До общински съвет сливе н предложени е
ИмеДо общински съвет сливе н предложени е
страница1/7
Дата на преобразуване31.01.2013
Размер0.68 Mb.
ТипРешение
източникhttp://www.sliven.bg/doc/Actual/Predlojenia_24_09_2009g.doc
  1   2   3   4   5   6   7
Т.1 Полагане на клетва от общински съветник.


Т.2

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

С Л И В Е Н


П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е


от ДИМИТЪР МИТЕВ – общински съветник, председател на

ПК НУЗАОбСГП на Общински съвет – Сливен


ОТНОСНО: Промени в съставите на постоянните комисии на Общинския

съвет - Сливен


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,


След прекратяване правомощията като общински съветник на г-ца Десислава Танева поради избирането и за народен представител в 41 – то Народно събрание на Република България, и на г-н Марин Кавръков – поради назначаването му за Областен управител на Област Сливен, избора на Мария Григорова за председател на Общинския съвет – Сливен и полагане на клетва по чл.32 от ЗМСМА на г-н Андрея Андреев, общински съветник от листата на ГЕРБ е необходимо да се приемат промени в състава и ръководствата на някои постоянни комисии.

На основание чл.21, ал.1, т.1 и чл. 48, ал.1 от ЗМСМА във връзка с чл.17, ал.3 от ПОДОС, предлагам Общинският съвет да приеме следното


Р Е Ш Е Н И Е:


  1. Освобождава Мария Григорова като председател на ПК УТОС, зам. председател на НУЗАОбСГП и член на ПК ОККИРОбССК.

  2. Освобождава Марин Кавръков като член на ПК НУЗАОбСГП и ПК ФБИР.

  3. Освобождава Галина Вучкова като член на ПК МСЕИПИИТ.

  4. Избира Андрея Андреев за член на ПК НУЗАОбС, ПК ФБИР и ПК МСЕИПИИТ.

  5. Избира Андрея Андреев за секретар на ПК МСЕИПИИТ.

  6. Избира Галина Вучкова за член на ПК УТОС.

  7. Избира Галина Вучкова за председател на ПК УТОС.

  8. Избира Галина Вучкова за зам. председател на ПК НУЗАОбСГП.ВНАСЯ:

/Д. Митев/


Т.3

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

С Л И В Е Н
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е


от ДИМИТЪР МИТЕВ – общински съветник, председател на ПК НУЗАОбСГП на Общински съвет – Сливен


ОТНОСНО: Промяна на Решение № 82 от 31.01.2008 г. на Общински съвет – Сливен, относно избор на Временна комисия по символиката на Община Сливен за мандат 2007 – 2011 година


Уважаеми госпожи и господа общински съветници,


Предвид прекратяване правомощията на г-н Марин Кавръков като общински съветник поради назначаването му за Областен управител на Област Сливен се налага промяна в състава на Временната комисия по символика на Община Сливен.

На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.6, ал.1 от Наредбата за символиката на Община Сливен предлагам Общинският съвет да приеме следното


Р Е Ш Е Н И Е :


1.Освобождава Марин Кавръков като член на Временна комисия по символиката на Община Сливен за мандата.

2.Избира Васил Йовчев за член на Временна комисия по символиката на Община Сливен за мандата.


ВНАСЯ,


/Д.Митев/

Т.4


ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

С Л И В Е Н


П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е


от ЙОРДАН ЛЕЧКОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН


ОТНОСНО: Частични промени в съставите на обществените комисии

за избор на носители на наградите на община Сливен


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,


С Решение № 777/31.07.2008 г. Общинският съвет утвърди съставите на обществените комисии за определяне носителите на наградата за литература и изкуство „Добри Чинтулов”, наградата за публицистика, историческо-краеведческа дейност и опазване на културно-историческото наследство „Д-р Иван Селимински” и наградата за стопанска инициатива „Добри Желязков”.

Съгласно чл.7, гл.1 и чл.1,ал.1 от Допълнителните и заключителни разпоредби на Наредбата за символиката на Община Сливен, съставите на обществените комисии са утвърдени за извършване на дейност за мандат 2007-2011 г.

Предвид променени обстоятелства при някои от членовете на посочените комисии – служебна ангажираност, смяна на работата и др., се налага актуализиране на състава на обществените комисии с цел пълноценно организиране на работата им през настоящата година. Предлаганите промени в съставите на обществената комисия за определяне носителя на наградата за литература и изкуство „Добри Чинтулов” и носителя на наградата за стопанска инициатива „Добри Желязков” се извършват по предложение на досегашните членове на горепосочените комисии.

Като имам предвид гореизложеното и на основание ал.1, чл.2,т.а и б от Допълнителните и заключителни разпоредби на Наредбата за символиката, предлагам на Общинския съвет да вземе следните


Р Е Ш Е Н И Я:


1. Освобождава Тодор Терзиев – художник, директор на Националната художествена гимназия „Димитър Добрович” в качеството му на член на обществената комисия за определяне носителя на наградата за литература и изкуство „Добри Чинтулов”.

2.Утвърждава г-жа Марлена Гетова - литератор, общественик за член на комисията за наградата „Добри Чинтулов”.

3. Освобождава г-жа Лиляна Кънева в качеството й на член на обществената комисия за избор на носител на наградата за стопанска инициатива „Добри Желязков”.

4. Утвърждава г-н Антон Захариев – директор на Териториално статистическо бюро, за член на обществената комисия за наградата „Добри Желязков”


ВНАСЯ:

ЙОРДАН ЛЕЧКОВ


Т.5


ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

С Л И В Е Н
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е


от ДИМИТЪР МИТЕВ – общински съветник, председател на ПК НУЗАОбСГП на Общински съвет – Сливен


ОТНОСНО: Промяна на Решение № 84 от 31.01.2008 г. на Общински съвет – Сливен, относно упълномощаване на представители на Община Сливен в Общото събрание на търговските дружества, в които общината е съдружник или акционер


Уважаеми госпожи и господа общински съветници,


Поради прекратяване пълномощията на г-н Марин Кавръков като общински съветник след назначаването му за Областен управител на Област Сливен е необходимо да се приеме промяна в представителството на Община Сливен в Общото събрание на акционерите на „Телевизия Сливен”АД.

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и във връзка с чл.27, ал.2 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственик на Община Сливен в търговските дружества с общинско участие в капитала предлагам Общинският съвет да приеме следното


Р Е Ш Е Н И Е :

1.Освобождава Марин Кавръков като представител на Община Сливен в Общото събрание на акционерите на „Телевизия Сливен” АД.

2.Избира Георги Мангинов за представител на Община Сливен в Общото събрание на акционерите на „Телевизия Сливен” АД.


ВНАСЯ,


/Д.Митев/


Т.6

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

С Л И В Е Н
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е


от ДИМИТЪР МИТЕВ – общински съветник, председател на ПК НУЗАОбСГП на Общински съвет – Сливен


ОТНОСНО: Промяна на Решение № 85 от 31.01.2008 г. на Общински съвет – Сливен, относно определяне представители на Община Сливен в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,


Съгласно чл.12 от Устава на НСОРБ членове на Общото събрание са общините, представени чрез своите делегати, като всяка община е представена от двама делегати – кметът по общината по право и представител от съответния общински съвет.

Досегашен делегат в ОС на НСОРБ бе г-ца Десислава Танева.

Предвид прекратяване пълномощията на г-ца Десислава Танева като общински съветник, поради избирането й за народен представител в 41-то Народно събрание на Република България и на основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА и във връзка с чл.12, ал.2 от Устава на НСОРБ предлагам Общинският съвет да приеме следното


Р Е Ш Е Н И Е :


1.Освобождава като представител в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България Десислава Жекова Танева.

2.Избира за представител /делегат/ в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България

Мария Митева Григорова – председател на Общински – Сливен –

делегат.

ВНАСЯ,

/Д.Митев/


Т.7


ДО
  1   2   3   4   5   6   7

Свързани:

До общински съвет сливе н предложени е iconДо общински съвет сливе н предложени е
На основание чл. 21 ал. 2 от змсма и във връзка с отмяната на ал. 3 на чл. 49 от Закона за общинска собственост, и на основание чл....
До общински съвет сливе н предложени е iconОбщинскисъвет сливе н решени е
Общински съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
До общински съвет сливе н предложени е iconОбщинскисъвет сливе н решени е
Изменя и допълва Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската...
До общински съвет сливе н предложени е iconДо общински съвет – русе предложени е от искрен веселинов председател на Общински съвет Русе
Относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Русе и кметове на кметства с. Сандрово, с. Просена, с. Ново село,...
До общински съвет сливе н предложени е iconОбщинскисъвет сливе н решени е
На основание чл. 21, ал. 1, т. 3 от змсма във връзка с чл. 24, ал. 1 от змсма се прекратяват правомощията на Председателя на Общински...
До общински съвет сливе н предложени е iconПрепис! Общинскисъвет сливе н решени е №1
На основание чл. 21, ал. 1, т. 3 от змсма и във връзка с чл. 6, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет...
До общински съвет сливе н предложени е iconДо председателя на Общински съвет гр. Пазарджик предложени е
Във връзка с чл. 72 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската...
До общински съвет сливе н предложени е iconДо председателя на общински съвет пазарджик предложени е от Бойка Маринска – общински съветник и председател на пк „Образование и наука относно
Относно: Откриване на подготвителна група в оу „Климент Охридски” – гр. Пазарджик
До общински съвет сливе н предложени е iconДо председателя на общински съвет пазарджик предложени е
Наложителна е промяна в разпределението на общинския жилищен фонд, поради следните причини
До общински съвет сливе н предложени е iconОбщинскисъвет сливе н решени е
Ново обсъждане на Решение №674/24. 09. 2009 г на Общински съвет – Сливен, относно упълномощаване на представители на Община Сливен...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом