Общинскисъвет самоко в
ИмеОбщинскисъвет самоко в
страница1/15
Дата на преобразуване01.02.2013
Размер477.34 Kb.
ТипРешение
източникhttp://samokov.bg/reshenia/reh.1660.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С А М О К О В
Р Е Ш Е Н И Е №1660По протокол №38/23.12.2010 г. на заседанието си на 23.12.2010 г. Общински съвет–Самоков, по отчет изх.№ 08-00-215/14.12.2010 г. от Лиляна Янкова – председател на ОбС Самоков за дейността на Общински съвет – Самоков и неговите комисии, на основание чл.21 ал.1 т. 23 и чл.27 ал.6 от ЗМСМА, Протокол №35 на ПК по “Образование, култура, младежта и спорта”, Протокол №31 на ПК по „Стопански дейности и екология”, Протокол №35 ПК по „Бюджет, проекти и финансиране”, Протокол №49 на ПК по «Устройство на територията», Протокол №54 на ПК по „Законност, обществен ред и разпореждане с общинска собственост”, след явно гласуване с 27 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма


Р Е Ш И:


Общински съвет – Самоков приема отчет за дейността на Общински съвет – Самоков и неговите комисии за 2010 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/ ЛИЛЯНА ЯНКОВА


/ГГ

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С А М О К О В
Р Е Ш Е Н И Е №1661


По протокол №38/23.12.2010 г. на заседанието си на 23.12.2010 г. Общински съвет–Самоков, по докладна записка изх.№08-00-212/10.12.2010 г. от Ангел Симеонов Николов - кмет на Община Самоков, относно приемане на Общинска програма за управление на отпадъците на Община Самоков, на основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА, Протокол №31 на ПК по „Стопански дейности и екология”, след явно гласуване с 16 гласа „за”, „против” 1 и „въздържали се” 8


Р Е Ш И:


Общински съвет Самоков приема Общинска програма за управление на отпадъците на Община Самоков за периода 2010 – 2020 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/ ЛИЛЯНА ЯНКОВА

/ГГ

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С А М О К О В
Р Е Ш Е Н И Е №1662


По протокол №38/23.12.2010 г. на заседанието си на 23.12.2010 г. Общински съвет–Самоков, по докладна записка изх.№08-00-213/10.12.2010 г. от Ангел Симеонов Николов - кмет на Община Самоков, относно продължаване на срока на действие с 1-година на изтeкъл на 13.10.2010 г. договор за отдаване под наем на 2/два/ общински имота-земеделска земя-ниви/имоти с № 020020 и № 020021/, находящи се в м. „Високи рид”-землището на с. Ковачевци, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 2 от Наредба № 4 на ОбС-Самоков „За реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество”, Протокол №54 на ПК по „Законност, обществен ред и разпореждане с общинска собственост”, след поименно гласуване с 25 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма


Р Е Ш И:


1. ОбС-Самоков упълномощава кмета на Община Самоков да сключи анекс за продължаване на срока на действие на договор № з.з.61/09.10.2009 г. за отдаване под наем на земеделска земя-имоти с №№: 020020 и 020021-ниви, 8-ма категория, находящи се в м. „Високи рид”, землището на с. Ковачевци с титуляра-наемател по горепосочения договор за наем: Васил Монев Монев.

2.Анексът към договор №з.з. 61/2009г. да бъде със срок на действие 1/една/ година, считано от 13.10.2010 г., като годишната наемна цена, която да заплати наемателя за продължения срок/60,00 лв./ и останалите клаузи по договора да останат непроменени.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/ ЛИЛЯНА ЯНКОВА

/ГГ

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С А М О К О В
Р Е Ш Е Н И Е №1663


По протокол №38/23.12.2010 г. на заседанието си на 23.12.2010 г. Общински съвет–Самоков, по докладна записка изх.№08-00-210/24.11.2010 г. от Ангел Симеонов Николов - кмет на Община Самоков, относно предложение от СИБАНК АД за инсталиране на банкомат в сградата на общината, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и чл. 14, ал. 2 и 7 от ЗОС, чл. 15, ал. 2 и 3 от Наредба №4 на ОбС-Самоков “За реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество”, Протокол №54 на ПК по „Законност, обществен ред и разпореждане с общинска собственост”, след поименно гласуване с направеното допълнение от г-н Стойчев с 23 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма


Р Е Ш И:


1.ОбС-Самоков възлага на кмета на общината да организира и проведе търг с явно наддаване за отдаването под наем на следния общински имот: терен от 2 м², представляващ част от имот, актуван с АОС № 425 – публична общинска собственост във фоайето на централния вход на сградата на Община Самоков.

2.Условия за провеждане на търга: Начална тръжна месечна наемна цена да бъде в размер на 100 лв без ДДС. Депозит за участие в търга 100 лв. Стъпка на наддаване 10 лв. Цена на тръжната документация – 20 лв. без ДДС.

3.Упълномощава кмета на общината след провеждането на търга да одобри спечелилия участник и да сключи с него договор за отдаване под наем със срок на действие до 5 години.

4.При неявяване на кандидати за участие в търга, да се проведе повторен търг при същите условия.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Свързани:

Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Дирекция “Социално подпомагане” – община Самоков, на основание чл. 22, ал. 1 от змсма, протокол на пк по „Здравеопазване и социална...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Говедарци, на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от змсма, чл. 36 ал. 1 т. 2 от зос, чл. 36 от зс и чл. 41 ал. 1 т. 3, ал. 2 и ал. 3 от...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Самоков, на основание чл. 21, ал. 2 от и чл. 21,ал. 1,т. 7от от змсма, протокол №1 на пк по «Бюджет и финанси», протокол №1 на пк...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Самоков”еоод и на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от змсма и чл. 154, ал. 1, т. 2 от тз, протокол №32 от проведено съвместно заседание...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Пк по „Законност, обществен ред и разпореждане с общинска собственост”, протокол №5 на пк по “Стопански дейности и екология” съвместно...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Общински съвет – Самоков, по представен годишен счетоводен отчет на ”бекастрой”-еад за 2004г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Змсма, чл. 11 ал. 7, чл. 12 и чл. 30, ал. 1 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на здбрб за 2005г и Постановление...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Община Самоков от реализиране на приходи от наеми. Ето защо и на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от змсма, протокол №63 на пк по „Законност,...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Змсма, чл. 123 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Самоков, протокол №12 на „Комисия по бюджет, проекти...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Поради това и на основание чл. 45 ал. 7 и ал. 10 от змсма, протокол №29 на пк по „Устройство на територията”, протокол №37 на пк...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом