Министерство на регионалното развитие и благоустройството
ИмеМинистерство на регионалното развитие и благоустройството
страница1/4
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер481.52 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.comfort.bg/docs_files/2c1620c3a2667d00d1f72ec84e8db283.doc
  1   2   3   4
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО


НАРЕДБА № 8

от 14 юни 2001 г.

за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове

(ДВ, бр. 57 от 2001 г.)


ЧАСТ ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определят изискванията към обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, които се създават за територията на Република България.

Чл. 2. Разпоредбите на наредбата са задължителни за всички правоспособни физически и юридически лица съгласно чл. 229 и 230 и § 13 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), които разработват устройствени схеми и планове, наричани за краткост “изпълнители”, както и за органите и лицата, които ги възлагат, съгласуват, приемат и одобряват, наричани за краткост “възложители”.

Чл. 3. (1) Устройствените схеми и планове в съответствие с изискванията на чл. 7 и 10 ЗУТ имат за цел:

1. да създават планова основа за дългосрочно, устойчиво устройствено развитие на урбанизираните територии и на териториите извън тях, обвързано с Националния план за регионално развитие и с областните и общинските планове за развитие;

2. да създават условия за живеене и реализация на дейности за приоритетно социално-икономическо развитие;

3. да осигуряват равнопоставеност на физическите и юридическите лица при реализиране на инвестиционни инициативи, засягащи тяхната поземлена собственост, при гарантиране на правата им;

4. да определят границите на териториите, в зависимост от основното или конкретното им предназначение, както и допустимите и забранените дейности в тях и изискванията при използването, опазването и застрояването им;

5. да определят насоките за териториалното развитие на урбанизираните територии и екологичното им съвместяване със земеделските, горските и защитените територии с оглед постигане на оптимална териториална структура;

6. да създават възможност за възстановяване на нарушените територии и определяне на последващото им предназначение;

7. да предвиждат подходящо развитие на техническата инфраструктура и обвързването на националните инфраструктурни коридори с европейските;

8. да определят устройството на поземлените имоти съобразно конкретното им предназначение и да осигуряват опазването на културно-историческото наследство;

9. да определят правила и нормативи за прилагане на устройствените планове съобразно местните и регионални характеристики на териториите -предмет на устройственото планиране, както и специфични правила и нормативи към тях.

(2) Със заданието съгласно чл. 119 ЗУТ се определят изходните данни, основните изисквания за изработване на схемата или плана и необходимите обем и съдържание на проекта.

Чл. 4. Устройствените схеми и планове се възлагат за изработване от органите и лицата по чл. 118 и 124 ЗУТ.

Чл. 5. (1) При изработването на устройствените схеми и планове се ползва текстова, таблична, графична и друга информация съгласно чл. 115 ЗУТ, която се осигурява от възложителя.

(2) Обемът на информационното осигуряване и техническите средства и начини за изпълнение на устройствените схеми и планове се договаря между възложителя и изпълнителя.

(3) За графичното изпълнение на устройствените схеми и планове чрез традиционни средства и начини се ползва актуална кадастрална информация на носител съобразно техния мащаб, както следва:

1 1. на хартиен носител - за мащаб (М) 1:5000 и по-дребни мащаби;

2 2. на хартиен носител и на недеформируема прозрачна основа за едри мащаби - до М 1:2000 вкл.

(4) Устройствените схеми и планове се изпълняват с компютърни технологии в цифров и графичен вид, когато това се изисква със заданието.


ЧАСТ ВТОРА

УСТРОЙСТВЕНИ СХЕМИ

Г л а в а п ъ р в а

ВИДОВЕ УСТРОЙСТВЕНИ СХЕМИ

Чл. 6. (1) Чрез устройствените схеми се правят анализи и прогнози и се определят цели, мерки и подходи за социално, икономическо, инженерно-техническо и териториално развитие на регионите в Република България.

(2) В зависимост от териториалния си обхват устройствените схеми са:

3 1. Национална комплексна устройствена схема;

2. районни устройствени схеми (РУС), в т.ч.:

4 а) устройствени схеми на една или повече области;

б) устройствени схеми за група съседни общини.

(3) Според съдържанието си устройствените схеми са:

5 1. комплексни устройствени схеми;

2. специализирани устройствени схеми (СУС).


Раздел І

Съдържание на Националната комплексна устройствена схема

Чл. 7. Националната комплексна устройствена схема определя:

1. начините за постигане на целите и задачите за устройство на територията на национално ниво, обвързано с общото устойчиво и балансирано социално-икономическо развитие и ресурсовите възможности;

2. териториалното структурно зониране на страната за прогнозния период съобразно типовете територии по чл. 7 ЗУТ – урбанизирани, земеделски, горски, защитени територии и нарушени територии за възстановяване, с режимите за тяхното устройство в съответствие с дългосрочните и обществено признати цели на социалното, икономическото и културното развитие при гарантирано опазване на околната среда; със структурното зониране може да се определят и други територии от национално и регионално ниво със съответни режими на устройство;

3. перспективното развитие на националната транспортна мрежа и другите преносни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура на национално ниво, обвързано с европейските транспортни и инфраструктурни коридори;

4. хармоничното развитие на селищната мрежа, в т.ч. на функционално-йерархичната й структура, съобразено с плановете за развитие на различните териториални нива;

5. прогнозата за демографско развитие и мерките за преодоляване на демографския дисбаланс;

6. устройството и развитието на територии със специфична проблематика, като Дунавското и Черноморското крайбрежие, планински територии, изявени инфраструктурни коридори и др;

7. териториите с екологични проблеми и защитените територии и мерки за възстановяване и опазване на екосистемите;

8. териториалната основа за развитието на елементите на социалната инфраструктура и обслужването на населението, устойчивото интегрирано развитие на туризма, опазването на културно-историческото наследство, реализирането на националната жилищна политика;

9. регионалните аспекти за устройство на граничните райони на страната и др.

Чл. 8. (1) При разработването на Националната комплексна устройствена схема се ползва информация от Националния статистически институт, централните ведомства, областите и общините и Националния план за регионално развитие.

(2) Националната комплексна устройствена схема се разработва в една фаза.

(3) Националната комплексна устройствена схема се създава за прогнозен период от 15 - 20 години и е основание за актуализацията на Националния план за регионално развитие.

Чл. 9. (1) Националната комплексна устройствена схема съдържа текстови и графични материали, изработени въз основа на заданието съгласно чл. 119 ЗУТ.

(2) Текстовите материали съдържат анализи и прогнози, цели и задачи, подходи и мерки за устройство и развитие по направленията съгласно чл. 7.

(3) Графичните материали илюстрират анализите и прогнозите по чл. 7 и съдържат:

1. опорен план в М 1:200 000, изработен върху топографска карта, с отразени кадастрални и други данни съгласно чл. 115 ЗУТ;

2. основен чертеж в мащаба на опорния план, изработен върху картата по т. 1, отразяващ основното предназначение на териториите – урбанизирани, земеделски, горски, нарушени, защитени, както и водните течения и площи, трасетата и площадковите обекти на транспорта и други видове техническа инфраструктура на ниво Национална комплексна устройствена схема, териториалното развитие на урбанизираните територии;

3. карти, схеми, графики, таблични материали, определени в заданието, в т.ч. схема за мероприятията по Националния план за регионално развитие.

Раздел II

Специализирани устройствени схеми

Чл. 10. (1) Специализираните устройствени схеми решават отделни проблеми на Националната комплексна устройствена схема по някои от основните направления съгласно чл. 7, като националната транспортна система (пътна, железопътна, въздушна, морска и речна), другите видове техническа инфраструктура на национално ниво, общественозначими обекти на национално ниво и др.

(2) Специализираните устройствени схеми се изработват самостоятелно при условията и по реда, предвидени за създаване на Националната комплексна устройствена схема.

Чл. 11. (1) Специализираните устройствени схеми съдържат текстови и графични материали съгласно чл. 9 на отделни проблеми от основните направления по чл. 7, като техният обхват се определя със заданието.

(2) Специализираните устройствени схеми се разработват в една фаза.

(3) Специализираните устройствени схеми се създават за прогнозен период от 15 - 20 години и са основание за актуализация на Националния план за регионално развитие по конкретни направления и приоритети за социално-икономическо развитие.

Г л а в а в т о р а

РАЙОННИ УСТРОЙСТВЕНИ СХЕМИ

Чл. 12. Районните устройствени схеми се изработват в съответствие с изискванията на чл. 101 ЗУТ въз основа на задание на възложителя по чл. 119 ЗУТ и определят:

1. устройствените условия и предпоставки за балансирано и устойчиво развитие на териториите, съобразени с плановете за регионално развитие и с плановете за управление на защитени територии;

2. най-общото предназначение на териториите в района съгласно чл. 7 ЗУТ, общата структура и общите изисквания при използването, опазването, възстановяването и устройството им;

3. разположението и бъдещото развитие на обектите, мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура с национално, регионално и местно значение;

4. развитието на мрежата от населени места в района, опорните й центрове и селищните образувания с национално, регионално и местно значение;

5. мерките за опазване и подобряване на околната среда, за предотвратяване или намаляване на вредни въздействия върху околната среда и здравето на населението и задължителните изисквания за екологичните ограничители;

6. териториалните възможности за решаване на проблемите и за развитие на общественото обслужване на населението, жилищните проблеми, развитието на туризма, опазването на природното и културното наследство;

7. нарушените територии за възстановяване и/или рекултивация, като определят бъдещото им предназначение и режим на устройство.

Чл. 13. (1) При изработването на РУС се ползва информация от статистиката, общините, териториалните администрации и стопанските субекти на територията на съответния регион.

(2) Районните устройствени схеми се изработват в една фаза.

(3) Районните устройствени схеми се изработват за прогнозен период от 15 - 20 години и са основание за актуализация на областния план за регионално развитие.

Чл. 14. (1) Районните устройствени схеми съдържат текстови и графични материали.

(2) Текстовите материали към РУС съдържат раздели за:

1 1. анализ на съществуващите условия по чл. 12;

2. принципи, цели и приоритети за устройство и развитие на района;

3. инициативи, конкретни проекти и етапи за постигане на целите и приоритетите.

(3) Графичните материали към РУС илюстрират текстовите материали по ал. 2 и съдържат:

1. опорен план в М 1:50000 до М 1:100 000, изработен върху топографска карта, с отразени кадастрални и други данни съгласно чл. 115 ЗУТ;

2. основен чертеж в мащаба на опорния план, изработен върху същата картна основа, отразяващ основното предназначение на териториите – урбанизирани, земеделски, горски, нарушени, защитени, както и водните течения и площи, трасетата и площадковите обекти на транспорта и други видове техническа инфраструктура от нивото на РУС, териториалното развитие на урбанизираните територии и др.;

3. карти, схеми, графики, определени в заданието, в т.ч. и схема за мероприятията на плановете за регионално развитие.

(4) Специализираните устройствени схеми решават отделни устройствени проблеми на територията или териториални проблеми, свързани с разположението на значими обекти, и са с обем и съдържание по конкретните задачи съгласно ал. 2 и 3. Те се изработват самостоятелно при условията и по реда, предвидени за създаване на РУС.


ЧАСТ ТРЕТА

ОБЩИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ

Г л а в а т р е т а

ВИДОВЕ ОБЩИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ

Чл. 15. Общите устройствени планове (ОУП) съгласно чл. 105 ЗУТ се разработват за териториите на:

1. община с нейните населени места и землищата им;

2. част от община, обхващаща група населени места с техните землища;

3. град с неговото землище (разработваната територия може да не съвпада със землището на града);

4. селищни образувания с национално значение съгласно Закона за административно-териториалното устройство на Република България.


Г л а в а ч е т в ъ р т а

ОБЩИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ НА ОБЩИНИ

И НА ЧАСТИ ОТ ОБЩИНИ

Чл. 16. (1) С общият устройствен план на община (ОУПО) се определят:

1. общата структура на територията - предмет на плана, и преобладаващото предназначение на съставните и структурните й части, местоположението и границите на урбанизираните територии, земеделските територии; горските територии, защитените територии, нарушените територии за възстановяване и териториите със специално, с друго или със смесено предназначение;

2. общият режим на устройство на всяка от териториите по т. 1, който включва най-общи цели, мерки и изисквания за тяхното опазване, използване, изграждане и развитие;

3. извънурбанизираните територии - изключителна държавна, публична, държавна и публична общинска собственост, и режимът на тяхното устройство;

4. разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на територията на общината и връзките им с териториите на съседните общини и с инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от национално значение;

5. териториите с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия и необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита;

6. териториите за активно прилагане на ландшафтноустройствени мероприятия и естетическо оформяне, в т.ч. териториите за превантивна устройствена защита съгласно чл. 10, ал. 3 ЗУТ.

Чл. 17. (1) Общите устройствени планове на общини се изработват въз основа на заданието по чл. 125 и 126 ЗУТ и на допълнителна информация от централните и териториални администрации и експлоатационни дружества, предоставена на изпълнителя от възложителя.

(2) Общите устройствени планове на общини се разработват в две фази:

1. предварителен проект;

2. окончателен проект.

(3) Общите устройствени планове на общини се създават за прогнозен период от 15 - 20 години.

Чл. 18. (1) Предварителният проект на ОУПО съдържа текстови и графични материали.

(2) Текстовите материали към ОУПО в частта за анализ на съществуващото положение (диагноза) съдържат раздели за:

1. регионални проблеми, в т.ч. пространствени, икономически, социални, културни, екологични, комуникационни и др.;

2. социално-икономически условия и проблеми:

а) демография, в т.ч. брой, еволюция на развитие, структура (полова, възрастова, социална), тенденции на развитие;

б) структура за заетостта, в т.ч. отрасли, сектори на дейност, социална и професионална категоризация, тенденции на развитие;

в) икономическа база, в т.ч. отрасли (промишленост, селско и горско стопанство, туризъм, строителство, транспорт, енергетика и др.), структура на собствеността, ефективност, регионални характеристики;

г) райони със специфични проблеми;

3. териториални проучвания: релеф, климат, геология и хидрология, флора, фауна, поземлен ресурс по фондове (населени места и други урбанизирани територии, земеделски земи, горски фонд, защитени територии, нарушени територии), структура на собствеността (държавна собственост – изключителна, публична и частна, общинска собственост – публична и частна, частна собственост);

4. обитаване:. количествено и качествено състояние на жилищния фонд, структура на собствеността, видове (типове) пространствени структури на обитаване, технико-икономически характеристики на видовете (типовете) обитаване, градска динамика;

5. здравеопазване: териториално разположение на мрежата от обекти, видове лечебни заведения по нива на обслужване (доболнична и болнична помощ, центрове за спешна медицинска помощ, диспансери, рехабилитационни центрове и др.), собственост;

6. образование: териториално разположение на обектите, образователни равнища, собственост;

7. култура: териториално разположение, значимост, собственост;

8. техническа инфраструктура: трасета и съоръжения, технически параметри на електроснабдителната, водоснабдителната, канализационната, газопроводната, далекосъобщителната и други мрежи, пътна и железопътна мрежа (класификация, състояние), големи структурни обекти (летища, пристанища), радио- и телевизионно покритие на територията на общината, покритие с други комуникационни системи, пречистване на отпадъчните води, сметосъбиране и третиране на отпадъците, депа за отпадъци;

9. отдих и туризъм: обекти, значимост, собственост, влияние в общото икономическо развитие;

10. екологично състояние: замърсяване на въздуха, водите и почвите, категоризация, характеристика на вредните емисии.

(3) Текстовите материали към ОУПО в частта прогноза съдържат раздели за:

1. социално-икономическо развитие (прогноза за): демографско развитие (песимистичен, оптимистичен и реалистичен вариант), икономическо развитие (промишленост, селско и горско стопанство, транспорт, строителство, туризъм и др.), развитие на социалната база (образование, здравеопазване, култура, комунални дейности), приоритети за реализация;

2. пространствено развитие: основно предназначение на териториите, режими на устройство и параметри за натоварването им, развитие на урбанизираните територии и на техническата инфраструктура;

3. екологични условия: прогноза за въздействия върху околната среда от социално-икономическото и пространственото развитие и мероприятия за подобряване на средата;

4. правила и нормативи за прилагане на ОУПО, които включват условията, при които може да се изменя планът, задължителните изисквания към подробните устройствени планове (ПУП), допустимите натоварвания на териториите и др.

(4) Графичните материали към ОУПО илюстрират текстовите материали по ал. 3 и са основни и допълнителни.

(5) Основните графични материали са задължителни, а допълнителните графични материали се определят от възложителя със заданието.

(6) Основните графични материали на предварителния проект съдържат:

1. опорен план на общината в М 1:10000 до М 1:25000, изработен върху топографска карта, с отразени кадастрални и други данни съгласно чл. 115 ЗУТ - в случаите, когато такъв не е изработен със заданието; мащабът на опорния план се определя със заданието;


2. общ устройствен план на общината в мащаба на опорния план, изработен върху картата по т. 1, в който се отразяват бъдещото развитие и устройство на териториите, включващо:

а) режим за устройство и строителните граници на урбанизираните територии: населени места, групови и единични паметници на културата, промишлени комплекси и други селищни образувания;

б) земеделски земи, в които не се допуска промяна на предназначението им, и останалите земи, в които това е допустимо;

в) горски територии (гори и земи от горския фонд) с разграничение съгласно буква “б”;

г) територии със специфични характеристики (резервати, национални паркове, природни забележителности, поддържани резервати, природни паркове, защитени местности, паметници на културата, гробищни паркове, минерални извори, калонаходища, обекти на сигурността и отбраната);

д) нарушени територии (рудници, кариери, насипища, свлачища, срутища, мочурища, депа за отпадъци и др.) за етапно възстановяване и рекултивация;

е) водни площи и течения – реки, езера, язовири, напоителни и отводнителни канали;

ж) пътната мрежа по класове, железопътни линии, гари, пристанища, летища;

з) техническа инфраструктура – електропороводи, газопроводи, нефтопроводи, магистрални водопроводи, магистрални топлопроводи, магистрални канализационни колектори, пречиствателни станции, далекосъобщителни мрежи;

3. схеми в мащаб, определен в заданието за транспортната мрежа и другите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.

(7) Допълнителните графични материали към ОУПО съдържат карти, схеми, графики, фотоси и други материали, определени в заданието и по преценка на изпълнителя.

Чл. 19. (1) Окончателният проект на ОУПО съдържа текстовите и графичните материали на предварителния проект, коригирани и допълнени съобразно решенията на експертните съвети, проведените обществени обсъждания и становищата на заинтересуваните централни и териториални администрации.

(2) Текстовите материали към предварителния проект на ОУПО се допълват с доклад за изпълнение на препоръките.

(3) Графичните материали към окончателния проект на ОУПО, към които има препоръки и бележки, се изработват наново.

Чл. 20. Общият устройствен план (ОУП) на част от община се изработва в обем и съдържание, аналогични на ОУПО.

Г л а в а п е т а

ОБЩИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ НА ГРАДОВЕ СЪС ЗЕМЛИЩАТА ИМ И НА СЕЛИЩНИ ОБРАЗУВАНИЯ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ

  1   2   3   4

Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

Министерство на регионалното развитие и благоустройството iconРепублика българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
Рд-02-14-336/14. 02. 2012г и заповед № рд-02-14-930/06. 04. 2012г на министъра на регионалното развитие и благоустройството заверявам...

Министерство на регионалното развитие и благоустройството iconРепублика българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
Рд-02-14-336/14. 02. 2012г и заповед № рд-02-14-930/06. 04. 2012г на министъра на регионалното развитие и благоустройството

Министерство на регионалното развитие и благоустройството iconРепублика българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
Рд-02-14-336/14. 02. 2012г и заповед № рд-02-14-930/06. 04. 2012г на министъра на регионалното развитие и благоустройството

Министерство на регионалното развитие и благоустройството iconВлизане в сила. Период на изпълнение. Срокове
Заповед № рд-02-14-2017/04. 10. 2011 г., изменена със заповед рд-02-14-2341/14. 11. 11 на Министъра на регионалното развитие и благоустройството,...

Министерство на регионалното развитие и благоустройството iconМинистерство на регионалното развитие и благоустройството
Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство“

Министерство на регионалното развитие и благоустройството iconМинистерство на регионалното развитие и благоустройството
Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство“

Министерство на регионалното развитие и благоустройството iconПриложение 1 техническаспецификаци я
...

Министерство на регионалното развитие и благоустройството iconРепублика българия приложение 4 Министерство на регионалното развитие и благоустройството Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие

Министерство на регионалното развитие и благоустройството iconМинистерство на регионалното развитие и благоустройството
Основни документи на стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие 5 стр

Министерство на регионалното развитие и благоустройството iconРепублика българия приложение 4 Министерство на регионалното развитие и благоустройството Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом