Общински съвет – свищов
ИмеОбщински съвет – свищов
Дата на преобразуване31.01.2013
Размер31.09 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.svishtov.bg/images/decisions/decisions_1304980423.doc
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ


ПРЕПИС!

До……………………………….


Р Е Ш Е Н И Е


10


от заседание на Общинския съвет,

проведено на 24.11.2011 г., Прот. № 4


Относно: Избор на състав на Постоянните комисии към Общински съветСвищов


На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и във връзка с чл. 25, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет – Свищов,


Р Е Ш И:


І. Избира за членове на Постоянните комисии, както следва:

1. Постоянна комисия по икономическо развитие, финанси и бюджет:

1.1. Бойко Симеонов Александров;

1.2. Иван Андреев Бернардов;

1.3. Марин Василев Маринов;

1.4. Милен Асенов Манолов;

1.5. Симеон Минчев Симеонов;

1.6. Цветан Николов Марков;

1.7. Васил Любенов Илиев.

2. Постоянна комисия по ТСУ и общински активи:

2.1. Иван Андреев Бернардов;

2.2. Бойко Симеонов Александров;

2.3. Веселин Христов Иванов;

2.4. Симеон Минчев Симеонов;

2.5. Любомир Чавдаров Любенов;

2.6. Ангел Иванов Гецов;

2.7. Петър Гошев Петров.


3. Постоянна комисия по земеделие, гори, околна среда и води:

3.1. Александър Иванов Караджов;

3.2. Венцислав Каменов Личев;

3.3. Веселин Христов Иванов;

3.4. Ганчо Петков Ламбев;

3.5. Цветан Николов Марков;

3.6. Гинка Борисова Ташкова;

3.7. Ивайло Георгиев Атанасов.


4. Постоянна комисия по здравеопазване, социална политика, младежта, спорт и туризъм:

4.1. Христо Николов Попов;

4.2. Венцислав Каменов Личев;

4.3. Юлиян Георгиев Атанасов;

4.4. Любомир Чавдаров Любенов;

4.5. Татяна Георгиева Ганчева-Георгиева;

4.6. Кристиян Василев Кирилов;

4.7. Ивайло Георгиев Атанасов.


5. Постоянна комисия по образование, култура и вероизповедания:

5.1. Парашкева Теофанова Григорова;

5.2. Цветанка Костова Троянова;

5.3. Юлиян Атанасов Атанасов;

5.4. Милен Асенов Манолов;

5.5. Татяна Георгиева Ганчева-Георгиева;

5.6. Петър Гошев Петров;

5.7. Елиз Диндарова Караманлиева.


6. Постоянна комисия по нормативна уредба, граждански права, обществен ред и сигурност:

6.1. Марин Василев Маринов;

6.2. Парашкева Теофанова Григорова;

6.3. Надка Балева Янкова;

6.4. Ганчо Петков Ламбев;

6.5. Ангел Иванов Гецов;

6.6. Ивайло Георгиев Атанасов;

6.7. Калин Илиев Костов.


7. Постоянна комисия по приватизация и следприватизационен контрол:

7.1. Стоян Станимиров Проданов;

7.2. Иван Хараламбиев Иванов;

7.3. Гинка Борисова Ташкова;

7.4. Васил Любенов Илиев;

7.5. Маргарита Илиева Вутова.


8. Постоянна комисия по установяване конфликт на интереси:

8.1. Цветанка Костова Троянова;

8.2. Надка Балева Янкова;

8.3. Кристиян Василев Кирилов;

8.4. Иван Хараламбиев Иванов;

8.5. Антон Николаев Георгиев.


В залата присъстват 29 общински съветници.

Гласували “За” – 29, “Против” – няма и “Въздържали се” – няма.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: …/п/ …


/Светлана Георгиева/
Вярно при ОбС: …………………

/С. Найденова/

Свързани:

Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
Приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, Решение №1047 от 28. 10. 2010 г., Прот....
Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (змсма) и чл. 7, ал. 4 от Правилника...
Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
Зос), чл. 1, ал. 2 и чл. 12, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане със собствеността в Община...
Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
Зос), чл. 14, ал. 5, изр. 2-ро от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на Община Свищов...
Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
МА), във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост (зос), чл. 26 от Наредбата за реда за придобиване, управление...
Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
Закона за общинската собственост (зос), чл. 14, ал. 5, изр. 2-ро от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със...
Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
Закона за общинската собственост (зос), чл. 14, ал. 5, изр. 2-ро от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със...
Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
Закона за общинската собственост (зос), чл. 3, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността...
Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
Закона за общинската собственост (зос), чл. 14, ал. 5, изр. 2-ро от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със...
Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
Закона за общинската собственост (зос), чл. 14, ал. 5, изр. 2-ро от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом