Общинскисъвет самоко в
ИмеОбщинскисъвет самоко в
страница2/15
Дата на преобразуване01.02.2013
Размер477.34 Kb.
ТипРешение
източникhttp://samokov.bg/reshenia/reh.1660.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/ ЛИЛЯНА ЯНКОВА

/ГГ

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С А М О К О В
Р Е Ш Е Н И Е №1664
По протокол №38/23.12.2010 г. на заседанието си на 23.12.2010 г. Общински съвет–Самоков, по докладна записка изх.№08-00-218/14.12.2010 г. от Ангел Симеонов Николов - кмет на Община Самоков, относно Обявяване на общински обекти с първостепенно значение, на основание § 5 т.73 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ, чл.6 ал.2 от ЗОС, чл.8 ал.9 т.5 от Закона за общинската собственост и чл.9А ал.2 от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Протокол №54 на ПК по „Законност, обществен ред и разпореждане с общинска собственост”, след поименно гласуване с 26 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма


Р Е Ш И:


1. Общински съвет-Самоков обявява следните обекти:

1.1.„Регионално депо за битови отпадъци на територията на гр.Самоков”, изграждано в Поземлен имот с идентификатор № 65231.915.100 с площ от 327023 кв.м., предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид: нива в м.”Катранджия” гр.Самоков;

1.2. Изграждане на наземно релсово транспортно съоръжение с въжено изтегляне-фуникулар, находящ се в поземлен имот №100603 с площ от 1697 кв.м., с начин на трайно ползване:залесена територия в местността „Белчаница”, землище на с.Белчин;

за ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ.


2. Общински съвет-Самоков обявява следните обекти:

2.1.„Регионално депо за битови отпадъци на територията на гр.Самоков”, изграждано в Поземлен имот с идентификатор № 65231.915.100 с площ от 327023 кв.м., предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид: нива в м.”Катранджия” гр.Самоков;

2.2. Изграждане на наземно релсово транспортно съоръжение с въжено изтегляне-фуникулар, находящ се в поземлен имот №100603 с площ от 1697 кв.м., с начин на трайно ползване:залесена територия в местността „Белчаница”, землище на с.Белчин;

за обекти ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.


3.Общински съвет Самоков допълва приетата с Решение № 1165/29.01.2010 г. Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2010 г. като:

създава нова т.5 „ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ С ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ”:

5.1.Регионално депо за битови отпадъци на територията на гр.Самоков, изграждано в Поземлен имот с идентификатор № 65231.915.100 с площ от 327023 кв.м., предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид: нива в м.”Катранджия” гр.Самоков;

5.2.Изграждане на наземно релсово транспортно съоръжение с въжено изтегляне-фуникулар, находящ се в поземлен имот №100603 с площ от 1697 кв.м., с начин на трайно ползване:залесена територия в местността „Белчаница”, землище на с.Белчин.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/ ЛИЛЯНА ЯНКОВА

/ГГ

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С А М О К О В
Р Е Ш Е Н И Е №1665


По протокол №38/23.12.2010 г. на заседанието си на 23.12.2010 г. Общински съвет–Самоков, по докладна записка изх.№08-00-216/14.12.2010 г. от Ангел Симеонов Николов - кмет на Община Самоков, относно изпълнение на Решение № 1487 по Протокол № 35 от 09.09.2010 г. на Общинския съвет – гр.Самоков, на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.1 от ЗОС и чл.41 ал.1 т.1 и ал.2 от Наредба № 4 на ОбС Протокол №54 на ПК по „Законност, обществен ред и разпореждане с общинска собственост”, след поименно гласуване с 27 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма


Р Е Ш И:


1. Общински съвет-Самоков одобрява предложения вариант за делба и дава съгласие да се извърши делба на сграда с идентификатор № 65231.909.78.1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 65231.909.78 със застроена площ от 562/петстотин шестдесет и два/кв.м., брой етажи: два, трайно предназначение: административна делова сграда по одобрената със Заповед № РД-18-3/27.01.2005 г. на Изпълнителния директор на АК кадастрална карта на гр.Самоков собственост на „СТРОЙ-АСМ” ЕООД-гр.Самоков и Община Самоков в квоти на съсобственост по ½ ид.ч., както следва :

дял Първи на „Строй-АСМ” ЕООД се предоставя в дял и става собственик на:

Самостоятелни обекти с идентификатори:

- № 65231.909.78.1.2 с предназначение: за офис, ЗП от 32,52 кв.м., брой нива на обекта: един

- № 65231.909.78.1.8 с предназначение: за обществено хранене, ЗП от 99,82 кв.м., брой нива на обекта: един

- № 65231.909.78.1.9 с предназначение: за търговска дейност, ЗП от 28,72 кв.м., брой нива на обекта: един

- № 65231.909.78.1.10 с предназначение: за офис, ЗП от 20,35 кв.м., брой нива на обекта: един

- № 65231.909.78.1.5 с предназначение: за делова и административна сграда, ЗП от 191,13 кв.м., брой нива на обекта: един,

ведно с общи части на първия етаж – стълбищна клетка и коридор със застроена площ от 35,05 кв.м. и общи на части на втория етаж със застроена площ от 25,33 кв.м.

- № 65231.909.78.1.13 с предназначение: ателие за творческа дейност, с ЗП от 96 кв.м., брой нива на обекта: един

т.е. всички с РЗП от 530 кв.м. и пазарна стойност в размер на 333 319 лв.

дял втори на Община Самоков се предоставя в дял и става собственик на:

- Западно тяло с обособени обекти с идентификатори:

№ 65231.909.78.1.11 с предназначение за търговска дейност, брой нива на обекта: два с РЗП от 250 кв.м.

№ 65231.909.78.1.12 с предназначение: друг вид самостоятелен обект, брой нива на обекта: два, с РЗП от 342 кв.м.

т.е. всички с РЗП от 592 кв.м. и пазарна стойност в размер на 329 381 лв.

2.За уравняване на дяловете – „Строй-АСМ” ЕООД да изплати на Община Самоков сумата от 1 969 лв./хиляда деветстотин шестдесет и девет лева/, представляващи разликата в пазарната стойност на имотите.

3.Възлага на Кмета да сключи договор за доброволна делба с молителите.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Свързани:

Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Дирекция “Социално подпомагане” – община Самоков, на основание чл. 22, ал. 1 от змсма, протокол на пк по „Здравеопазване и социална...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Говедарци, на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от змсма, чл. 36 ал. 1 т. 2 от зос, чл. 36 от зс и чл. 41 ал. 1 т. 3, ал. 2 и ал. 3 от...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Самоков, на основание чл. 21, ал. 2 от и чл. 21,ал. 1,т. 7от от змсма, протокол №1 на пк по «Бюджет и финанси», протокол №1 на пк...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Самоков”еоод и на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от змсма и чл. 154, ал. 1, т. 2 от тз, протокол №32 от проведено съвместно заседание...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Пк по „Законност, обществен ред и разпореждане с общинска собственост”, протокол №5 на пк по “Стопански дейности и екология” съвместно...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Общински съвет – Самоков, по представен годишен счетоводен отчет на ”бекастрой”-еад за 2004г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Змсма, чл. 11 ал. 7, чл. 12 и чл. 30, ал. 1 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на здбрб за 2005г и Постановление...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Община Самоков от реализиране на приходи от наеми. Ето защо и на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от змсма, протокол №63 на пк по „Законност,...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Змсма, чл. 123 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Самоков, протокол №12 на „Комисия по бюджет, проекти...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Поради това и на основание чл. 45 ал. 7 и ал. 10 от змсма, протокол №29 на пк по „Устройство на територията”, протокол №37 на пк...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом