните оптични свойства на органични системи, които имат значение при дизайна на нови материали за електрониката и фотониката.

Научно-изследователската дейност на доц. Монев е тясно свързана с участие в 17 научноизследователски проекти - за двустранно сътрудничество, договори финансирани от НФНИ при МОН, международни академични проекти (ЕБР) и проекти по бюджетната субсидия на БАН.

Д-р Монев е един от първите използвал персонален компютър за квантово химични изчисления в ИОХ-БАН. Той е компютърен специалист с подчертан интерес към съвременни програмни продукти с най-разнообразно приложение и адаптацията им за нуждите на лабораторията, в която работи и Института

Представената научна продукция, както и личните ми впечатления от работата на кандидата ми дават основание да препоръчам на уважаемото Научно жури да избере д-р Валентин Монев за доцент по научната специалност 'Теоретична химия".


12.03.2012 г.

София

доц. Йордан Ценов

Свързани:

Конкурс за заемане на академичната длъжност \"доцент\" по научната специалност \"Теоретична химия\" (01. 05. 01) iconКонкурс за получаване на научното звание "старши научен сътрудник II ст."
ДВ. бр. 32 / 27. 04. 2010 г по научната специалност “Биоорганична химия, химия на природните и биологичноактивни вещества – 01. 05....
Конкурс за заемане на академичната длъжност \"доцент\" по научната специалност \"Теоретична химия\" (01. 05. 01) iconКонкурс за заемане на академичната длъжност„доцент" по научната специалност 05. 02. 24 „Организация и управление извън сферата на материалното производство"
Училище „Н. Й. Вапцаров” Варна и в съответствие със Закона за развитие на академичния състав в Република България (зрасрб), Правилника...
Конкурс за заемане на академичната длъжност \"доцент\" по научната специалност \"Теоретична химия\" (01. 05. 01) iconОт професор д с. н. Цветан Първанов Давидков член на научно жури в конкурс, обявен от ввму "Н. Вапцаров", за заемане на академичната длъжност "доцент" по
Доцент” по научната специалност 05. 02. 24 „Организация и управление извънсферата на материалното производство” за катедра „Социални,...
Конкурс за заемане на академичната длъжност \"доцент\" по научната специалност \"Теоретична химия\" (01. 05. 01) iconЧлен на Научно жури по конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент по Епидемиология (03. 01. 29) (Заповед №2563 / 26. 09. 2011г на Ректора на му плевен)
Научно жури по конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент” по Епидемиология (03. 01. 29)
Конкурс за заемане на академичната длъжност \"доцент\" по научната специалност \"Теоретична химия\" (01. 05. 01) iconКонкурс за заемане на академична длъжност
Конкурс за заемане на академична длъжност "Доцент" по научната специалност: Растителна защита /Ентомология/, шифър 04. 01. 10, професионално...
Конкурс за заемане на академичната длъжност \"доцент\" по научната специалност \"Теоретична химия\" (01. 05. 01) iconКонкурс за „Старши научен сътрудник ІІ ст." (за заемане на академичната длъжност „доцент")
Доцент” по специалността 01. 05. 16 „Химична кинетика и катализ” за нуждите на лаборатория „Органични Реакции върху Микропорести...
Конкурс за заемане на академичната длъжност \"доцент\" по научната специалност \"Теоретична химия\" (01. 05. 01) iconКонкурс за заемане на академичната длъжност "доцент"
Химична кинетика и катализ”, за нуждите на лаборатория “Органични реакции върху микропорести материали” в Институт по Органична химия...
Конкурс за заемане на академичната длъжност \"доцент\" по научната специалност \"Теоретична химия\" (01. 05. 01) iconКандидат в конкурс за заемане на академична длъжност "професор по теоретична химия" в Катедрата по физикохимия
Дали в Катедрата по физикохимия на Софийския университет “Св. Климент Охридски” е целесъобразно и необходимо да има професор по теоретична...
Конкурс за заемане на академичната длъжност \"доцент\" по научната специалност \"Теоретична химия\" (01. 05. 01) iconСтановище от доц д-р Илиян Иванов Иванов, пу "П. Хилендарски" по конкурс за заемане на академичната длъжност "професор"
Химически науки, научна специалност Органична химия, обнародван в "Държавен вестник" бр. 91 от 18. 11. 2011 г за нуждите на катедра...
Конкурс за заемане на академичната длъжност \"доцент\" по научната специалност \"Теоретична химия\" (01. 05. 01) iconРезюмет а
Сухопътни войски” при факултет “Командно-щабен” на ва “Г. С. Раковски” за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност “Доцент”...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом