Общинасвиленгра д
ИмеОбщинасвиленгра д
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер143.83 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://svilengrad.bg/Obs/ordinance/naredba 4 BAZ PAZ CENI IMOTI.rtf

О Б Щ И Н А С В И Л Е Н Г Р А Д


НАРЕДБА № 4

ЗА БАЗИСНИТЕ ПАЗАРНИ ЦЕНИ НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД


/Изменена и допълнена с Решение № 259/27.01.2005г.; Решение № 359/27.04.2005 г.; Решение № 380/31.05.2005 г., Решение №514/24.09.2009г., Решение №546/29.10.2009 год./


12.2000 г.


Глава първа

Общи разпоредби

Чл. 1. (1) Цените по наредбата са база за определяне на пазарната цена при:

1. /отм., нова Р № 359/27.04.2005/ В случаите по чл. 15, ал. 5 и чл. 17, ал. 5 от ЗУТ;

2. /отм., нова Р № 359/27.04.2005/ В случаите на неуредени регулационни сметки по влязъл в сила ПУП, произтичащи от уличната регулация;

3. /отм., нова Р № 359/27.04.2005/ При продажба на земя – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда, съгласно §3 от ПМС № 235/1996 г. на МС;

4. /отм., нова Р № 359/27.04.2005/ При оценяване на активите на общината за завеждане в счетоводните книги.

(2) Цените по наредбата са база за определяне оценката на предаваеми части по дворищно-регулационни планове.

(3) Цените по наредбата са база за определяне на обезщетението преминаване през чужди имот за предвидени мероприятия по ЗТСУ и ППЗТСУ.

(4) Когато определената базисна цена е по-ниска от пълната строителна

стойност на обекта сделката се осъществява по пълната строителна стойност.


Глава втора
Базисни пазарни цениРаздел I
Цени на земитеЧл. 2. (1) Базисните цени на земите, включени в строителните граници на населените места, се определят за един квадратен метър съобразно функционалния тип на населеното място и зоната, в която попадат, както следва:

1. Населени места от III функционален тип:

първа зона - 45 лв.

втора зона - 30 лв.

трета зона - 15 лв.;

2. /изм. Р-е №546/29.10.2009г./ Населени места от V функционален тип:

първа зона – 5.00 лв.

втора зона – 4.50 лв.

3. /изм. Р-е №546/29.10.2009г./ населени места от VI, VII, VIII функционален тип:

VI функционален тип – 4.00 лв.

VII функционален тип – 3.50 лв.

VIII функционален тип – 3.00 лв.;

(2) Функционалният тип се определя с Единния класификатор на населените места (ЕКНМ) в Република България.

(3) Зоните по ал. 1 се определят със заповед на Кмета на Общината като се диференцират на подзони, цените в които се коригират освен с корекционните коефициенти по чл. 5 от тази наредба и със съответен коефициент Кко, съгласно Приложение № 1. Базисната цена на земята по зони се определя както следва:

Цзб= Кко.Цзона

(4) Цената на правото на преминаване се определя по ал. 1, коригирана с коефициент 0,7 и се изплаща еднократно.

(5) Цените на земите в селищните територии на населените места,предназначени с общите или подробните градоустройствени планове или с околовръстните полигони за стопанска дейност, за изграждане на сгради за административни нужди, определени по ал. 1 се коригират освен с корекционните коефициенти по чл. 5 и с коефициент за стопанска дейност

-Ксд= 1,20- за Свиленград и с.КапАндреево;

-Ксд= 1,00- за всички останали населени места;

(6) Коефициента по ал.5 не се прилага при оценки на предаваеми места по регулация и в случаите на §1, ал.3 от ППЗОС.

(7) Базисната цена на земята по зони се определя както следва:

Цзб= Кко.Ксд.Цзона

(8) отм. Р-е №514/24.09.2009/

Чл. 4. Базисните цени на земите, включени в строителните граници на населените места и селищните територии, определени с околовръстен полигон, се определят за един квадратен метър, както следва:

1. земи, в границите на землище Свиленград - 0,8 от цената на най-близката зона;

2. земи, включени в землищните граници на останалите населени места - цената за съответното населено място;

Чл. 5. (1) При определяне на базисните цени на земите по чл. 2, 3 и 4 от тази наредба се прилагат корекционни коефициенти за условията на обитаване, както следва:

1. за осигуреност с обекти на социалната инфраструктура в зависимост от наличието на пешеходна достъпност до търговски обекти, заведения за обществено хранене, ателиета за битови услуги, здравни, просветни, културни и спортни обекти, учреждения за административно обслужване:

Кк1= 0,00 - за Свиленград;

Кк1= -0,20 - за всички останали населени места;

2. за степен за изграденост на инженерната инфраструктура като се взема предвид наличието на водопроводна, канализационна, електрическа, телефонна и улична мрежа с трайна настилка до парцела;

Кк2= 0,15- за гр.Свиленград без кв."Кап.Петко Войвода" и кв. „Гебран";

Кк2= 0,00- за кв."Капитан Петко Войвода" и кв. “Гебран";

Кк2= -0,10- за всички останали;

3. за степен на транспортна достъпност

Кк3= 0,10- за първа и втора зона на гр.Свиленград;

Кк3= 0,00- за трета зона на гр.Свиленград;

Кк3= -0,10- за с.Кап. Андреево, с.Генералово;

Кк3=-0.15- за с.Райкова могила, с.Димитровче, с.Левка, с.Мезек, с.Сива река,
с.Момково, с.Пъстрогор,с. Студена, с.Мустрак;


Кк3= -0,20- за всички останали населени места;

4. за привлекателност на населеното място стойността на коефициента е нула при стабилен демографски показател (населението е стабилно и се поддържа от естествен прираст);

Кк4= 0,1- за гр.Свиленград без кв.Кап.Петко Войвода;

Кк4= 0,0- за кв.Кап.Петко Войвода, с.КапАндреево, с.Момково;

Кк4= -0,1- за с.Левка, с.Студена, с.Мезек;

Кк4= -0,15- за всички останали;

5. за екологични условия в селищната територия (намалява се при екологична обремененост, а се увеличава при особени природни условия и дадености (ландшафт, въздух, вода).

Кк5= 0,1- за с.Мезек;

Кк5= 0,00- за всички останали населени места;

(2) Корекционните коефициенти по ал. 1 се определят за всеки конкретен случай от 'Техническа служба" при община Свиленград.

(3) Коригираната базисна цена на земята (Цз кор) се определя, като се вземат предвид конкретните стойности на корекционните коефициенти от ал. 1 по следната формула:

Цз кор = Цзб (1 + Кк1 + Кк2 + Кк3 + Кк4 + Кк5);

Чл. 6. (1) Недвижими имоти, намиращи се на границата между две зони, се оценяват по по-високата цена.

(2) Недвижими имоти, намиращи се в очертанията на дадена зона, но на границата между две подзони, се оценяват по цените на съответната подзона.

Чл. 7(1) Базисните цени на земи извън регулация, които са застроени със сгради на организациите по § 12 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи в нормативно необходими размери, както и на земи, извън регулация върху които са изградени предприятия от юридически или физически лица, се определят по реда на чл. 5, ал.3 за последната, най-ниска зона в населеното място.

(2) По реда на ал. 1 се определят и базисните цени на земите, които при отчуждаване се изключват от строителните граници на населените места съгласно чл. 26 от Закона за териториално и селищно устройство, както и на земите, които се включват в строителните граници на населените места.

(3) При определяне на базисните цени по ал.1 и 2 не се прилага коефициента за стопанска дейност по чл.3, ал.5.


Раздел II
Цени на правото на строеж


Чл. 8. (1) Цената на правото на строеж върху общинска, се определя по цената на земята за един квадратен метър, определена съгласно чл. 5, ал. 3 по следната формула:

Цпс = 0,25 х Цз кор (1 + F ),

2S

където:

Цпс е цената на правото на строеж;

Цз кор - цената на земята по чл. 5, ал. 3;

F – разгърнатата застроена (бруто) площ на сградата, определена съобразно размера на застрояване и етажността, съгласно застроителния и регулационен план;

S - площта на парцела или на земята, върху която е застроена сградата при комплексно застрояване в жилищните зони.

(2) При определяне цената на земята по ал.1 и ал.2 не се отчита коефициента по чл.2, ал.5 (Ксд)

(3) Цената на правото на строеж, определени по ал.1 или ал.2 се коригират с коефициент Кпс

Кпс = 0.80 - при отстъпване право на строеж за жилище или ЖСК на правоимащи по ЗУЖВГМЖСВ върху общинска земя

F - разгънатата застроена (бруто) площ на сградата, определена съобразно размера на застрояване и етажността, съгласно застроителния и регулационен план;

S - площта на парцела или на земята, върху която е застроена сградата при комплексно застрояване в жилищните зони.

(3) При определяне цената на земята по ал.1 и ал.2 не се отчита коефициента по чл.2, ал.5 (Ксд)

(4) Цената на правото на строеж, определени по ал.1 или ал.2 се коригират с коефициент Кпс

Кпс= 0.80 - при отстъпване право на строеж за жилище или ЖСК на правоимащи по ЗУЖВГМЖСВ върху общинска земя

Кпс = 1,50- при отстъпване право на строеж върху общинска земя за административни нужди (офиси)

Кпс = 2,00- при отстъпване право на строеж за търговски обекти, заведения за обществено хранене, кафенета, кафе-аперативи, хотели и други подобни;

Кпс = 2,50- при отстъпване право на строеж върху селищни територии извън строителните граници, определени с градоустройствените планове или околовръстен полигон, когато сервитутния терен граничи с международен път;

Кпс = 1,00- за всички останали обекти;

(5) Коригираната цена на правото на строеж се определя по формулата:

Цпс кор.= Цпс.Кпс

(6) Цената на правото на строеж е зависима от площта на терена, върху който е разположена сградата, и разгънатата й застроена (бруто) площ, определена по оптималния размер на застрояване и етажност, съгласно застроителния и регулационния план на съответната зона и категория на населеното място. При разлика между определената по този ред разгъната застроена (бруто) площ и площта, определена по одобрения работен проект на
сградата
, разликата в цената на правото на строеж се доплаща, съответно се връща.

Чл. 9. При даване на разрешение за допълнително надстрояване или пристрояване на сгради, построени върху общинска земя при отстъпено право на строеж, съответно разрешение в същия терен да бъдат построени други сгради, правото на собственост, съответно правото на строеж, се заплаща в пълен размер за разгъната застроена (бруто) площ на новоизграждащите се
обекти.


Чл. 10. Разгънатата застроена (бруто) площ на жилищните сгради се определя в съответствие с Наредба № 5 на Министерство на териториалното развитие и строителството от 1995 г. за правила и норми по териториално и селищно устройство (ДВ, бр. 48 от 1995 г.) и с БДС 163-86.


Раздел III
Цени на сградите и отделните обекти в тяхЧл. 11 – 30 /отм. Р № 359/27.04.2005/


Раздел IV

Цена на правото на надстрояване, правото на
пристрояване и правото на ползване


Чл. 31. /отм. Р № 359/27.04.2005/

Чл. 32. /отм. Р № 359/27.04.2005/

Чл. 33. Базисната цена на възмездно учреденото право на ползване върху
общински имот не може да бъде по-ниска от базисната наемна цена, определена
с решение на общински съвет, за срока на ползването на имота.Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. (1) При прехвърляне на собственост и при учредяване на ограничени вещни права върху общински имот се заплащат режийни разноски в размер 2 на сто върху цената на правото.

(2) Средствата по ал. 1 могат да се разходват за възнаграждения на допълнително привлечени специалисти, за техническо оборудване на Общинска администрация Свиленград. Условията и редът за разходване на тези средства се определят от Кмета на Община Свиленград.

§ 3. Наредбата е приета с Решение № 187 от 18.12.2000 г. на Общински съвет -Свиленград.


Приложение № 1

ЗОНА


ПОДЗОНА


КОЕФИЦИЕНТ Кко


Първа зона


1


1.30


2


1.10


3


0.90


Втора зона


1


1.20


2


1.00


Трета зона


1


1.00


2


0.70


3


0.30Граници на под зоните

ПЪРВА ЗОНА

Първа подзона- всички имоти с лице към бул."България" в участъка от ул."В. Левски" до ул. “Г. Кирков”.

Втора подзона- всички имоти без тези с лице към бул."България" попадащи между ул."Ал.Стамболийски", 'Цар Симеон Велики", ул."Арда", ул."Околчица", ул."Христо Ботев", ул. “Трети март".

Трета подзона- всички останали имоти включени в първа зона.

ВТОРА ЗОНА

Първа подзона- участъка затворен от ул. “Г.Кирков", ул.Хр.Ботев", ул."Кочо Честименски", ул."Елин Пелин", ул. “Ген.Скобелев", ул."В.Левски" ул."Княз Борис", ул."Ст.Стамболов", ул. “Гео Милев", ул."Димитьр Благоев ".

Втора подзона- всички останали имоти, попадащи във Втора зона.

ТРЕТА ЗОНА

Първа подзона

- ул. "Шейново", ул. “Г. Кирков", ул. "Хр.Данов", ул. "Панайот Хитов",
бул."България", ул."3орница", ул."Крайречна".


- у-ка между ул."23-ти септември", ул. “Княз Борис I", ул."Освобождение", ул."Хризантема", ул."Синчец", ул."Сан Стефано", ул. “Ген.Скобелев”.

Втора подзона- частта от кв."Гебран", попадаща във Втора зона; кв."Кап.Петко Войвода" без участъка между ул."Н.Парапунов", ул."Патриарх Евтимий" и ул."Ангел Кънчев”.

Трета подзона

- участъка между ул."Освобождение, ул."Хризантема", ул."Средец", ул."Сан
Стефано", ул."Княз Борис І”;


- участъка между ул."Н.Парапунов, ул."Патриарх Евтимий", ул."Ангел Кънчев


Свързани:

Общинасвиленгра д iconОбщинасвиленгра д
На основание чл. 44, ал. 2 от змсма, във връзка с чл. 14 ал. 1 и ал. 2 от зос, чл. 19 ал. 3 от нпуробИ на Обс-свиленград
Общинасвиленгра д iconОбщинасвиленгра д
Такси на корен на облите дървени материали, дървата за горене и вършината, добити от общинския горски фонд
Общинасвиленгра д iconРепубликабългари я общинасвиленгра д запове д
Змсма, във връзка с чл. 35ал. 1 от зос, чл. 53ал. 1,чл. 71,ал. 1,т. 3,чл. 72,ал. 1 и следващи от Раздел ІІ на Глава Осма от нпуробИ...
Общинасвиленгра д iconРепубликабългари я общинасвиленгра д запове д
На основание чл. 44 ал. 2 от змсма, във връзка с чл. 37, ал. 1 от зос и чл. 61, ал. 1, чл. 71,ал. 1, т. 4 и чл. 85 ал. 1 и сл от...
Общинасвиленгра д iconРепубликабългари я общинасвиленгра д запове д
На основание чл. 44 ал. 2 от змсма във връзка с чл. 14 от зос, чл. 19, чл. 23, и чл. 72 ал. 2 от нпуробИ на Обс свиленград, Решение...
Общинасвиленгра д iconРепубликабългари я общинасвиленгра д запове д
На основание чл. 44 ал. 2 от змсма във връзка с чл. 14 от зос, чл. 19, чл. 23, и чл. 72 ал. 2 от нпуробИ на Обс свиленград, Решение...
Общинасвиленгра д iconРепубликабългари я общинасвиленгра д
...
Общинасвиленгра д iconРепубликабългари я общинасвиленгра д запове д
...
Общинасвиленгра д iconРепублика българия общинасвиленгра д запове д
На основание чл. 44, ал. 2 от змсма свиленград във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 7 от зос и чл. 19, чл. 23 и чл. 72 ал. 2 от нпуробИ...
Общинасвиленгра д iconРепублика българия общинасвиленгра д запове д
На основание чл. 44, ал. 2 от змсма свиленград във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 7 от зос и чл. 19, чл. 23 и чл. 72 ал. 2 от нпуробИ...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом