Telekomünikasyon hukukunda evrensellik ilkesinin iki anlamı vardır. İlk olarak, telekomünikasyon alanındaki hizmetlerin tüm dünya ile bağlantıyı sağlayabilecek
ИмеTelekomünikasyon hukukunda evrensellik ilkesinin iki anlamı vardır. İlk olarak, telekomünikasyon alanındaki hizmetlerin tüm dünya ile bağlantıyı sağlayabilecek
страница1/9
Дата на преобразуване01.02.2013
Размер436.76 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://huseyinaltas.net/dosya/Telekomunikasyon_Hukuku_Ders_Notlari_Bolum2.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

 1. EVRENSELLİK İLKESİ


Telekomünikasyon hukukunda evrensellik ilkesinin iki anlamı vardır. İlk olarak, telekomünikasyon alanındaki hizmetlerin tüm dünya ile bağlantıyı sağlayabilecek kapsamda verilmesi anlaşılır. Bu anlamdaki evrensellik ilkesinin sağlanabilmesi için “ara bağlantı” ve “roaming sözleşmeleri” önemlidir. Tüm dünya ile bağlantının sağlanabilmesi, herkesin her yerde iletişimde bulunabilmesi şeklindeki ilkenin gerçekleştirilebilmesi için hizmeti veren kuruluşlara, ara bağlantı ve roaming sözleşmeleri yapma zorunluluğu getirilmektedir. Evrensellik ilkesi ikinci olarak, hizmetlerin ülkede yaşayan herkese mutlaka ulaştırılması, asgari seviyede de olsa, anlamına gelir. Evrensellik ilkesinin bu tanımı “Evrensel Hizmet” kavramını doğurmuştur.


 1. Evrensel Hizmet Nedir?


Evrensel hizmet, hem ekonomik hem de sosyal yönü olan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Telekomünikasyon sektörünün liberalleşmesi ve bilgi toplumu olmanın gerekliliği, evrensel hizmet kavramını ve önemini üzerinde sıkça tartışılan bir konuma getirmiştir. Evrensel hizmet, ekonomik yönü ile ülkelerin ekonomik refahlarının etkinliği ve dağılımı açısından tartışılırken 3 temel ilkeye vurgu yapılmaktadır: Tüm kullanıcılar açısından ulaşılabilmesi, (mali açıdan) karşılanabilir olması ve hizmetin kalitesi. Sosyal yönüyle ise toplumun genel refahı ve tüm vatandaşların iletişim kaynaklarına ulaşabilme hakkı ile ifade edilmektedir. Her iki yönü ile evrensel hizmet, sayısal uçurum ile ilgili problemlerin çözümünde bir araç olarak görülmektedir1.


Ses iletimi faaliyetleri; Alexander Graham Bell’in telefonu bulmasının ardından bir şebeke kurulması ve şebeke aboneliği alınmasıyla başlamış, bir süre de bu şekilde yürütülmüştür. Evrensellik ilkesi ve evrensel hizmet kavramı da bu şebekeden herkesin hizmet alma hakkı olarak anlaşılmıştır. 1934 yılında ABD’de ilk “Evrensel Hizmet Yasası” çıkarılmıştır. Yasaya göre herkes, sesini istediği yerden istediği yere ulaştırma hakkına sahiptir.

Avrupa Komisyonu'nun telekomünikasyonda liberalleşme ile ilgili belgelerinde evrensel hizmet; "Tanımlanmış ve belli bir kalitedeki hizmete, tüm kullanıcıların, AB içinde her yerde ve fert başına düşen ulusal gelir ölçü alı ndığında karşılanabilir ücretler ile erişmesine izin veren telekomünikasyon hizmetleri olanağı” olarak tanımlanmıştır. 1987’de Avrupa Birliği’nde yayınlanan “Evrensel Hizmet Direktifleri” ise evrensel hizmeti; "bölgesel yerleşimlerinden ayrı olarak tüm kullanıcılara, ulusal özel durumlar ışığında, satın alınabilecek ücretlerle, belirli kalitede minimum bir set hizmet verilebilmesi" olarak tanımlanmakta ve ulusal düzenleyici kuruluşlara bu tanımı uygulama zorunluluğu getirmektedir. Aynı tanım, Avrupa Birliği 2002/22/EC sayılı "Evrensel Hizmet ve Elektronik İletişim Ağı ve Servisleri ile İlgili Kullanıcı Hakları" direktifinde de tekrar edilmiştir.


Türkiye’de ise ilk kez 406 sayılı Kanunda değişiklik yapan 4502 sayılı Kanun ile telekomünikasyon alanında evrensel hizmet kavramı getirilmiştir. Her ne kadar “evrensel hizmet” kavramı 4502 sayılı Kanun ile Türk telekomünikasyon hukukuna girmiş olsa da evrensel hizmetin sisteme yerleşmesi ile ilgili en önemli düzenleme 25/6/2005 tarih ve 25856 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5369 sayılı “Evrensel Hizmetin Sağlanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile getirilmiştir. Evrensel hizmetler bu kanun ile sistemimize girmiştir. 406 sayılı Kanunda değişiklik yapan 4502 sayılı Kanunda evrensel hizmetler, bazı asgari telekomünikasyon hizmetleri olarak belirlenmiştir. Bu hizmetlerin nelerden ibaret olduğunu ilerleyen konularda anlatacağız.


Evrensel hizmet kavramı devletin, vatandaşlara bu hizmetleri vermek zorunda olduğunu anlatır. Evrensel hizmet kavramı telekomünikasyon alanı dışında kalan bazı kamu hizmetleri için de söz konusudur. Örneğin, elektrik, su, gaz sağlanması ve dağıtılması gibi.


Evrensel hizmetlerin sağlanması gerekliliğine ilişkin bir kavram da “sayısal uçurum” kavramıdır. 1999 yılında Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan “İnsani Gelişmişlik Raporu” na göre dünya üzerinde sayısal uçurum artmaktadır ve bunun önlenebilmesi için bazı telekomünikasyon hizmetlerinin evrensel sayılması ve devlet tarafından sağlanması gerekir. Peki “sayısal uçurum” nedir?


Sayısal uçurum, ingilizce bilmeyen ve teknoloji kullanmayan insanların sayısı ile ingilizce bilen ve teknolojiyi kullanan insanların sayısı arasındaki farktır. Türkiye’deki sayısal uçurumun oranı çok fazladır. Zira Türkiye’de kişisel bilgisayar kullanımı %16, internet kullanımı %20 civarındadır. Bu oranlar dolaylı kullanımlar, yani bilgisayar sahibi olmadan veya şahsına sürekli bir bilgisayar tahsisi yapılmadan, geçici olarak çeşitli farklı yerlerden internet kullananlar dikkate alınarak hesaplanmıştır.


Birleşmiş Milletler’in sayısal uçurumun giderilmesi adına ortaya koyduğu çözüm, telekomünikasyon alanında yer alan belirli hizmetlerin evrensel hizmet kapsamına alınması ve devlet tarafından verilmesi şeklindedir. Nitekim kültürel kaynaşmanın da bu şekilde sağlanacağı düşünülmektedir. Yani sayısal uçurumun giderilmesinde olduğu gibi kültürel kaynaşmanın sağlanmasında da önerilen çözüm, evrensel hizmet kavramına uygun değerlendirmeler yapılıp bu kapsama alınan hizmetlerin devletçe sağlanmasıdır.


 1. Evrensel Hizmetin Özellikleri
 1. Evrensel hizmetler tanımlanmış ve belli bir kalitede olmalıdır.Kanunda “evrensel hizmetler şunlardır.” şeklinde açık bir belirleme yapılmış olmalıdır. Bu aslında bir hizmetin kamu hizmeti sayılmasıyla ilgili kabul gören çağdaş anlayışın zorunlu bir sonucudur. Ayrıca evrensel hizmet sayılan bir hizmetin görülmesi belirli kalitede olmalı, hizmetin görülmesi ile ilgili olarak tüm ülke çapında asgari bir seviye yakalanmalıdır. Hizmetler, önceden belirlenen kalite ve standartlar çerçevesinde sunulmalı ve bu sürekli olmalıdır.


 1. Coğrafi bölge ayrımı gözetilemez.


Evrensel hizmetin tanımı gereği bu hizmetin yalnızca belirli bir coğrafyada, belirli vatandaşlara sunulması mümkün değildir. Coğrafi yerleşimden bağımsız olarak o ülkenin tüm yurttaşları belirlenen hizmetlerden, aynı kalitede yararlanabilmelidir. Mesala; “internet evrensel hizmettir.” denir sonrasında ise sadece Ankara’da hizmet verilirse, ayrım yapılmış ve bu ilkeye aykırı davranılmış olur.


3. Hizmetler, ülkenin gayri safi milli hasılasına uygun biçimde belirlenmiş ve hizmeti alanlar tarafından karşılanabilir bir bedel karşılığı verilmek zorundadır.


Her ülke için karşılanabilir fiyat farklıdır. Ülkenin gayri safi milli hasılalarına göre tüketicilerin karşılayabilecekleri miktarlar ortaya konup, hizmetlerin tarifeleri bu verilere göre belirlenmelidir. Hizmetler, düşük gelirli kullanıcıların da karşılayabileceği bir seviyede ve maliyet temelinde belirlenmelidir.


Anayasa Mahkemesi son dönemde verdiği bir kararında; telefon kutusunun bulunduğu yerden santrale döşenen hattın hizmete tahsis edilmesi bedeli (erişim ücreti) olarak sabit bir ücretin belirlenebileceğine karar vermiştir. Nitekim bu ücret 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile yasal bir kimliğe bürünmüştür.


4. Evrensel hizmetlerde eşitlik ilkesi hakim olmalıdır.


Ülkenin tüm yurttaşları belirlenen hizmetlerden eşit olarak yararlanmalıdır. Sosyal, ekonomik ya da sağlık nedenleri ile engelli durumda olan kişiler de düşünülerek gerekli önlemler alınmalıdır. Eşitlik ilkesi içerisinde; "hizmetten yararlanmaya başlamada eşitlik", "hizmetin işleyişi esnasında eşitlik" ve "hizmetin fiyatlandınlmasında eşitlik" gibi açılımlar söz konusudur.


 • Hizmetten yararlanmaya başlamada eşitlik.


Bu hizmetin başlangıcına ilişkin bölgesel bir eşitliktir. Telekomünikasyon hizmetlerinin alınması için öncelikle bir başvuru aşaması söz konusudur. Örneğin; bir sabit hat üzerinden iletişim hizmetlerinin alınabilmesi için öncelikle hattın Telekom tarafından tahsis edilmesi, bu işlemin yapılabilmesi için ise bir başvuru gerekir. Eşitlik ilkesi, hizmetin alınabilmesi için ülkenin neresinden başvuru yapılırsa yapılsın hizmetin eşit sürede sağlamasını gerektirir. Tüketiciye aynı sürede hizmet sağlanmalıdır. Eğer bu yapılmaz ise hizmeti verenlerin ilkeye ayrılıkta bulunmaları dolayısıyla sorumlulukları doğar.


 • Hizmetin devamı sırasında eşitlik.


Evrensel hizmet kapsamında sunulan hizmetlerden isteyen herkesin yararlanabilmesidir.


 • Hizmetin fiyatlandırılmasında eşitlik.


Hizmetin verildiği her yerde fiyatlandırma aynı şekilde yapılmalıdır. Hizmetlerin verilmesi için yapılan masrafların bölgeden bölgeye değişiyor olması hizmeti alanlara yansıtılmamalıdır. Bu durumda bir bölgede verilen hizmetlerden kar elde edilmesi, diğer bölgede ise aynı fiyatla aynı hizmetin verilmesinden zararın meydana gelmesi söz konusu olabilir. Bu durum fiyat farklılığına veya hizmetin kaldırılmasına neden olamaz.


 1. Evrensel hizmetlerde süreklilik olmalıdır. (Süreklilik ilkesi)


Evrensel sayılan hizmetler süreklilik esasına tabidir ve sürekli olarak sağlanması gerekir. Örneğin, ankesörlü telefonlar gece de açık olmak, 112, 155 gibi acil durumlarda kullanılan servisler 24 saat hizmet vermek zorundadırlar.


6. Evrensel hizmetler etkin ve teknolojiye uygun olarak verilmelidir. (Uyumluluk İlkesi)

Bu ilke süreklilik ilkesinin bir uzantısıdır. Sunulan hizmetler teknolojik ve sosyal değişimlere ayak uydurabilecek şekilde yürütülmeli ve bu yeniliklere uyum sağlayacak şekilde değiştirilebilir olmalıdır. Yani evrensel sayılacak hizmetleri yeni teknolojilerle yükseltmek gerekir.


7. Evrensel hizmetlerin, belirli standartlara uygun olarak verilmesi gerekir.


Belirli hizmetlerin verilmesinde belirli asgari standartlar söz konusudur ve bunlara uyulmalıdır. Mesala, bilgisayar üzerinden ses alımı verimi konusunda çeşitli tartışmalar vardır. Telekom dışında bazı şirketler Telekom’un alt yapısını kullanarak fakat bilgisayar ortamından da yararlanarak ses aktarımı yapmakta ve bu şekilde bir servis sunmaktadır. Piyasada çeşitli konuşma kartları şeklinde satılan kartlar ile alınan hizmetler de bu şekilde görülmektedir. Bunun normal sabit hatlardan farkı, ses iletiminin teller ile değil bilgisayar ortamından yararlanılarak yapılmasıdır. Fakat bu tür bir uygulama ses kalitesini bozmaktadır. Zira sesin doğrudan teller ile iletimi ile sayısal ortamdan iletimi arasında kalite bakımından önemli fark vardır. Anlaşılabileceği gibi sesin sayısal olarak iletimi daha az masraflıdır. Bu kapsamda Telekom da kâr edemediği bazı bölgelerde bu teknolojiyi kullanmak istemektedir. Fakat Telekomünikasyon Üst Kurulu buna izin vermemektedir. Çünkü bu sistemde ses kalitesi standartın altına inmektedir. Evrensel hizmetlerde belirli standartların tutturulması ilkesi gereği ise Telekom izin alamamaktadır.


2006 yılında 5369 sayılı yasanın uygulanmasını göstermek için “Evrensel Hizmet Giderlerinin Tahsili ve Giderlerinin Yapılmasın İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” çıkarılmıştır. Bu yönetmelik evrensel hizmetlerin nasıl yapılacağını göstermektedir. Dersimiz açısından çok önemli bir düzenleme değildir.


 1. Evrensel Hizmet Yükümlülüğü ve Maliyeti


Evrensel hizmet, rekabetin olmadığı koşullarda devlet tekeli olarak faaliyet gösteren işletmeci tarafından karşılanmaktadır. Ancak sektörün rekabete açılması ile bu alana farklı oyuncular girmeye başlamıştır. Evrensel hizmet politikasını belirleyen hükümetler ve ulusal düzenleyici otoriteler tarafından evrensel hizmet kapsamındaki temel telekomünikasyon hizmetlerini veya daha fazlasını sağlamak üzere bir ya da daha fazla işletmeciye getirilen yük "Evrensel Hizmet Yükümlülüğü", bu yükümlülüğe sahip işletmeciler de "Evrensel Hizmet Yükümlüsü" olarak adlandırılmaktadır. Evrensel hizmet yükümlülüğünün kapsamı ve kim tarafından sağlanacağı, ülkelerin telekomünikasyonla ilgili yasalarında, evrensel hizmete ilişkin yasal düzenlemelerde ya da diğer idari/yasal düzenlemelerde yapılabilmektedir.


Günümüzdeki çoğu ülkede, belirli ilkeler dahilinde birden fazla evrensel hizmet yükümlüsü olabileceği öngörülmektedir. Fransa gibi bazı ülkeler de evrensel hizmetin karşılanmasında tüm ülkeyi kapsayabileceği teminatında bulunan bir işletmecinin, bunu gerçekleştirme kapasitesi de tespit edildiğinde evrensel hizmet yükümlüsü olarak ilan edilmektedir. İspanya gibi bazı ülkeler de ise sadece belirli bir alanda hakim konumundaki operatör, evrensel hizmet yükümlülüğünü üstlenmektedir. Bu alanda ulusal düzenleyici otoritelere kolaylık sağlayan ve giderek geçerlilik kazanan bir diğer yöntem ise, evrensel hizmet ile bir veya daha fazla işletmecinin yükümlü kılınması yerine, rekabet ortamında bir ihale sürecinin uygulanmasıdır.


Hangi tarz ya da kapsamda olursa olsun, Avrupa Birliği evrensel hizmet yükümlüsünün ayırım yapılmadan, etkinlik, tarafsızlık ve şeffaflık ilkelerine uyularak seçilmesi gerektiğini Evrensel Hizmet Direktifinin 8.maddesinde açıkça hükme bağlamıştır.


Evrensel hizmetin sürdürülmesi ve geliştirilmesi sorumluluğunu taşıyan düzenleyici otoriteler için; evrensel hizmetin net maliyetinin ölçümü için hangi esaslara başvurulacağı, finansmanın hangi kaynaklardan sağlanacağı, evrensel hizmeti desteklemek için oluşturulacak fonların ne şekilde toplanacağı ve nasıl dağıtılacağı konuları bu alandaki en zor görevlerdendir. Avrupa Komisyonu’nun 1996 tarihli "Evrensel Hizmetin Maliyetlendirilmesi Ve Finansmanında Ulusal Programlar İçin Ölçüm Kriterleri" konulu bildirgesinin ekinde, ulusal düzenleyici otoriteler için bir rehber (guideline) yayımlamıştır. Bu metinde, ulusal programlarda yer alması gereken üç temel esas ortaya konulmuştur: 1. Evrensel hizmetin net maliyetinin hesaplanması

 2. . Finansman sağlanmasına kimlerin katkıda bulunacağının ve katkı sahiplerinin
  hangi maliyetleri paylaşacağının belirlenmesi

 3. Evrensel hizmet yükümlülüğünün finansman mekanizmaları2002 tarihli Evrensel Hizmet Direktifinin 12. maddesine göre; ulusal düzenleyici otoriteler, üstlenilen faaliyetler nedeni ile evrensel hizmet yükümlülüğünün işletmecilere ağır bir yük getirdiği görüşündeyseler, işletmecinin bu yükümlülük nedeni ile sağladığı faydaları da dikkate alarak hizmetin net maliyetini hesaplayacaklardır. Net maliyetin evrensel hizmet yükümlüsü olan işletmeye haksız ve çok ağır bir maliyet getiriyor olması halinde ise kamu fonları devreye sokulabileceği gibi, maliyetin hizmeti sunan diğer işletmeciler arasında paylaştırmasına da karar verilebilir 1. Evrensel Hizmet Kavramının Türk Mevzuatındaki Yeri 1. 406 Sayılı Kanun


Daha öncede belirttiğimiz üzere, Türkiye’de ilk kez 406 sayılı Kanunda değişiklik yapan 4502 sayılı Kanun ile telekomünikasyon alanında evrensel hizmet kavramı getirilmiştir. 4502 sayılı Kanunla değişik 406 sayılı Kanun'a göre, Türk Telekom her türlü telekomünikasyon hizmetlerini yürütmeye, telekomünikasyon altyapısı tesis etme ve işletmeye yetkilidir. Yapılan değişiklik neticesinde evrensel hizmet yükümlüsü olarak Türk Telekom görünmektedir.

4502 sayılı Kanun ile değişik 406 sayılı Kanun’un 4. maddesi; telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesi ile bu hususlarda yapılacak düzenlemelerde nitelik ve nicelik olarak dikkate alınması gereken ilkeleri hükme bağlamıştır. Evrensel hizmet politikalarının oluşturulması ve gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi açısından çok önemli olan bu ilkeler şu şekilde sıralanmıştır:

 1. Herkesin, makul bir ücret karşılığında telekomünikasyon hizmetlerinden ve altyapısından yararlanmasını sağlayacak uygulamaların teşvik edilmesi

 2. (...) eşit şartlardaki aboneler, kullanıcılar ve işletmeciler arasında ayrım
  gözetilmemesi ve hizmetlerin benzer konumdaki her kişi tarafından eşit
  şartlarla ulaşılabilir olması.

 3. (...) niteliksel ve niceliksel devamlılık, düzenlilik, güvenilirlik, verimlilik, açıklık,
  şeffaflık ve kaynakların verimli kullanılması ilkesinin gözetilmesi.

 4. Asgari hizmetlerin belli teknik ve ekonomik koşullar çerçevesinde makul
  surette karşılanabilecek bir bedelle sağlanması.

 5. Telekomünikasyon sistemlerinin uluslararası normlara uygun olarak birbiri ile
  uyumlu olması.

 6. Kalkınma plan ve programlarındaki hedeflerin gözetilmesi.

 7. Teknolojik yeniliklerin uygulanması ve araştırma/geliştirme yatırımlarının desteklenmesi.

 8. Açık olarak belirlenecek hizmet kalitesi standartlarına uygunluğun
  sağlanması.

 9. Milli güvenlik ve kamu düzeni gereklerine ve acil durum ihtiyaçlarına öncelik verilmesi.

 10. Özürlü, yaşlı ve sosyal açıdan korunmaya muhtaç diğer kesimlerin özel
  ihtiyaçlarının dikkate alınması özel programlar sunulması.
 1. 5369 Sayılı Kanun


Her ne kadar 406 sayılı Kanunda değişiklik yapan 4502 sayılı Kanun ile evrensel hizmet kavramı ülkemize ilk kez gelmiş olsa da, evrensel hizmet kavramını sistemimize yerleşmesi ile ilgili en önemli düzenlemeler 25/6/2005 tarih ve 25856 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5369 sayılı “Evrensel Hizmetin Sağlanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile getirilmiştir.


5369 sayılı Kanunun 1. maddesi kanunun amacını göstermiştir. Buna göre, “…Kanunun amacı; kamu hizmeti niteliğini haiz, ancak işletmeciler tarafından karşılanmasında mali güçlük bulunan evrensel hizmetin sağlanması, yürütülmesi ve elektronik haberleşme sektöründe evrensel hizmet yükümlülüğünün yerine getirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.” Yani sektörün özelleştirilmesinden sonra özel sektörün, özel kişinin sınırlarını belirlemektir. Hizmetlerin özelleştirme kapsamında özel kişilere bırakılması beraberinde daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi, karlılık olmadığı için bazı yerlerde hizmetin verilmemesi tehlikesini yaratmaktadır. Bu kanunla birlikte hizmetlerin her yerde verilmesi garanti altına alınmıştır.


Kanun’un 5809 sayılı Kanunla değiştirilmiş 2. maddesinde tanımlara yer verilmiştir. Buna göre,


 • Evrensel hizmet : Coğrafi konumlarından bağımsız olarak Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde herkes tarafından erişilebilir, önceden belirlenmiş kalitede ve herkesin karşılayabileceği makul bir bedel karşılığında asgari standartlarda sunulacak olan, temel internet erişimi de dahil elektronik haberleşme hizmetlerini, • Evrensel hizmet yükümlüsü : Elektronik haberleşme sektöründe görev ve imtiyaz sözleşmeleri ile ruhsat ve genel izin uyarınca bu Kanun kapsamındaki hizmetleri sağlamakla yükümlü kılınan işletmeciyi,

 • Evrensel hizmetin net maliyeti : Bir işletmecinin, evrensel hizmet yükümlülüğünün gereklerini yerine getirmek için sağladığı durum ile hiç yükümlü olmasaydı içinde bulunacağı durum arasındaki net maliyet farkını, ifade etmektedir.


Kanuni tanımda yer alan “… temel internet erişimi de dahil…” ibaresine dikkat çekmek gerekir. Zira dünya da, internet hizmetini temel evrensel hizmet sayan ikinci ülke Türkiye’dir. Söz konusu ibare de buna vurgu yapmak için tanıma monte edilmiştir.


Kanun 3. maddesinde, daha önce üzerinde durduğumuz, “evrensel hizmet ile ilgili ilkeler”, 4. maddesinde ise “işletmecinin yükümlülükleri” düzenlenmiştir. Kanuna göre, evrensel hizmetler iki şekilde görülür.


 1. Yetkili idare, belli hizmetin yapılmasıyla ilgili görevlendirmede bulunabilir.

Etkin piyasa gücüne sahip işletmeci hizmetin verilmesiyle ilgili görevlendirilebilir. Türk Telekom, Turkcell, Turksat, Telsim (Vodafone) ve Avea şu anda “etkin piyasa gücüne sahip işletmeci” statüsüne sahiptir.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Свързани:

Telekomünikasyon hukukunda evrensellik ilkesinin iki anlamı vardır. İlk olarak, telekomünikasyon alanındaki hizmetlerin tüm dünya ile bağlantıyı sağlayabilecek iconİlk insanın yaradılışından itibaren tüm insanlar hayatlarının neredeyse üçte birini uyuyarak geçirmektedir. Yeni doğan bebekler günün 18 20 saatinde uyurken

Telekomünikasyon hukukunda evrensellik ilkesinin iki anlamı vardır. İlk olarak, telekomünikasyon alanındaki hizmetlerin tüm dünya ile bağlantıyı sağlayabilecek iconDeprem sonrası inşaat yapımı ile ilgili yasaklamalar ve istikrar programı çerçevesinde devletin yatırımlarında kısıtlamaya gitmesi, tüm çimento sektöründe

Telekomünikasyon hukukunda evrensellik ilkesinin iki anlamı vardır. İlk olarak, telekomünikasyon alanındaki hizmetlerin tüm dünya ile bağlantıyı sağlayabilecek iconAk parti olarak ilk kez yerel seçimlere katılıyoruz. Dolayısıyla bu seçimlerin ak parti açısından çok özel bir yeri var

Telekomünikasyon hukukunda evrensellik ilkesinin iki anlamı vardır. İlk olarak, telekomünikasyon alanındaki hizmetlerin tüm dünya ile bağlantıyı sağlayabilecek iconSultan Abdülmecid, otuzbirinci padişah olarak Osmanlı tahtına çıktı. O’da ilk eğitimini sarayda almıştı. Babası II. Mahmud O’nun yetişmesi için ayrı bir özen

Telekomünikasyon hukukunda evrensellik ilkesinin iki anlamı vardır. İlk olarak, telekomünikasyon alanındaki hizmetlerin tüm dünya ile bağlantıyı sağlayabilecek iconUtah Üniversitesi ile Saraybosna Üniversitesi işbirliğinde Saraybosna ‘da 16 – 20 Mayıs 2012 tarihlerinde çalışma dili ingilizce olarak düzenlenen

Telekomünikasyon hukukunda evrensellik ilkesinin iki anlamı vardır. İlk olarak, telekomünikasyon alanındaki hizmetlerin tüm dünya ile bağlantıyı sağlayabilecek icon26. Yakın zamana kadar Osmanlı devletinde ilk paranın Orhan bet döneminde bastırıldığı görüşü egemenken yapılan araştırmalar sonucunda ilk Osmanlı parasının

Telekomünikasyon hukukunda evrensellik ilkesinin iki anlamı vardır. İlk olarak, telekomünikasyon alanındaki hizmetlerin tüm dünya ile bağlantıyı sağlayabilecek icon"Gündüz ve gecenin ardarda gelişinde akıl sahipleri için nice hikmetler vardır"

Telekomünikasyon hukukunda evrensellik ilkesinin iki anlamı vardır. İlk olarak, telekomünikasyon alanındaki hizmetlerin tüm dünya ile bağlantıyı sağlayabilecek iconDÜnya yeni Bİr osmanli'ya muhtaç

Telekomünikasyon hukukunda evrensellik ilkesinin iki anlamı vardır. İlk olarak, telekomünikasyon alanındaki hizmetlerin tüm dünya ile bağlantıyı sağlayabilecek iconIv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m

Telekomünikasyon hukukunda evrensellik ilkesinin iki anlamı vardır. İlk olarak, telekomünikasyon alanındaki hizmetlerin tüm dünya ile bağlantıyı sağlayabilecek iconToplantıya, kazanan tüm asil ve yedek adayların katılması zorunludur

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом