Обявен от Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг София по специалността маркетинг Социални, стопански и правни науки, 7 Администрация и
ИмеОбявен от Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг София по специалността маркетинг Социални, стопански и правни науки, 7 Администрация и
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер96.08 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://mtmcollege.org/mtmcollege/images/stories/Accreditation Procedures/Recenzia_Kaftandjiev_BK
РЕЦЕНЗИЯ

за конкурса за доцент,

обявен от Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг – София

по специалността маркетинг - (3. Социални, стопански и правни науки, 3.7 Администрация и управление),

публикуван в Държавен вестник, бр. бр. 44 от петък, 10 юни 2011 г.

с единствен кандидат доктор Боян Асенов Кутевски


Рецензент: проф. дфн Христо Николов Кафтанджиев


Рецензията за научно-образователната степен „доцент” съдържа задължително три части:

1. Справка за научно-творческите прояви и академичното израстване на кандидата до обявяването на конкурса;

2. Анализ на академичната преподавателска дейност на кандидата;

3. Анализ на научните трудове, с който кандидатът се представя на конкурса.


1. Справка за научно-творческите прояви и академичното израстване на кандидата до обявяването на конкурса


По отношение образованието на кандидата

През 1991-1996 Боян учи в немската езикова гимназия „Проф. д-р Константин Гълъбов”.

От 1996-2002 следва в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Факултет по журналистика и масови комуникации, където завършва бакалавърската и магистърската програма „Връзки с обществеността”.

От 2003-2007 е докторант в същия факултет, Катедра „Комуникации и връзки с обществеността”. През 2007 защитава успешно докторат по пиар, пропаганда и убеждаващо въздействие.

Основният извод в случая е, че Боян е получил най-адекватното образование, което е необходимо за преподавателската му дейност по маркетингови комуникации в най-авторитетния български университет. Завършил го с най-високата степен – „доктор” по пиар – една от най-важните маркетингови комуникации.

Допълнителен бонус е и факта, че дисертацията му е едновременно по пиар и пропаганда. Много малко специалисти се хващат с тази тема, тъй като границите между тези два феномена са доста размити. Затова тази тема е трудна и залага немалко научни капани.

Боян владее професионално и три от световните езика – руски, английски и немски. Голямата част от научната литература по маркетингови комуникации се издава именно на тях. Затова те са още един бонус за научното израстване на кандидата.


По отношение професионалната кариера на кандидата

През 1996-1998 работи в Нова Телевизия като репортер, журналист и главен редактор. През 1998-1999 е в рекламната агенция Графити/ ББДО, където разработва и реализира ПР кампании.

От 1999 до 2000 работи в А ТИЙМ Адвъртайзинг като акаунт.

През 2000 - 2003 е в Юро Ар Ес Си Джи София като рекламист и творчески директор. Там е създавал и реализирал творчески концепции.

През 2003 - 2008 работи в МАГ Адвъртайзинг, където е творчески директор.

През 2009 – 2011 е директор на отдела по маркетингови комуникации на Лавена Мърчъндайзинг.

Без всякакво съмнение професионалната кариера на Боян е още едно преимущество за работата му като доцент по маркетинг. Причината е, че е работил в големи медии и рекламни агенции, където е създавал някои от най-добрите български рекламни кампании, както и интегрирани маркетингови комуникации. Затова познава нелошо практическите аспекти на маркетинговите комуникации.


2. Анализ на академичната преподавателска дейност на кандидата

До момента Боян е водил няколко университетски курса.

Във Факултета по журналистика, СУ, Катедра „Връзки с обществеността” той води курс по Политически маркетинг за студентите от бакалавърската степен.

Важното да се отбележи тук е фактът, че в курса са се записали 55 студента от общо 61.

В Колежа по Мениджмънт, търговия и маркетинг е щатен преподавател – главен асистент по специалността „Пъблик рилейшънс и управление на репутацията”.

Освен това е чел и следните лекции:

  • Лекция в приложна конференция на сп. Progressive България “Посоки за развитие на модерната търговия в България – тенденции и перспективи”, гр. Правец, 3-4 юни 2010 г.

  • Лекция в Института по приложен маркетинг и предприемачество „Питър Дракър”, гр. Велико Търново, 25 февруари 2011 г.„Атмосферика – млада наука за поддържане на оптимален потребителски климат”

  • Лекция в приложно обучение на Event in progress, гр. София, 17 март 2011 г. „Еволюцията на успешния продукт към успешен бранд”Има и няколко участия с доклади в семинари, провеждани от Катедра «Връзки с обществеността», а именно:

VIII-ма международна научна конференция на тема: “Публична комуникация и глобализация: обучение в ценностите на демокрацията”, организирана от Катедрата на ЮНЕСКО “Комуникация и връзки с обществеността” на ФЖМК на СУ “Св. Климент Охридски” и Българското дружество за връзки с обществеността на 20 и 21 май 2005 г. в град София, участие с доклад.

International Conference of Political Marketing, organized by the Department of Public Relations and Communication of the Department of Public Relations & Communication and the Macedonian Research Centre of the Technological Educational Institution (TEI) of Western Macedonia, Kastoria, Greece, 31 March – 2 April 2005 – участие с доклад, съвместно с Александър Христов.

Научна конференция на тема: “Българската журналистика – 160 години – минало – настояще – перспективи”, организирана от ФЖМК на СУ “Св. Климент Охридски” на 29 и 30 октомври 2004 г., участие с доклад.

VІІ-ма международна научна конференция на тема: “Комуникация, спорт и култура: медии, пъблик рилейшънс и реклама”, организирана от катедрата на ЮНЕСКО и Българското дружество за връзи с обществеността на 21 и 22 май 2004 г., посветена на Олимпийските игри в Атина 2004 г., участие с доклад.

Лятна школа на тема: “Пъблик рилейшънс в пъзела на интегрираните масови комуникации”, организирана от департамент “Масова комуникация”, Нов български университет от 22 до 29 юли 2003 г., участие с доклад.

VІ-та международна научна конференция научна конференция на тема: “Европейска интеграция”и социална промяна: проблеми на интеркултурната комуникация, организирана от Катедрата на ЮНЕСКО “Комуникация и връзки с обществеността” на ФЖМК на СУ “Св. Климент Охридски”, съвместно с Фондация “Фридрих Аборт” и Българското дружество за връзки с обществеността на 16 и 17 май 2003 г. в град София, участие с доклад.


Всички тези лекционни курсове, семинари и доклади на български и международни научни конференции са красноречиво доказателство за качествата на Боян като учен и преподавател. Хубавото в случая е, че Боян изследва и преподава не само пиар комуникации, но и мърчъндайзингови общувания. Именно те са сравнително неизследвани в България и по тази причина са по-трудни за преподаване в сравнение с пиара.


3. Анализ на научните трудове, с който кандидатът се представя на конкурса


Боян е представил за конкурса учебник и статии.

Учебникът е по пиар и управление на репутацията и е в обем от 171 страници (по Българския държавен стандарт). В библиографията са цитирани по-важните научни изследвания в това отношение на български, руски, английски и немски.

Учебникът анализира аспекти, които са не съвпадат с дисертационния труд на кандидата.

В първата глава са изследвани определенията на пиара, пиарът като комуникационна техника, като организационна и бизнес дейност и като компонент на интегрираните комуникации.

От написаното личи, че Боян познава анализираните аспекти. Отлично впечатление прави и факта, че пиар е анализиран като част от интегрираните маркетингови общувания. Немалко от пиар специалистите игнорират този очевиден факт, смятайки, че вселената от маркетинговите общувания започва и завършва с пиара.

Втората глава е за управлението на репутацията, на еволюцията на процесите и понятията – пропаганда, пъблик рилейшънс, репутация. А именно - специфики на репутацията; репутация и легитимност – сходни и взаимосвързани понятия в обществената система. Направени важни изводи по отношение на репутацията.

Третата глава е по отношение на произхода на пиара. Качествено и задълбочено са изследвани важни характеристики на реториката, софистиката и пропагандата.

Четвъртата глава е посветена на функциите на пиара като обществена практика – по отношение на убеждаващото му въздействие и социалната му роля. Без съмнение е, че това са две от най-важните функции.

В петата глава са изследвани базисни аспекти на общуванията - ефектите от комуникацията; сегментацията и фрагментацията на медийните аудитории, „бягство” на аудиторията; комуникацията и общественото мнение, както и медиите и медийните ефекти.

Шестата глава е посветена на ПР практиките – дефиниране на целите; определяне на публиките; структуриране на ПР програмата; определяне на тактическите мероприятия; съставяне на времевия график; определяне на бюджета и оценка на ефективността. От изложеното личи, че Боян познава тези аспекти и може да ги интерпретира по лек и разбираем за студентите начин.

Седма глава е една от най-големите и най-важните. В нея са анализирани ПР дейностите - връзки с медиите; връзки с местната общественост; връзки с браншови организации; връзки с партньори и контрагенти; връзки с клиентите; създаване на информационни поводи; участия в изложения, панаири и др.; спонсорство;. благотворителни и социални дейности; работа с вътрешните публики; политически ПР и лобиране; работа с групи за натиск; вътрешнофирмена сигурност и опазване на информацията; кризисен ПР. Всички тези неща са изследвани качество, като Боян демонстрира добро познаване на материала и критично мислене.

В осмата глава се анализира структурата на ПР отделите и на ПР агенциите – как се координират дейностите; нивата на взимане на решенията и сътрудничество с другите отдели.

Деветата глава е посветена на интегрираните маркетингови комуникации - ПР като елемент от комуникационната синергия и отношението на ПР към останалите елементи от комуникационния микс. За мен това е най-важната глава от целия учебник. Главата е написана адекватно.

Критичната ми бележка в случая е, че тази глава е твърде кратка, като се има предвид колко важни са интегрираните комуникации за ефективността на маркетинга. Не е лошо в следващо издание на учебника главата да се разшири значително.

Предпоследната глава изследва корпоративната идентичност и корпоративното гражданство; онлайн и интерактивния ПР; и капитализирането на интелектуалните активи. Всички те са важни аспекти на постмодерния пиар и е хубаво, че са анализирани в учебника.

Единайсетата, последна глава е посветена на изследванията на ефективността на пиара - количествени проучвания; качествени проучвания; комплексни методи. Тази глава е от ключово значение. Причината е, че ефективността на пиара трябва да се мери. Иначе стигаме до спекулативни резултати, а това е краят на всяко маркетингово общуване.

Основните ми изводи по отношение на труда, че това е качествен учебник, в който са изследвани задълбочено най-важните аспекти на пиара и управлението на репутацията. Информацията е интерпретирана четивно, което прави труда и лесен и приятен за възприемане учебник.

Боян е публикувал и много приложни статии – основно в сп. Мениджър:


2006 г.


„Бойко Борисов печели доверието на обикновените хора, говорейки на техния език”, в-к „Новото време”, бр. 19, 16-22 юни 2006 г., ISSN 1312-7500


2007 г.


„Бранд мениджмънт от извора”, сп. Мениджър, бр. 1(99), януари 2007 г.,ISSN 13-11-2139

„Как да кажем НЕ! на клиента”, сп. Мениджър, бр. 1(99), януари 2007 г., ISSN 13-11-2139

„Ако бяхме скромни като зъболекари...”, сп. Мениджър, бр. 4(102), април 2007 г., ISSN 13-11-2139

„Глупости на промоция”, сп. Мениджър, бр. 8(103), август 2007 г., ISSN 13-11-2139

„ДНК на успешния мениджър”, сп. Мениджър, бр. 9(107), септември 2007 г., ISSN 13-11-2139

„Идеи полуфабрикати”, сп. Мениджър, бр. 10(108), октомври 2007 г., ISSN 13-11-2139

„За вярата на един рекламист – 1”, сп. Мениджър, бр. 11(109), ноември 2007 г., ISSN 13-11-2139


2008 г.


„Рекламната логорея и как да я лекуваме”, сп. Мениджър, бр. 3(113), март 2008 г , ISSN 13-11-2139

„Невидимото знание”, сп. Мениджър, бр. 3(113), март 2008 г ,ISSN 13-11-2139

„Lego и бизнесът като детска игра”, бр. 5(115), май 2008 г.,ISSN 13-11-2139

„Златното сечение пари за маркетинг и продажби”, сп. Мениджър, бр. 7(117), юли 2008 г. (тема на броя, в съавторство със Захарина Вецева и Светодар Йосифов), ISSN 13-11-2139

„Жегата зад ъгъла”, сп. Мениджър, бр. 7(117), юли 2008 г. (тема на броя, в съавторство със Захарина Вецева и Светодар Йосифов), ISSN 13-11-2139

“Паста Мечо за свеж и невинен детски дъх”, сп. Мениджър, бр. 7(117), юли 2008 г., ISSN 13-11-2139

„Когато потребителите отидат на курорт”, сп. Мениджър, бр. 8(118), август 2008 г., ISSN 13-11-2139

„Логото да се вдигне малко”, сп. Мениджър, бр. 9(119), септември 2008 г., ISSN 13-11-2139

„Мръсните номера на рекламните агенции”, сп. Мениджър, бр. 10(120), октомври 2008 г., ISSN 13-11-2139


2009 г.


„Съдбата на българския износ”, сп. Мениджър, бр. 1(123), януари 2009 г. (в съавторство със Захарина Вецева), ISSN 13-11-2139

„Хубав криейтив, ама български”, сп. Мениджър, бр. 2(124), февруари 2009 г., ISSN 13-11-2139

„За перспективата на рекламата”, сп. Мениджър, бр. 6(128), юни 2009 г.

„Стоп-кадър на българския пазар”, сп. Мениджър, бр. 6(128), юни 2009 г. (тема на броя, в съавторство с Цветелина Петрова), ISSN 13-11-2139

„Азбука на маркетинга сега”, сп. Мениджър, бр. 6(128), юни 2009 г. (тема на броя, в съавторство с Цветелина Петрова), ISSN 13-11-2139

„Поуки в трудни времена”, сп. Мениджър, бр. 6(128), юни 2009 г. (тема на броя, в съавторство с Цветелина Петрова), ISSN 13-11-2139

“Наркотичният свят на рекламата”, сп. Мениджър, бр. 7(129), юли 2009 г., ISSN 13-11-2139

„Онлайн, следователно съществувам”, сп. Мениджър, бр. 7(129), юли 2009 г., ISSN 13-11-2139

„Защо социалните каузи в България не работят”, сп. Мениджър, бр. 8(130), август 2009 г., ISSN 13-11-2139

„Рекламно жиу-жицу”, сп. Мениджър, бр. 10(132), октомври 2009 г., ISSN 13-11-2139

„Вносните български продукти и реклами”, сп. Мениджър, бр. 11(133), ноември 2009 г., ISSN 13-11-2139


2010 г.


„Рекламата след утрешния ден”, сп. Мениджър, бр. 2(136), февруари 2010 г., ISSN 13-11-2139

„Деветте живота на нашия продукт”, сп. Мениджър, бр. 4(138), април 2010 г., ISSN 13-11-2139

„Табутата в българската реклама”, сп. Мениджър, бр. 5(139), май 2010 г., ISSN 13-11-2139

„Търговско-маркетинговата война”, сп. Мениджър, бр. 6(140), юни 2010 г., ISSN 13-11-2139

„Картини от потребителското бъдеще”, сп. Мениджър, бр. 8(142), август 2010 г., ISSN 13-11-2139

„Престижът на евтината марка”, сп. Мениджър, бр. 9(143), септември 2010 г., ISSN 13-11-2139

„Маркетингови митове и легенди – 1”, сп. Мениджър, бр. 10(144), октомври 2010 г., ISSN 13-11-2139

„Маркетингови митове и легенди – 2”, сп. Мениджър, бр. 11(144), ноември 2010 г., ISSN 13-11-2139


2011 г.


«Широко отворени очи», сп. Мениджър, бр. 2(148), февруари 2011 г., ISSN 13-11-2139

«Брандът пресича интересите на търговци и потребители», http://news.expert.bg/n337114/p27/, 22.02.2011 г.

Анонсира лекцията в приложното обучение «Еволюцията на успешния продукт към успешен бранд».

«Кой е българският Стив Джобс», сп. Мениджър, бр. 3(149), март 2011 г., ISSN 13-11-2139


Всичките те безспорно имат своите научни качества и помагат на Боян в неговото научно израстване и в преподавателската му дейност. Критичната ми бележка в случая е Боян да доразвие някои от тези статии и да ги публикува в научни списания.


Поради всички тези причини (подходящо образование и докторска степен; утвърдена преподавателска практика; качествен учебник по пиар и качествени научно-приложни статии) предлагам на Уважаемата комисия да присъди на Боян Асенов Кутевски академичната длъжност „доцент”.


22.12.2011

София

Подпис:проф. дфн Христо Кафтанджиев

Свързани:

Обявен от Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг София по специалността маркетинг Социални, стопански и правни науки, 7 Администрация и iconКолеж по мениджмънт,търговия и маркетинг
Настоящият технико-икономически доклад не представлява обект на защита като интелектуалната и индустрялната собственост и може да...
Обявен от Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг София по специалността маркетинг Социални, стопански и правни науки, 7 Администрация и iconКонкурс за заемане на академична длъжност
Социални, стопански и правни науки”, професионално направление “Обществени комуникации и информационни науки”, научна специалност...
Обявен от Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг София по специалността маркетинг Социални, стопански и правни науки, 7 Администрация и icon1. Решение: Във връзка с провеждането на обявения в дв бр. 61 от 08. 2011 г конкурс за академичната длъжност „доцент
Социални, стопански и правни науки; професионално направление 7 Администрация и управление, научна специалност: Бизнес комуникации...
Обявен от Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг София по специалността маркетинг Социални, стопански и правни науки, 7 Администрация и icon1. Решение: фс на Факултета по икономически и социални науки избира доц д-р Георги Борисов Кузманов
Кузманов за академичната длъжност „професор“ по: област на висше образование Социални, стопански и правни науки; професионално направление...
Обявен от Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг София по специалността маркетинг Социални, стопански и правни науки, 7 Администрация и iconФакултет по икономически и социални науки изпитен проект по електронна търговия за специалности
За специалности мио, маркетинг, макроикономика и стопанско управление редовно и задочно обучение
Обявен от Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг София по специалността маркетинг Социални, стопански и правни науки, 7 Администрация и iconОбласт на висше образование: Социални, стопански и правни науки професионално направление 8 Икономика, научна специалност: 05. 02. 18 Икономика и управление (Туризъм). Председател на научното жури
Управление на качеството в туризма” разработена от  – Светлана Танева Станева – докторант на самостоятелна подготовка към катедра...
Обявен от Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг София по специалността маркетинг Социални, стопански и правни науки, 7 Администрация и iconКонкурс за заемане на академична длъжност
Социални, стопански и правни науки; професионално направление: 8 Икономика; научна специалност: 05. 02. 06 Статистика и демография...
Обявен от Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг София по специалността маркетинг Социални, стопански и правни науки, 7 Администрация и iconУчебен план маркетинг, магистър, дистанционно обучение великотърновски университет "СВ. Св. Кирил и методий"
Завършилите придобиват професионална квалификация по маркетинг, която им дава възможност за реализация като маркетинг мениджъри както...
Обявен от Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг София по специалността маркетинг Социални, стопански и правни науки, 7 Администрация и iconУчебен план маркетинг, магистър, дистанционно обучение великотърновски университет "СВ. Св. Кирил и методий"
Завършилите придобиват професионална квалификация по маркетинг, която им дава възможност за реализация като маркетинг мениджъри както...
Обявен от Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг София по специалността маркетинг Социални, стопански и правни науки, 7 Администрация и iconКонкурс за заемане на академична длъжност
Социални, стопански и правни науки; професионално направление: 8 Икономика; научна  специалност: Икономика и управление /Аграрна...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом