Рецензия
ИмеРецензия
Дата на преобразуване01.02.2013
Размер66.96 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://fsk.bvu-bg.eu/uploaded_files/20090114135806_R_Reneta_prof.Stoyianov.doc
До

Специализирания научен съвет

по финанси, счетоводство и контрол

при ВАК

София


Р Е Ц Е Н З И Я


Върху научната продукция на д-р Ренета Маринова Димитрова по повод участието й в конкурс за придобиване на научното звание „доцент” по научната специалност (шифър )05.02.05 - финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (банки и банково обслужване), обявен за нуждите на Нов Български Университет / ДВ, бр. 36 от 04.04.2008 г. /.


Рецензент: проф. д.и.н. Велчо Стоянов

Научна специалност 05.02.05

Адрес: ул. „Борово” № 59, София

Тел. 958 13 88


Уважаеми членове на Специализирания научен съвет по финанси, счетоводство и контрол при ВАК,

В обявения конкурс от НБУ за научното звание „доцент” по научната специалност 05.02.05. – Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка участва само един кандидат – д-р Ренета Маринова Димитрова.

Рецензията ми е написана в съответствие с изискванията на Президиума на ВАК от 29.06.1995 г., относно рецензентската дейност при конкурси за научни знания и научни степени. В рецензията научните постижения и преподавателската дейност на кандидата за научно звание „доцент” – гл. ас. д-р Ренета Димитрова, са научно оценени съгласно Препоръчителните научни и наукометрични показатели на Научната комисия по икономически науки към ВАК.

Д-р Ренета Маринова Димитрова е родена в гр. Свищов през 1963 г. В родния си град завършва както средното, така и висшето си образование – СА „Д. А. Ценов” – Свищов, специалност „Финанси и кредит”, профил „Банково дело”.

След завършване на висшето си образование Ренета Димитрова е зачислена през 1986 г. на докторантура към катедрата, ръководеща завършената от нея специалност – „Финанси и кредит”.

Успоредно със задълженията си на асистент д-р Ренета Димитрова изгражда своята професионална кариера в банковата система – „Балканбанк”, „Елитбанк”, „България инвест” и „Инвестбанк”, където работи и понастоящем като директор на клон.

Характерно е, че успоредно с експертно-управленската си дейност в банковата система д-р Ренета Димитрова продължава и преподавателската си дейност в НБУ като асистент, главен асистент и директор на модул „Бизнес администрация” към бакалавърска програма „Икономика”.

Очевидно е, че след придобиването на научната степен „доктор по икономика” /тогава к.и.н./ през 1992 г. д-р Ренета Димитрова успешно съчетава работата си на банкер – експерт и управленец с тази на преподавател-изследовател. Безспорно е, че това съчетаване я обогатява двустранно и я довежда до хабилитиране.


І. Научна продукция – обща характеристика на същата


Научната продукция на д-р Ренета Маринова Димитрова е представена в два раздела:

І. Научна продукция за придобиване на научната степен „д-р по икономика” и

ІІ. Научна продукция за кандидатстване за придобиване на научното звание „доцент”.

По обясними причини научната продукция от първия раздел не се рецензира. Тя в случая има само информативна стойност.

Кандидатката за научното звание „доцент” е представила за рецензиране следната научна продукция:

  1. Монографии и студии – два броя

1.1. Инвестициите на търговските банки в държавни ценни книжа, библиотека „Български счетоводител”, 1995, бр. 9, с. 1-63.

1.2. Новите капиталови изисквания – сериозно предизвикателство пред банките в България, „Икономически изследвания”, 2006, кн. 3, с.94-114.

2. Научни доклади – осем броя по актуални въпроси на банковата теория и практика, публикувани в престижни издания – „Български счетоводител”, „Финанси и право”, „Счетоводство”, „Данъчна практика”, „Народностопански архив”, Сборник „Финансови иновации” на НБУ, 2007 г. – под печат /представен е документ/.

3. Научни доклади – два броя; единият е изнесен в чужбина и е отпечатан на английски език, а другият – на международна научна конференция в Свищов и е под печат.

4. Учебници – два броя

4.1. Банки и банково дело, изд. Делакорт, 2002, с.223;

4.2. Банки и банково обслужване, изд. Ромина, 2005, с. 188.


От приведените данни се вижда, че в количествено отношение напълно се покриват традиционните изисквания, както и тези на ВАК. Тематиката е актуална и изцяло е в сферата на обявения конкурс – „банки и банково обслужване”. Прави впечатление още и факта, че завършената специалност и преди всичко нейния профил и специализация, професионалната реализация и научната продукция на д-р Ренета Димитрова е все в областта на банките и банковото обслужване; в същата област е и нейната учебна ангажираност и представените учебници. Този пълен синхрон между завършена специалност, респективно специализация, професионална и научно-преподавателска дейност е предпоставка за професионализъм и задълбоченост на научните публикации. Заслужава да се изтъкне и успешното съчетаване на практическата експертно-управленска с научно-преподавателската дейност, което води, както изтъкнахме до обогатяване и на двете. Прави впечатление така също добрия стил и лекото, разбираемо, логично и последователно изложение.


ІІ. Научни постижения и критични моменти

Приятно е на човек да чете научна продукция с безспорно научни достойнства и очертаващи се приносни моменти. Според мен те са могат да се обособят в следните две групи:


  1. Научни постижения и приноси с теоретико-методологичен характер

1. Ценните книжа са класическа финансова материя, за които в литературата е казано почти всичко. Д-р Ренета Димитрова е показала, че познава много добре тази литература и приносът й го виждаме в интерпретирането на ДЦК като порфолио на финансовия пазар у нас. Наред с това може да се отбележи много добрата характеристика на ДЦК и обстоятелствата, които им придават инвестиционен интерес за търговските банки, гражданите и стопанските субекти.

2. Изследването на изискванията, които Базелските стандарти поставиха пред БНБ по отношение на регулаторната рамка за капиталовата адекватност и операционния риск и предизвикателствата, пред които се изправиха търговските банки при прилагането на тези изисквания.

3. Извеждането и интерпретирането на новите моменти в оценката на всеки един от финансовите активи и финансовите пасиви, които въвеждането на Международните счетоводни стандарти наложи на търговските банки, вкл. аргументирането на съществените различия при тяхната оценка според изискванията на националните и международните счетоводни стандарти.


2. Приноси с практико-приложен характер


1. Преценява се като принос за банковата практика разработването на въпросите за стратегическото планиране с обособяването на неговите етапи, формулиране на влиянието на определени външни и вътрешни фактори, силните и слабите страни на банките, възможностите и заплахите, които стоят пред тях и които следва да се имат пред вид при утвърждаването на тяхната мисия и цели.

2. Извеждането на възможните операционни събития, които могат да настъпят във всяка една търговска банка. Описването на функциите на различните структурни звена, които са ангажирани с операционния риск и от чиято дейност зависи ефективното му управление, т.е. отстраняването или поне минимизирането му.

3. Представянето на новите продукти, които банките, притиснати от голямата конкуренция по между им и от стремежа за привличане на клиенти, непрекъснато обновяват. Анализирането на условията по депозитите, банковите дебитните и кредитни карти.


ІІІ. Критични бележки и препоръки по приетите за рецензиране научни разработки

Могат да се отправят и критични бележки, а именно:

1. Намирам, че по структура и съдържание двата учебника са твърде близки. Ето защо ги приемам не като две отделни издания, а като един учебник в две издания, второто от които е преработено и допълнено. Уточнението, което правим обаче в никаква степен не променя подчертано положителната ми оценка за тях.

Позволявам си да направя и две препоръки:

1. Да се изследва доколко счетоводно провизираните кредити влияят върху кредитния риск и в каква степен.

2. Натрупаният опит в банковата практика да се развие в посока засилване на теоретичните изследвания на проблемите в практиката.


ІV. Учебна дейност на гл. ас- д-р Ренета Димитрова


Кандидатът влиза в научната общност на Департамент „Икономика и бизнес администрация” след спечелен конкурс за асистент през м. ноември 1999 г. Тя е преназначена за гл. асистент към департамента от м. април 2003 г.

Като щатен преподавател към департамент „Икономика и бизнес администрация” през учебната 2007/2008 година д-р Димитрова води самостоятелен курс от лекции по Банки и банково обслужване – 30 часа, Теория на кредита и кредитен анализ – 30 часа, Банки и финансови посредници – 30 часа.

Гл. ас. д-р Ренета Димитрова извежда като научен ръководител до успешна защита дипломанти от бакалавърска програма „Икономика”, модул „Финанси”.


Познавам д-р Ренета Димитрова и впечатленията ми от нея са, че тя успешно се утвърждава като име във финансовата „гилдия”.

В представената справка за учебната заетост на гл. ас. д-р Ренета Димитрова в департамент „Икономика и бизнес администрация” при НБУ, се вижда, че тя досега и през учебната 2007/2008 г. е с над 400 лекционни часа, което е над изискваните 45 часа за обявяване на конкурс за научното звание „доцент”.


Заключение


Като имам предвид:

Първо. че научната продукция на д-р Ренета Маринова Димитрова напълно отговаря, както на традиционните, така и на наукометричните изисквания на ВАК,

Второ. че тя успешно осъществява над 10 години учебно-преподавателска практика и има написан много добър учебник /две издания/ по банки и банково обслужване

С пълна убеденост си позволявам да препоръчам на членовете на Специализирания научен съвет по финанси, счетоводство и контрол при ВАК да гласуват за присъждане на научното звание „доцент” на гл. ас. д-р Ренета Маринова Димитрова.


София, 05.01.2008 г. Рецензент:

(проф. д.и.н. Велчо Стоянов)

Свързани:

Рецензия iconРецензия
Председател с Из. № Нс-43 от 20. 04. 2010 г., представям настоящата рецензия, разработена в съответствие с препоръчителните научни...
Рецензия iconНа урока
Разновидности на литературнокрити-ческата статия: отзив и/или рецензия за неизучавано произведение
Рецензия iconРецензия на Иля Йоффе по повод руското издание на книгат на Дейвид Харви „Кратка история на неолиберализма
Рецензия на Иля Йоффе по повод руското издание на книгат на Дейвид Харви „Кратка история на неолиберализма”
Рецензия iconЛитература Специальный выпуск «Владимир Маяковский»
Николай Карпов. «Растения заговорили» [рецензия] // Литературное обозрение. 1990. № С. 83-84
Рецензия iconРецензия
Боян Любомиров Дуранкев относно конкурс за научно звание „ професор” по научна специалност 05. 02. 26 „Маркетинг (Комуникационна...
Рецензия iconРецензент: ст н. с. І ст., д б. н. Митко Ангелов Събчев
Рецензия за присъждане на научното звание „старши научен сътрудник ІІ степен”/"доцент" на д-р Станислав Пенчев Абаджиев
Рецензия iconДо снс по отраслова и фирмена икономика при вак рецензия
Доктор” по научна специалност 05. 02. 24 – “Организация и управление извън сферата на материалното производство”
Рецензия iconПубликации, неподлежащи на рецензия
Стоименов А., Ю. Тепелиев. Получаване и обработка на цифрови изображения при дистанционните изследвания сп. Геодезия, картография,...
Рецензия iconЗаявка за участие в IV международна научна конференция „е управление юни 17-19, 2012
Всички доклади, отговарящи на срок, тематика и оформление, след положителна рецензия ще бъдат отпечатани
Рецензия iconЗаявка за участие в I международна научна конференция „е управление с финансовата подкрепа на
Всички доклади, отговарящи на срок, тематика и оформление, след положителна рецензия ще бъдат отпечатани
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом