Докладна записка
ИмеДокладна записка
страница1/4
Дата на преобразуване31.01.2013
Размер317.09 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.dobrich.bg/_files/attch/10DZ_4italista.doc
  1   2   3   4
ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ


ДОКЛАДНА ЗАПИСКА


от ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА

Кмет на Община град Добрич


ОТНОСНО: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич за 2011 година


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,


Програмата за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич за 2011 година е разработена в изпълнение на чл. 26 а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за народните читалища, на базата на постъпилите предложения от Председателите на читалищните настоятелства (приложения №№ 1, 2, 3).

Основните ú направления и приоритетни задачи са регламентирани от Закона за народните читалища и са съобразени със стратегическите документи за развитие на град Добрич и с общинската културна политика, съгласно действащата нормативна уредба.

Програмата цели обединяване на ресурси и усилия за по-нататъшното институционално укрепване и модернизиране на читалищата като самоуправляващи се сдружения и фактор за развитие на местната общност, както и съхраняване, обогатяване и осъвременяване на читалищната дейност.

Народните читалища са с потенциал за разширяване параметрите на обхват и въздействие в приоритетни сфери за обществено-икономическото развитие на Общината, с възможности за активизиране и отклик на актуалните културно-просветни, информационно-консултантски, социални и други съвременни потребности и изисквания на гражданското общество в Добрич.

Предвид гореизложеното и приложените материали, предлагам на Общински съвет град Добрич да вземе следното

Проект!


Р Е Ш Е Н И Е:


На основание чл. 21 (1), т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища, Общинският съвет град Добрич приема Годишната Програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич за 2011 година.


ВНОСИТЕЛ:


ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА

Кмет на Община град Добрич
ГОДИШНА ПРОГРАМА


ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ

В ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ 2011 г.


Народните читалища са неизменна част от характеристиката на националната ни култура.

Днес читалищата са „традиционни самоуправляващи се български културно-просветни сдружения в населените места, които изпълняват и държавни културно-просветни задачи” (Закон за народните читалища – ДВ, бр. 42 от 2009 г.), които по своята същност и историческа даденост носят в себе си първичния образ на гражданското общество у нас. Те са пример за устойчива културна институция със специфична мисия за съхранение и развитие на традиционните ценности на нацията, като фактор за регионално развитие и просперитет.

Читалищата са не само обществени сдружения, но и културни институции, които се уповават на своите корени като социални, културни, образователни и информационни организации.

Основните цели, които стоят пред тях и определят насоките на развитието им, са свързани с:

 1. Развитие и утвърждаване на духовните и културни ценности на гражданското общество;

 2. Институционално укрепване на читалищата като местни общностни центрове с културно-информационни, социални и граждански функции;

 3. Подпомагане на традиционните читалищни дейности и търсене на нови съвременни форми за тяхното развитие и предаване;

 4. Участие при поддържането на традиционните форми на културата и фолклора и при осигуряване на трансмисията им към следващите поколения;

 5. Активизиране ролята на читалищата в процеси, подпомагащи местното развитие и изграждане на демократичното местно самоуправление;

 6. Повишаване ролята на читалищата при социалната и културна интеграция на различни общности, в т. ч. групи в риск, в неравностойно положение, етнически общности и др.

 7. Превръщане на читалищата в общодостъпни центрове за библиотечно и информационно осигуряване на населението, чрез ускореното навлизане в дейността им на съвременните комуникационни и информационни технологии;

 8. Разширяване възможностите на читалищата за предоставяне на услуги, свързани с осигуряване на продължаващо образование, личностна реализация и ново ниво на компетентност на гражданите;

 9. Готовност и активно участие на читалищата в процеса на интегрирането на България в Европейския съюз;

 10. Засилване ролята на читалищата при формирането на силно и активно гражданско общество.

Народните читалища са част от културната инфраструктура на град Добрич, работят за изпълнение на културно-просветната политика на Община град Добрич и за превръщането на града в привлекателно място за живеене.

На територията на Община град Добрич функционират три читалища – Народно читалище „Йордан Йовков-1870 г.”, Народно читалище „Пробуда-1939 г.” и Народно читалище „Романо дром-2002 г.”


І. Народно читалище „Йордан Йовков-1870 г.”

Народно читалище „Йордан Йовков-1870 г.” е създадено през 1870 година. Днес той е утвърден културен институт, пренесъл във времето традициите и ценностите на добричлии.

Към Народно читалище „Йордан Йовков-1870 г.” е институиран Регионален експертно-консултантски и информационен център „Читалища”, чиито цели са подпомагане дейността на читалищата на територията на областта.

В днешно време читалището развива и обогатява културния живот на града, социалната и образователната дейност, разширява знанията на гражданите и ги приобщава към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата. Със своите дейности то е средище за комуникация между хората, предлагащо обмен на информация, взаимодействие, възприемане и разбиране.Читалището осъществява различни проекти, пряко свързани с неговия социален, образователен и културен ангажимент.

Структура на читалището:

- Библиотека

- Школи – Музикална школа, Езикова школа, Компютърна школа и Школа по изобразително изкуство

- Любителски състави – Театрална студия за деца „Зорница”, Трупа за градски шлагери „Добрич”, Музикална формация „Детска филхармония”.

ОСНОВНИ АКЦЕНТИ В ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЙОРДАН ЙОВКОВ-1870 г.” ЗА 2011 г.

А) Регионални

1. Проект „Личностите на Добруджа”

- 100 години от рождението на Данаил Бекяров – юрист, публицист, краевед, почетен гражданин на Добрич (1911 – 2006)

- 40 години от смъртта на Иван Пенаков – юрист (1883-1971)

- 85 години от рождението на Руска Цекова – куклен режисьор (1926)

- 85 години от рождението на Верка Сидерова – народна певица, почетен гражданин на Добрич (1926)

- 110 години от рождението на Блага Александрова – учител, общественик (1901-1990)

- 110 години от рождението на Атанас Антонов – радетел на добруджанското освободително движение

- 60 години от смъртта на Христо Каварналиев – живописец – маринист (1894-1951)

- 85 години от рождението на Калчо Георгиев – актьор (1926-1992)

- 80 години от рождението на Галина Ненова – актриса (1931-1984)

- 80 години от смъртта на Христо Стефанов – общественик, стопански и политически деец (1887-1931)

- 80 години от рождението на Иван Георгиев – народен певец (1931-1992)

- 85 години от рождението на Янко Атанасов – художник (1926-1999)

Дейности за осъществяване по Проект „Личностите на Добруджа”:

- Организиране на вечери, посветени на творчеството, живота и делото на тези личности

- Представяне на изложби

- Радиопредавания


2. 95 години Добричка епопея (1916)

Дейности:

- Премиери на книги с такава насоченост

- Организиране на изложби, витрини, срещи, литературни четения, концерти, спектакли


3. Голяма концертна зала – отново в културния афиш

Дейности:

- Съгласувателни дейности с Дирекция „Хуманитарни дейности” при Община град Добрич за включване на залата в културния афиш на града

- Среща с ръководители на културни институти за представяне на възможностите на залата и насищането й с прояви

- Активен маркетинг за популяризиране на залата и привличане на партньори

- Дейности по завършване на ремонта и пуск на отоплителната инсталация


Б) Национални

1. 1330 години от създаването на българската държава (681 г.)

2. 1125 години от началото на разпространението на славянската писменост в България. У нас пристигат учениците на Св. св. Кирил и Методий – Горазд, Климент, Наум, Ангеларий и Сава – Св. Седмочисленици

Дейности:

- Традиционните тържества на Народно читалище „Йордан Йовков-1870 г.” през месец май ще бъдат посветени на тези годишнини


В) Европейски

1. 2011 година – Европейска година на доброволчеството

Дейности:

- Активно включване на младежи и граждани в инициативите на читалището през годината


2. 2011 година – Международна година на младежта под наслов „Диалог и взаимно разбирателство”

Дейности:

 • Участие на читалището в национални и международни младежки програми


Годишни програми на структурните единици

в Народно читалище „Йордан Йовков-1870 г.”


БИБЛИОТЕКА

Библиотеката при Народно читалище „Йордан Йовков-1870 г.” разполага със 173 000 библиотечни единици. Приоритетни са хуманитарните науки и изкуствата. Комплектува книги, периодични издания, графични и картографски издания, диаматериали, видеокасети, грамофонни плочи, аудиокасети и компактдискове.

Един от големите проблеми на библиотеката са недостатъчните финансови средства за набавяне на нови книги, АК, CD, DVD,

Дейности:

 • Организиране на изложби, витрини, табла с библиотечни документи по повод кръгли годишнини и дати вкл. изнесени изложби

 • Маратон на четенето

 • Библиотекар за един ден в Седмицата на детската книга

 • Радиопредавания

 • Конкурс за есе

 • Дарителски кампании

 • Изготвяне на плакати, листовки, брошури и други рекламни материали

 • Изготвяне на проект


МУЗИКАЛНА ШКОЛА

И през тази година дейността на школата ще бъде подчинена на повишаване музикалното ниво на обучаемите и създаване на малки музикални формации (трио, квартет).

Непрекъснато расте броят на желаещите младежи да учат китара, цигулка и ударни инструменти. Един от големите проблеми на школата са недостатъчните средства за набавяне на нови инструменти, както и липсата на такива за ремонт на старите.

Дейности:

1. „Музиката – ваятел на детската душа” (месечни концерти по проект на Георги Господинов) – участие във всички издания

2. Концертна дейност - Пролетен концерт, Великденски концерт, Концерт по повод годишнина на читалището, Годишен акт-концерт за закриване на учебната година, концерт по повод 1 октомври – Световен ден на музиката, Коледен концерт. Индивидуални участия на възпитаници на школата предстоят в общоградски прояви.

3. Участия във фестивали:

- Международен детски фестивал „Трикси” (Добрич-Балчик-Албена) – м. юни

- Международен детски фестивал „Усмивките на морето”, Балчик – м. юни

- Национален младежки фестивал на изкуствата „Цветни празници” – Добрич – м. април


ШКОЛА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Школата е Почетен гост-участник в 15-те международни елитни конкурси, носител на златни, сребърни и бронзови отличия.

Освен за участие в конкурси през учебната 2010/2011 година Школата ще организира четири представителни изложби – по повод Великден, Празници на Народно читалище „Йордан Йоавков-1870 г.”, Първа пролет и Коледа.

Участие в международни конкурси:

 • Международен конкурс ТОРУН, ПОЛША – м. февруари

 • Международен конкурс – ФИНЛАНДИЯ – м. май

 • Международен конкурс ВЕРБИ, НОРВЕГИЯ – м. октомври

 • Международен конкурс ШАНКАР, ИНДИЯ – м. ноември


Участие в пет национални конкурса:

 • гр. Кюстендил – м. март

 • гр. Монтана – м. март

 • гр. Ямбол – м. март

 • рисувани великденски яйца – м. април

 • гр. Перник – м. април

 • гр. Силистра – м. април

 • гр. Сливен – м. май

 • гр. Берковица – м. май

 • гр. Монтана – м. май

 • списание „Пчелица” гр. София – м. февруари и м. април


ТРУПА ЗА ГРАДСКИ ШЛАГЕРИ „ДОБРИЧ”

Съставът е носител на много национални награди от фестивали на градския шлагер.

През 2011 година състав „Добрич” ще осъществи следните концерти – два в Дома за стари хора – м. януари, м. март, Пролетен концерт, Великденски концерт, Концерт по повод 141- годишнина на НЧ „Йордан Йовков-1870”, Коледен концерт. През цялата година съставът ще участва в различни културни прояви на Община град Добрич.

Трупата за градски шлагери „Добрич” ще участва през 2011 година в три фестивала:

 1. Национален фестивал на градския шлагер „Под липите златен клас се рони”- Стара Загора 2011 – м. юни

 2. „Дунавски спомени” – гр. Силистра – м. септември

 3. Национален фестивал на градския шлагер БАЛКАН-ФОЛК – гр. Велико Търново – м. май


ТЕАТРАЛНА СТУДИЯ „ЗОРНИЦА”

Театрална студия „Зорница е носител на диплом-сертификат за майсторски клас и лауреат на Международната фестивална програма „Приятели на България”, „Албена 200%”.

През 2011 година Театрална студия „Зорница” предвижда да осъществи спектаклите: „Дървото на живота” по Йовкови разкази и „Андерсениада” с най-малките от студията, спектакъл по приказките на Ханс Кристиян Андерсен.


ДЕТСКА ФИЛХАРМОНИЯ

Детската филхармония при НЧ „Йордан Йовков-1870 г.” с ръководител Ангел Ангелов е лауреат на следните фестивали: „България 2000”, „Вечери в Стария Добрич”, Международния музикален фестивал в Неерпелт – Белгия през 2003, Международния детски фестивал Виена, Австрия 2004, Фестивал на българското музикално изкуство София 2004, Фестивал на школите по изкуствата в Пловдив 2007 и 2008, Пети национален фестивал на българското образование, НДК – София 2010.

В основата на успехите на Детската филхармония стои правилно провежданата музикално-педагогическа работа с децата. Към филхармонията са изградени: струнен ансамбъл, ансамбъл блок флейти и детски хор, нееднократно получили адмирациите на изтъкнати композитори, диригенти и музикални педагози.

През настоящия творчески сезон музикално-педагогическите и артистичните програми ще бъдат обогатени с произведения на деца – композитори от цял свят, както и съчиненията на великите майстори като: Андреас Хамершмидт, Й. С. Бах, Хендел, Телеман, П. И. Чайковски, маестро Г. Атанасов, П. Пипков и др. С техните съчинения Детска филхармония ще участва в духовния живот на Добруджа ( концерти по повод Цветница, 11 май – Св. св. Кирил и Методий, 1 юни – Международен ден на детето, 2 юни – Ден на Ботев и падналите за свободата и независимостта на България, 1 октомври – Международен ден на музиката, 1 ноември – Ден на народните будители, Коледа ).

Детска филхармония успешно реализира проектите: „Приказка за музиката” – серия от концерти – приказки за най-малките граждани на Добрич и „Докосване до музиката” – която съдържа добруджанска поезия и музика за добричките ученици.
  1   2   3   4

Свързани:

Докладна записка iconДокладна записка
Докладна записка и мотиви за приемане на наредба №3 за опазване на обществения ред и чистотата на територията на община Карнобат,...
Докладна записка iconДокладна записка вх. № Обс- 00-09 /22. 11. 2011 г
Относно т Докладна записка вх. № Обс- 00-09 /22. 11. 2011 г от Сабри Юсеин– председател на Общински съвет –Джебел относно: Сформиране...
Докладна записка icon7. Докладна записка №360/18. 06. 2010г от Стойко Стоянов секретар на община Несебър, относно именуване на цдг с. Оризаре
Докладна записка №358/18. 06. 2010г от Николай Димитров – Кмет на община Несебър, относно осигуряване на собствен принос и покриване...
Докладна записка icon6. Докладна записка №311/18. 05. 2010г от Виктор Борисов – зам. Кмен на община Несебър, относно отпускане на гориво за специализирано полицейско управление – гр. Бургас
Докладна записка №309/18. 05. 2010г от Иван Гургов – зам. Кмет на община Несебър, относно изменение на решение №896 от Протокол №24/23....
Докладна записка iconДокладна записка от Снежина Минчева Маджарова Председател на Общински съвет
Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова – Председател на Общински съвет относно: Удостояване на д-р Гарабед Адашест Папазян...
Докладна записка iconДокладна записка №598/12. 06. 2008 г от Николай Димитров кмет на община Несебър, относно промени по бюджета на община Несебър. 8
Докладна записка №617/20. 06. 2008 г от Благой Филипов – Председател на Общински съвет Несебър, относно отчет за дейността на общинския...
Докладна записка iconДокладна записка от група общински съветници от пп „Национален фронт за спасение на България
Докладна записка от група общински съветници от пп „Национален фронт за спасение на България” относно: Отмяна на решение по т. 3...
Докладна записка iconДокладна записка №723/05. 09. 2008 г от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно утвърждаване на средни месечни брутни работни заплати за дейност „Общинска администрация. 8
Докладна записка №712/03. 09. 2008 г от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение на Наредба №4 за реда и условията...
Докладна записка icon10. Докладна записка №238/19. 04. 2010г от Николай Димитров – кмет на Община Несебър, относно промяна на статут на терен собственост на община Несебър от публична в частна общинска собственост
Докладна записка №218/14. 04. 2010г от Красимира Тодорова – зам. Кмет на община Несебър, относно разглеждане и приемане на Общинска...
Докладна записка iconНа общински съвет-радомир от заседание
На община Радомир, докладна записка, вх.№ С-1061/27. 02. 2009 г. Вносител: Красимир Борисов-кмет на община Радомир и приемане годишен...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом