Интегративен модел за мотивация на учителите в спортните училища
ИмеИнтегративен модел за мотивация на учителите в спортните училища
страница1/5
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.68 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://ofi.bvu-bg.eu/uploaded_files/20090720162827_Boriana-avtoreferat_2_.doc
  1   2   3   4   5


СПЕЦИАЛИЗИРАН НАУЧЕН СЪВЕТ ПО

ОТРАСЛОВА И ФИРМЕНА ИКОНОМИКА

ПРИ ВАК

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ “Н.РИЛСКИ”

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ


БОРЯНА ЙОРДАНОВА ТРИФОНОВА


ИНТЕГРАТИВЕН МОДЕЛ ЗА МОТИВАЦИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ В СПОРТНИТЕ УЧИЛИЩА


АВТОРЕФЕРАТ


на дисертационен труд за присъждане

на образователна и научна степен “доктор”

по научна специалност 05.02.24

Организация и управление извън сферата

на материалното производство”


С О Ф И Я

2009


СПЕЦИАЛИЗИРАН НАУЧЕН СЪВЕТ ПО

ОТРАСЛОВА И ФИРМЕНА ИКОНОМИКА

ПРИ ВАК

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ “Н.РИЛСКИ”

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ


БОРЯНА ЙОРДАНОВА ТРИФОНОВА


ИНТЕГРАТИВЕН МОДЕЛ ЗА МОТИВАЦИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ В СПОРТНИТЕ УЧИЛИЩА


АВТОРЕФЕРАТ


на дисертационен труд за присъждане

на образователна и научна степен “доктор”

по научна специалност 05.02.24

Организация и управление извън сферата

на материалното производство”


Научен ръководител: доц. д-р ДОНКА ИВАНОВА


Рецензенти: проф. д.и.н. РУМЕН ГЕОРГИЕВ

проф. д-р ИВАН ВЕЛИЧКОВ


С О Ф И Я

2009


Дисертацията е в обем от 169 страници основен текст, в т.ч. 19 таблици и 36 фигури. Допълнително в 29 страници са приложени информационен масив и списък на използваните 102 литературни източници на български, руски и английски език.


Дисертационният труд е обсъден в Катедра „Икономика на социално-културната сфера” на Стопанския факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски”, гр. Благоевград, и е насочен за защита в Специализирания научен съвет по Отраслова и фирмена икономика при ВАК.


Публичната защита на дисертационния труд „Интегративен модел за мотивация на учителите в спортните училища” ще се състои на 02.07.09 от 15.00 часа в УНСС в зала 2032А на заседание на Специализирания научен съвет по Отраслова и фирмена икономика при ВАК.

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в отдел „Научни съвети” в Университета за национално и световно стопанство.


І. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

Актуалност на темата

Мотивацията е труден и сложен за изследване проблем, защото съчетава в себе си мултидисциплинарни характеристики. Тяхното познаване позволява чрез мениджмънта да се постигнат целите на организацията посредством усилията на други хора, които трябва да се мотивират. В този контекст мотивацията е значима управленска функция.

В съвременния динамично развиващ се информационен свят натрупването на значителен обем от “готови” знания е само потенциална ценност и не е достатъчно за успешна личностна реализация. Едностранната връзка “учител - ученик” не подпомага достатъчно развитието на инициативността и находчивостта на учениците. Училището не може да остане безразлично към този процес в модерния свят. Защото, независимо от своя вид и характер, по своята същност то представлява организация с важни функции, свързани с елементите на духовното и физическото възпроизводство на обществото. А специално спортното училище осигурява не само общообразователна, но и специфична физическа и спортна подготовка на своите ученици.

Същевременно, информационното насищане на обществото отнема дългогодишното предимство на училището да е единственият, а често и основният източник на информация за обучаваните, която училището превръща в знание. Това предопределя и новата роля на учителя – превръщането му от монополист на знанието в медиатор между информационния хаос и подредените знания.

Човешки ресурс в спортното училище е педагогическият персонал (учители и директори), които са личности с определен образователен и професионално - педагогически статус. Именно тези техни качества, включително и високата им мотивация за професионална реализация, имат решаващо значение за успеха на образователната, възпитателната и спортната дейност. Затова, изследването на мотивацията на учителите в спортните училища подпомага ръководствата им в изучаване потенциала на отделния педагог, неговите мотиви, навици и особености на екипно взаимодействие. То е от полза и за ръководствата на другите училища, и за ръководството на МОН, защото е възможно пренасяне на мотивационните механизми, прилагани в спортните училища към тези от цялата общообразователна система.

Актуалността на темата е породена и от дълбоките промени в прехода от индустриално към информационно общество. Тези промени се изразяват в сериозни изменения в икономиката, социалните отношения, ролята на държавата и др. В тази връзка пред образователно-възпитателната система се поставят нови предизвикателства, свързани с нейната адаптивност и ориентация в новата среда, което налага и адекватен системен подход към мотивацията на учителите.


Цел, задачи, предмет и обект на изследването


Целта на настоящото изследване е, на база анализ на взаимовръзката между различните фактори и стимули, определящи равнището на мотивация на педагогическия персонал в спортните училища, да се предложи използването на интегративен модел за нейното усъвършенстване.

За изпълнение на така формулираната цел е необходимо решаването на следните изследователски задачи:

 • анализиране на основните теоретични подходи и концепции, постановки и понятиен апарат в изучаването на мотивацията като функция на управление на персонала;

 • проучване състоянието и влиянието на различните фактори и стимули за мотивация на педагогическия персонал в спортните училища;

 • формулиране на обобщения, изводи и заключение за усъвършенстване на управлението на мотивационната дейност;

 • разработване на интегративен модел за мотивиране на учителите в спортните училища;

 • експериментиране на интегративния модел за мотивиране на учителите в спортни училища и доказване на предимствата му пред класическите мотивационни механизми;

 • оформяне на аргументирано предложение до съответните институционални равнища, за практическото приложение на модела и разширяване обхвата на внедряването му като средство за усъвършенстване на училищния мениджмънт.


Предмет на изследването са факторите, свързани с процеса на мотивация на учителите.

Обект на изследване са учителите в спортните училища - учители по спорт и учители по общообразователни предмети (наричани за кратко учителите). В обекта се включват и директорите (които по-нататък в текста ще наричаме мениджъри), тъй като те по закон имат задължителна преподавателска заетост независимо от ръководните им функции.

Хипотезата на изследването е, че мотивацията се свързва с редица процеси и се влияе от фактори, които предизвикват, подтикват и поддържат действията (поведението) на персонала за постигане на определени цели. Всеки от тези фактори има своето значение за мотивацията на личността. В изследването се изхожда от предположението, че степента на мотивираност в процеса на работа на учителите в спортните училища е по-силна, когато при вземането и реализацията на управленските и професионално-личностните решения в учебно-възпитателната дейност, се прилага принципа за интегративност на мотивационните фактори.

Доказването на основната хипотеза на изследването е резултат от проверка и потвърждаване на пет частни хипотези:

 1. по-високата удовлетвореност на учителите от условията на труд води до по-висока мотивираност в работата;

 2. привързаността на учителите към тяхното училище е важен критерий за равнището на тяхната мотивация;

 3. съществува тясна връзка между мотивите за поведение на учителите и активността им в дейността на училището;

 4. създаването на благоприятна мотивационна среда допринася за повишаване на отговорността за резултатите от трудовата дейност;

 5. специфичните мотивационни профили на учителите и ръководителите на спортните училища предполагат различно организационно поведение на техните управляващи.

.

Теоретична и методологическа основа на изследването


Обхватът на емпиричното изследване включва основен контингент изследвани лица: учители от спортните училища в Република България, по-специално в гр.София. Те са 3 на брой - 166 СУ “Васил Левски”, 57 СУ “Св. Наум Охридски” и СУ “Ген. Владимир Стойчев”, с общ брой учители 160 човека, т.е. изследвани бяха 100 процента от контингента, практикуващ тази професия в София, поради което емпиричното изследване е изчерпателно. В него не са включени всички единици от генералната съвкупност, поради ниския относителен дял, който заемат в тази съвкупност учителите от другите спортни училища в страната.

Това ограничаване на изследвания контингент в спортните училища е съзнателно, защото трите софийски спортни училища са елитните в страната. Техният капацитет съставлява 25% от общия брой броя ученици и учители в българските спортни училища. За отделни спортове, обаче, като футбол, водни спортове и гимнастика, те са водещи (обхващат почти 100 % от обучаващите и обучаемите по тези спортове). Същевременно, квалификацията на учителите и предоставената материална база в софийските спортни училища са с много високи качества, което ги прави предпочитани за учениците от цялата страна. Всички бъдещи национални и световни шампиони, както в миналото, така и сега биват привличани в трите спортни училища в град София, за да им се гарантира подходящата подготовка.

Контролна част от генералната съвкупност са и ръководителите на спортните училища. Изследвания по нея са направени във всички 20 спортни училища в страната, с 16 човека - специалисти от управленския персонал (т.е. 80% от тази съвкупност).


За решаване на поставените задачи са използвани следните методи за научно изследване:


 1. Анализ на литературни източници

Проучени и анализирани са общо 102 литературни източника (монографии, публикувани научни изследвания, публикации в научни и научнопопулярни списания, пресата и Интернет). Установено бе, че проблемите за мотивацията на спортните педагози не са разработвани в литературата, което наложи експертно формулиране на становища, свързани с изследвания проблем. Същевременно многобройни и описани в научната и научнопопулярната литература са проблемите, свързани с мотивацията на ученика в образователния процес. Очевидно е, че все още, въпреки новите предизвикателства пред учителската професия, научната мисъл се занимава главно с въпроса – дали учителят може да мотивира децата, а не с въпроса - дали учителят е мотивиран да си върши добре работата, да постигне по-високи резултати и да създаде личностите на съвременното общество.

2. Анкетно проучване

Съдържанието на анкетните материали (карти) е идея на докторанта. Тяхното разработване е на база: многогодишни собствени наблюдения, системен анализ на равнището на мотивация на учителите в спортните училища, както и експертното мнение на специалисти в областта на управление на човешките ресурси. Анкетирането обхваща целевата извадка от учители и директори в спортните училища, отговаряща на изискванията за представителност и достоверност на резултатите. Анкетите са попълвани анонимно, при спазване на принципите за репрезентативност на извадката и независимост на отговорите.

3. Беседа

В хода на провеждане на изследването е проведена беседа с ръководители и експерти в областта на управление на човешките ресурси. Същата е използвана в съчетаване с метода на анкетирането, като беседата е проведена след обработка на данните от анкетното проучване, благодарение на което се дава възможност за сравняване степента на съвпадение на отговорите от анкетата и беседата.

4. Наблюдение

Осъществено е пряко наблюдение на текущата дейност на учители в спортните училища през последните три години. Това са лични наблюдения и коментари с учители и ръководен персонал по темата на дисертацията.

5. Статистико-математически методи

Използването им се свежда до: математическа обработка на резултатите от отделните анкетни карти; таблично илюстриране на резултатите; изчисляване коефициентите на значимост на отделните мотивационни фактори и тяхното ранжиране в таблична форма; графично изобразяване на отделните елементи, характеризиращи мотивацията на учителите в спортни училища по начин, описан в методическата част на дисертационния труд; експертна оценка с оценяване тежестта на отделните показатели за качествата на модела.

6. Ситуационен анализ

Методите на сравнение, анализ, синтез и обобщение бяха приложени при обсъждане на резултатите от изследванията, формулиране на изводите и препоръките за дисертационния труд.

Методиката на изследването е разработена в съответствие с теоретичните постановки, съдържащи се в мотивационните теории, както и наложилата се в областта на мотивиране на персонала практиката на западноевропейските страни и компании. Изследването е изведено по собствена методика в съчетание с модифицирана такава, (идея на Йосиф Илиев1), която включва 5 етапа:

Първи етап – определяне на размера и структурата на генералната съвкупност (учителите в спортни училища, които ще бъдат анкетирани).

Втори етап – конструиране на подходяща анкетна карта за установяване равнището на мотивация на учителите в спортните училища. Подборът на фактори за въвеждане в анкетните карти отчита спецификата на анкетираните.

Трети етап – инструктиране на включените за анкетиране учители в спортни училища.

Четвърти етап – обработване на индивидуалните анкетни карти и обобщаване на резултатите от анкетирането в следната последователност:

 • определяне удовлетвореността на изследваните лица;

 • анализиране на привързаността на изследвания персонал към спортното училище;

 • определяне на съществените мотиви за трудово поведение;

 • анализиране на мотивационната среда в спортното училище;

 • изграждане на мотивационен профил на учителите и на ръководителите на спортните училища.

Пети етап – анализ на мотивационния профил на учителите и ръководителите в спортни училища, съобразявайки се с обобщенията от изведените четири изследвания на удовлетвореността, привързаността, мотивите за трудово поведение и мотивационната среда в спортното училище. Полученият мотивационен профил е средство за разработване и провеждане на произтичащите от резултатите управленски действия и мерки. Те са насочени към повишаване мотивацията на учителите в спортните училища, в контекста на подобряващото се управление на човешките ресурси. Мотивационният профил оформя мотивационния портрет на учителя в спортното училище. Въз основа на получените резултати и направените изводи се дават препоръки за по-широко приложение на интегративния модел за мотивация на учителите в спортните и другите училища.

Апробация

Апробирането на интегративния модел за мотивация е осъществено в трите спортни училища в гр.София. Ефектът на модела се изразява в следното:

 • Правилно комбиниране на цели и квалификации. Точното разпределяне на работата в съответствие с личните качества на учителите, както и осигуряване на необходимите ресурси и обучение е свързано с ефективното поставяне на целите.

 • Подкрепяне на добрите резултати. Мениджърът на училището, използвайки целия набор от средства за формиране на поведение, стимулира постигането, както на вътрешни, така и на външни последствия от работата на учителите.

 • Определяне на мотивационния потенциал на възнаграждението. Отчитайки степента на справедливост и значимост на възнаграждението за учителите в спортните училища, мениджърът ги използва като средство за постигането на по-голяма ефективност от тяхната работа.

Успешното апробиране на интегративния модел за мотивация на учителите в спортните училища е сериозно основание за внедряването му и в други училища, а на даден етап от популяризирането му и в цялата образователна система. Препоръките, свързани с това са посочени в заключителната част на дисертационното изследване.

Отделни части от дисертацията са публикувани в специализирани научни издания.

Обем и структура на дисертационния труд

Дисертационният труд е с общ обем 198 страници. Основният текст (175 стр.) включва: увод, изложение в три части, заключение, списък на цитираната и използвана литература, състоящ се от 102 заглавия. Основният текст е илюстриран с 36 фигури и 19 таблици. В подкрепа на изложението са разработени 3 приложения с обем 23 страници.

Съдържание на дисертационния труд
  1   2   3   4   5

Свързани:

Интегративен модел за мотивация на учителите в спортните училища iconЗако н
В сега действащата нормативна база съществува празнина, която затруднява работата на спортните училища. Действащият чл. 26 а, ал....
Интегративен модел за мотивация на учителите в спортните училища iconСиндикат на българските учители
Спартакиадата на учителите, която през последните години се превърна в международна. Това ни кара да се чувстваме горди, че успяхме...
Интегративен модел за мотивация на учителите в спортните училища iconНационално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия
Проект на Интегративен модел на Национална здравна карта на Министерство на здравеопазването на р българия
Интегративен модел за мотивация на учителите в спортните училища iconПилотни училища по дейност 3 Изграждане на нов функционален модел на работа за подкрепа на включващото обучение на деца и ученици със сензорни увреждания в специалните училища за деца с нарушено зрение и с увреден слух
Пилотни училища по дейност 3 Изграждане на нов функционален модел на работа за подкрепа на включващото
Интегративен модел за мотивация на учителите в спортните училища iconСтатут на спортистите – аматьори и спортните съдии
С настоящия правилник се урежда статута на състезателите по състезателно катерене, ски алпинизъм и алпинизъм, отношенията между тях...
Интегративен модел за мотивация на учителите в спортните училища iconНаредба за условията, реда, критериите за финансово подпомагане на спортните клубове, за оценка на спортните резултати и разпределение на средствата между спортните клубове по вид спорт в община поморие гл.І. Общи положения Чл. 1
Чл. С настоящата наредба Община Поморие си поставя за цел, чрез финансово стимулиране на спортните клубове, да се подобри качеството...
Интегративен модел за мотивация на учителите в спортните училища iconЗа участие в 44-та Национална конференция на учителите по химия
Постерна сесия – представяне на химически специалности в българските висши училища
Интегративен модел за мотивация на учителите в спортните училища iconПрограма на Правителството на Република България
Повишаване на икономическия и социален статус на учителите в средните и преподавателите във висшите училища 33
Интегративен модел за мотивация на учителите в спортните училища iconМотивация определение за мотивация
Същността на мотивацията се състои в причиняването, стимулирането, подтикването на човешкото поведение
Интегративен модел за мотивация на учителите в спортните училища iconУниверситет за национално и световно стопанство
Мотивация. Пнятието мотивация
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом