Регистрация и издаване на удостоверение за туроператорска или туристическа агентска дейност
ИмеРегистрация и издаване на удостоверение за туроператорска или туристическа агентска дейност
страница1/2
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер273.67 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.milado-bg.com/docs_demo/324/reg-tur-deinost-naredba.doc
  1   2
Регистрация и издаване на удостоверение за туроператорска или туристическа агентска дейност

Процедурата има за цел регистрация и издаване на удостоверение за регистрация за туроператорска и/или туристическа агентска дейност. Регистрацията по реда на тази процедура е основание за правомерно извършване на тези дейности в съответствие с разпоредбите на Закона за туризма и актовете по прилагането му.

 

Компетентен орган

Правомощията за регистрация, отказ за регистрация или заличаване на регистрация за осъществяване на туроператорска или туристическа агентска дейност принадлежат на министъра на икономиката.

 

Условия и ред за извършване на туристически дейности

Туроператорска или туристическа агентска дейност на територията на Република България се извършва само от регистрирани по този закон лица. Регистрацията се извършва от министъра на икономиката в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти. Регистърът е публичен. За извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност се вписва лице, което отговаря на следните изисквания:

 1. да е търговец по смисъла на Търговския закон или юридическо лице, което има правото по друг закон да извършва стопанска дейност;

 2. да има персонал с подходящо образование, езикова квалификация и стаж;

 3. лицето, осъществяващо функциите по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност, да има подходящо образование, езикова квалификация и стаж;

 4. да е осигурило подходящо помещение за извършване на  туроператорска или туристическа агентска дейност;

 5. да е сключило предварителен договор за застраховка (по чл. 42, ал. 1), която се сключва ежегодно и покрива отговорността му за причинени вреди вследствие неизплащане на дължими суми от своите контрагенти, включително и при неплатежоспособност и несъстоятелност, като застраховката трябва да покрива:
     - възстановяване на платените от потребителя суми по договора преди започване на пътуването;
     - заплащане на разликата в случаите, когато по време на пътуването са предоставени само част от услугите, уговорени в договора;
     - разходите, свързани с връщането на потребителя до началния пункт.

 6. да не е в производство по ликвидация или несъстоятелност;

 7. да не е извършвало туроператорска или туристическа агентска дейност без лиценз/регистрация през последните 12 месеца;

 8. да не е отнет лиценз/отнета регистрация за извършване на съответната дейност през последните 12 месеца.

 

Действие на процедурата и необходими документи

За вписване в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти се подава заявление до министъра на икономиката по образец, в което се посочват: видът на туристическата дейност, за която се иска регистрация, име и адрес на лицето, съответно седалище, адрес на управление, данъчен номер и код по БУЛСТАТ, когато има такива, както и адрес на туристическия обект. Към заявлението се прилагат:

 1. удостоверение за актуална съдебна регистрация на заявителя или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има правото по силата на друг закон да извършва стопанска дейност - оригинал или заверен препис;

 2. удостоверение, че лицето не в производство по несъстоятелност- оригинал или заверен препис и декларация, че не е в производство по ликвидация;

 3. справка за образованието, езиковата квалификация и стажа за персонала, който ще бъде зает в осъществяването на туристическата дейност;

 4. копие от документите, удостоверяващи завършено образование, стаж и езикова квалификация на лицето, осъществяващо функции по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност;

 5. справка за местоположението, пригодността и оборудването на помещенията за упражняване на туроператорска или туристическа агентска дейност;

 6. копие от акта за собственост или от договора за наем, както и друг документ, от който произтича правото за ползване на помещенията по предходната точка, с валидност най-малко една година от датата на подаване на заявлението;

 7. копие на предварителния договор за застраховка по чл. 42, ал. 1;

 8. декларация, че през последните 12 месеца преди подаване на заявлението заявителят не е извършвал туроператорска или туристическа дейност;

 9. документ за платена такса за разглеждане на документите съгласно  тарифата, одобрена от Министерски съвет.

 

Подаване на заявлението

Заявлението с приложените към него документи се подава в Агенцията по туризъм. Ако заявителят е регистриран туроператор, за него съществува облекчена процедура за регистрация като туристически агент, при условие, че отговаря на изискванията, отнасящи се за туристическа агентска дейност по чл. 17, ал. 3, т. 2, 3 и 4 от Закона за туризма. В този случай към заявлението за регистрация за туристически агент се прилагат само документите по чл.18, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от ЗТ. Регистрацията се извършва по общия ред, но за разглеждане на документите и вписване на допълнителната регистрация като туристически агент не се заплащат държавни такси.

 

Краен срок за приключване на процедурата

Крайният срок за произнасяне относно издаването или отказа за издаване на удостоверение за регистрация е два месеца от подаване на заявлението в Агенцията по туризма. Отказът за издаване на удостоверение за регистрация трябва да бъде мотивиран.

 

Издаване на дубликат

Дубликат на издаден лиценз се издава по молба на лицензираното лице в случай на изгубване или унищожаване на първоначално издадения лиценз. Обстоятелствата, при които е бил загубен или унищожен лицензът, се заявяват в писмената декларация до министъра на икономиката. За издаването на дубликат се заплаща такса по тарифата, одобрена от Министерски съвет.

 

Промяна на обстоятелства

При промяна на обстоятелства, които подлежат на вписване, регистрираното лице уведомява министъра на икономиката в 14-дневен срок от промяната. Промяната се вписва в регистъра и при необходимост се издава ново удостоверение за регистрация. Такива обстоятелства, подлежащи на вписване в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти са:

 • регистрационен номер;

 • вид на туристическата дейност/дейности;

 • фирма, седалище и адрес на управление на регистрираното лице;

 • адрес на мястото/местата на упражняване на дейността, телефон, факс, електронна поща;

 • код по БУЛСТАТ и данъчен номер;

 • име и ЕГН на лицата с право да представляват и управляват търговеца;

 • номер на заповедта на министъра на икономиката за регистрация и заличаване на регистрацията;

 • номер и дата на сключения застрахователен договор по чл. 42, ал.1 от ЗТ, име на застрахователя и срок на валидност на застраховката;

 • наложени принудителни административни мерки и санкции по ЗТ.

 

Основания за отказ на регистрация. Ред за обжалване на отказа на регистрация.

Ако кандидатът за регистрация не отговаря на условията и/или не представи някои от документите, които са необходими за поставяне начало на процедурата по регистриране и издаване на удостоверение за туроператорска или туристическа агентска дейност, Експертната комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти (ЕКРТТА) може да изготви мотивирано решение за отказ за регистрация, което да предостави на министъра на икономиката. Министърът, на това основание, може да откаже регистрацията на туроператора или туристическия агент. Отказът има форма на писмена мотивирана заповед, която може да се обжалва по реда на Закона за Върховния административен съд. По същият ред се обжалва и мълчаливия отказ за регистрация.

Заповедта за регистрация, съответно за отказ на регистрация, се съобщава на лицето, подало заявление, в тридневен срок от издаването й.

При отказ за регистрация документите, подадени от съответното лице, се връщат срещу разписка, но внесената такса за разглеждането не се възстановява.

 

Заличаване на регистрация

Регистрацията се заличава с мотивирана заповед на министъра на икономиката в следните случаи:

 1. по искане на регистрираното лице;

 2. при смърт на физическото лице - едноличен търговец, съответно при прекратяване на юридическото лице;

 3. по мотивирано предложение на ЕКРТТА и решение на органа, извършил регистрация:
     а) когато регистрацията е извършена въз основа на неистински документи или на документи с невярно съдържание;
     б) когато туроператорът или туристическият агент бъде обявен в несъстоятелност или в ликвидация;
     в) при системни нарушения на изискванията по чл. 17, ал.3, т. 2, 3 и 4 и чл. 24, ал. 1 и 3 от ЗТ;
     г) ако тур-операторът не представи пред регистриращия орган сключен застрахователен договор по чл. 42, ал. 1. Договорът за задължителна застраховка се сключва най-късно до 7 дни от уведомяването за издаденото удостоверение за регистрация;
     д) ако туроператорът или туристическият агент при осъществяване на дейността си е издал документ с невярно съдържание, когато това е установено по съдебен ред;

Установяването на обстоятелствата за заличаване на регистрацията се извършва от контролните органи.

Със заличаване на регистрацията удостоверението за регистрация се обезсилва. При заличаване на регистрацията министърът на икономиката предприема съответни действия за публично оповестяване на заличаването чрез средствата за масово осведомяване, като на всеки 3 месеца публикува поне в два национални всекидневника списък на туроператорите със заличена регистрация в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти. Заповедта на министъра на икономиката подлежи на обжалване по реда на Закона за Върховния административен съд.

 

Административно-наказателна отговорност

Извършването на туроператорска и туристическа агентска дейност без удостоверение за регистрация, представлява административно нарушение и подлежи на административно наказание:

 • глоба в размер от 5 000 до 15 000 лв. - за физическите лица;

 • имуществена санкция от 10 000 до 30 000 лв. – за еднолични търговци и юридически лица.

Актовете за установяване на административните нарушения се съставят от длъжностни лица, определени от председателя на Комисията за търговия и защита на потребителите, въз основа на които впоследствие се издава наказателно постановление. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 НАРЕДБА за лицензиране на туроператорската и туристическата агентска дейност, приетоа с ПМС № 223 от 27.09.2002 г.

Приета с ПМС № 223 от 27.09.2002 г., обн., ДВ, бр. 93 от 1.10.2002 г., в сила от 1.10.2002 г., изм. и доп., бр. 56 от 20.06.2003 г.,

отм., бр. 107 от 7.12.2004 г.

  Сборник закони - АПИС, кн. 11/2002 г., стр. 303; кн. 7/2003 г., стр. 546          Библиотека закони - АПИС, т. 8, р. 1, № 91б

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се уреждат:

1. редът за издаване, отказване, прекратяване и отнемане на лицензите за туроператорска и туристическа агентска дейност;

2. изискванията за образование, езикова квалификация и стаж на персонала, осъществяващ туроператорска или туристическа агентска дейност;

3. изискванията към помещенията за извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност.

 

Глава втора

РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ

 

Чл. 2. (1) За издаване на лиценз за туроператорска или за туристическа агентска дейност се подава заявление до министъра на икономиката по образец - приложение № 1.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:

1. удостоверение за актуална съдебна регистрация, ако лицето е търговец, с дата на издаване, предхождаща с не повече от 30 дни датата на подаване на заявлението, или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност - оригинал или заверен препис;

2. (нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) удостоверение, че лицето не е в процедура по несъстоятелност, издадено от съответния окръжен съд, с дата на издаване, предхождаща с не повече от 30 дни датата на подаване на заявлението - оригинал или заверен препис;

3. (предишна т. 2, изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) справка за образованието, езиковата квалификация и стажа за персонала, който ще бъде зает в осъществяването на туристическата дейност, съгласно изискванията на глава трета - приложение № 2;

4. (предишна т. 3, изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) копие от документите, удостоверяващи завършено образование, стаж и езикова квалификация на лицето, осъществяващо функции по управление на туроператор или туристически агент;

5. (предишна т. 4, изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) справка за местоположението, пригодността и оборудването на помещенията за упражняване на туроператорска или туристическа агентска дейност - приложение № 3;

6. (предишна т. 5, изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) копие от акта за собственост или от договора за наем, както и друг документ, от който произтича правото за ползване на помещенията по т. 5, с валидност най-малко една година от датата на подаване на заявлението;

7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) препоръка от национално представено туристическо сдружение на лица, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност;

8. (предишна т. 7, доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) декларация (по образец - приложение № 4) във връзка с чл. 19, ал. 1, т. 6 и 7 от Закона за туризма, че през последните 12 месеца преди подаване на заявлението лицето не е извършвало туроператорска или туристическа агентска дейност без лиценз и не му е отнеман лиценз за туроператорска или туристическа агентска дейност;

9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) общи условия на договорите за организирани групови и индивидуални туристически пътувания с обща цена (организирани пътувания) - за туроператорска дейност;

10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) документ за платена такса за разглеждане на документите съгласно тарифата по чл. 18, ал. 2 от Закона за туризма.

(3) Заявлението по ал. 1 с приложените към него документи се подава в дирекция "Национална туристическа политика" на Министерството на икономиката от лицето, представляващо заявителя съгласно съдебната регистрация, или от упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно и се завежда в специален регистър.

(4) Заявлението за издаване на лиценз за туроператорска или туристическа агентска дейност може да бъде оттеглено в срок до 15 дни след датата на подаването му, като при оттеглянето в този срок се задържат 50 на сто от платената такса за разглеждане на документите.

(5) При оттегляне на заявлението за издаване на лиценз след срока по ал. 4 платената такса за разглеждане на документите не се възстановява.

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) (1) Лицата, кандидатстващи за лиценз за туроператор, отбелязват в заявлението по чл. 2, ал. 1 желанието си да упражняват дейност и като туристически агент, като приложените документи по чл. 2, ал. 2, т. 3 - 6 трябва да доказват съответствие с изискванията по глави трета и четвърта.

(2) Лицензираният туроператор има право да осъществява дейност и като туристически агент без отделен лиценз, като подава заявление по чл. 2, ал. 1 и прилага документите по чл. 2, ал. 2, т. 3 - 6 , които трябва да доказват съответствие с изискванията по глави трета и четвърта.

(3) Лицензираният туроператор има право да прекрати дейността си като туроператор и да заяви, че ще продължи да упражнява само туристическа агентска дейност, в случай че е подал заявление по ал. 1 или 2. В този случай лицето подава молба за прекратяване на лиценза за туроператорска дейност и връща лиценза в Министерството на икономиката.

(4) Лицензираният туристически агент има право да кандидатства за лиценз за туроператорска дейност, като подава заявление по реда на чл. 2 и заплаща такса съгласно тарифата по чл. 18, ал. 2 от Закона за туризма.

Чл. 4. (1) Заявленията и документите по чл. 2 се разглеждат от Централната експертна комисия по лицензиране и категоризиране, назначена със заповед на министъра на икономиката, наричана по-нататък "комисията".

(2) В комисията се включват представители на национално представените туристически сдружения.

(3) Заседанията на комисията са редовни, ако на тях присъстват най-малко 2/3 от членовете й.

(4) Комисията приема решения с обикновено мнозинство от членовете си.

(5) Комисията разглежда заявленията в срок 2 месеца от датата на постъпването им и се произнася по тях с мотивирано предложение до министъра на икономиката за издаване или за отказ за издаване на лиценз.

(6) В случай на констатирани от комисията непълноти в документите по чл. 2, ал. 1 и 2 тя дава на лицето срок 14 дни за отстраняване на непълнотите.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) В случай че лицето, кандидатстващо за лиценз, не представи препоръка по чл. 2, ал. 2, т. 7 , комисията я изисква служебно. Ако туристическото сдружение не издаде препоръка в срок 14 дни от получаване на искането, подадените от лицето документи се считат за редовни.

(8) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Комисията извършва служебна проверка за обстоятелството по чл. 19, ал. 1, т. 6 от Закона за туризма.

(9) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) По решение на комисията се извършват проверки в помещенията, в които лицата, подали заявления, ще упражняват съответната туристическа дейност. В проверките могат да участват представители на туристическите сдружения.

(10) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Министърът на икономиката въз основа на предложението на комисията в срок 3 месеца от постъпване на заявлението в Министерството на икономиката издава заповед, с която:

1. нарежда да се издаде лиценз, или

2. отказва издаването на лиценз.

(11) (Предишна ал. 10 - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Министърът на икономиката отказва издаването на лиценз за извършване на туристическа дейност в случаите по чл. 21, ал. 1 от Закона за туризма.

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Лицето, подало заявление, се уведомява за констатираните непълноти в документите, както и за заповедта на министъра на икономиката по чл. 4, ал. 10 по реда на Закона за административното производство.

(2) Заповедта на министъра на икономиката подлежи на обжалване по реда на Закона за Върховния административен съд.

(3) При отказ за издаване на лиценз документите, подадени от съответното лице, се връщат срещу разписка, но внесената такса за разглеждането им не се възстановява.

Чл. 6. Лицата, кандидатстващи за лиценз, нямат право да извършват съответния вид туристическа дейност до издаването на лиценза.

Чл. 7. (1) В срок 7 дни от влизането в сила на заповедта на министъра на икономиката на лицето се издава лиценз за съответния вид туристическа дейност по образец, одобрен от министъра на икономиката.

(2) Лицензът за туроператорска или туристическа агентска дейност се издава под пореден регистрационен номер и се подписва от министъра на икономиката или от оправомощено от него длъжностно лице.

(3) Лицензът съдържа: наименованието на лицензираното лице, седалището и адреса на управление, вида на туристическата дейност, идентификационния код на лицето по БУЛСТАТ, поредния номер и датата на издаване и номера и датата на заповедта на министъра на икономиката, въз основа на която се издава лицензът.

(4) Лицензът се предоставя на лицензираното лице след представяне на:

1. документ за платена такса за издаване на лиценз;

2. застрахователен договор по чл. 42 от Закона за туризма - само за туроператорите.

(5) Лицата, лицензирани за извършване на туроператорска дейност до влизането в сила на Закона за туризма и упражняващи дейност като туроператор, представят до 1 януари 2003 г. в Министерството на икономиката застрахователен договор по чл. 42 от Закона за туризма.

(6) Лицензът за туристическа дейност е безсрочен.

(7) Лицензът не може да се прехвърля или преотстъпва.

(8) При промяна на данните и обстоятелствата по чл. 61, ал. 1, т. 1 от Закона за туризма лицензираното лице е длъжно в срок 30 дни да подаде в Министерството на икономиката заявление за отразяване на настъпилите промени в регистъра по чл. 58 от Закона за туризма с приложени копия от документи, удостоверяващи настъпилите промени, и документ за платена такса съгласно тарифата по чл. 18, ал. 2 от Закона за туризма.

(9) Дубликат на издаден лиценз се издава по молба на лицензираното лице в случай на изгубване или унищожаване на първоначално издадения лиценз. Обстоятелствата, при които е загубен или унищожен лицензът, се заявяват в писмена декларация до министъра на икономиката. За издаването на дубликат се заплаща такса в размер, определен в тарифата по чл. 18, ал. 2 от Закона за туризма.

Чл. 8. Издадените лицензи за туроператорска и туристическа агентска дейност се вписват в Националния туристически регистър по чл. 58 от Закона за туризма, като справки се правят по реда на наредбата по чл. 63 от Закона за туризма.

Чл. 9. (1) На лицензираните по реда на наредбата лица се издават:

1. лиценз по чл. 7, ал. 1 ;

2. стикер.

(2) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Лицата по чл. 3, ал. 1 получават лиценз с вписана туроператорска и туристическа агентска дейност и стикер.

(3) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) В случаите по чл. 3, ал. 2 лицето връща лиценза за туроператорска дейност в Министерството на икономиката и получава лиценз с вписани туроператорска и туристическа агентска дейност и стикер.

(4) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Лицето по чл. 3, ал. 3 връща лиценза за туроператорска дейност и получава лиценз и стикер за туристически агент.

(5) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Стойността на лиценза и стикера по ал. 1 е включена в таксата за издаване на лиценза.

(6) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Когато лицензираното лице има повече от едно служебно помещение или бюро, в т. ч. извън адреса на своето управление или на седалището си, то трябва да разполага в съответното място с нотариално заверено копие от лиценза си или да е в състояние да го представи при поискване от контролните органи по чл. 64, ал. 1, т. 2 от Закона за туризма или от други държавни органи в срок 24 часа.

Чл. 10. (Отм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.).

Чл. 11. (1) (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Право да формират туристически продукти - детски отдих, обиколни пътувания, рекламни и насърчителни пътувания, стационарни и пътуващи семинари, конгреси, конференции, религиозни пътувания, младежки и студентски екскурзии имат само лицензираните туроператори.

(2) Туристическите продукти по ал. 1 се предлагат само от лицензирани по реда на наредбата лица или от лица, сключили договор с лицензиран туроператор.

Чл. 12. (1) Лицензираните лица са длъжни да предоставят при поискване на министъра на икономиката или на оправомощено от него лице информация съгласно чл. 62, ал. 2 от Закона за туризма.

(2) Информацията по ал. 1 не може да бъде изисквана на период, по-кратък от 30 дни.

Чл. 13. (1) (Предишен текст на чл. 13 - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Лицензираните лица са длъжни да осигуряват достъп в местата за упражняване на туроператорска и туристическа агентска дейност на контролните органи по чл. 64, ал. 1 от Закона за туризма, както и да предоставят изискваната информация и документи.

(2) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Лицензираният туроператор е длъжен да съхранява сключения договор за организирано групово и индивидуално пътуване с обща цена за срок един месец след изтичането на срока на договора.

 

  1   2

Свързани:

Регистрация и издаване на удостоверение за туроператорска или туристическа агентска дейност iconНаредба за изискванията към персонала на туроператори или туристически агенти, към лицето, осъществяващо функции по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност, и към помещенията за извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност
Обн. Дв бр. 107 от 7 Декември 2004г., изм. Дв бр. 29 от 5 Април 2005г., изм. Дв бр. 98 от 27 Ноември 2007г
Регистрация и издаване на удостоверение за туроператорска или туристическа агентска дейност iconНаредба за изискванията към персонала на туроператори или туристически агенти, към лицето, осъществяващо функции по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност, и към помещенията за извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност
Обн. Дв бр. 107 от 7 Декември 2004г., изм. Дв бр. 29 от 5 Април 2005г., изм. Дв бр. 98 от 27 Ноември 2007г
Регистрация и издаване на удостоверение за туроператорска или туристическа агентска дейност iconПредложения за нормативно регулиране на някои основни въпроси на българския туризъм
Регистрационен режим за упражняване на туроператорска и туристическа агентска дейност
Регистрация и издаване на удостоверение за туроператорска или туристическа агентска дейност iconБългарска асоциация на туристическите агенци
На работна среща на 02 август в миет продължиха обсъжданията по главаа ”Туроператорска и туристическа агентска дейност” с представителите...
Регистрация и издаване на удостоверение за туроператорска или туристическа агентска дейност iconТуристическа агенция
Еик № ин по зддс с удостоверение за извършване на туроператорска / турагентска дейност № / г., представлявано от от една страна и...
Регистрация и издаване на удостоверение за туроператорска или туристическа агентска дейност iconЦел: Целта на настоящата процедура е да се укаже реда и условията за издаване на удостоверение за регистрация на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите. Предмет
Издаване на удостоверение за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис
Регистрация и издаване на удостоверение за туроператорска или туристическа агентска дейност iconДефиниране на понятията свързани с извършване на туроператорска и туристическа агентска дейност
Туризмът е съвкупност от специфични стопански дейности, пътувания, участия в културни прояви, форуми и други, осъществявани в туристически...
Регистрация и издаване на удостоверение за туроператорска или туристическа агентска дейност iconМеханизъм за почасово отдаване под наем
Удостоверение за лиценз на извършваната дейност и/ или Удостоверение за Регистрация
Регистрация и издаване на удостоверение за туроператорска или туристическа агентска дейност iconТуристическа агенция
Б, ет. 1, рег по ф д. №11142/2003 г по описа на Софийски градски съд, еик №131158298, ин по зддс: bg131158298, с удостоверение за...
Регистрация и издаване на удостоверение за туроператорска или туристическа агентска дейност iconПрофесионална гимназия по търговия и ресторантьорство
Организатор на туристическа и агентска дейност”, специалност „организация на туризма и свободното време”
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом