Общински съвет на община димитровград решени е
ИмеОбщински съвет на община димитровград решени е
Дата на преобразуване01.02.2013
Размер151.52 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.dimitrovgrad.bg/municipality/contentfiles/File/R 430.doc
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД


Р Е Ш Е Н И Е

430

от 18. 12. 2008 г.


На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД


РЕШИ:
Допълва и изменя Наредбата както следва:
РАЗДЕЛ IV А

ДРУГИ МЕСТНИ ТАКСИ, ОПРЕДЕЛЕНИ СЪС ЗАКОН


Чл.1 Такса на корен на обли дървени материали, дървата за горене и вършината, добити от Общински горски фонд:

- от широколистни твърди дървесни видове – 12,00 лв на пространствен куб.м.;

- вършина –1,50 лв. на пространствен куб.м

Чл.4 Такса за поставяне на общинска марка –1,50 лв. за пространствен куб.м


РАЗДЕЛ V


ТАКСИ И ДОБИВ НА КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ


Чл.44 Размерът на таксите се определя по отделно за всеки вид, както следва:

1. за добив на речен и кариерен пясък, чакъл и баластра –0,60 лв/куб.м

2. за добив на кварцов пясък, за стъкларство и пясък за чистене на метални предмети –1,15 лв/куб.м

3. за добив на пясъчко-глинести материали за производство на тухли, керемиди и капаци, вътрешна и външна мазилка –0,40 лв/куб.м

4. за добив на глина за грънчарски изделия, иловица и хума – 0,85 лв/куб.м

5. за добив на леярна пръст – ,60 лв/куб.м

6. за добив на ломен, трошен и мозаичен камък от седиментни, еруптивни, пясъчни и други скали –0,55 лв/куб.м

7. за добив на обикновени камъни от варопясъчници, варовици, травертити, доломити, мрамори, арагонити, черупчести варовици, конгломерати и други за вътрешна и външна облицовка –0,85 лв/куб.м

8. за добив на варовици, мергели, калцити за добиване на вар –0,45 лв/куб.м

9. за добив на варовици, мергели, глинесто-песачливи материали за добив на цимент –0,45 лв/куб.м

10. за добив на камъни за добиване на :

а) павета –0,65 лв/куб.м

б) валяци, воденички камъни, точила, брусове –2,50 лв/куб.м

в) цокли, корнизи, стъпала и други от пясъчници, проходи, мергели, мрамори и други от сегиментни скали –0,85 лв/куб.м

г) цокли, корнизи, стъпала и други от гранити, сиенити, базалти, диорити, риолити, андезити и други от трърди еруптивни скали –1,30 лв/куб.м

д) плочи за тротоари и покриви –0,45 лв/куб.м


РАЗДЕЛ VI


ТАКСИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ


Чл.50 Размерът на таксите за технически услуги се определя както следва:Наименование на услугата

Срок

/дни/

Нова такса

/лв/

1

Издаване на скица за недвижим имот

 • за нотариус

 • за нотариус - спешна

 • за проектиране

 • за проектиране – спешна

 • за селищни образувания извън урбанизирани територии


7

1

14

3


7


10,00

20,00

25,00

35,00


20,00

2

Презаверяване на скица от издаването, на които са изтекли 6 месеца


3


5,00

3

Промерка изпълнението на строежа на проектно ниво-котлован


3


20,00

4

Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по Закона за устроиство на територията


10


15,00

5

Заверяване на преписа от документи и на копия от планове и документи към тях


10


10,00

6

Издаване на решение за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности – маси, павилиони, кабини и реклами1430,007

Издаване на разрешение за строеж

 • по чл.147 от ЗУТ

 • по общия ред


7

7


15,00

35,00РАЗДЕЛ VIIТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


Чл.52 ал.1 За извършване услуги по гражданското състояние в таблицата :

Вид услуга, съгласно списък на унифицираните наименования на административните услуги, подготвен от Държавната администрация


Обикновена

/в лв./

Експресна

/в лв./

1

Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

3,00

8,00

2

Издаване на удостоверение за граждански брак - дубликат

3,00

8,00

3

- Ритуал по сключване на граждански брак в почивни и празнични дни

- Ритуал по сключване на граждански брак по чл.9, ал.2 от СК

60,00


100,00

-


-

4

Издаване на препис извлечение от акт за смърт

3,00

8,00

5

Издаване на удостоверение за наследници

3,00

8,00

6

Издаване на удостоверение за лишаване от родителски права

3,00

8,00

7

Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в чужбина

3,00

8,00

8

Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в Република България

3,00

8,00

9

Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за раждане или смърт

3,00

8,00

10

Удостоверение за вписване в картотечния регистър на населението на чужденец /с постоянно пребиваване или бежанец/ и на лице без гражданство

3,00

6,00

11

Издаване на удостоверение за семейно положение

3,00

8,00

12

Издаване на удостоверение за родствени връзки

3,00

8,00

13

Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

3,00

8,00

14

Издаване на удостоверение за постоянен адрес/при вече регистриран постоянен адрес/

3,00

8,00

15

Издаване на удостоверение за настоящ адрес /при вече регистриран настоящ адрес/

3,00

8,00

16

Издаване на удостоверение за промяна на постоянен адрес

2,00

-

17

Издаване на удостоверение за промяна на настоящ адрес

2,00
18

Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

5,00

8,00

19

Копия на документи

3,00

5,00

20

Издаване на други удостоверения, нецитирани по горе

3,00

8,00РАЗДЕЛ VIII


ТАКСИ ЗА ГРОБНИ МЕСТА


Чл. 57 (1) За ползване на гробни места над 8 години се заплащат еднократно такси, както следва:

1. за 15 години

Нов гробищен парк

I – ва зона (стара част ) 40,00 лв

II –ра зона (нова част – разширение) 35,00 лв

Стар гробищен парк

I – ва зона – сектори А, Б, Г и Д 30,00 лв

II –ра зона – сектори В, Е, Ж и З 25,00 лв

III –та зона – сектори И и К 20,00 лв

Кварталите : “Черноконево”, “Марийно”, “Изгрев” 15,00 лв

В селата : Скобелево, Сталево ,Каснаково,Добрич, Голямо Асеново, Ябълково,Странско и гр. Меричлери 15,00 лв

В селата: Бодрово, Брод, Бряст, Великан, Воден, Върбица, Горски Извор, Длъгнево, Долно Белево, Здравец,Злато Поле,Крепост, Крум, Малко Асеново,Радиево, Светлина, Черногорово 12,00 лв


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

към чл.66

Ред № 4 Тръжни книжа

 • за отдаване под - 30,00 лв/бр.

 • за продажба по ЗОС - 40,00 лв/бр.

Ред №37 Издаване на удостоверение за разрешително за продажба на тютюневи изделия, регистрация на търговски обект – отм. Р430/18.12.2008г

Ред №39 Бланки: отм. Р430/18.12.2008г

Ред № 39 т. 4 : След Разрешение за таксиметров превоз за пътници с леки автомобили – за издаване на два броя стикери с посочен номер на разрешението за съответната година : 8,00 лв

Ред № 39а : ред - Цена на дърва за огрев от ОГФ в т.ч. : 30,00 лв

ред - такса корен : 12,00 лв

Ред №40: ред – Издаване на удостоверение за частна ветеринарно медицинска практика отм. Р430/18.12.2008г

Ред № 49а : ред - “За посещение в Исторически музей, Дом-музей “П.Пенев” и Художествена галерия „Петко Чурчулиев”

 • за възрастни 2,00 лв

 • за учащи 1,00 лв

 • за пенсионери 1

 • за инвалиди /нов ред/ - безплатно

 • ден ЧЕТВЪРТЪК – безплатен ден за всички български музеи;

- 2 септември – Празник на града - безплатен ден

- Международен ден на музеите /18 май/ - безплатен ден

 • фотозаснемане - 2,00 лв

 • изготвяне на историческа справка от 3,00 лв до 6,00 лв.в зависимост от сложността на изготвянето

 • ползване на снимковия фонд и негативи 2,00 лв до 5,00 лв в зависимост от уникалността на снимката или негатива.

Ред№ 46 / нов/ Такса за ползване на спортна зала “Младост” за други /неспортни/ мероприятия 70,00 лв/час ; 400,00 лв/ден

Ред №51 : Цени на услугите, извършвани от ОП”Траурен Обреден дом”
1. Осигуряване семейния лекар и съставяне препис-извлечение от акта за смърт в Общината /отм. Р №429/18.12.2008г./

2. Подготовка на покойник /къпане, обличане, бръснене, гримиране, полагане в ковчег/

3.Аранжиране на ковчег

4.Превоз на ковчег:

- до морга

- в централна част на града

- до кв.”Марийно”

- до кв.”Вулкан и до кв.”Изгрев”

- до кв.”Черноконево”

- на километър извън града


отпада


48,31 лв

7,13 лв


3,96 лв

3,96 лв

4,75 лв

6,34 лв

7,13 лв

1,08 лв

5. Товарене и разтоварване на ковчег в дома на починалия или морга

6. Скръбни вести – 10 бр.

7. Разлепване на скръбни вести

8. Надписване на кръст

9. Посещение на адрес след 17.00 часа

10. Ръчен пренос на ковчег с покойник:

а/ от морга до катафалка

б/ до дома на починалия

- до първи етаж

- всеки следващ етаж

в/ от дома на починалия до катафалката

г/ от катафалката до гроба

11. Траурно слово

12. Осигуряване свещеник за опело

13. Подготовка на торбички за раздаване /1 бр./

14. Осигуряване на автобус за погребение

15. Превоз на покойник от дома до гробищата

16. Изкопаване на гроб, полагане ковчег, заравяне

17. Изваждане на кости от стар гроб

18. Разбиване на бетонна ограда на стар гроб

19. Демонтаж на метална ограда на стар гроб

20. Надписване на лента за венец

21. Поддържане на гробно място:

- еднократно

- за три месеца

- за шест месеца

- за една година

22. Даване строителна линия за построяване бетонна ограда на гробно място

23. Загробване хирургични отпадъци – еднократно

24. Изкопаване урнов гроб

25. Осигуряване на зала за поклонение в новия гробищен парк (Р-301) /отм. Р №429/18.12.2008г./
7,13 лв

3,17 лв

отпада

2,38 лв

7,13 лв


9,50 лв


12.67 лв

7,13 лв

7,13 лв

14,26 лв

8,71 лв

4,75 лв

0,24 лв

2,38 лв

15,84 лв

89,34 лв

28,51 лв

17,42 лв

17,42 лв

5,54 лв


9,50 лв

23,76 лв

39,60 лв

55,44 лв


7,13 лв

25,74 лв

29,52 лв


отпада
Ред №52 : Цени на услуги извършвани от ОП”БЛАГОУСТРОЯВАНЕ”А

Транспортни услугиЗИЛ 555-5т.

1,40 лв/км
Шкода Мадара 8т.

1,60 лв/км
Мерцедес-самосвал-5т. /нов/

1,50 лв/км пробег

Б

Строителна механизацияАвтокран Ифа 7т.

- транспорт

200,00 лв./мсм/ 8 часа

1,35 лв/км
Валяк 8т.вибрационен

200,00 лв./мсм/ 8 часа
Компресор ПР-10 /отм. Р №429/18.12.2008г./

отпада
Фадрома L-200

280,00 лв./мсм/ 8 часаРед № 53 : ред – Услуги свързани с имотното състояние, местните данъци и такси


Вид на услугата

Вид на поръчката

Срок на изпълнение (дни)

Граждани

цена (лв./бр.)

Фирми

цена (лв./бр.)

т.1/изм/ Изготвяне на данъчна оценка на недвижим имот в т.ч. ниви

обикновена

7

3

6

бърза

3

8

10

експресна

1

12

18

т.2/изм/ Документи по чл.88 от ДОПК:

т.2.1 Удостоверение за декларирани данни / стара т.2 /

т.2.2 Удостоверения за липса на задължения , за представяне пред други институции / стара т.3/

обикновена

7

2

3

бърза

3

3

4

експресна

1

4

5

т.3 /нова/ Копия от данъчни декларации

т.3.1 Декларации за движимо и недвижимо в т.ч. за дарение и наследство (чл.14;чл.17;чл.32;чл.49;чл.54;чл.61 от ЗМДТ);

т.3.2 Извлечение от данъчната сметка

обикновена

7

3

4

бърза

3

4

5

експресна

1

5

6

т.4 /изм/ Копия от документи, показващи погасяване на данъчни задължения

т.4.1 Квитанции

т.4.2 Удостоверения за платени данъци по дарение и наследство

обикновена

7

2

3

бърза

3

3

4

експресна

1

4

5


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 към чл.66


Списък с видовете технически услуги и цени за тях

За извършване на бърза услуга до три дни таксата се заплаща с 20% увеличение.

Наименование на услугата

Срок /дни/

Цена /лв/

1

2

3

4

5

Издаване на скица за узаконяване

7

Троен размер на сумата по т.1 от Приложение 1

8

Разглеждане, одобряване изменение на подробни устройствени планове – ПУП

- служебно изготвяне на проекти по § 8 от ПР на ЗУТ


65,00


отпада

11

Попълване приложение към данъчни декларации

1

4,001

2

3

4
Предоставане на данни от цифров модел на кадастрален и регулационен план

- за предоставане на координати на точка

- за определена територия

3

3,00 на точка

15,00лв./ ха

15

Предоставане на графична информация за трасиране на имот

3

20,00лв. на имот

21

Издаване на удостоверения за идентичност на имотите

7

7,00 лв.

23

Издаване на предписание за изменение по чл.135, ал.1 и възлагане за изработване на ПУП по чл.124, ал.1 от ЗУТ

15

7,00 лв.Участвали в гласуването – 31 общински съветници, от които “за” - 31 ; “против” – 0; “въздържали се” - 0.


ИВО ДИМОВ

Председател на Общински съвет

Димитровград

Свързани:

Общински съвет на община димитровград решени е iconОбщински съвет на община димитровград решени е
На основание чл. 44 ал. 1 т. 7 от змсма и чл. 113 от Правилника за дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и...
Общински съвет на община димитровград решени е iconОбщински съвет на община димитровград решени е
Приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Димитровград за 2012г
Общински съвет на община димитровград решени е iconОбщински съвет на община димитровград решени е
Приема «програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община димитровград»
Общински съвет на община димитровград решени е iconОбщински съвет на община димитровград решени е
На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от змсма и чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Обс димитровград
Общински съвет на община димитровград решени е iconОбщински съвет на община димитровград решени е
Отменя Наредба №7 за организацията на търговската дейност на територията на Община Димитровград и поставяне на съоръжения за търговия...
Общински съвет на община димитровград решени е iconОбщински съвет на община димитровград
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от змсма, чл. 38, ал. 1 от Наредба №6 на Общински съвет Димитровград за реда и условията, при които...
Общински съвет на община димитровград решени е iconОбщински съвет на община димитровград
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от змсма, чл. 32 ал. 3 т. 2 от зпск, Наредбата за търговете и конкусите и решение №1225 от 31. 05....
Общински съвет на община димитровград решени е iconОбщински съвет на община димитровград
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от змсма, чл. 32 ал. 3 т. 2 от зпск, Наредбата за търговете и конкурсите и решение №1158/26. 04. 2007...
Общински съвет на община димитровград решени е iconОбщински съвет на община димитровград
На основание чл. 3 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища...
Общински съвет на община димитровград решени е iconОбщински съвет на община димитровград решени е
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от змсма, чл. 29, ал. 1, т. 1 от зуо и чл. 79, ал. 4 от зоос
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом