Литература за самоподготовка
ИмеЛитература за самоподготовка
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер47.89 Kb.
ТипЛитература
източникhttp://www.burgas.bg/uploads/3a93f7fbd3a5aef881698963a7b83a7d.doc
ЛИТЕРАТУРА ЗА САМОПОДГОТОВКА


Задължителна литература:

 1. Национални стратегически документи:
 1. Национална стратегическа референтна рамка: http://www.eufunds.bg
 1. Европейско законодателство: http://ope.moew.government.bg/bg/eu-funds
 1. Регламент (EO) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 година относно определянето на общи разпоредби за Европейския регионален фонд, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EO) № 1260/1999.
 1. Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията от 8 декември 2006 година относно реда и начина на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие.
 1. Регламент (EО) № 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 година относно Европейския фонд за регионално развитие и за отмяна на Регламент (ЕО) 1783/1999.
 1. Регламент (EО) № 1084/2006 на Съвета от 11 юли 2006 година за създаване на Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) 1164/94
 1. Българско законодателство: http://ope.moew.government.bg/bg/bg-law
 1. ПМС № 134 от 5 юли 2010 г. за приемане на Методология за определяне на финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от структурните инструменти на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство.
 1. РЕШЕНИЕ № 965 от 16.12.2005 г. за определяне на централното координационно звено, управляващите органи на оперативните програми и междинните звена за управление на средствата от Структурните фондове на Европейския съюз в Република България.
 1. ПМС № 18 от 4.02.2003 г. за създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности.
 1. ПМС № 62 на МС от 21.03.2007 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, за финансовата рамка 2007-2013 г.
 1. ПМС № 121 от 31.05.2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз.
 1. ПМС № 249 от 17.10.2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма "Околна среда" 2007-2013 г., съфинансирана от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз.
 1. Закон за обществените поръчки.
 1. Наредба за възлагане на малки обществени поръчки.
 1. Пълния текст на Оперативна програма „Околна среда“ – www.ope.moew.government.bg
 1. Наръчници, указания, ръководства за изпълнение на проекти в сектор „Води“, финансирани по ОПОС: http://ope.moew.government.bg/bg/references

 1. Наръчници, указания, ръководства за изпълнение на проекти финансирани по ОПОС: http://ope.moew.government.bg/bg/references


1. Обществени поръчки

2. Докладване на изпълнението на проекти

3. Верификация на разходи по проекти

 • Указания за подредба на искания за средства, предоставяни от бенефициентите.

 • Указания за попълване на искане за средства на ниво проект.

 • Указания за бенефициенти във връзка с процеса на верификация и контрол на разходите по договорите за безвъзмедна финансова помощ.

 • Указания относно попълване на табл. 5 "Информация за финансовото изпълнение на проекта по категории разходи" от Месечен доклад за напредък.

 • Процедура за извършване на верификации и плащания в рамките на оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г."

4. Нередности

 • Механизъм за администриране и докладване на нередности в рамките на оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013г."

 • Индикатори за нередности и измами - какво не трябва да се допуска при изпълнението на европроекти.

 • Процедура за отписване и възстановяване на недължимо платени и надплатени суми, както и на неправомерно получени или неправомерно усвоени средства в рамките на оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."

 • Насоки на Европейската комисия - ще бъдат прилагани до приемането на Национална методология за налагане на финансови корекции по оперативните програми съфинансирани от Структурните инструменти на Европейския съюз.

6. Информация и публичност, архив

 • Насоки за информация и публичност

 • Комуникационен план на оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.", одобрен от Европейската комисия на 7 май 2008 г.

 • Съхранение на документи по проекти, финансирани по ОПОС и Приложения

Препоръчителна литература:

 1. ПМС № 119 на МС от 30.05.2008 г. за определяне на условия, ред и механизъм за прихващане на недължимо платени и надплатени суми, както и на неправомерно получени или неправомерно усвоени средства от страна на бюджетните и държавните предприятия, получавани от предприсъединителните инструменти, фондовете на ЕС, както и такива, представляващи национално съфинансиране или авансово финансиране.

 2. ДДС № 7 от 04.04.2008 г. за реда и начина за предоставяне на общини на средства на Националния фонд от структурните фондове на ЕС и от Кохезионния фонд и тяхното отчитане.

 3. УКАЗАНИЯ на МФ относно третиране на данъка върху добавената стойност като допустим разход при изпълнението на проекти по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

 4. УКАЗАНИЯ на дирекция "Национален фонд" към Министерство на финансите.

Интегриран проект за рехабилитация и разширение на ВиК мрежите в кв. Сарафово, гр. Бургас”№ DIR-51011119-13-31, Договор № DIR-51011119-C012


Свързани:

Литература за самоподготовка icon1 самоподготовка – 13. 30 – 14. 05 часа

Литература за самоподготовка iconЛитература. Въпроси и задачи
Публицистика и литература. Критериите “актуалност” и “непреходност” в дефинирането на понятията журналистика, публицистика и литература....
Литература за самоподготовка iconСредношколско общежитие „михаил колони варна
Мястото за самоподготовка на ученика е в занималните и стаите по преценка на възпитателя
Литература за самоподготовка iconПомагало за самоподготовка за състезание "натура 2000"
Г. Видове от Червена книга на България, разпространени в Пловдивска област
Литература за самоподготовка iconПоиск книг в электронных библиотеках рунета.      
Альдебаран крупнейшая электронная библиотека on-line. Здесь собрана художественная, учебная и техническая литература и книги различных...
Литература за самоподготовка iconСписък №18 на книги, депозирани от 22 до 28 април 2009 г
Анализи по литература за X клас на средните общообразователни училища. Ч. Българска възрожденска литература; Руска класическа литература...
Литература за самоподготовка iconКатедра "Славянски литератури" програма за кандидатдокторантски изпит по История на чешката литература
Функционални аспекти на Великоморавската мисия с оглед на чешката средновековна литература; континуитет на Кирило-Методиевата традиция...
Литература за самоподготовка iconХристоматия по публицистика и обществено мнение
Журналистика, публицистика и литература. Текстове с двойно и множествено поданство. Документална литература като литература на факта....
Литература за самоподготовка icon1. Античная литература Апулей
Скандинавская литература 9 авторов, 52 текста; 10. Польская литература 6 авторов, 20 текстов
Литература за самоподготовка iconКакво се включва в курсовете?
Ег консулт е система за онлайн обучение с квалифицирани преподаватели и база данни от уроци и учебни материали за самоподготовка,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом