Началник рио на мон
ИмеНачалник рио на мон
Дата на преобразуване01.02.2013
Размер154.31 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://bglog.net/ClientFiles/92b01375-f21d-403f-b676-7699e4c11abf/АЕ3клЗИП-Булвест.doc
НАЧАЛНИК РИО НА МОН


СЪГЛАСУВАНО................................

СТАРШИ ЕКСПЕРТ ПО НО


УЧИЛИЩЕ


ГРАД


УЧЕБНА 2009 – 2010 ГОДИНА

У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М АЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА


ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА IІІ „А”и ІІІ „Б” КЛАС


Хорариум


1 ЧАС СЕДМИЧНО

32 ЧАСА ГОДИШНО


ИЗГОТВИЛ: ......................


ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО:


Да гарантира изграждане на комуникативни умения според Държавните образователни изисквания по чужд език.

Да отговаря на психологическата и социалната характеристика на учениците от тази възрастова група.

Да развива четирите езикови умения-слушане, говорене, четене и писане, като приоритет на този етап на обучение имат слушането, говоренето и четенето, умението писане се развива на елементарно ниво – писане на букви от английската азбука, прости думи и изречения.

Да се събуди интерес у децата към чуждия език като средство за общуване.

Да се възбуди любопитството на децата към други езици, народи и култури.

Да се положат основите за развиване на елементарни умения за разбиране при слушане на свързан текст.

Да се формират и развиват основни умения за общуване в ограничен кръг комуникативни ситуации.

Да се формират и развиват начални умения за разбиране и учленяване на звуковете на английския език.

Да се формират основни умения за водене на елементарен разговор в познати комуникативни ситуации.

Да се изгради най-обща представа за граматичната система на английския език от функционално-комуникативен аспект.

Да се поддържа висока мотивация за усвояване на чуждия език чрез създаване приятна творческа атмосфера за работа в клас.


ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ


СЛУШАНЕ:

Ученикът да може да:

Разпознава английска реч, развива умението слушане с разбиране,Listen and find/Слушайте и намерете/, Listen and point/слушайте и посочвайте/, Listen and look /слушайте и гледайте/ Listen and repeat /слушайте и повтаряйте/

Разпознава английска реч; разпознава в потока на речта изучени думи и изрази; свързва слухов и зрителен образ; реагира адекватно на несложни инструкции на учителя; разбира кратки въпроси, указания и съобщения на учителя или на свои съученици, свързани с изучавания материал, като се говори бавно и ясно.

ГОВОРЕНЕ:

Ученикът може да:

Отговаря кратко на конкретни, просто и ясно формулирани въпроси; задава кратки въпроси по изучавани теми; води кратък елементарен разговор на познати теми по модел; следва и дава несложни инструкции; представя накратко себе си, своите неща и близките си; изразява кратка молба; говори с прости езикови средства и произношение, което не пречи за осъществяване на нормално общуване; използва всички възможни средства, с които разполага, за осъществяване на общуване.

ЧЕТЕНЕ:

Ученикът може да:

-разбира смисъла на прочетеното;

-чете и разбира кратки текстове на познати теми;

-има основни умения за произношение и интонация на английски език;

ПИСАНЕ:

Ученикът може да:

-Открива прилика и разлика между чужда и родна буква-голяма и малка;

-Да изписва правилно азбуката;

-пише думи и кратки изречения от изучавания материал


СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИКА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ВЪВ ВТОРИ КЛАС


Устни дейности: изпълняват се по двойки и групово, а имитативните говорни упражнения – хорово и индивидуално.


Работа със стихове и песни: съдържанието им се илюстрира с рисунки представят се със жестове и движения.


Учебни игри: ролеви, драматизации, игри с картинки, фигурки и зарчета.


Използване на приказки.


Проверка и оценка:

-проверяване уменията за слушане -Picture dictation, четене – Match, Find the word и писане – Write the words.


Оцветяване , откриване на нови букви и ограждане


КОМУНИКАТИВНИ СТРАТЕГИИ:


Учениците трябва да използват:

Езика на тялото (мимики и жестове)

Международни думи, навлезли в българския език.

Нагледни средства

Прости форми на езикова догадка

Седм.

Ме-

сец

Клас-дата

Тема

Цели

Понятия

Междупрeдметни

връзки


3-а

3-б

1.My new friends

– oпресняване на езиковите знания и умения, усвоени във втори клас;

hi, new, name, bat, friend

Музика

2. What's your name?


-затвърдяване на функциите “поздрави, представяне и запознанство”.

hello, Bulgarian, boy, girl, dog, cat, and

числата от 1 до 12.

Музика, Човекът и обществото

3. Classroom

– да се разшири лексиката, сързана с темите “Училище”, “Учебни пособия”, “Учебна среда”, “Изобразителна дейност”;


school, bag, pen, pencil, box, ruler, rubber, flower

Изобразително изкуство

4. My things

– да се разшири лексиката, сързана с темите “Училище”, “Учебни пособия”, “Учебна среда”, “Изобразителна дейност”;

– да се направи междупредметна връзка с изобразителното изкуство.


classroom, door, window, board, corner, basket, map, picture, textbook, notebook, mark-book

Изобразително изкуство, Музика5. Do you like Maths?

– разширяване на лексиката по темата “Числа” – въвеждане на числата от 11 до 20;

– затвърждаване на уменията за различаване на единствено и множествено число;


eleven …twenty, number, farmer, has got, get off, remain, collect, coin, stamp, beetle, postcard, minus

Математика

6. Ten and one make…

– затвърждаване на уменията за различаване на единствено и множествено число;

– осъществяване на междупредметна връзка с учебния предмет “Математика”;

– приложение на знанията в решаване на задачи на чуждия език;

– усвояване на езикова структура чрез стихотворна и песенна форма.


Ten and one make… Twenty minus two makes…

Математика

Музика

7. This – these

– разширяване и окончателно затвърждаване на фунцията “определяне на принадлежност” и свързаните с нея структури;


these, tail, wing, feather, scale, beak, lizard, eagle, snake, good morning, mess

Човекът и природата8. This – these

– разширяване на понятийния речник по темата “Животни”;

– естетизация на учебния процес: игри и драматизации.

Граматически структури:

These are… Has it got…? Yes, it has./No, it hasn't.

Човекът и природата, Литература, Музика

9. Pets here, pets there

– разширяване и обогатяване на понятийния апарат по темите “Животни”, “Околен свят” и “Ориентация";

– развитие на умението за оценъчно слушане и избор на правилен вариaнт;


near, behind, under, leaf, cloud, hole, wall, mice, please.

Човекът и природата

10. There's ... There're ...


– развитие на умението за самостоятелно формиране на реч по определени модели;

– естетизация на учебния процес: стихове и драматизации.


in, on, under, river, hill, sea

Литература, Музика

11. The town

- затвърдяване лексиката от подтемите “Град”, “Ориентация в града”, “Комуникации” и “Превозни средства”;

school, circus, zoo, funfair, computer club, park, shop, bus, plane, boat, taxi, bike

Човекът и обществото

12. Do you like travelling by…?

- затвърдяване лексиката от подтемите “Град”, “Ориентация в града”, “Комуникации” и “Превозни средства”;

ship, tram, trolley, travel, fast , bus, plane, boat, taxi, bike

Човекът и обществото, Гражданско възпитание

13. Countries and people

– разширяване знанията на учениците за света, други държави, народи, националности и национални празници;


Europe, people, English, Bulgarian, Germany, German, Italy, Italian, Russia, Russian, Spain, Spanish, language

Човекът и обществото

14. Christmas

– разширяване на лексиката от темата “Коледа и Нова година”;

– изграждане на умения за представяне на собствената националност и култура и за междукултурно общуване;


Christmas, Christmas tree, presents, Santa Claus, Snow White, dwarfs

Човекътп и природата, Човекът и обществото

15. Test yourselves

– провеждане на срочен тест за проверка на усвоеното през посочения период и оценка на резултатите;
16. Numbers

- затвърдяване на числата от 20 до 100 (десетици);

thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety, one hundred

Математика

17. Commands

– дававане на команди;


Load the disk!, Press “Enter”!, Go across the river! Don't fall into the ditch!

Физическо възпитание и спорт

18. Families and homes

– разширявяне на понятийния речник по темата “Членове от семейството”;


mother, father, sister, brother, grandmother, grandfather, cat, bathroom, bedroom, kitchen, sitting-room, bat, live, country, pretty, orange, flowers, bus, house

Човекът и обществото, Гражданско възпитание

19. Where do grandfather and grandmother live?

– преговор на глаголи в сегашно просто време за обичайни действия – въпросителни и съобщителни изречения;

– кратки положителни и отрицателни отговори в сегашно просто време.


grandmother, grandfaWhere does a …live? It lives in …/ We/They live in…

 

ther,

Човекът и обществото

20. Things we like

– преговор на конструкцията “I like/ don't like doing…”, глаголни форми в трето лице единствено число сегашно просто време;


I like/ don't like eating…/ He/ she likes/ doesn't like…/ Does a … eat… ? Yes, it does./ No, it doesn't.


Гражданско възпитание


21. Fred’s dream

– стимулиране на познавателния процес чрез вариант на позната приказка – “Жабокът-принц”

prince, crown, enchanted, kiss, gold, happy, dream,

– осъществяване на междупредметни връзки – (природознание).

22. At school

– затвърдяване на лексика, свързана с училището и класната стая;

– въвеждане на модалния глагол can/can't за позволение;


clean, read, write, eat, drink, ask, fight, sit down, close, open, draw (pictures)

Гражданско възпитание

23. Sylvia's weekly plan

– преговор на дните на седмицата;

– обсъждане на седмичната програма в училище;

– любими учебни предмети.

We have … (Maths) today. We do sums in Maths./ On Monday he/ she has …

Междупредметни връзки с всички учебни предмети24. The Time

– преговор с допълнения на функцията “питам и отговарям колко е часът”;


It's quarter past…/ It's half past…/ It's quarter to…

Математика, човекът и обществото

25. What are you doing?

- упражняване на сегашно продължително време за действия, развивищи се в момента на говоренето – положителни и въпросителни форми, кратки положителни и отрицателни отговори.

What are you doing? I'm getting up/ eating…

 


Музика, Физическо възпитание и спорт

26. Duties

– упражняване на модалния глагол must– положителни и отрицателни форми;


I must study my lessons. I mustn't talk in class. / You must / mustn't…

Гражданско възпитание

27. Easter

– въвеждане на лексика за популярни пролетни празници;

– Великденски обичаи;

– затвърдяване имената на месеците;

Easter, dye, the best, holiday, wonderful, handsome, boots, season, cool, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December

Човекат и природата, Човекът и обществото

28. McDonalds

– преговор с допълнения – в ресторанта – поръчване на храна;


Can I have a … please?/ I'm hungry (thirsty/ happy/

Гражданско възпитание

29. Who's hungry?

– въвеждане на прилагателни имена за усещания и душевни състояния и свързани с тях глаголи;


Are you hungry (thirsty/…)? Yes, I am.

– междупредметни връзки – четене и биология

30. The picnic

– преговор с допълнения – лексика за храни и хранителни продукти;


(нова) picnic, basket, boiled, salt, pepper, salami, butter, chicken, coca cola, oil, sugar, flour, money, note, fruit, vegetables, want

(стара) egg, bread, fridge, fruit, tomato, juice, fork, plate, spoon

Човекът и природата, Музика31. Some и any

– употреба на some и any с неброими съществителни и съществителни в множествено число в положителни, отрицателни и въпросителни изречения.

egg, bread, fridge, fruit, tomato, juice, fork, plate, spoon

Човекът и природата32. Test yourselves

– провеждане на годишен тест за проверка на усвоеното през учебната година и оценка на резултатите;
Свързани:

Началник рио на мон iconЗоя комитова началник на рио
Държавните образователни изисквания за учебно съдържание в културно-образователната област “Български език и литература” (начален...
Началник рио на мон iconВх.№ (на училището) (рио) до г-жа ваня кастрева началник на рио – софия-град доклад
Относно: разпределение на часовете по зип (непрофилирана, профилирана и професионална подготовка) и часовете по сип по учебни предмети,...
Началник рио на мон iconКандидатстването след клас – стъпка по стъпка
Списъкът на училищата гнезда се публикува на страницата на Регионалния инспекторат по образование (рио) на мон
Началник рио на мон iconСтратегия за развитие
Стратегията за развитие на соуее се основава на принципите и насоките на знп,ппзнп,приоритетите на мон и рио-русе и спецификата на...
Началник рио на мон iconДо г-жа ваня кастрева началник на рио на момн софия-град чрез експерт „образование район до директорите на цдг/одз уважаема госпожо кастрева, уважаеми колеги
Поканени за участие в съвещанието са и експертите „Образование" при районните администрации, г-жа Бойка Калева и г-жа Вирджиния Василева...
Началник рио на мон icon"Вода за живот" обявен от рио на мон гр
На риосв пазарджик за участие в кампания 22 март – световен ден на водата под мотото “вода за градовете – да отговорим на урбанизираните...
Началник рио на мон iconПрограма 30. 11. 2011 г. (сряда)
Областна управа Бургас инж. Виолета Илиева началник на рио-бургас Университет„Проф д-р А. Златаров
Началник рио на мон iconРепублика българия сметна палата доклад
Грозева, и д директор на Териториалното поделение на Сметната палата – Варна, е извършен одит на изпълнението на дейността на Регионален...
Началник рио на мон iconОбластен фестивал „Наука за хуманност
Рио на мон велико Георгиев, представители на общинският отдел „Образование”, директори на училища и извънучилищни звена. По специална...
Началник рио на мон iconРепублика българия сметна палата доклад
Любенова Танева, директор на Териториалното поделение на Сметната палата – Пловдив, е извършен одит на изпълнение на дейността на...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом