Учебна програма за сип по „Фолклор на етносите в България -ромски фолклор за учебната 2011 / 2012 година
ИмеУчебна програма за сип по „Фолклор на етносите в България -ромски фолклор за учебната 2011 / 2012 година
страница1/4
Дата на преобразуване01.02.2013
Размер344.23 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://romaeducation.com/userfiles/Documents/Teachers/programa.doc
  1   2   3   4
ОУ “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”


С.Водолей, обл. ВЕЛИКО ТЪРНОВО


СЪГЛАСУВАНО:............

Директор:………………..

УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА СИП

по „Фолклор на етносите в България -Ромски фолклор”

за УЧЕБНАТА 2011 / 2012 ГОДИНА


Изготвил: …………………….

( Дияна Димитрова )


І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА


Хорариум от часове:

 • седмично - 4 час

 • годишно – 128 часа


Учебната програма за свободноизбираема подготовка по „Фолклор на етносите в България-Ромски фолклор” за втори-четвърти клас е с интердисциплинарна насоченост и има допирни точки с културно образователните области „Български език и литература”, „Музика”, и „Майчин език”, като в нея са заложени изпълнението на стандарти и от областта на гражданското образование и от учебния предмет ”Човекът и обществото”.Стремежът е да се възпитава ученикът в дух на етническа толерантност и уважение към традициите на всички етноси живеещи в България. Учебната програма дава възможност на учениците да придобият знания в областта на:

 • ромски приказки, предания и легенди

 • календарни и семейни празници на ромите в България

 • ромска музика.

Учебното съдържание е разпределено в три ядра - ,,Гражданско образование”, „Социокултурни компететности”, ”Национално и културно наследство”. Те са съобразени с равнището на знанията и уменията на учениците от 2 – 4 клас и осигуряват разнообразие от теми и дейности , които доразвиват и надграждат придобитите по останалите предмети знания, умения и отношения свързани с опознаването на най-близката заобикаляща детето природна и обществена среда. Чрез този учебен предмет учениците се подготвят за по-системно изучаване на българското общество и етносите, които го съставят.

Учебният материал предлага широк кръг от дейности –слушане, разказване и съчиняване на приказки , предания и легенди, възпроизвеждане на празници, пеене на песни , съчиняване на ритмични съпроводи , слушане на музика, импровизация на танцови движения. Програмата цели развитие на интелектуалната и емоционална активност на децата като превърне обучението в училище в продължение на възпитанието , което детето получава в семейството.Особен акцент в програмата поставят темите, насочени към формиране на толерантност.


ІІ. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО СИП „ФОЛКЛОР НА ЕТНОСИТЕ В БЪЛГАРИЯ-РОМСКИ ФОЛКЛОР” ВЪВ 2 – 4 КЛАС.


Учебната програма по СИП допълва програмата за ЗП по Български език, Музика, Литература, Човекът и обществото. Чрез нея се търсят по-добри резултати при изпълнение на главните цели, заложени в програмата за СИП.


Чрез обучението в СИП по „Фолклор на етносите в България- Ромски фолклор”се цели:


• Възпитаване на всички ученици в дух на етническа толерантност, търпимост и уважение към културата и ценностите на Другите.

• Формиране на система от знания за обществото , света и човека, включващи:

- етически и естетически понятия /добро-зло, красиво- грозно и др./

- понятия, свързани със семейните и родови отношения / семейство, род, роднини/

- понятия, свързани с етническата и националната принадлежност 8 етнос, етническа група, народ, нация/

- понятия, свързани с етническата специфика на живеещите в България общности и др.

• Формиране на познавателни , комуникативни и практически умения.

• Формиране на чувство за гордост и на принадлежността към определена етническа група и към българската нация.


ІІ. Учебната програма по СИП « Фолклор на етносите в България- Ромски фолколор» се реализира в рамките на 128 учебни часа годишно, които се провеждат 4 часа седмично, които са разпределени по следния начин:


Брой часове за допълване и надграждане – 128 часа

__________________________________


ОБЩО: 128


ІІІ. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕЯДРА НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ:


ОБОБЩЕНИ ТЕМИ:


БРОЙ ЧАСОВЕ:

КОНТЕКСТ и ДЕЙНОСТИ:

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

Ядро №! ГО Аз съм гражданин на моята държава

Видове етноси в България

Ромски групи в България

Ромски символи13

На учениците се дава възможност да:

Научи за видове етноси в Република България

 • научава какво означава „ром”

 • има ли разлика между „ром” и „циганин”

за произхода на ромите

 • научава за различните ромските групи в България

 • научава за различните занаяти при различните ромсски групи

-научава исторически сведения за първото заселване на ромите в Българияа

-научава подробности за живото на циганите от групата Миллет

 • научава кои са основните празници на ромите в България

научава вярват ли ромите в Бог и какви са думите, с които той се нарича на романес

 • научава, кои са ромските символите

разучава химна на ромите

Ученикът умее да:

1.Р разпознава националните символи на Република България:

-разбира , че република България е отечество на всички българи

-опознава ромските символи/ знаме, химн, Ден на ромите/

2.Умее да защитава права та си, без да нарушава правата на другите:

-знае етническтата си принадлежност и българската си национална принадлежност.

-опознава етническата си принадлежност на съучениците си.

-разглежда българската национална принадлежност на всички, като основа за техния безпроблемен съвместен живот.


Ядро№ 2 Социокултурна компетеност1.Ромски приказки:

-Приказки за животни

-Вълшебни приказки

-Битови народни приказки

- Религиозни приказки

-Анектодични приказки


2. Ромски предания, легенди

73

 • прочит на приказка

 • устен преразказ на приказката

дискутира,обсъжда

 • съставя устен свързан преразказ

-Обогатява активния се речников запас от думи

-Сравнява видове приказки

 • Попълва кръстословица

 • Работи в екип

 • Работи с правописен речник

Попълва свой речник за нови думи

 • Четене по роли

 • Разказва моменти от приказката

Прави превод от майчин език на български

 • Подготовка за драматизация

 • Съставя приказка

 • Участва в ролева игра

 • Прави сравнение със българската народна приказка

-Открива сходства с моменти от българската приказка

 • Сравнява българска, турска и ромска приказка

-Открива сходства с моменти от българската , ромска и турска приказка


-Подготвя приказката за драматизация


 • Разпределя роли

 • Учи текст на думи от ролята

 • Играе роля,

 • участва в предс чете предание и легенди

сравнява притча и приказка представление

 • да чете легенди

да записва легенди разказани от родителите

Ученикът умее да:

1.Ученикът разбира основната етическа опозиция добро-зло и я обяснява в конкретни сюжетни ситуации.

-ученикът се ориентира в опозицията добро-зло в конкретна ромска приказка.


2.Ученикът открива основни белези на своята национална идентичност в изучавани литературни произведения

-осъзнава общата за всички национална идентичност в изучаваните приказки:

-ученикът се ориентира в характерни за националната и етническата му идентичност особености в изучаваните приказки


3.Ученикът участва в групова дейност за създаване на игрови и сценични форми по литературни творби:

-чете по роли

-драматизира приказки и предания

-изготвя костюми за драматизация


4.Ученикът различава литературни жанрове, представени по-широко в учебното съдържание .

-разграничава в практически план приказка, легенда и предание

-ориентира се в разликите между ромския и българския вариант на конкретната приказка

-ученикът изразява емоционално отношение към героите и ситуациите в литературната творба


Ядро№3

Национално и културно наследство

1.Календарни и семейни празници на ромите


2.Песни на ромите -музикална практика, музициране, възприемане на музика- пеене на -ромски и български песни


3.Музика и игра – импровизиране на различни танци: ромски, турски и български


4.Музика и общество- музиката на народите по света и на ромите

36

 • да научи защо ромите почитат Банго Васил

защо ромите празнуват Васильовден три дни

 • познава един от най-големите празници сред всички ромски групи

 • запознава се с традицията на този празник при ромите

 • открива връзката между Васильовден при българи и роми

осъзнава етническите различия при ритуалите за празника

-открива връзката - приликите между ромските и българските предания и легенди

 • научава за спецификата при подреждането на обредната трапеза за Василица

 • откроява общото и различното при българи и роми

работи с ромско-български речник

 • научава за спецификата при празнуването на този празник

 • изгражда чувство на толерантност спрямо празниците на различните етноси

 • затвърдява знанията си за празника и обичая „Василица”, чрез участието си, задно със своите родителите във пресъздаване празника Василица

прави възстановка на обичая „Посрещане на Банго Васил”

 • да научава популярна ромска песен

 • да разграничава традиционни, популярни и авторови песни

 • да осъзнава връзката между ромската музика и живота, бита и обичаите на ромите

 • да сравнява българските популярни песни и ромските

 • отговаря на въпроси от учебното съдържание

 • работи в екип

 • състезава се и използва знанията си

подрежда пъзел

 • наблюдава обичая, който ромите познават и спазват за празника Башнувден

изказва мнение

 • запознава се с празника Башнувден при ромите

 • анализира произхода на празника

разказва свои впечатления

 • попълва празничния календар

определя значението на празника за всички роми по света

 • открива специфичните особености в ритуала на този празник при българи и роми

 • разказва за празника в своето семейство

 • уважава традицията при другите етноси

попълва празничен календар

Ученикът умее да:

1.Разпознава и определя във времето официални и битови празници в България.

-знае кои празници се празнуват от отделните етноси в България

-знае кои празници се празнуват от ромите


2.Ученикът умее да защитава правата си без да нарушава правата на другите

-уважава празниците на своя етнос и уважава празниците на другите

-участва във възпроизвеждането на празниците на всички етноси

-осъзнава българските национални празници като празници на всички етноси


3.Ученикът знае обредно –обичайната същност на най-популярните фолклорно-музикални примери.

-познава и изпълнява ромски песни , свързани с Васильовден и Гергьовден

-импровизира танцови движения от ромски , български и турски фолклор

  1   2   3   4

Свързани:

Учебна програма за сип по „Фолклор на етносите в България -ромски фолклор за учебната 2011 / 2012 година iconУчебна програма За сип „Фолклор на етносите-Ромски фолклор Изготвил: Дияна Димитрова
Възпитаване на всички ученици в дух на етническа толератност, търпимост, и уважение към културата и ценностите на Другите
Учебна програма за сип по „Фолклор на етносите в България -ромски фолклор за учебната 2011 / 2012 година iconСип „Фолклор на етносите – Ромски фолклор – още една възможност за позитивна нагласа към училището
Сип „Фолклор на етносите – Ромски фолклор” – още една възможност за позитивна нагласа към училището
Учебна програма за сип по „Фолклор на етносите в България -ромски фолклор за учебната 2011 / 2012 година iconПроект фолклор на етносите в българия – ромски фолклор
Програма 2: Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства
Учебна програма за сип по „Фолклор на етносите в България -ромски фолклор за учебната 2011 / 2012 година iconПрограма намаляване на отпадането на ромските
Проектът надгражда богатия опит на Център Амалипе по въвеждане на сип „Фолклор на еносите – ромски фолклор” в десетки (и дори стотици)...
Учебна програма за сип по „Фолклор на етносите в България -ромски фолклор за учебната 2011 / 2012 година iconХарактеристика на ромския фолклор
Големите ромски празници се отбелязват от всички ромски групи в България. Поради тази и много други причини, съществуват спорове...
Учебна програма за сип по „Фолклор на етносите в България -ромски фолклор за учебната 2011 / 2012 година iconФолклор на етносите в България иновационен модел за образование на деца- билингви в начален етап на основната образователна степен
Интегриране на сип „Информационни технологии” и сип „Фолклор на етносите в България” иновационен модел за образование на деца- билингви...
Учебна програма за сип по „Фолклор на етносите в България -ромски фолклор за учебната 2011 / 2012 година iconМаргарита Маркова: Училището не само обучава, а и възпитава децата в значими човешки добродетели
Се организира от центъра за междуетнически диалог и толерантност Амалипе и преминава под мотото „Светът е за всички”. Проявата беше...
Учебна програма за сип по „Фолклор на етносите в България -ромски фолклор за учебната 2011 / 2012 година iconПрограмата по сип "Фолклор на етносите"
Уважаеми колеги, в изпъстрения с етноси свят бъдещето ще се крепи на съвместното съжителство. Затова училището трябва да подготвя...
Учебна програма за сип по „Фолклор на етносите в България -ромски фолклор за учебната 2011 / 2012 година iconXiі– ти национален музикално – фолклорен конкурс
От 11 часа камерни групи за автентичен фолклор, групи за автентичен фолклор, камерни групи за обработен фолклор, групи за обработен...
Учебна програма за сип по „Фолклор на етносите в България -ромски фолклор за учебната 2011 / 2012 година iconXi – ти национален музикално – фолклорен конкурс
От 10,30 часа групи за автентичен фолклор, камерни групи за автентичен и обработен фолклор, народни хорове, народни обичаи,словесен...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом