Наредб а за търговската дейност на територията на община град добрич
ИмеНаредб а за търговската дейност на територията на община град добрич
Дата на преобразуване31.01.2013
Размер154.78 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.dobrich.bg/_files/attch/Pril_18DZ_Naredba_targ_deinost.doc


Проект

Н А Р Е Д Б А

ЗА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА

НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ


ГЛАВА ПЪРВА

Общи положения


Чл. 1 (1) С тази Наредба се въвеждат изисквания към търговските обекти на територията на Община град Добрич.

(2) С наредбата се уреждат реда и условията за ползване на място върху терени общинска собственост за:

 1. извършване на търговска дейност на открито по време на организираните празнични мероприятия, базари и продажба на сезонни стоки;

 2. извършване на търговска дейност на открито на територията на общинските пазари.Чл. 2 (1) Извършването на търговска дейност на територията на Община град Добрич се основава на свободната стопанска инициатива. Цените на стоките и услугите се формират свободно в съответствие с търсенето и предлагането.

(2) Търговска дейност могат да извършват само лица, регистрирани, съгласно действащото българско и европейско законодателство.


Чл. 3 Търговски обекти по смисъла на тази Наредба са:

 1. стационарни обекти - складове за търговия на едро, магазини за хранителни и промишлени стоки, заведения за хранене и развлечения, средства за подслон и места за настаняване, обекти извършващи услуги, аптеки и дрогерии, бензиностанции, газстанции и метан станции, компютърни зали, площадки за изкупуване на отломки от черни и цветни метали и други обекти за извършване на търговия;

 2. нестационарни обекти (съоръжения за търговия на открито) – маси, щандове/сергии, стелажи, колички, стойки за продажба на открито, атракции, увеселителни съоръжения.


ГЛАВА ВТОРА


РАЗДЕЛ I

Общи изисквания към търговските обекти


Чл. 4 (1) На видно място на фасадата на търговския обект може да се поставя постоянен надпис с вида и наименованието на обекта.

(2) Задължително надписът по ал. 1 да е изписан на български език.

(3) Изискванията по ал. 1 и ал. 2 са задължителни за заведенията за хранене и развлечения и средствата за подслон.

(4) Търговецът може да изпише допълнително вида и наименованието на обекта и на чужд език, като надписът да бъде от същия вид и с размери не по-големи от българския текст.


Чл. 5 (1) Външните витрини на търговските обекти се аранжират в съответствие със стоковата специализация и тематично или свързано със символиката на големи празници.

(2) На търговските витрини се допускат надписи и на чужд език, ако те представляват търговска марка или фирмен знак (лого).


Чл. 6 Търговските обекти следва да отговарят на нормите за строителство, противопожарна охрана и изискванията на наредбите, издадени от Министерство на здравеопазването, Министерството на земеделието и храните и др.

РАЗДЕЛ II

Общи условия за търговия


Чл. 7 Лицата, упражняващи търговска дейност на територията на Общината, са длъжни:

 1. да спазват всички изисквания на българското законодателство, отнасящи се до извършваната търговска дейност;

 2. да спазват всички изисквания, отнасящи се до осигуряване на обществения ред и спокойствието на гражданите на територията на Община град Добрич, предвидени в Наредбата за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда, приета от Общински съвет Добрич;

 3. да предоставят на контролните органи информация и документи, свързани с осъществяваната от тях дейност;

 4. лично или чрез трети лица да приемат писмени съобщения, протоколи и други документи по прилагането на настоящата Наредба от лицата, упълномощени да провеждат контрол по нейното изпълнение. В случай на отказ, това се удостоверява по реда на Гражданския процесуален кодекс (ГПК) и документът се счита за връчен;

 5. когато консумацията в заведение за хранене и развлечения е на самообслужване, това да се обяви на видно за всички клиенти място в обекта.Чл. 8 Забранява се:

 1. нерегламентираното ползване на площ общинска собственост около стационарните търговски обекти за разполагане на стоки (включително окачването им по отворените навън врати на обектите), с цел продажба, складиране, реклама, както и всяка друга дейност, свързана с тези стоки;

 2. сервирането (отварянето) на спиртни напитки, вино и бира за консумация вътре и пред магазините и павилионите за хранителни стоки.Чл. 9 Търговска дейност на открито върху терени частна собственост се извършва само от съоръжения по чл. 3, т. 2, след издадено разрешение за поставяне по реда на Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община град Добрич.


ГЛАВА ТРЕТА

Ред и условия за ползване на място върху терени общинска собственост


РАЗДЕЛ I

Търговия на открито върху терени общинска собственост


Чл. 10 (1) Търговска дейност на открито е продажба на дребно, извършвана от физически и юридически лица на публични места общинска собственост (улици, площади, паркове, тротоари и др.), от съоръжения по смисъла на чл. 3, т. 2.

(2) Не е търговия на открито доставянето по домовете на закупена или поръчана стока и дейността на търговските представители.


Чл. 11 (1) Търговска дейност на открито върху терени публична общинска собственост по смисъла на този раздел се извършва само на основание годишен график за провеждане на празнични базари, мероприятия и продажба на открито на сезонни стоки, който се изготвя в срок до 31 януари на текущата година от дирекция Икономическо развитие и европейски фондове (ИРЕФ).

(2) В графика се определят местата за извършване на търговска дейност, времетраенето, разрешения стоков асортимент, организатора, реда за поетапно въвеждане на участниците в базари с продължителност над 20 дни и др. изисквания.

(3) Графикът се съгласува с главния архитект на общината, директора на дирекция ИРЕФ, зам.- кмет ИРЕФ и се утвърждава от Кмета на Общината.

(4) Годишният график се обявява на информационното табло пред сградата на Общината, в електронния сайт и Центъра за услуги и информация на Общината.

(5) За провеждането на празнични базари, включени в годишния график, Кмета на Общината издава заповед и утвърждава регламент, които се публикуват на електронната страница на Общината, и информационното табло пред сградата на общината и на съответния организатор.

(6) Разполагането на работните места за дейностите, включени в графика, се извършва по утвърдени схеми и списъци от главния архитект на общината.

(7) По отношение на местата за търговия на открито с храни, утвърдените схеми от гл. архитект на общината се представят в Областната дирекция по безопасност на храните - Добрич за информация.

(8) Годишният график може да бъде актуализиран при необходимост, като направените промени се утвърждават по реда на ал. 3.


Чл. 12 (1) За извършване на търговска дейност на открито се определя минимална площ, съответно:

 1. за продажба на едрогабаритни сезонни стоки, обявени в годишния график – не по-малка от 5.00 (пет) кв.м;

 2. за продажба на всички останали стоки – не по-малка от 1.5 кв.м

(2) При изготвяне на схемата с местата за продажба на едрогабаритни сезонни стоки гл. архитект определя възможната максимална площ за всяко място.

(3) Минималната продължителност за ползване на място за сезонни стоки е 3 (три) дни.


Чл. 13 (1) Търговска дейност на открито се извършва въз основа на разрешение за ползване на място върху терен общинска собственост.

(2) За издаване на разрешението по ал. 1 се подава заявление по образец до Кмета на общината.

(3) В заявлението се посочват следните данни:

 1. желаният срок за ползване на мястото;

 2. вид на стоките, с които ще се търгува;

 3. номер и дата на издадено разрешение за поставяне от гл. архитект (за атракционни съоръжения).

(4) Към заявлението се прилагат следните документи:

 1. регистрационна и анкетна карта за земеделски производител, заверени за текущата година (ако лицето е земеделски производител) – копие (сверява се с оригинала при подаване на заявлението);

 2. схема с означение на мястото, одобрена от главния архитект – за случаите, за които съгласно графика не се предвижда да бъде предварително изготвена и утвърдена такава от гл. архитект (изготвя се служебно);

 3. други документи, на които лицето, извършващо търговска дейност се позовава.

(5) След подаване на заявлението длъжностното лице, което го е приело извършва проверка и осигурява за нуждите на производството необходимата информация за вписването на търговеца в Търговския регистър и липсата на задължения към Община град Добрич по чл. 162, ал. 2 от ДОПК. Липсата на задължения е задължително условие за издаване на разрешението.


Чл. 14 (1) Разрешението се издава от Кмета на Общината или упълномощено от него длъжностно лице в 7 (седем) дневен срок от подаване на заявлението.

(2) Срокът на издаденото разрешение не може да бъде по-дълъг от обявения в годишния график.


Чл. 15 Търговецът може да увеличи размера на предоставената му в разрешението площ. За целта е необходимо:

 1. да има такава възможност, съгласно чл. 12, ал. 2;

 2. да подаде заявление по образец в Общината за промяна на заеманата площ;

 3. да му бъде издадено разрешение с вписана промяна в размера на ползваната площ и заплатена такса съобразно промяната.


Чл. 16 (1) При издаване на разрешението по чл. 13 се заплаща такса в размер, съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич (НОАМТЦУ), в зависимост от зоната, в която се намира терена.

(2) За разрешение със срок, по-дълъг от един месец, таксата се заплаща ежемесечно, най-късно до последния работен ден на предходния месец.


Чл. 17 Разрешението по чл. 13 и документът за платена такса се съхраняват в оригинал от лицето и се представят при проверка на контролните органи.


Чл. 18 (1) Общинска администрация може да откаже издаване на разрешение по чл. 13.

(2) Отказът се мотивира с писмено становище за обстоятелствата, които го налагат, в 7 (седем) дневен срок от подаване на заявлението.

(3) Отказът пъдлежи на обжалване в 14 (четиринадесет) дневен срок по реда на АПК.


Чл. 19 Общинска администрация може да отнеме издаденото разрешение със Заповед на Кмета в случай, че мястото не се използва по предназначение, не се използва от лицето, на което е предоставено, или когато обществените нужди налагат това.


Чл. 20 (1) Ползването на мястото може да бъде прекратено преди да е изтекъл срокът на разрешението. В този случай:

 1. лицето е длъжно да уведоми писмено общинска администрация, като подава заявление по образец към което прилага издаденото му разрешение – оригинал;

 2. платената такса за текущия месец не се връща и мястото се счита за свободно.

(2) Ако при прекратяване ползването на мястото лицето не изпълни задълженията си по ал. 1, т. 1, дължимата такса за ползване на мястото до края на периода на издаденото разрешение подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.


Чл. 21 За издадените разрешения по чл. 13 се поддържа база дани на електронен и хартиен носител.


Чл. 22 (1) Търговците на открито са длъжни:

 1. да не увеличават нерегламентирано размера на предоставената им в разрешението площ;

 2. да не променят мястото, предоставено им в разрешението за търговска дейност;

 3. да не нарушават уличната настилка;

 4. да използват контейнерите за битови отпадъци, в това число контейнерите за разделно събиране на отпадъци, като им се забранява да използват уличните кошчета, както и тези в Градския парк, за изхвърляне на опаковки и др. отпадъци от дейността им;

 5. след изтичане срока на разрешението или при преждевременно прекратяване на дейността да премахнат незабавно използваните съоръжения по чл. 3, ал. 2.(2) Забранява се извършването на търговска дейност на открито:

 1. без издадено разрешение от Общината и без платена такса;

 2. със стоки, различни от тези, за които е получено разрешение;

 3. в зелените площи;

 4. със стоки, които се предлагат директно от транспортни средства;

 5. под формата на амбулантна търговия.


РАЗДЕЛ II

Търговия на открито на територията на общинските пазари


Чл. 23. (1) На територията на общинските пазари – централен кооперативен пазар (ЦКП), микропазарите (МП) и центъра за базарна търговия (ЦБТ) се предоставят за търговска дейност на открито работни места и терени, разположени по схеми, утвърдени от гл. архитект на общината.

(2) На територията на общинските пазари се извършва търговска дейност на открито, на дребно с:

 1. на ЦКП - плодове и зеленчуци в прясно състояние, мед и пчелни продукти, цветя, семена, посадъчен материал, дръвчета, гъби, билки, подправки и сурови ядки, сурова млечна царевица, естествени метли и съпътстващи приготвянето на зимнина стоки – буркани, капачки, отварачки и затварачки за буркани;

 2. на районните МП - плодове и зеленчуци в прясно състояние, мед и пчелни продукти, цветя, семена, посадъчен материал, гъби, билки, подправки и сурови ядки, сурова млечна царевица, естествени метли и съпътстващи приготвянето на зимнина стоки – буркани, капачки, отварачки и затварачки за буркани;

 3. на ЦБТ - нови и употребявани промишлени стоки – за бита, дрехи и др.Чл. 24. (1) Търговска дейност на открито на територията на общинските пазари се извършва въз основа на разрешение за ползване на работно място, съответно терен.

(2) За издаване на разрешението по ал. 1 се подава заявление по образец до директора на ОП „Общински пазари”, като към него се представят следните документи:

 1. регистрационна и анкетна карта за земеделски производител, заверени за текущата година (ако лицето е земеделски производител) – копие (сверява се с оригинала при подаване на заявлението);

 2. други документи, на които лицето, извършващо търговска дейност се позовава.

(3) След подаване на заявлението длъжностно лице, което го е приело извършва проверка и осигурява за нуждите на производството необходимата информация за вписването на търговеца в Търговския регистър и липсата на задължения към Община град Добрич по чл. 162, ал. 2 от ДОПК. Липсата на задължения е задължително условие за издаване на разрешението.


Чл. 25. (1) Разрешението се издава от директора на ОП „Общински пазари” или упълномощено от него длъжностно лице в 7 (седем) дневен срок от подаване на заявлението.

(2) Срокът на разрешението не може да бъде по-дълъг от един месец.

(3) В рамките на календарната година срокът на разрешението ежемесечно може да бъде удължаван, в случай че не е настъпила промяна в обстоятелствата по предоставените документи и данни за издаването му, съгласно чл. 24, ал. 2. За целта е необходимо търговецът да подаде заявление по образец в 7-дневен срок преди изтичане на действащото разрешение, в което да декларира липсата на промени. Удълженият срок не може да бъде по-дълъг от определения в ал. 2 и започва да тече от датата, следваща крайната дата на предходното.


Чл. 26. (1) При издаване и удължаване срока на разрешението се заплаща такса в размер, съгласно НОАМТЦУ;

(2) За еднодневно ползване на работно място на територията на ЦКП, МП и ЦБТ, се заплаща такса в размер, определен в НОАМТЦУ, на длъжностни лица, определени от директора на ОП „Общински пазари”, срещу издаване на приходна квитанция;

(3) Лицата, желаещи да ползват място по реда на ал. 2 са длъжни да уведомят предварително администрацията на ОП „Общински пазари”.


Чл. 27. Разрешението се съхранява в оригинал от лицето, работещо на работното място и се предоставя при проверка на контролните органи.


Чл. 28. (1) ОП „Общински пазари” може да откаже издаване на разрешение за ползване на работно място на общинските пазари, като отказът се мотивира с писмено становище за обстоятелствата, които го налагат, в 7 (седем) дневен срок от подаване на заявлението.

(2) Отказът подлежи на обжалване в 14 (четиринадесет) дневен срок по реда на АПК.


Чл. 29. ОП „Общински пазари” може да отнеме издаденото разрешение със заповед на директора в случай, че работното място не се използва по предназначение, не се използва от лицето, на което е предоставено или когато обществените нужди налагат това.


Чл. 30. (1) Търговците на открито на територията на общинските пазари са длъжни да не увеличават размера на работното място, предоставено им в разрешението;

(2) Забранява се извършването на търговска дейност на открито на територията на общинските пазари:

1. без издадено разрешение от ОП „Общински пазари” и без платена такса;

2. със стоки, различни от допустимия асортимент по чл. 23;

3. със стоки, различни от тези за които е издадено разрешението – за земеделски производители.


ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

Контрол и органи за осъществяването му


Чл. 31 (1) Контролът по спазване изискванията на тази Наредба се осъществява от служители на общинска администрация Добрич и ОП „Общински пазари”, като конкретните правомощия се определят със заповед на Кмета на общината.

(2) Органите на Първо РУП – гр. Добрич извършват контрол за спазване изискванията по чл. 8, т. 1 и 2; чл. 22, ал. 1, т. 2, 3 и 4 и ал. 2 от тази Наредба.


Чл. 32 (1) Контролните органи по чл. 31 имат право:

 1. да извършват проверки на място и по документи;

 2. на свободен достъп в търговските обекти при изпълнение на служебните им задължения;

 3. да изискват документи, данни и др. носители на информация от контролираните лица, съгласно дадените им правомощия за контрол;

 4. по време на извършването на контрола да съставят констативни протоколи. В протоколите се отразяват констатираните факти и обстоятелства и се дават задължителни предписания за отстраняване на несъответствията и нарушенията по Наредбата с конкретен срок за изпълнението им;

 5. да съставят актове за установяване на административни нарушения (АУАН) при констатирани нарушения.

(2) Контролните органи са задължени:

 1. да се легитимират при извършване на контролната дейност

 2. да установяват точно фактите при извършвания от тях контрол;

 3. да дават заключения по възражения във връзка с констатираните нарушения;

 4. да опазват служебната и търговска тайна, станала им известна при изпълнение на служебните задължения, както и да не използват информацията извън предназначението й;

 5. да уведомяват други компетентни органи за контрол в случаите, когато считат, че е налице нарушение извън приложното поле на настоящата Наредба.


ГЛАВА ПЕТА

Административно - наказателни разпоредби

Чл. 33 При неизпълнение изискванията на чл. 4, ал. 2; чл. 7, т. 3 и т. 5 на виновните лица се налага административно наказание глоба в размер на 100 лева, а на едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция в размер на 300 лева.


Чл. 34 При неизпълнение изискванията на чл. 8 на виновните лица се налага административно наказание глоба в размер на 500 лева, а на едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция в размер на 1 500 лева.


Чл. 35 (1) При неизпълнение изискванията на чл. 22, ал.1, т. 1 и 2 и ал. 2, т. 5 на виновните лица се налага административно наказание глоба в размер от 200 до 500 лева, а на едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция в размер от 300 до 800 лева.

(2) При неизпълнение изискванията на чл. 22, ал. 2 т. 1, 2, 3 и 4 на виновните лица се налага административно наказание глоба в размер на 100 лева, а на едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция в размер на 500 лева.


Чл. 36 При неизпълнение изискванията на чл. 30 на виновните лица се налага административно наказание глоба в размер от 100 до 300 лева, а на едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция в размер от 200 до 500 лева.


Чл. 37 При повторно нарушение на виновните лица се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер от наложената за предходното нарушение глоба или имуществена санкция.


Чл. 38 (1) Актовете за установяване на нарушения на Наредбата се съставят от длъжностни лица при общинска администрация Добрич и ОП „Общински пазари”, определени със заповед на Кмета и органите на Първо РУП град Добрич.

(2) Наказателните постановления се издават от Кмета на Общината.

(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.


Допълнителни разпоредби


§1 По смисъла на тази Наредба:

 1. «Амбулантна търговия» е подвижната търговия на публични места, която не се извършва на точно определено място.
 1. «Зелени площи» - устроени площи (независимо от степента на поддържане), включени в зелената система на града като средство за подобряване на микроклимата и хигиенните условия и за организиране отдиха на населението.
 1. «Едрогабаритни сезонни стоки»стоки, характерни за съответния сезон и с повишено потребителско търсене (дини, пъпеши, тикви, зеле, елхи и др.)
 1. «Работно място на територията на общинските пазари» - площ, която включва търговска маса, площ за съхраняване и излагане на продукцията с размер, определен по схемата на разполагане за съответния пазар.
 1. «Терен», съгласно чл. 23, ал. 1 – площ, предназначена за търговия с дръвчета, с размер определен по схемата на разполагане на ЦКП.
 1. «Повторно» е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизане в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид.


Преходни и заключителни разпоредби


§2 Тази Наредба отменя Наредбата за търговска дейност на територията на Община град Добрич, приета с решение № 25-16 от 16 септември 2009 година на Общински съвет град Добрич.


§3 Започнатите производства до влизане в сила на тази наредба се завършват по досегашния ред.


§4 Тази Наредба се приема на основание чл. 20, чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Глава трета, раздел II от Закона за местни данъци и такси.


Наредбата е приета от Общински съвет град Добрич с Решение № …………..


КМЕТ НА ОБЩИНА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

град ДОБРИЧ: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Детелина Николова) (Ангел Табаков)


Свързани:

Наредб а за търговската дейност на територията на община град добрич iconНаредб а за търговската дейност на територията на община град добрич глава първа
...
Наредб а за търговската дейност на територията на община град добрич iconНаредб а за реда за провеждане на търговската дейност на територията на община генерал тошево
Чл. 1 С тази наредба се уреждат редът и условията за извършване на търговска дейност на територията на Община Генерал Тошево
Наредб а за търговската дейност на територията на община град добрич iconЗапове д
Общински пазари”, годишен график за провеждане на празнични базари, мероприятия и продажба на сезонни стоки на открито за 2012 година...
Наредб а за търговската дейност на територията на община град добрич iconНаредба за разполагане на рекламно-информационни елементи на територията на община град добрич
Чл с тази Наредба се уреждат редът и условията на разпространяването на информация със средствата на външната реклама, надписите...
Наредб а за търговската дейност на територията на община град добрич iconНаредба за осъществяване търговската дейност на територията на община търговище глава първа
Чл. 1(1) с тази наредба се уреждат реда и условията за разкриване и функциониране на обекти за търговска дейност на територията на...
Наредб а за търговската дейност на територията на община град добрич iconНаредба за осъществяване търговската дейност на територията на община търговище
Чл. (1) С тази наредба се уреждат реда и условията за разкриване и функциониране на обекти за търговска дейност на територията на...
Наредб а за търговската дейност на територията на община град добрич iconДо общински съвет град добрич
Относно: Обявяване на 25-ти септември 2011 г за празничен и неприсъствен на територията на Община град Добрич
Наредб а за търговската дейност на територията на община град добрич iconДо общински съвет град добрич
Относно: Обявяване на 25-ти септември 2012 г за празничен и неприсъствен на територията на Община град Добрич
Наредб а за търговската дейност на територията на община град добрич iconДо общински съвет град добрич
Относно: Обявяване на 25-ти септември 2010 г за празничен и неприсъствен ден за работещите на територията на Община град Добрич
Наредб а за търговската дейност на територията на община град добрич iconПърви общи разпоредби
Решение №44-14/28. 05. 2002 г. Правата и задълженията на Община град Добрич, на гражданите, фирмите и другите организации във връзка...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом