Предложения за нормативно регулиране на някои основни въпроси на българския туризъм
ИмеПредложения за нормативно регулиране на някои основни въпроси на българския туризъм
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер39.27 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.abtta.com/files/pages/PROEKTOPREDLOJENIA_NOV_ZT_PRERABOTEN_formatted_22.doc
ПРЕДЛОЖЕНИЯ


за нормативно регулиране на някои основни въпроси на българския туризъм


1. Регистрационен режим за упражняване на туроператорска и туристическа агентска дейност


- С цел максимална хармонизация спрямо Европейските практики и на основание съществуващите разрешителни/ лицензионен режими на туроператорската и туристическата агентска дейност в по-голяма част от Европейските държави предлагаме запазване на регистрационния режим и съществуващото регистрационно разграничение между туроператорската и туристическата агентска дейност.

В същото време, диференциацията на туроператорската и туристическа агентска дейност по вид предлагани услуги не хармонира със съответните законодателства в страните на ЕС, ще намали конкурентоспособността на българските туроператори на общия Европейски пазар и няма да допринесе за повишаване качеството на туристическата услуга, поради което предлагаме да не бъде извършвано регистрационно разграничаване между туроператори и туристически агенти, предлагащи вътрешен туризъм и тези извършващи международен такъв.


- С цел осигуряване на адекватна нормативна синхронизация на правата и задълженията на основните участници на туристическия пазар да бъде създаден общ терминологичен речник, дефиниращ субектите в туризма – туроператор, хотелиер, екскурзовод, планински водач, аниматор, превозвач, ресторантъор, др., а специален раздел от Закона да описва конкретно и ясно взаимодействията помежду им, както и тези между тях и органите на държавната и местната власт.

Дефиниции на основните видове туризъм - познавателен (културен, селски, тематичен, еко), ваканционен, конгресен, лечебно-възстановителен (балнеология, спа , уелнес ) и съответните видове туристически продукти (зелено училище, др.)


- За осигуряване на адекватна защита правата на съвременния потребител на туристически услуги и създаване на среда на лоялна пазарна конкуренция в обхвата на туроператорската дейност да бъдат добавени интернет продажбите на туристически услуги, организирането на различни видове събития като семинари, тиймбилдинги и обучителни пътувания, работни срещи, конференции, сватбени пътешествия, детски и младежки лагери и пътувания.

- Регламентираната в българското законодателство застраховка “Отговорност на Туроператора” , Чл. 42 от Закона за Туризма и чл. 4 от Наредба за условията и реда за сключване на задължителна застраховка не осигурява необходимата степен на защитеност на българския потребител на туристически услуги, а също и интересите на туроператорите, поради което предлагаме съществуващата застраховка професионална отговорност на туроператора да бъде заменена с Гаранционен фонд.


2. Категоризиране на туристическите обекти


Категоризация на всички типове обекти да се извършва по място на седалище на обекта, с участието на представител на местната власт, държавния регулиращ орган и неправителствена организация. Категорията трябва да бъде срочна, минимум на 5 години, да съответства, освен на набор показатели за качество, също и на определени ценови критерии, синхронизирано с критериите за категоризация на обектите в Европейската Общност.

Да се въведе единна категоризация на услугите в един и същи комплекс (хотел, ресторант).

Апарт-комплекси и апартаменти в жилищни сгради могат да се осъществят хотелиерска дейност само ако 50+1% от собствениците са съгласни, има единно управление на собствеността и покриват критериите за категоризация.


3. Контрол на туристическия продукт


За повишаване степента на защита правата на потребителите да бъде осигурен достатъчен контрол върху качеството на туристическия продукт, регистрираната туроператорска и туристическа агентска дейност и категоризираните туристически обекти регистрираната туристическа дейност чрез създаване на специализиран контролен орган в рамките на МИЕТ, който да поеме функциите на КЗК в сферата на турическите услуги.

Да се осигури съответствие между санкция и нарушение.


4. Туристически сдружения


За осигуряване на ефективността на взаимодействията между държавните органи и неправителствените организации в областта на туризма да се въведат ясни дефиниции на различните видове сдружения по отношение на тяхната професионална и териториална насоченост, с ефективни и адекватни на актуалната икономическа действителност в туристическия сектор в България критерии за национална представителност.

Към изискваните документи за регистрация да бъде добавен Списък на членовете, заплатили ежегодния си членски внос, заверен с подпис на представляващия, печат и актуално състояние на юридическото лице – член.

Всяка календарна година, в срок до 31 март, управляващият сдружението или негов представител да подава в МИЕТ ежегодна официална декларация по образец, съдържаща списък на действителния брой членове на сдружението и доказателства за редовен организационен живот съгласно Устава на сдружението;


5. Задължения на държавните и общински служители към туристите


В съответствие с някои основни принципи за осъществяване на държавна служба - да обслужва гражданите, да спазва техните права и интереси, а също и в изпълнение принципа на лоялност към интересите на държавата, новият закон за туризма да гарантира нормативно дружелюбно отношение на държавните и общински служители при техните взаимодействия с туристите.

Свързани:

Предложения за нормативно регулиране на някои основни въпроси на българския туризъм iconСметна палата
Министерството на икономиката и енергетиката, Министерството на транспорта, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, Държавната...
Предложения за нормативно регулиране на някои основни въпроси на българския туризъм iconСметнапалат а
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Държавната...
Предложения за нормативно регулиране на някои основни въпроси на българския туризъм iconРешават се следните основни въпроси: 1 Кога трябва да се извърши дадена работа?
Същност, цели и задачи на оперативното управление на производството/операциите. Решават се следните основни въпроси
Предложения за нормативно регулиране на някои основни въпроси на българския туризъм iconВлияние на олимпийските игри върху българския/туризъм
България чуждестранни граждани с цел туризъм ни дава основание да твърдим, че изминалата 2003 г беше изключително успешна за този...
Предложения за нормативно регулиране на някои основни въпроси на българския туризъм iconОсновни въпроси на икономиката. Ограниченост на ресурсите и неограничените потребности. Алтернативни разходи. Граница на производствените възможности
Основни въпроси всяко общество независимо от формата на организацията му има да решава много икономически проблеми, които в обобщен...
Предложения за нормативно регулиране на някои основни въпроси на българския туризъм iconОсновни насоки и принципни предложения за изменение и допълнение на закон
Основни насоки и принципни предложения за изменение и допълнение на законна за устройство на територията и хармонизиране на техническта...
Предложения за нормативно регулиране на някои основни въпроси на българския туризъм iconОтговори на някои въпроси, които ви интересуват
Аз съм санат Кумара, отново дошъл чрез моя посланик. Аз дойдох, за да ви изясня някои въпроси, отнасящи се до посланичеството и взаимоотношенията...
Предложения за нормативно регулиране на някои основни въпроси на българския туризъм iconБългаро – словашки речник по природните науки
Речникът съдържа само някои основни понятия и авторката има намерението да го допълва. Затова ще се радва, ако своите въпроси и идеи...
Предложения за нормативно регулиране на някои основни въпроси на българския туризъм iconЕвропейски парламент 2009 2014
...
Предложения за нормативно регулиране на някои основни въпроси на българския туризъм iconАктуалното състояние на основни стълбове в развитието на българския транспорт
Желязкова, Д., Актуалното състояние на основни стълбове в развитието на българския транспорт, В: Димитров, П., (ред.), Раковска,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом