Общинанесебъ р
ИмеОбщинанесебъ р
Дата на преобразуване02.02.2013
Размер106.7 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://nessebarinfo.com/ZAP._za_ot4._-_Ravda2.doc
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р


ЗАПОВЕД №172

гр.Несебър, 21.05.2012г.


С подробен устройствен план – парцеларен план се предвижда изграждане на обект от първостепенно значение – публична общинска собственост „Довеждащи пътни връзки за претоварна станция за неопасни битови отпадъци в ПИ 61056.21.2, м.”Мерата”, землище на с.Равда. Плана е одобрен с решение №1423 от протокол №38/22.07.2011г. на Общински съвет – Несебър и решение №73 от протокол №4/21.12.2011г. на Общински съвет - Несебър, обнародвани в ДВ бр.69/08.09.2011г. и ДВ бр.5/17.01.2012г., и е част от проект за изграждане претоварна станция, която е включена в проекта за регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас. С влезлия в сила подробен устройствен план - парцеларен план, описан по-горе се засягат реални части от имоти – частна собственост, които следва да бъдат отчуждени.

Предвид гореизложеното, на основание чл.21,ал.1 и чл.25, ал.2 от ЗОС


З А П О В Я Д В А М :


1. Отчуждавам принудително за задоволяване на общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин, въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план – парцеларен план, реални части от имоти – собственост на физически и юридически лица и определям парично обезщетение, както следва:


№ на имот

по КК –с.Равда


Мест-ност


Предна-

значение


НТП


Кате-

гория


Площ

На

имота

в кв.м


собственици

Площ за отчужда

ване в

кв.м


Парично обезщете

ние в лева

61056.9.7

Мерата

земеделска

нива

ІV

7903

Гюрга Димитрова Бакалова

Андон Тодоров Бакалов

Кера Гинова Бакалова

Тодор Петров Бакалов

Андон Петров Бакалов

Гинка Георгиева Арнаудова

Марин Георгиев Георгиев

Нина Димитрова Бакалова

Дора Николова Бакалова

Елена Андонова Бербатова

111.93


2034.88

61056.12.1

Мерата

земеделска

нива

VІІІ

5014

Мария Димитрова Павлова

София Костадинова Колодеева Димитринка Костадинова Димитрова

Василка Димитрова Даменлиева

Трайко Димитров Колодеев

Атанас Димитров Колодеев

727.98

13234.67

61056.12.2

Мерата

земеделска

нива

VІІІ

5001

Цветана Младенова

Кипрова

Мария Младенова Драмчева

481.64

8756.22

61056.12.3

Мерата

земеделска

нива

VІІІ

4993

„М.Питаджис енд п.Йона”ООД

408.85

7432.89

61056.12.4

Мерата

земеделска

нива

VІІІ

5002

Григор Димитров Бояджиев

Никола Димитров Бояджиев

Василка ДимитроваБинева

Димитър Петров Бояджиев

Никола Петров Бояджиев

Илия Костадинов Бояджиев

ФаниКостадинова Янакиева

535.67

9738.48

61056.12.5

Мерата

земеделска

нива

VІІІ

5000

Атанас Стефанов Колодеев

Елена Стефанова Наумова

Костадин Атанасов Колодеев

Киро Атанасов Колодеев

Денка Костадинова Колодеева

Йордан Георгиев Колодеев

574.46

10443.68

61056.12.6

Мерата

земеделска

нива

VІІІ

5005

Яни Тодоров

Йорданов

603.22

10966.54

61056.12.7

Мерата

земеделска

нива

VІІІ

5013

Яни Тодоров

Йорданов

991.02

18016.74

61056.13.3

Мерата

земеделска

нива

VІІІ

3503

Георги Петров Дочев

311.20

5657.62

61056.13.4

Мерата

земеделска

нива

VІІІ

15000

Църковно настоятелство

1425.98

25924.32

61056.13.5

Мерата

земеделска

нива

VІІІ

4000

Ганчо Петров Иванов

474.72

8630.41

61056.13.6

Мерата

земеделска

нива

VІІІ

10866

ЕТ ПИРАНИТЕ”

524.20

9529.96

61056.15.15

Чокур чалък

земеделска

пасище

VІІІ

5314

Стоян Демирев Петров

299.90

5452.18

61056.15.17

Чокур чалък

земеделска

пасище

VІІІ

10707

Донка Демирева Ганева

443.45

8061.92

61056.15.18

Чокур чалък

земеделска

пасище

VІІІ

10707

Съба Желева Петрова

Димитринка Стойкова Краева

Жельо Стойков Петров

488.83

8886.93

61056.15.19

Чокур чалък

земеделска

пасище

VІІІ

10707

Киро Николов Стоянов

Паунка Кирова Стоянова

Събина Николова Златинова

487.43

8861.48

61056.15.20

Чокур чалък

урбанизирана

За др.склад
8931

Димитър Георгиев Илчев

322.93

5870.87

61056.15.21

Чокур чалък

земеделска

пасище

VІІІ

4465

Иванка Липчева Липчева

Димитър Маринов Мерджанов

Любомир Маринчев Мерджанов

144.46

2626.28

61056.15.22

Чокур чалък

земеделска

пасище

VІІІ

4465

Стоянка Липчева Неделчева

154.76

2813.54

61056.15.23

Чокур чалък

земеделска

пасище

VІІІ

8929

Вълка Янева Динева

Анка Янева Василева

Рада Димитрова Стоянова

Гергана Стоянова Димитрова

Янчо Стоянов Стоянов

287.98

5235.47

61056.33.2

Чешме тарла

земеделска

Др.

вид нива

ІV

36700

Андон Георгиев Главов

Андончо Маргаритов Главов

Маргарит Иванов Главов

Кети Иванова Главова

Антон Щерев Антонов

Евдокия Щерионова Итова

Димитринка Милкова Харизанова

Ефтимия

Милкова Тодорова

Андон Янев Главов

Валентина Янева Янакиева

796.45

14479.46

61056.34.8

Чешме тарла

земеделска

За скл. база
323

ЕТ ”Моретур1”

Росен Стоянов Христозов

Николай Борисов Данаилов

8.15

148.17

61056.35.1

Бряста

земеделска

нива

ІV

7570

Лиляна Петрова Шишкова

Куна Матеева Говедарова

Василка Дим. Олчева

Петър Христов Попов

Райна Христова Петрушева

Тодор Петров Олчев

Соня Кирилова Костадинова

Райна Кирилова Либшанова

Йолана Олчевова

Цветан Тодоров Олчев

Веселин Тодоров Олчев

Петър Тодоров Олчев

125.82

2287.41


2. Паричното обезщетение за отчуждаване на частите от имоти описани в т.1 да се внесе в „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” – клон – Несебър. Изплащането на обезщетението да започне 14 дни след обнародването на заповедта в Държавен вестник по банковите сметки на правоимащите, предоставили информация за това, съобразно квотите им на съсобственост.

3. Изграждането на претоварна станция за отпадъци в ПИ 61056.21.2, м.”Мерата”, землище на с.Равда е част от проект за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас, съфинансирана от европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионен фонд на европейската общност. Срокът за изпълнение на всички дейности включени в одобреното за финансиране проектно-предложение е 40 месеца от датата на подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007-2013” – 25.08.2011г. Проекта за изграждане на претоварна станция и съпътстващия я ПУП-парцеларен план за „Довеждащи пътни връзки за претоварна станция за неопасни битови отпадъци в ПИ 61056.21.2, м.”Мерата”, землище на с.Равда е включен като обект от първостепенно значение в Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2012г. приета с Решение №75 от Протокол №5/20.02.2012г.

С цел своевременното приключване на отчуждителните процедури, което ще способства за спазване на по-нататъшните действия по изграждането на Претоварната станция и с оглед защитата на обществените интереси, свързани с екологичния ефект на регионалния проект, на основание чл.60, ал.1 от АПК разпореждам предварително изпълнение на заповедта.

Заповедта подлежи на оспорване в 14 дневен срок от обнародването й в държавен вестник пред Административен съд- Бургас.

Допуснатато разпореждане за предварително изпълнение може да се обжалва в 3 дневен срок от обнародването в ДВ пред Административен съд- Бургас.


КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР:…………..

/Николай Димитров/

Свързани:

Общинанесебъ р iconОбщинанесебъ р обявление

Общинанесебъ р iconОбщинанесебъ р
Зоп, с предмет: „ Избор на оператор на обществени фиксирани телефонни мрежи за предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите...
Общинанесебъ р iconОбщинанесебъ р заповед №72 Гр. Несебър,24. 01. 2013 год
Пристан за риболовни и туристически лодки и яхти и морски клуб за обучение на младежи и туристи за използване на морски съдове, като...
Общинанесебъ р iconОбщинанесебъ р запове д
Закона за местните данъци и такси и Писмо изх.№08-00-368/28. 10. 2011 год на Кметство Равда, Писмо изх.№908/21. 10. 2011 г на звено”бкс”...
Общинанесебъ р iconОбщинанесебъ р гр. Несебър,ул."Еделвайс" №10, отд. „Капитално строителство и проектиране" тел: 0554 / 29350 и 29364
Несебър,ул.”Еделвайс” №10, отд. „Капитално строителство и проектиране” тел: 0554 / 29350 и 29364
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом