Правилник за вътрешния ред в етажната собственост
ИмеПравилник за вътрешния ред в етажната собственост
Дата на преобразуване01.02.2013
Размер68.81 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://angista5.comxa.com/Documents/PRAVILNIK.docПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД В ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

(по чл. 11, ал. 5 от Закона за управление на етажната собственост)

I. Общи положения


Чл.1. Този правилник урежда отношенията между собствениците на имоти в сградата в режим на етажна собственост, намираща се в област Пловдив община Пловдив, гр. Пловдив, район Център, ул. Ангиста .№ 5., по повод установяването, поддържането и контрола по спазването на вътрешен ред в сградата, поддържането на общите части на сградата и предвиденото по проект техническо оборудване към нея.

Чл.2. Собствениците на самостоятелни обекти в сградата, членовете на техните семейства, наемателите и членовете на техните семейства, както и посетителите са длъжни стриктно да спазват разпоредбите на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и този Правилник, по повод упражняване на правата и изпълнението на своите задължения.

Чл.3.Изпълнението на актовете на органите на Етажната собственост, включително обжалването им се осъществява по реда, предвиден в ЗУЕС.


II. Управление на Етажната собственост


Чл. 4. Органи на Етажната собственост (ЕС) са:

1. общо събрание;

2. управителен съвет(УС) /управител/;

Чл.5(1) Общото събрание на ЕС може да взима решения по всички въпроси касаещи вътрешния ред, ползването и поддържането на общите части и др., включително (но не изчерпателно):

1. за приемане, изменение и допълване на правилника за вътрешния ред;

2. за избор и освобождаване на членове на управителния съвет (управител), касиер;

3. определя размера на паричните вноски за разходите за управлението и поддържането на общите части на сградата, размера на паричните вноски във фонд ,,Ремонт и обновяване", приемане на годишен бюджет за приходите и разходите и одобряване на годишните отчети на управителния съвет (управителя), както и на контролния съвет (контрольора);

4. за извършване на ремонти, реконструкции, преустройства и други дейности в общите части на сградата, включително и по изпълнение на предписаните мерки в доклада към техническия паспорт, или на други предписания на компетентните органи, както и за одобряване на годишния отчет на управителния съвет (управителя) за изпълнението му;

(2) Общото събрание не може да откаже приемане на решение за извършване на разходи, които са необходими за поддържането или за възстановяването на общите части на сградата, когато за това е направено съответното предписание от компетентните органи.

Чл.6.(1) Общо събрание на ЕС се провежда най-малко един път годишно

(2) При организацията, свикването, провеждането и обявяване на взетите решения от Общото събрание се прилагат съответните разпоредби на ЗУЕС.

Чл.7.(1) Изпълнителен орган на етажната собственост е управителния съвет (управителя).

(2) Управителният съвет се състои от 3-ма членове, които се избират за срок от 2 години./до две години/.

(3) Членовете на управителния съвет избират от своя състав председател.

Чл.8. По отношение функционирането и правомощията на УС, както и при избор на нов УС се прилагат съответните разпоредби на ЗУЕС

Чл.9.При смяна на Председателя на УС/управителя/, съхраняваните документи, както и наличните финансови и други средства, включително банкови сметки и банкови карти се предават с Приемателно- предавателен протокол, който се приподписва от Председателя на Контролния съвет/Контрольора/.

Чл.10. Разпоредбите на този раздел се прилагат и тогава, когато етажната собственост се управлява от Сдружение на собствениците, като в този случай Общото събрание на Сдружението може да приема решения и за сключване на договори с трети лица, за промени в споразумението за създаване на сдружението и за прекратяването му.

III. Установяване и спазване на вътрешния ред в сградата


Чл.11.(1)Обитателите и посетителите в сградата са длъжни да използват техническото оборудване в сградата, като асансьори, перални/сушилни, абонатна станция, газова инсталация, електрическа инсталация и т.н., както и прилежащата към ЕС площ, в съответствие с този Правилник и специалните указания и инструкции за тяхната експлоатация и стопанисване.

(2) При констатиране на аварии, повреди и/или разрушаване на инсталирано техническо съоръжение, части от сградата и/или прилежащата площ, незабавно следва да се уведомява Председателя на ЕС или друг член на управителните органи с цел ограничаване на щетите и своевременно възстановяване на повредите.

(3) По начина, описан в предходната алинея се действа и при констатиране на щетите в отделен апартамент, с цел изясняване на причините за тяхното настъпване, предприемане на действия по тяхното отстраняване и предотвратяване на повторна повреда, доколкото това е възможно.

Чл.12.(1) За поведението на посетителите, по повод спазване на установения с настоящия Правилник ред отговорност носят постоянните обитатели на етажната собственост.

(2) При повреждане на общи части, прилежаща площ или техническо оборудване от посетители, те носят солидарна имуществена отговорност с постоянните обитатели.

Чл.13.Забранява са поставянето на недобре закрепени предмети на балконите и прозорците, застрашаващи сигурността и създаващи опасност за живота и здравето на гражданите.

Чл.14.Забранява се хвърлянето и възпламеняването на бомбички и други запалителни и избухливи предмети и смеси около сградата.

Чл.15.Забраняват се свиренето, пеенето, шумния говор и увеселения, използването на озвучителни системи, извършването на производствени дейности и ремонтни работи, които нарушават спокойствието на останалите обитатели, във времето от 22 до 8 ч. сутринта и от 14 до 16 ч. следобед. Изключения се допускат само с разрешение на управителя или обитателите.

Чл.16. Не могат да се поставят вещи, строителни материали, леснозапалими опасни вещества, отпадъци и други предмети на стълбищните площадки, стълбите и други места за общо ползване. Чл.17. Забранява се приютяването на бездомни кучета или други животни във входовете, стълбищните площадки и другите общи части на сградата.

Чл.18. Обитателите са длъжни да не допускат малолетни и непълнолетни членове на техните семейства или временно пребиваващи в жилищата им лица да извършват действия, които нарушават установените правила за вътрешния ред или водят до нанасяне на повреди в общите части на сградата.

Чл.19. Управителят, е длъжен да осигури възможност за заключване на входните врати, както и монтирането на домофонни уредби или звънци в сгради над три етажа.

Чл. 20. Не се разрешава изливането на вода и изхвърлянето на отпадъци, както и директното отвеждане на дим и газове през прозорците, балконите и стълбищата на сградата

Чл.21.Обитателите и посетителите са длъжни да не допускат замърсяване на общите части, местата за общо ползване и прилежащия терен около сградата.Ако определени дейности в тези райони са предизвикали замърсяване, боклукът трябва да се отстрани веднага след приключване на дейността.

Чл.22.(1)Забранява се изхвърлянето в канализацията на вещи, строителни материали, отпадъци, течни опасни вещества, моторни масла и други нефтопродукти и др.

(2) В случай на установяване на причинителя на запушването или повреждането на канализацията разноските за възстановяването й са изцяло за негова сметка.

Чл.23.Забранява се в таваните и мазетата да се съхраняват лесно запалителни материали, ако не са спазени противопожарните правила.

Чл.24.Управителят е длъжен да създаде организация за незабавно отстраняване на снега по тротоарите и пространствата, прилежащи към сградите, както и премахването на ледените висулки и създаващите пречки за преминаване на пешеходци натрупвания от сняг.

Чл.25.Собствениците и наемателите са длъжни да спазват стриктно задълженията си в изпълнение на създадената по чл. 24 организация, съгласно уточнения график.

Чл.26.Освобождават се от заплащане на консумативни разходи за общите части на сградата собствениците на магазини, офиси и други, когато за техните самостоятелни обекти е предвиден отделен вход/входове за търговската дейност и зареждането със стока, който/които не съвпада/т с входа/входовете, предвидени за останалите собственици и обитатели на сградата.

Чл.27. Освобождават се от заплащане на консумативни разходи за асансьор обитателите на жилища до втория (третия) етаж, при съгласие на всички собственици от съответния етаж и осигуряване на фактическа невъзможност за ползване на асансьора от тях.

Чл.28. Председателят на управителния съвет (управителя) или упълномощено от тях лице е длъжно да състави и води редовно Книга на собствениците по чл. 7 от ЗУЕС

Чл.29.Собствениците на самостоятелни обекти в сградата са длъжни да осигуряват вписването на всички обитатели в техните обекти в Книгата на собствениците, в 15-дневен срок от началната дата на обитаването.

Чл.30. Общото събрание на етажната собственост може да установи и други мерки или ограничения с цел да се гарантират тишината, спокойствието, безопасността и редът в сградата.


III. Контрол и наказания


Чл.30. Собственик или обитател в сградата, който наруши правилата за вътрешния ред в етажната собственост, установени с този правилник, и създаде безпокойство, по-голямо от обичайното, за другите собственици и обитатели, се наказва с глоба от 50 до 150 лв., когато е физическо лице, или с имуществена санкция от 200 до 500 лв., когато е юридическо лице.

Чл.31. Налагането и събирането на глобите и обжалването на решенията за тяхното налагане се извършват по реда на чл. 57 от ЗУЕС.


III. Заключителни разпоредби

§1.Настоящият Правилник е приет от Общото събрание на етажната собственост /Общото събрание на Сдружението на собствениците/, проведено на .................20 ... г.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ: ___________________________

Председател на УС: ___________________________

Членове: 1. ________________________

2. ________________________Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

Правилник за вътрешния ред в етажната собственост iconПримерен правилник за вътрешния ред в етажната собственост
...

Правилник за вътрешния ред в етажната собственост iconПримерен правилник за вътрешния ред в етажната
Примерен правилник за вътрешния ред в етажната собственост (по чл. 11, ал. 5 от Закона за управление на етажната собственост)

Правилник за вътрешния ред в етажната собственост iconПримерен правилник за вътрешния ред в етажната
Примерен правилник за вътрешния ред в етажната собственост (по чл. 11, ал. 5 от Закона за управление на етажната собственост)

Правилник за вътрешния ред в етажната собственост iconПримерен правилник за вътрешния ред в етажната собственост,одобрен с рд 02 1 4- 1111/ 15. 05. 2009г

Правилник за вътрешния ред в етажната собственост iconРаботна инструкция ри 00. 06. 01 Правилник за вътрешния ред стр. /6
Чл. 1 Настоящият Правилник урежда организацията на вътрешния трудов ред във фирма “ топ груп плюс “ оод

Правилник за вътрешния ред в етажната собственост iconПравилник за вътрешния трудов ред
Чл. (1) Настоящият Правилник за вътрешния трудов ред се издава на основание чл. 181 от Кодекса на труда

Правилник за вътрешния ред в етажната собственост iconПравилник за дейността и вътрешния ред на
С този правилник се уреждат онези положения от устройството, дейността и вътрешния ред на соу ”Св. Кл. Охридски”, които не са регламентирани...

Правилник за вътрешния ред в етажната собственост iconПравилник за вътрешния трудов ред на ааааааааа оод гр
Чл. Правилникът за вътрешния трудов ред има за цел да осигури правилна организация на трудовия процес, пълно и рационално използване...

Правилник за вътрешния ред в етажната собственост iconПравилник за вътрешния трудов ред в общинската администрация на община ивайловград
Чл (1) Настоящият Правилник за вътрешния трудов ред (пвтр) в Общинската администрация на Община Ивайловград се издава от Кмета на...

Правилник за вътрешния ред в етажната собственост iconПравилник за вътрешния трудов ред в еоод «телепол» I. Общи положения чл. (1) Настоящият Правилник за вътрешния трудов ред (пвтр) в «Телепол»
Пвтр в «Телепол» еоод се издава от Управителя, в качеството му на Работодател, на основание чл. 181 от Кодекса на труда. С пвтр в...

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом