5. "Технически науки"
Име5. "Технически науки"
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер43.19 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.uni-ruse.bg/UD/uchpBak/12100KWH_B.doc

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА


на завършилите в професионална област 5. “Технически науки”,

професионално направление 5.13. “Общо инженерство”

специалност 5.13.5.“АГРАРНО ИНЖЕНЕРСТВО”


с професионална квалификация “АГРАРЕН ИНЖЕНЕР” за образователно квалификационната степен “БАКАЛАВЪР”

и “МАГИСТЪР-АГРОИНЖЕНЕР” за образователно-квалификационната степен “МАГИСТЪР”


Динамично развиващото се земеделие непрекъснато ще отправя предизвикателства към системата за обучение на специалисти, които трябва да са в състояние да развиват конкурентно и устойчиво земеделие.

В условията на пазарна икономика и различни форми на стопанисаване на земята за българското земеделие са необходими нов тип ръководни и изпълнителска кадри, които да са в състояние успешно да прилагат научните принципи на проучване, проектиране, осигуряване и управление на икономически ефективни земеделски производствени единици. Специалността “Аграрно инженерство” ще осигурява подготовката на такива специалисти.

Обща и специална подготовка


В процеса на обучение студентите изучават целенасочено: Висша математика; физикас основи на агрофизиката; химия; ботаника; зоология; земеделски експеримент; приложна механика; физиология и биохимия на растенията; почвознание и агрохимия; общо земеделие; растениевъдство; растителна защита и технологии за растителна защита; анатомия, физиология и биохимия на животните; микробиология; хранене на животните; животновъдство; енергетични машини; машинни елементи и инженерна графика; механизация на растениевъдството и животновъдството; използване и обслужване на земеделската техника; системи за земеделско производство; основи на икономическите знания; аграрна икономика; финанси и счетоводство; агромениджмънт и други.


Получават специални и задълбочени знания по:

полевъдство; животновъдство; лозарство; овощарство; фуражно производство; зеленчукопроизводство; селекция; семепроизводство и посадъчен материал; породи животни; ветеринарна профилактика; приложение на статистическите методи в земеделието; екологични системи за земеделско производство; мениджмънт; методи и средства за управление и контрол на земеделското производство и качество на земеделската продукция и в сферата на услугите; стандардизация и сертификация; използване и обслужване на земеделската техника; социални и правни аспекти на земеползването и земеделското производство; механизация на земеделието; приложение на системите за земеделско производство.


Завършвайки образователно квалификационната степен “БАКАЛАВЪР” те ще се специализират в един от избраните широкопрофилни подотрасли като растениевъдство, животновъдство и/или механизация на земеделието. При образователно-квалификационната степен “МАГИСТЪР” те ще получат тясна специализация по отделните системи за земеделско производство,. вкл. механизирани технологии за зърнопроизводство, фуражно производство, зеленчукопроизводство, трайни насаждения, технически, лечебни и етерично маслени култури, или по механизирани технологии за отглеждане на различните видове животни, като говеда, овце, птици, свине.

Подготовката в тази образователно-квалификационна степен може да се осъществи и в други университети, имащи сродни специалности, като техните фундаментални знания ще се допълнят с редица специализиращи дисциплини в избраната област.


Така подготвени те ще могат:

При образователно-квалификационна степен “БАКАЛАВЪР”


 • да прилагат съвременни технологии за производство в областта на растениевъдството и животновъдството, както и за обработка и съхранение на земедеската продукция;

 • да управляват различни по мащаби и характер на производството единици;

 • да прилагат опита и постиженията на специалисти от области близки до земеделието;

 • да прилагат информационните технологии в земеделието;

 • да извършват оценка и избор на земеделска техника и технологии при усъвършенстване на технологиите и методите за механизиране на работните процеси;

 • комплектоване и използване на земеделски машини и съоръжения;

 • комплектоване на агрегати, технологични линии и комплексни обекти;

 • избор и разпределение на земеделските агрегати по време и място.


При образователно-квалификационна степен “МАГИСТЪР”

 • да извършват цялостен анализ на системите за земеделско производство;

 • да използват симулационното моделиране при описание на отделните процеси и специализираните технологии;

 • да провеждат изследвания за параметрите, описващи системите за земеделско производство;

 • да оптимизират производствените процеси и прилаганите технологии;

 • да прилагат инженеринга в земеделието чрез:

- анализи, прогнози, маркетинг;

  • научно-консултативно обслужване на производството;

 • да извършват експертни оценки и упражняват контролни функции.Възможности за работа


Завършилите професионално направление “Аграрно инженерство” и специалност “Аграрно инженерство” с образователно-квалификационна степен “БАКАЛАВЪР” могат да работят в условията на земеделето в нашата страна, които ще се характеризират с разнообразие на форми и мащаби на производство в условията на преход към пазарна икономика, като ще са в състояние да извършват следните видове дейности:


 • създаване и развитие на различни по размер собствени земеделски стопанства;

 • ръководители и специалисти в частни и кооперативни фирми, ферми и сдружения, в общински и областни земеделски служби, в експертни комисии и в различни земеделски предприятия и управленски органи.


Завършилите образователно-квалификационна степен “МАГИСТЪР” освен това могат да работят и като експерти и съветници на по-високо равнище, като консултанти в организации, а също така и на свободна практика. Те ще могат да се занимават с развойна и научна дейност.

Специалистите по Аграрно инженерство с така предложената квалификация ще отговарят напълно на потребностите у нас и на европейските изисквания за висши кадри в областта на земеделието.

Свързани:

5. \"Технически науки\" iconТехнически науки
Частни, специфични технически въпроси се разглеждат редовно на секционни събрания, а при проблеми, предизвикващи по-значителен интерес...
5. \"Технически науки\" iconТехнически студентски град п код 1000
Така са възникнали различните науки. С течение на времето науките са се обогатявали и развивали, техният брой непрекъснато е нараствал....
5. \"Технически науки\" iconСледвайки традицията за присъждане на научни степени и звания на изтъкнати учени с доказан международен принос в хуманитарните и технически науки с решение на
Следвайки традицията за присъждане на научни степени и звания на изтъкнати учени с доказан международен принос в хуманитарните и...
5. \"Технически науки\" iconАлександър Дондуков" №3 изпълнителна агенция "
Предпочитана специалност за длъжността от професионално направление – икономика или технически науки
5. \"Технически науки\" iconКвалификационна характеристика
Машиностроителна техника и технологии” от професионално направление 1 „Машинно инженерство” на областта на висше образование „Технически...
5. \"Технически науки\" iconПриродните вещества
Тяхното интуитивно или целенасочено използване е довело до развитието и успехите на съвременните технически, медицински и селскостопански...
5. \"Технически науки\" iconМагистър по топлотехника
Магистър по приложна математика и компютърни науки, Технически университет, София
5. \"Технически науки\" iconВопросы к кандидатскому экзамену по истории и философии науки раздел Общие проблемы философии науки
Постмодернистская философия науки. Работа Ж. Лиотара «Состояние постмодерна». (4)
5. \"Технически науки\" iconДокладване на технически проблеми
Ключови думи: технически събития, технически проблеми в експлоатация, sdr, fmea, експлоатационна надеждност, горивна система
5. \"Технически науки\" iconI. Предмет на психологията на управление Понятието управление широко се използва в различни науки. С него се обозначава функция, която е присъща на
Понятието управление широко се използва в различни науки. С него се обозначава функция, която е присъща на организираните системи...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом