Рекламирането в Социалните дейности (нпо)
ИмеРекламирането в Социалните дейности (нпо)
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер38.78 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://rc.cega.bg/files/Vryzki_s_obshtestvenostta/Reklamiraneto_v_Soc.dejnosti.doc
Рекламирането в Социалните дейности (НПО)


Темата за рекламирането в Социалните дейности е провокирана от следните обстоятелства:

  • Все по-голямото присъствие на рекламата в медиите през последните години и свързаното с него нарастващо влияние върху потребителското поведение на хората, както и значението на рекламата за популярността на организацията, която се рекламира;

  • Нарастващият брой НПО, предлагащи социални услуги, които рекламират дейността си и практиката в тази насока.


Необходимо е първо да се дефинира понятието реклама. Най-често рекламата се дефинира като елемент на маркетинга, но може да има и самостоятелни функции. Маркетингът е динамична съвкупност от мероприятия, целящи задоволяване на потребителското търсене. Маркетингът включва 4 елемента – продукт, цена, дистрибуция и промоция. Рекламата е най-тясно свързана с промоцията на продукта/услугата, но за да бъде ефективна, тя трябва да бъде обвързана с всички по-горе изброени елементи на маркетинга.

Рекламата има за цел да създаде връзка между производителя и потребителя, да информира аудиторията и да я убеди да купи даден продукт или да предпочете дадена услуга. Т.е. основната й роля е да запознае с даден продукт/услуга, за да го направен търсен.

За съжаление на практика, често организациите не осъзнават значението на рекламата за ефективността на тяхната дейност, особено организациите, предлагащи социални услуги. Те считат, че наличието на клиенти с определени социални нужди/дефицити е достатъчно условие за популярност и успех на дейността им. Парите, вложени в реклама са доходоносна инвестиция, която осигурява възвръщаемост/печалба за дадената организацията – повече клиенти и популярност.


Елементи на рекламата:

За да реализираме една успешна рекламна дейност, е необходимо да са налице 4 елемента, представени графично по следния начин:


Рекламодател Рекламист
Адресат Разпространител


Рекламодателят е организацията, която иска да рекламира дейността си. Това може да направи самостоятелно – чрез специалисти от персонала й или чрез специализиран отдел в структурата й, или да ползва услугите на професионална агенция – рекламист. Тя изготвя рекламното послание/материали и консултира рекламодателя за рекламната кампания. Разпространител са различните носители на рекламното съобщение – наричани канали и средства за реклама – медии, рекламни материали и др. Адресат са клиентите, потребителите на услуги, за които е предназначена рекламата и до които иска до достигне организацията чрез рекламирането.

За да бъде ефективна рекламната кампания е необходимо добро взаимодействие между всички елементи на рекламата. В процеса на това взаимодействие изгодата е взаимна за всички участници. Основните субекти в това взаимодействие са рекламодателят и клиентите. За рекламиращата организация изгодата е привличане и/или запазване на клиенти, популярност и добър имидж. За клиентите – информираност за предлаганите услуги, от които те се нуждаят и в крайна сметка – задоволяване на техните потребности. Рекламната агенция и разпространителят са посредници за осъществяване на взаимодействието между производителя и потребителя и изгодата за тях е печалбата.


Видове реклами:

В зависимост от целите, които си поставя и степента на взаимодействие, което очакваме от рекламната комуникация, различаваме следните видове реклами:

  • Въвеждаща – осигурява първоначална информация за присъствието на пазара на организацията, осведомява за нов продукт или услуга, предлаган от вече позната на пазара фирма/организация. Цели се постигане на осведоменост и познание у потенциалните клиенти. Този тип реклама се характеризира с интензивност, селективност и висок бюджет.

  • Утвърждаваща – има за цел утвърждаване на завоюваните вече позиции на организацията на пазара. При този вид реклама се цели постигането на убеденост у клиентите в предимствата на предлаганите от организацията услуги.

  • Поддържаща – има за цел опазване и разширяване на заетата пазарна ниша. Особено важна в конкуренцията с организации, предлагащи сходни услуги. Цели се запазване на клиентите на организацията и в бъдеще.

  • Напомняща – прилага се при спад на интереса към стоката/услугата. Поддържа в съзнанието на потребителите преимуществата на марката. Този вид реклама е много важна за задържане на интереса към предлаганите от организацията услуги на специализирания пазар. Тя е свързана с една важна характеристика на потребителския интерес – той е променлив, непостоянен, поради което трябва постоянно да се напомня за предимствата на предлаганите от нас услуги.


На четирите вида реклама съответстват четири степени на рекламното въздействие върху потребителите: осведоменост за предлагането на определена услуга, към получаване на по-задълбочено познание за предимствата на услугата, като крайната цел е постигането на убеденост в достойнствата на предлаганата услуга, което е предпоставка за финализиращата стъпка – конкретно действие от страна на клиента – закупуване на стоката или ползване на услугата. Чрез този процес, потенциалният за организацията потребител става реален, конкретен.
Действие

Убеденост


Познание


ОсведоменостС.Е.Г.А.

Ресурсен център

Свързани:

Рекламирането в Социалните дейности (нпо) iconПрограма на обучителен курс „ разработване и управление на проект
Гражданското общество. Характерни черти на нпо. Структура, цели, дейности. Финансиране
Рекламирането в Социалните дейности (нпо) iconПроучване на създадени мрежи от неправителствени организации (нпо) Същност на мрежите от нпо
В резултат на това, необходимостта неправителствените организации да обменят информация, да координират дейностите си и да обединяват...
Рекламирането в Социалните дейности (нпо) iconПрограми и фондове за финансиране на проекти фонд за развиване на стопанска дейност на нпо
Фондът за развиване на стопанска дейност на нпо е част от Програмата “Ефективност и ефикасност за промяна” и е специално насочен...
Рекламирането в Социалните дейности (нпо) iconІ. Визия на социалните услуги Социалните услуги са дейности, които подпомагат и разширяват възможностите на лицата да водят самостоятелен начин на живот. Извършват се в специализирани институции и в общността
Извършват се в специализирани институции и в общността. Свързани са със задоволяване на определени жизнени потребности на лица и...
Рекламирането в Социалните дейности (нпо) iconBg 051PO001 2-07
Проект “Развитие на социалните услуги за хора в неравностойно положение в община Костинброд-дейности”Социален асистент”и „Домашен...
Рекламирането в Социалните дейности (нпо) icon2 8 ежегодная международная научно-практическая конференция и блиц-выставка
Фгуп «онпп "технология",фгуп нпо им С. А. Лавочкина, нпп «Полет», ОАО "нпо "композит"
Рекламирането в Социалните дейности (нпо) iconВградеността и имиграцията: Особености на социалните фактори, влияещи върху икономическите действия
В тази статия ще проследим различните механизми, чрез които социалните фактори и структури влияят върху икономическата дейност на...
Рекламирането в Социалните дейности (нпо) iconСписък с номинирани нпо-представители за гражданско участие от Национална нпо – конференция на кзур/22. 09. 11, съгласувани с Експертен съвет на кзур/ 28. 09. 11 и утвърдени от ус на кзур/12. 12. 11

Рекламирането в Социалните дейности (нпо) iconБолест на Алцхаймер и други деменции?
Деменция (оглупяване) е придобито след раждането заболяване, което прогресивно засяга паметта, интелекта и личността на болния и...
Рекламирането в Социалните дейности (нпо) iconОсновни стъпки на процеса на рекламирането
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом