Община бургас заповед
ИмеОбщина бургас заповед
Дата на преобразуване31.01.2013
Размер68.71 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.burgas.bg/uploads/c6c61811730eb0e565214d1c0b27b467.docОБЩИНА БУРГАС

ЗАПОВЕД914/18.04.2011г.


На основание чл. 2, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 2а от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки и Заповед № 2182/15.11.2007 г. на Кмета на Община Бургас


О П Р Е Д Е Л Я М:


І. Предмет на малката обществена поръчка:

Избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи по реализацията на инвестиционен проект ЕТАП І за обект: «Реконструкция, благоустрояване и паркоустрояване на детска площадка кв. Сарафово между ул. «Ангел Димитров», ул. «Комсомолска», ул. «Драва», УПИ І, кв.47, идентификатор по кадастрална карта № 820.566 кв. Сарафово гр. Бургас – ЕТАП І

Обектът е целево дарение, включен в разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Бургас през 2011 година с обща стойност 50 000 лв. с ДДС.


ІІ. Изисквания към обекта на обществената поръчка – обхват на видовете дейности

Съгласно предвижданията в инвестиционния проект:

2.1. Изпълнение на СМР І-първи етап:

Демонтаж на съществуваща настилка, разчистване на терена от битови и строителни отпадъци (при наличието на такива), изграждане на нови плочници от бетонови вибропесовани плочи, полагане на бордюри, полагане на армирана бетонова настилка, полагане на ударопоглъщаща предпазна настилка, полагане на тактилна настилка, направа на декоративна ограда около площадка за фитенс на открито с минимална височина 1м., по приложен детайл.

2.2. Доставка и монтаж на фитнес съоръжения за игра на открито предназначени за възрастова група над 3 години, предвидени в инвестиционния проект отговарящи на всички действащите БДС ЕN-1176, БДС EN,1176-1, БДС EN 1176-2, БДС EN 1176-3, БДС EN 1176-4, БДС EN 1176-5, БДС EN 1176-6, БДС EN 1176-7, БДС EN 1177 стандарти и европейски изисквания за безопасност и здраве.

2.3. Изграждане на ново ел. захранване и парково осветление, поставяне на осветителни стълбове.

2.4. Въстановяване и изграждане на ново ВиК захранване, за съществуващи водни съоръжения, питейна чешма, подмяна на облицовка.

2.5. Доставка и монтаж на паркова мебел (пейки, кошчета за отпадъци, беседка, предпазни гумени плочи, огради, информационни табели, кошчета за кучета).

2.6. Реализиране на озеленяване (подравняване и затревяване на засегнати терени при стройтелството).

Забележки:

1. Точните видове строително-монтажни работи са посочени в количествени сметки към инвестиционният проект. В предложената оферта кандидатите следва да посочат обобщено ценово предложение за изграждането на ЕТАП І на база представеният инвестиционен проект и Приложение 1 - ценова оферта за изпълнение на СМР и Оборудване на площадката. Монтажа на съоръженията и настилката да отговарят на одобреният инвестиционен проект.


ІІІ. Изисквания към участниците:

Възлаганите работи ще се изпълняват съгласно изискванията на съответните ПИПСМР, при спазване на действащите в страната нормативни документи относно строителството, стандарти и изисквания за безопасни условия на труда и опазване на околната среда, както и действащи изисквания за безопасност на детските площадки сертификати БДС ЕN-1176, БДС EN,1176-1, БДС EN 1176-2, БДС EN 1176-3, БДС EN 1176-4, БДС EN 1176-5, БДС EN 1176-6, БДС EN 1176-7, БДС EN 1177 или еквивалентни на тях стандарти и европейски изисквания за безопасност и здраве, Наредба 1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра

Некачествено извършените работи и некачествените материали и изделия ще се корегират и заменят за сметка на Изпълнителя, като гаранционните срокове трябва да бъдат не по-малки от предвидените в Закона за устройство на територията, или Наредба №1 за държавното приемане, определени от датата на приемане на обекта с удостоверение за ползване или приемно предавателен протокол.

Безопасност и охрана на труда:

Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигурява спазване изискванията за безопасност съгласно:

- “Наредба № 4/09.06.2004 г. за техническа експлоатация на електрообзавеждането”

- “Наредба № 3/14.05.1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана”

- “Наредба №2/05.05.1987 за противопожарните строително-технически норми” и

- “Наредба №2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи”.


ІV.Начин на приемане на обекта:


 1. Извършените СМР ще се приемат от упълномощени представители на Възложителя, като се изготвят необходимите актове, протоколи и финансово-счетоводни документи.

 2. За установяване на извършените работи, изпълнителят периодично съставя и представя на инвеститорския контрол протоколи за действително извършените видове работи по приетите от Възложителя единични цени, неразделна част от договора.

 3. Окончателното приемане на завършената работа ще става с двустранен приемно-предавателен протокол от представители на Възложителя и Изпълнителя.


V. Място и срок за изпълнение на обекта, начин на плащане:


1. Място на изпълнение на поръчката:

Територията на кв. Сарафово гр. Бургас, между ул. «Ангел Димитров», ул. «Комсомолска», ул. «Драва».


2. Срок за изпълнение на поръчката не по-малко от 25 календарни дни


3. Начин на плащане:

 • Извършените СМР се приемат от упълномощените представители на Възложителят въз основа на измервания на място, за което се съставя протокол /акт Образец 19 /и приемно-предавателен протокол при завършване на видовете работи.

 • Разплащането на обекта ще се извършва след осигуряване на финансови средства за календарната 2011г.

 • Разплащането (до 60%) на извършените СМР ще се определя на база посочените в количествената сметка към проекта видове работи и показатели за ценообразуване, определени в ценовата оферта на Изпълнителя от проведения конкурс и действително извършените количества работи.

 • Окончателното разплащане (100%) на СМР ще се извършва по банков път, в срок от 20 работни дни, считано от датата на приемане на обекта след въвеждане в експлоатация (с удостоверение за ползване) и приложени сертификати БДС ЕN-1176, БДС EN,1176-1, БДС EN 1176-2, БДС EN 1176-3, БДС EN 1176-4, БДС EN 1176-5, БДС EN 1176-6, БДС EN 1176-7, БДС EN 1177 или еквивалентни на тях стандарти и европейски изисквания за безопасност и здраве по посочени от Изпълнителя банкови сметки.

 • Възложителят, чрез свои представители ще осъществява контрол по време на изпълнението на възложените ремонтни работи и ще прави рекламации за некачествено свършените работи.

 • Доставката на материалите е задължение на Изпълнителя, като върху цената им не се начислява печалба, а само доставно-складови разходи.


VІ. Критерии за оценка на предложенията на кандидатите.

/ Икономически най-изгодна оферта /

Критериите, по които комисията оценява предложенията по настоящата обществена поръчка, ще извършва от гледна точка на заложен критерий за оценка – “икономически най-изгоднa оферта“, на чиято основа се определя общ сборен точков коефициент К=ΣКi, и се определят от Възложителя на поръчката, както следва:


1. К1 - обща цена за изпълнение на поръчката с включени непредвидени и ДДС, по Приложение №1, от 1 до 90 точки

Изчислен по формулата К1= Ц мин.лв.х 90

Ц участник лв.

2. К2 – срок на изпълнение в календарни дни, но не по-малко от 25 календарни дни

Изчислен по формулата К2= С мин.дни х 10

С участник

Крайното класиране да се извърши по формулата К=К1+К2

Цените в офертите да бъдат формирани с всички необходими начисления включително непредвидени 3 % за СМР, оборудване на площадката и ДДС.


VІІ. Длъжностни лица, на които се възлага да съберат, разгледат и оценят офертите.

 1. арх. Десислава Евгениева – Директор д-я „УТ:”

 2. инж. М.Иванова – гл. специалист „Строителство”

 3. л.арх. Светлана Танева - Н-к отдел „Озеленяване” при Община Бургас;

резервен член: Боряна Балабанова – мл. юрисконсулт Дирекция „ООПК”, при Община Бургас


VІІІ. Съдържание на офертата:

Офертата да съдържа, както следва:

 1. Документ за актуална съдебна регистрация на фирмата;

 2. Попълнена количествено – стойностна сметка по Приложение №1, с включени 3% непредвидени разходи за СМР.

 3. Показатели за ценообразуване, както следва:

 • часова ставка;

 • доставно-складови разходи;

 • допълнителни разходи върху труд;

 • допълнителни разходи върху механизация;

 • печалба.

4. Срок на валидност на офертата - в календарни дни

5. Гаранционен срок на изпълнение - минимум 5 (пет) години.

6. Срок за изпълнение на поръчката – брой календарни дни, но не по-малък от 25 календарни дни.

7. Краен срок за изпълнение на поръчката – до месец юни 2011г.


ІХ. Срок за подаване на оферти: - краен срок за подаване на оферти: 26.04.2011 г.


Х. Способ на събиране на оферти - Публикуване на покана в сайта на Община Бургас


Препис от настоящата заповед да се връчи на посочените длъжностни лица за изпълнение.


Възложител:


Инж.КОСТАДИН МАРКОВ

Заместник кмет при Община Бургас


АРХ. ДЕСИСЛАВА ЕВГЕНИЕВА

Д-Р ДИРЕКЦИЯ „УТ”


Изготвил:

Ландш. арх. Св. Танева

Н-к отдел „Озеленяване”

04.04.2011г.

Свързани:

Община бургас заповед iconОбщина бургас заповед
Закона за местното самоуправление и местната администрация и Заповед n 2764 от 23. 09. 2009 г на Кмета на Община Бургас, във връзка...
Община бургас заповед iconОбщина бургас заповед
Закона за местното самоуправление и местната администрация и Заповед n 2764 от 23. 09. 2009 г на Кмета на Община Бургас, във връзка...
Община бургас заповед iconОбщина бургас заповед
Закона за местното самоуправление и местната администрация и Заповед n 2764 от 23. 09. 2009 г на Кмета на Община Бургас, във връзка...
Община бургас заповед iconОбщина бургас заповед
Закона за местното самоуправление и местната администрация и Заповед n 2764 от 23. 09. 2009 г на Кмета на Община Бургас, във връзка...
Община бургас заповед iconОбщина бургас заповед
Закона за местното самоуправление и местната администрация и Заповед n 2764 от 23. 09. 2009 г на Кмета на Община Бургас, във връзка...
Община бургас заповед iconОбщина бургас заповед
Закона за местното самоуправление и местната администрация и Заповед n 2764 от 23. 09. 2009 г на Кмета на Община Бургас, във връзка...
Община бургас заповед iconОбщина бургас заповед
Закона за местното самоуправление и местната администрация и Заповед n 2764 от 23. 09. 2009 г на Кмета на Община Бургас, във връзка...
Община бургас заповед iconОбщина бургас заповед
Закона за местното самоуправление и местната администрация и Заповед n 2764 от 23. 09. 2009 г на Кмета на Община Бургас, във връзка...
Община бургас заповед iconОбщина бургас заповед
Нвмоп и като взех предвид писма № бс-200-05-125,126,127,128 и 782 от 15. 07. 2010 год. На рднск-бургас за насрочено изпълнение на...
Община бургас заповед iconОбщина бургас заповед
На основание чл. 2, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 2а от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки и Заповед №2182/15. 11. 2007...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом