До общински съвет град елхово докладназаписк а
ИмеДо общински съвет град елхово докладназаписк а
Дата на преобразуване01.02.2013
Размер23.69 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/09/t10.doc
ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ЕЛХОВО


Д О К Л А Д Н А З А П И С К А


от Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово


ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем на

помещение – частна общинска собственост

с площ от 34/127ид.части кв.м, находящо се в

двуетажна масивна сграда в с.Бояново за срок

от 10/десет/ години след провеждане на

публичен търг.Уважаеми дами и господа общински съветници,

В общината е постъпило искане от Ловно Рибарско Дружество гр.Елхово с вх.№63-00-4/14.08.2012г. за ползване под наем на част от имот - частна общинска собственост за провеждане на мероприятия свързани с организацията на лова.

Имотът е актуван с АОС№112/03.08.1998г. и представлява: част от помещение – частна общинска собственост с площ от 34кв.м, находящо се в двуетажна масивна сграда със ЗП 127кв.м, построена 1935г. в парцел ХІ – 600 в кв.47 по плана на село Бояново при граници: на изток – улица, площад; на запад – Пейчо Василев Пейчев; на север – Желязко Ангелов Драганов и на юг – улица.

Съгласно чл.14, ал.1 – Свободните нежилищни имоти – частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет, могат да се отдават под наем на трети лица; ал.2 – Отдаването под наем на имоти по ал.1 се извършва от кмета на общината след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, освен ако в закон е предвидено предоставянето под наем да се извършва без търг или конкурс. Въз основа на резултатите от търга или конкурса се сключва договор за наем от кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице.

На основание чл.17, ал.1 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество – Свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет, могат да се отдават под наем на трети лица, след решение на Общинския съвет; ал.2 – Отдаването под наем на имоти по ал.1 се извършва от кмета на общината след провеждане на публичен търг по реда на глава седма, освен ако в закон е предвидено предоставянето под наем да се извърши без търг. Началната тръжна цена се определя по Приложение №2 на Наредбата.

Изхождайки от горе изложеното предлагам Общински съвет – Елхово да вземе следните


Р Е Ш Е Н И Я:


1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.1 и ал.2 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава отдаването под наем на имот частна общинска собственост, представляващ: част от помещение – частна общинска собственост с площ от 34кв.м, находящо се в двуетажна масивна сграда със ЗП 127кв.м, построена 1935г. в парцел ХІ – 600 в кв.47 по плана на село Бояново при граници: на изток – улица, площад; на запад – Пейчо Василев Пейчев; на север – Желязко Ангелов Драганов и на юг – улица с месечен наем, определен на база т.1 от приложение №2 на Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество.

2.На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.4 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово упълномощава кмета на общината да сключи договор за наем.


ПЕТЪР КИРОВ

Кмет на община Елхово

Свързани:

До общински съвет град елхово докладназаписк а iconДо общински съвет град елхово докладназаписк а
В община Елхово е постъпило заявление с вх.№53-03-213/12. 10. 2012г от Мария Ангелова Никова – председател на ус на сдружение „Местна...
До общински съвет град елхово докладназаписк а iconДо общински съвет град елхово докладназаписк а
Община Елхово има сключен договор №334/07 за ползване под наем на язовир – имот №000308 с площ 17,508дка в землището на с. Гранитово,...
До общински съвет град елхово докладназаписк а iconДо общински съвет град елхово докладназаписк а
Община Елхово има сключен договор №345/07 за ползване под наем на водоем – имот №000071 с площ 4,440дка в землището на с. Вълча Поляна,...
До общински съвет град елхово докладназаписк а iconДо общински съвет град елхово докладназаписк а
В община Елхово са постъпили заявления с вх.№93-з-56/12. 01. 2012г и №94-01-386/03. 04. 2012г от граждани, които искат да ползват...
До общински съвет град елхово докладназаписк а iconДо общински съвет град елхово докладназаписк а
Община Елхово има сключен договор №295/07 със Станимир Ангелов Петков за ползване под наем на язовир с площ 20,817дка в землището...
До общински съвет град елхово докладназаписк а iconДо общински съвет град елхово докладназаписк а
В общината е постъпило искане с вх.№63-00-4/14. 08. 2012г от Ловно Рибарско Дружество гр. Елхово, което заявява желанието си да ползва...
До общински съвет град елхово докладназаписк а iconДо общински съвет град елхово докладназаписк а
Община Елхово е сключила договор №309/05 от 16. 08. 2005г с „Маргарита”еоод за предоставяне под наем на язовир – имот №000133 с площ...
До общински съвет град елхово докладназаписк а iconДо общински съвет град елхово докладназаписк а
Относно: Предложение за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост с площ
До общински съвет град елхово докладназаписк а iconДо общински съвет град елхово докладназаписк а
Елхово при граници на имота: на изток – ул.”Търговска”; на запад пи V – за жилищно строителство; на север пи №571, отреден за упи...
До общински съвет град елхово докладназаписк а iconГР. Елхово докладназаписк а от Пепа Петрова Кючукова – зам кмет на община Елхово
Относно : Обявяване на недвижими имоти публична общинска собственост, находящи се в град Елхово, улица ”Ал. Стамболийски” в частна...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом