Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
ИмеBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Дата на преобразуване02.02.2013
Размер84.38 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/001641209.docx
00164-2012-0009

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Министерство на отбраната, ул. "Дякон Игнатий" № 3, За: Андон Каравелов, Република България 1092, София, Тел.: 02 9220664; 02 9220640, E-mail: a.karavelov@mod.bg, Факс: 02 9515169; 02 9220686

Място/места за контакт: дирекция "Инвестиции в отбраната"

Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.md.government.bg/bg/index.php.

Адрес на профила на купувача: http://www.mod.bg/bg/EXT/DUD/index.html.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие:

Министерство на отбраната, ул. "Иван Вазов" № 12 ет. 5, За: Красимира Ангелова, Република България 1092, София, Тел.: 02 9220675, Факс: 02 9220643

Място/места за контакт: дирекция "Инвестиции в отбраната"

Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mod.bg/bg/EXT/DUD/index.html.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Министерство на отбраната, ул. "Иван Вазов" № 12, ет. 5, За: Красимира Ангелова, Република България 1092, София, Тел.: 02 9220675, Факс: 02 9220643

Място/места за контакт: дирекция "Инвестиции в отбраната"

Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.md.government.bg/bg/index.php.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Отбрана

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Оборудване за системата за сигурност в Интернет мрежата на БА”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Доставки
Покупка
Място на изпълнение: бул. Ген. Тотлебен" № 34
Код NUTS: BG411

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка на хардуерно оборудване и софтуер за разширяване на съществуващата система за сигурност в Интернет мрежата на Българската армия (БА), което да осигурява следните основни функционални характеристики в съответствие с изискванията на техническа спецификация ТС С92.0706.11: - VPN комуникацията на отдалечени потребители и сигурност на гласовите и видео комуникации, виртуална частна мрежа – SSL и IPsec VPN; - наблюдение на данните от наличните компоненти на мрежата IPS; - интелигентно филтриране на ниво пакет и контрол на трафика по предназначение; - манипулиране на трафика в зависимост от неговото съдържание; - изграждане на зони за сигурност; - защита от заплахи; - блокиране на входящия и изходящия spam чрез многослойна защита; - сканиране в реално време на SMTP, HTTP, FTP и POP3 протоколите; - мониторинг в реално време; - автоматично обновяване на дефинициите; - удобен за работа и сигурен интерфейс; - осигуряване на електронна поща и допълнително предоставянето й на мобилни потребители; - налагане на единна политика за сигурност на потребителите в домейн; - контрол на потребителските устройства за вход-изход.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

48800000, 48200000, 30200000, 32420000

Описание:

Информационни системи и сървъри
Софтуерни пакети за работа в мрежи интернет и интранет
Компютърно оборудване и принадлежности
Мрежово оборудване

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

1) Комутатори – 7 бр. 2) Сървъри за демилитаризирана зона – 3 бр. 3) Защитна стена за WAN Firewall/IPS – 1 бр. 4) Защитна стена за LAN Firewall/IPS – 1 бр. 5) Шаси за блейд система – 1 бр. 6) Блейд сървъри за милитаризираната зона – 4 бр. 7) Устройство за съхранение на данни (SAN) – 1 бр. 8) Софтуер – операционни системи: - MS Windows Enterprise Server 2008 R2 - 4 бр. лицензи; - MS Windows Standard Server 2008 R2 - 3 бр. лицензи; - MS Windows Server 2008 R2 CAL - 500 бр. лицензи. 9) Софтуер – система за електронна поща: - MS Exchange Server 2010 - 2 бр. лицензи; - MS Exchange Server 2010 за WEB достъп - 1000 бр. лицензи. 10)Софтуер за управление на виртуална инфраструктура - MS System Center Virtual Machine Manager - 1 бр. лиценз. 11)Софтуер – Antivirus/Antispam: - сървъри - 1 бр. лицензи; - клиенти - 1000 бр. лицензи. 12)Комуникационен шкаф за разполагане на оборудване – 1 бр. 13)KVM конзола за управление на сървъри в демилитаризираната зона – 1 бр.

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Продължителност в месеци

3


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Два вида гаранции: за участие и за изпълнение на поръчката. Изпълнителят сам избира формата на гаранцията: паричен депозит по сметка на МО или банкова гаранция. 1. Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 1000 (хиляда) лева. 2. Гаранция за изпълнение на поръчката в размер на 2 % (два процента) от стойността на договора без ДДС. Банковите гаранция са съгласно приложения образец в документацията, одобрена с решението.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансиране от бюджета на МО за 2012 г. по съответна програма. Плащането се извършва по банков път в срок до 90 (деветдесет) дни след представяне от страна на изпълнителя на следните отчетни документи за изпълнение на договора: - фактура – оригинал; - приемо-предавателен протокол, подписан от представители на изпълнителя и възложителя; - протокол за оценка на качеството на оборудването в съответствие с одобрената с решението документация, придружен с представените от изпълнителя следни документи: гаранционни карти (издадени от изпълнителя); документи, удостоверяващи качеството, издадени от производителя; документи, доказващи произхода на стоките; декларация за съответствие съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010, издадена от изпълнителя; - акт за приемане/предаване на дълготрайни активи и/или складова разписка за приемане/предаване на материални запаси.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация, които да се представят в офертата: В плик № 1 с надпис „Документи за подбор” следва да се съдържат следните документи: 1) удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър; 2) доказателства за икономически и финансови възможности на кандидата, съгласно чл.50, ал.1, т.3 от ЗОП, които да включват отчет за приходите и разходите за 2011 г. и справка за общия оборот и за оборота на стоките, които са предмет на поръчката, за последните три години в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си; 3) доказателства за техническите възможности и квалификация за изпълнение на поръчката, съгласно чл.51, ал.1, т.1 и 4 от ЗОП и да включват: списък на основните договори за доставки през последните три години, както и препоръки за добро изпълнение за някои от тези договори и списък на технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството; 4) декларации относно обстоятелствата по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП, чл.327, ал.1 и чл.327б от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България; 5) декларация за използване или за неизползване на подизпълнители; 6) документите на подизпълнителите, ако има такива; 7) оригинал на документ за внесена гаранция за участие в процедурата с декларация за удължаване на срока й, ако гаранцията е банкова; 8) документ за закупуване на документацията за участие в процедурата; 9) декларация за срока на валидност на офертата; 10) декларация за приемане на условията в проекта на договор; 11) пакт за почтеност; 12) списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. В плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” следва да се съдържат следните документи: 1) техническо предложение, съгласно чл.56, ал.1, т.7 от ЗОП; 2) декларация за срока на изпълнение на поръчката, съгласно чл.56, ал.1, т.9 от ЗОП. В плик № 3 с надпис „Предлагана цена” следва да се съдържат следните документи: 1. ценовото предложение на участника. Забележка. В документацията се съдържат указания за изготвяне на офертата и образци на декларациите. Ще се отстраняват участници, които: 1) са представили оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия на възложителя; 2) са представили оферта, която не отговаря на изискванията на чл.57 от ЗОП; 3) за които са налице обстоятелствата по чл.47, ал.2 от ЗОП.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: - отчет за приходите и разходите за 2011 г.; - справка за общия оборот и за оборота на стоките, които са предмет на поръчката, за последните три години в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си
Минимални изисквания: общият оборот за 2011 г. да бъде не по-малък от 100 хил. лв.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация: - списък на основните договори за доставки през последните три години, както и препоръки за добро изпълнение за някои от тези договори; - списък на технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството.
Минимални изисквания: - не по-малко от два договора с препоръки; - не по-малко от три технически лица, включително тези, отговарящи за контрола на качеството.

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Най-ниска цена


IV.3) Административна информация

ІV.3.2) Предишни публикации свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в ДВ 469829 от 22.02.2012 г.

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

28.05.2012 г. Час: 16:30

Платими документи

ДА

Цена: 5.4 BGN

Условия и начин на плащане

Всеки работен ден от 09:30 до 12:00 и от 13:00 до 16:30 часа. Заплащане в брой на сумата с вкл. ДДС (5,40 лв.) в дирекция "Инвестиции в отбраната" , София, ул. "Иван Вазов" № 12.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

07.06.2012 г. Час: 16:30

IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите

Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите

Дата: 08.06.2012 г. Час: 14:00

Място

ул. "Ив. Вазов" № 12, ет.5, зала 7 - дирекция "Инвестиции в отбраната"

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 и 121 от Закона за обществените поръчки.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

25.04.2012 г.

Свързани:

Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Комисия за регулиране на съобщенията, ул. "Гурко" №6, За:, Република България 1000, София, Тел.: 02 9492912; 02 9492239
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Топлофикация София" еад, ул. "Ястребец" 23 Б, За: Маргарита Дончевска, Република България 1680, София, Тел.: 02 9033068, Факс: 02...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Министерство на здравеопазването, пл. "Света Неделя" №5, За: Иво Янчев, България 1000, София, Тел.: 02 9301466, e-mail:, Факс: 02...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Министерство на здравеопазването, пл. "Света Неделя" 5, За: Ваня Миткова, България 1000, София, Тел.: 02 9301461, e-mail:, Факс:...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Министерство на здравеопазването, пл. "Света Неделя" №5, За: Иво Янчев, България 1000, София, Тел.: 02 9301466, e-mail:, Факс: 02...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Министерство на отбраната, ул. "Дякон Игнатий" №3, За: Янислава Георгиева Костадинова, България 1092, София, Тел.: 02 9220676, e-mail:,...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Българска национална телевизия, ул."Сан Стефано" №29, За: Елена Йорданова, Република България 1020, София, Тел.: 02 8143842, e-mail:,...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Агенция по обществени поръчки, ул. "Леге" №4, За: Ана Миткова, Република България 1000, София, Тел.: 02 9407056, e-mail:, Факс: 02...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом