Общинскисъвет самоко в
ИмеОбщинскисъвет самоко в
страница1/11
Дата на преобразуване01.02.2013
Размер408.93 Kb.
ТипРешение
източникhttp://samokov.bg/reshenia/reh.1709.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С А М О К О В
Р Е Ш Е Н И Е №1709


По протокол №39/27.01.2011 г. на заседанието си на 27.01.2011 г. Общински съвет–Самоков, по докладна записка изх.№08-00-12/20.01.2011 г. от Ангел Симеонов Николов - кмет на Община Самоков, относно приемане на Отчет за изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2010 г., приета с Решение № 1165/29.01.2010 г. на ОбС, на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.9А ал.3 от Наредба №4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, протокол №55 на ПК по „Законност, обществен ред и разпореждане с общинска собственост”, протокол №5 на ПК по “Стопански дейности и екология” съвместно с ПК по “Бюджет, финанси и проектиране”, след поименно гласуване с 27 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма


Р Е Ш И:


Общински съвет – Самоков приема Отчет за изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2010 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/ ЛИЛЯНА ЯНКОВА


/ГГ

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С А М О К О В
Р Е Ш Е Н И Е №1710


По протокол №39/27.01.2011 г. на заседанието си на 27.01.2011 г. Общински съвет–Самоков, по докладна записка изх.№08-00-23/21.01.2011 г. от Ангел Симеонов Николов - кмет на Община Самоков, относно отчет за изпълнение на бюджета на Община Самоков за 2010 г., на основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.37, ал.1 от Наредбата за реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет в Община Самоков и чл.9 от ЗОБ, протокол №5 на ПК по “Стопански дейности и екология” съвместно с ПК по “Бюджет, финанси и проектиране”, протокол №55 на ПК по „Законност, обществен ред и разпореждане с общинска собственост”, след поименно гласуване с 27 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма


Р Е Ш И:Общински съвет Самоков приема касовия отчет за 2010 г.

Изпълнението на бюджета по прихода в размер на 21 812 420 лв. при план 21 148 988 лв., т.е. 103 % .


І. Общо държавни приходи 10 898 083 лв.

І. Получени през годината приходи 10 907 393 лв., 100 %

от които :

1.1. Приходи и доходи от собственост 35 806 лв.

/отдаване под наем на помещения в училищата/

1.2. Други неданъчни приходи/от вторични суровини-с.Радуил/ 1 425 лв.

1.3. Дарения и др.безвъзмездно получени суми от страната

/за музея от фонд”13 века България”/ 2 141 лв.

1.4. От взаимоотношения с централния бюджет 10 419 709 лв.

- обща субсидия   10 132 115 лв.

- целеви трансфери 287 594 лв.

В т.ч.

- целеви трансфери за субсидиране на

вътрешноградски и междуселищни пътн.превози 31 248 лв.

- компенсации за безпл. превоз на ученици 137 932 лв.

- комп.за безплатни или по намалени цени

пътувания на някои катег.граждани 118 414 лв. 1.5.Получени други трансфери 446 942 лв.


в т.ч.

- от МТСП

/прогр.врем.заетост/ 428 309 лв.

- от МОМН/ по проекти / 18 083 лв.

- от статистическия институт /за преброяване на населението/ 550 лв.

- от ПУДООС/училище „П.Берон”/ 1 500 лв.

2. Финансиране на дефицита в държавните дейности - 9 310 лв.

Което означава, че се е увеличил преходния остатък спрямо 2009 г. с тази сума


ІІ. Общо местни приходи 9 851 889 лв.


І. Получените през годината собствени приходи са в размер на 10 905 027 лв. и представлява 106 % от плановата задача

%изпълнение


1.1 От имуществени данъци 2 118 875 лв.; 106 %


1.2. От неданъчни приходи 7 250 542 лв.; 101 %

- приходи и доходи от собственост 3 029 296 лв. 123 %

- общински такси 3 015 116 лв. 104 %

-глоби,санкции и наказ. лихви 17 576 лв. 117 %

-др.неданъчни приходи 9 230 лв. 75 %

- платен корпоративен данък - 77 048 лв. 103 %

- внесено ДДС - 374 415 лв. 94 %

- приходи от продажба на нефинансови активи 1 132 367 лв. 63 %

в т.ч.

приходи от продажба на сгради 228 382 лв. 25%

приходи от продажба на земя 903 985 лв. 100%

- приходи от концесия 145 085 лв. 94 %

- помощи,дарения и др.безвъзмездни суми 353 335 лв. 100%

1.3. От ЦБ трансфери за местни дейности 753 400 лв. 100 %

от тях : - обща изравнителна субсидия 295 600 лв.

- зимно поддържане и снегопочистване 98 700 лв.

- Целева субсидия за капиталови разходи 176 300 лв.

- за благоустрояване и ремонт на пътища 182 800 лв.


1.4. Трансфери между бюджетни сметки 248 025 лв. 100 %

от МТСП за обществената трапезария от МТСП 15 543 лв.

От Агенция”Пътна инфраструктура” за поддръжка на

републиканската пътна мрежа в рамките на града 29 482 лв.

от МРРБ за водопроводна връзка на с.Райово 203 000 лв.


1.5. Трансфер от ПУДООС за водоснабдяване с.Клисура и корекция на

Стара река-с.Белчин 505 145 лв. 100 %


1.6. Възстановена сума от МРРБ по проекта „Реконструкция

на общински път „Шипочан-с.Гуцал” за извършени разходи от

предишни години 29 040 лв.


2. Финансиране на дефицита - 1 053 138 лв.

/ включва в повече преходен остатък спрямо 2009 г. - 2 047 138 лв.

Временни финансови помощи +/- - 6 000 лв.

Похарчен депозит през годината + 1 000 000 лв./


Финансирането на дефицита в местните и държавните дейности като цяло в размер на 1 062 448 лв. с отрицателен знак означава, че през годината сА събрани повече приходи, които не са изхарчени и са отразени в банковите наличности


ІІІ. По разходната част на бюджета изпълнението е в размер на 20 749 972 лв. и представлява 77% от плановата задача .


І. Разхода в държавните дейности е 10 898 083 лв.,т.е. изпълнението е 88 %

По функции:

1.1.Общи държавни служби 1 038 389 лв. 85 %

1.2.Отбрана и сигурност 80 770лв. 71% 1.3.Образование 7 801 925 лв. 89 %

1.4.Здравеопазване 242 891 лв. 83 % 1.5.Соц.осигуряване и грижи 1 299 827 лв. 88 % 1.7.Поч.дело,култура и спорт 385 276 лв . 92 % 1.8.Иконом.дейности и услуги 49 005 лв. 102 %


2. Разхода в местните дейности е 9 473 141 лв., т.е. 69 % от плановите показатели.

Разходът по функции е :

2.1.В общи държавни служби 679 340 лв. 76 %

2.2.В отбрана и сигурност 23 156 лв. 33 % 2.3.В образование 861 756 лв. 95 % 2.4.В соц.осигуряване и грижи 385 845 лв. 90 % 2.5.Жил.строителство, БКС и опазване на околната среда 5 995 175 лв. 70 %

2.6.Дейности по почивното,културното и религ.дело и спорт 897 016 лв. 85 %

2.7.Икономически дейности и услуги 630 853 лв. 32 %

3. Разхода в дофинансирането е 378 748 лв., т.е. изпълнението е 85 % от заплануваното.

в т.ч.

3.1.Общи държавни служби 302 383 лв. 89 %

3.3.Образование/ за финансиране на маломерни

паралелки/ 60 394 лв. 79 %

3.5.Социално осигуряване и грижи

/осигуровки за заетите по прогр. за врем.заетост/ 7 771 лв. 40 %

3.7.Почивно дело, култура и спорт 8 200 лв. 100 %


ІV. Изпълнението на плана за капиталови разходи по бюджета към 31.12.2010 г. е в размер на 4 393 897 лв. Това е изпълнение от 68 %.


в т.ч. Основен ремонт на ДМА 903 720 лв. 85 %

Придобиване на ДМА 3 190 590 лв. 65 %

Придобиване на НМА 282 332 лв. 61 %

/ПУП-ове, спец.карти, ОУП, доклади за еколог.оценка/

Придобиване на земя 4 375 лв. 26 %

Капиталови трансфери 12 880 лв. 86 %


Изпълнението на плана на целевите капиталови разходи е 359 100 лв. 100 %

- на средства от ПУДООС 505 145 лв. 100 %

- от МРРБ 44 091 лв. 22 %

Общината е депозирала 3 000 000 лв. на тримесечен депозит.


Банковата наличност към 31.12.2010 г. е в размер на 3 698 567 лв., от които:


Средствата в държавните дейности са 1 495 289 лв.

в местните дейности са 2 203 278 лв.


Наличностите с целеви характер са в размер на 1 651 156 лв., от които:

за държавни дейности 172 250 лв.

в т.ч. от

ЦДГ и ОДЗ / от проекти/ 2 411 лв.

Общообразователни у-ща 169 839 лв.


за местни дейности 1 478 906 лв.

в т.ч.

- по проект за обществена трапезария 5 286 лв.

- остатък от събрани през годината и неизразходвани

- такси за битови отпадъци 1 113 131 лв.

- дарение от „Рила-Самоков 2004 „АД за асфалтиране 200 000 лв.

- остатък от дарение от „Белчин парк”ЕООД за ПУП в Белчин 1 580 лв.

- остатък от целеви средства за обект”Водопроводна връзка

Рила-с.Райово” 158 909 лв.


V. Извънбюджетната сметка „Приватизация”е със салдо 10 672 лв.

в т. ч.:

1. Фонд за покриване на разходите по приватизация 10 358 лв.

2. Фонд за инвестиции 314 лв.


VІ. Към 31.12.2010 г.общината има събрани 1 145 580 лв. от депозити и гаранции.


От тях в набирателната сметка са депозити и гаранции в размер на 645 580 лв.

и е депозирала за 1-годишен срок 500 000 лв. от гаранции и депозити.


През 2010 г. община Самоков не е поемала общински дълг.


Размера на просрочените вземания към 31.12.2010 г. е 2 919 663 лв.

От които:

наеми и концесии 483 161 лв.

данъци 1 033 907 лв.

такси 1 135 534 лв.

други 267 061 лв.

Общината за поредна година няма просрочени задължения.


VІІ. Приема коригирания размер на Приложение № 10 към бюджета за капиталовите разходи, финансирани от приходи от продажба на общински нефинансови активи в размер на 1 581 498 лв.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Свързани:

Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Дирекция “Социално подпомагане” – община Самоков, на основание чл. 22, ал. 1 от змсма, протокол на пк по „Здравеопазване и социална...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Говедарци, на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от змсма, чл. 36 ал. 1 т. 2 от зос, чл. 36 от зс и чл. 41 ал. 1 т. 3, ал. 2 и ал. 3 от...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Самоков, на основание чл. 21, ал. 2 от и чл. 21,ал. 1,т. 7от от змсма, протокол №1 на пк по «Бюджет и финанси», протокол №1 на пк...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Самоков”еоод и на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от змсма и чл. 154, ал. 1, т. 2 от тз, протокол №32 от проведено съвместно заседание...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Общински съвет – Самоков, по представен годишен счетоводен отчет на ”бекастрой”-еад за 2004г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Змсма, чл. 11 ал. 7, чл. 12 и чл. 30, ал. 1 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на здбрб за 2005г и Постановление...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Община Самоков от реализиране на приходи от наеми. Ето защо и на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от змсма, протокол №63 на пк по „Законност,...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Змсма, чл. 123 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Самоков, протокол №12 на „Комисия по бюджет, проекти...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Поради това и на основание чл. 45 ал. 7 и ал. 10 от змсма, протокол №29 на пк по „Устройство на територията”, протокол №37 на пк...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Пк по „Устройство на територията”, протокол №41 на пк по зоррос, протокол №24 на пк по „Бюджет, проекти и финансиране”, протокол...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом