Общинскисъвет самоко в
ИмеОбщинскисъвет самоко в
страница1/23
Дата на преобразуване31.01.2013
Размер0.84 Mb.
ТипРешение
източникhttp://samokov.bg/reshenia/reh.1578.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С А М О К О В
Р Е Ш Е Н И Е №1578


По протокол №37/25.11.2010 г. на заседанието си на 25.11.2010 г. Общински съвет–Самоков, по докладна записка изх.№08-00-193/10.11.2010 г. от Ангел Симеонов Николов - кмет на Община Самоков, относно отчет за изпълнение на Решенията на Общинска съвет Самоков от общинска администрация за период от м.ноември 2009 г. до м.септември 2010 г., на основание чл.21 ал.1, т.24 и във връзка с чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.123 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Самоков, Протокол № 34 на ПК по „Бюджет, проекти и финансиране”, Протокол №53 на ПК по “Законност, обществен ред и разпореждане с общинска собственост”, Протокол № 34 на ПК по “Образование, култура, младежта и спорта”, Протокол №30 на ПК по „Стопански дейности и екология”, след явно гласуване с 27 гласа „за”, „против” няма и „въздържали се” 1


Р Е Ш И:


Общински съвет – Самоков приема отчета за изпълнение на решенията на Общински съвет – Самоков от общинска администрация-Самоков за периода от м.ноември 2009 г. до м.септември 2010 г.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/ ЛИЛЯНА ЯНКОВА

/ГГ

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С А М О К О В
Р Е Ш Е Н И Е №1579


По протокол №37/25.11.2010 г. на заседанието си на 25.11.2010 г. Общински съвет–Самоков, по докладна записка изх.№08-00-205/18.11.2010 г. от Ангел Симеонов Николов - кмет на Община Самоков, относно застраховане на имоти – частна общинска собственост, на основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.9 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.12А ал.2 от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Протокол №53 на ПК по “Законност, обществен ред и разпореждане с общинска собственост”, след поименно гласуване с 27 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма


Р Е Ш И:


1. Общински съвет – Самоков определя следните имоти – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане:по

ред

Инвент.

номер

Общински обект

Балансова

стойност

Акт за частна

общинска собственостгр.САМОКОВ1.

3

Адм.сграда – бившо МВР кв.65

123400лв.

№ 551/2000 г.

2.

16701.

Мазе /стария съвет/

41 957 лв.

№ 393/1999 г.

3.

32

ІІ етаж от сграда /стария съвет/

40 219 лв.

№ 393/1999 г.

4.

33

ІІІетаж от сграда /стария съвет/

35 052 лв.

№ 393/1999 г.

5.

41

бивша Топлофикация

252176 лв

№5657/2007 г.

6.

1162

„Китова къща” кв.81

6 916 лв.

№ 630/2000 г.

7.

1178

Дърводелска р-ца сграда 1 кв.206

18 816 лв.

№4283/2004 г.

8.

1179

Дърводелска р-ца–склад кв.206

3 528 лв.

№4283/2004 г.

9.

1180

Дърводелска р-ца сграда 2 кв.206

5 148 лв.

№4283/2004 г.

10.

1181

Дърводелска р-ца–навес кв.206

2 484 лв.

№4283/2004 г.

11.
Дом за стари хора

140733лв.

№ 585/2000 г.

12.
ТП „Мальовица”

22 000 лв.

№1895/2002 г.

13.

1183

Търговски обект „Кутна хора”

70 555 лв.

№ 433/1999 г.

14.
Общински хотел и покрит басейн

8 074 461

№ 8900/2009г.

15.

11100

ІІ-ри етаж от Партиен дом

552565,34

№9365/2010 г.

16.

10610

ІІ-ри етаж от сграда „леге”

30 000 лв.

№ 9159/2010г.

17.

1160

Образописова къща

1 249 лв.

№ 594/2000г.

18.

1170

сграда „БЗНС”-средно тяло

12 286 лв.

№3253/2003г.-

19.

1171

сграда „БЗНС”-западно тяло

5 939 лв.

№ 3253/2003г.

20.

1345

сграда „Общежитие”

596299 лв

№ 1449/2002г.

21.

1117

Временни търг.обекти /ларго/

165315 лв


с.ГОВЕДАРЦИ22.

1299

Здравна служба

22 230 лв.

№4361/2004 г.с.ГУЦАЛ23.

1271/72

Кметство, здравна сл.и поща

4696,92

№ 565/2000 г.с.КЛИСУРА24.
Кметство

3061 лв.

№ 915/2001 г.с.КОВАЧЕВЦИ25.

1246

Читалище п-л Х кв.31

4 963 лв.

№ 979/2001 г.

26.

1247

Търговски обект

2 738,20

№ 979/2001 г.

27.

1248

Търговски обект

1 628 лв.

№ 979/2001 г.с.МАЛА ЦЪРКВА28.

1383

Здравна служба

17 996 лв.

№ 553/2000 г.ПОПОВЯНЕ29.
Кметство

40936 лв.

№ 749/2000 г.с.РАЙОВО30.

1292

Кметство п-л І кв.36

16 466 лв.

№ 557/2000 г.

31.

1241

Училище

12 027 лв.

№5367/2006 г.

32.

1242

Пристройка у-ще

26 790 лв.

№2855/2003 г.с.ШИРОКИ ДОЛ33.
Училище

22 238 лв.

№9413/2010 г.к.к.БОРОВЕЦ34.

1232

Бунгало /4 секции/ кв.21

28 318 лв.

№1237/2001 г.

35.

1233

Бунгало /4 секции/ кв.21

28 318 лв.

№1237/2001 г.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Свързани:

Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Дирекция “Социално подпомагане” – община Самоков, на основание чл. 22, ал. 1 от змсма, протокол на пк по „Здравеопазване и социална...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Говедарци, на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от змсма, чл. 36 ал. 1 т. 2 от зос, чл. 36 от зс и чл. 41 ал. 1 т. 3, ал. 2 и ал. 3 от...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Самоков, на основание чл. 21, ал. 2 от и чл. 21,ал. 1,т. 7от от змсма, протокол №1 на пк по «Бюджет и финанси», протокол №1 на пк...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Самоков”еоод и на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от змсма и чл. 154, ал. 1, т. 2 от тз, протокол №32 от проведено съвместно заседание...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Пк по „Законност, обществен ред и разпореждане с общинска собственост”, протокол №5 на пк по “Стопански дейности и екология” съвместно...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Общински съвет – Самоков, по представен годишен счетоводен отчет на ”бекастрой”-еад за 2004г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Змсма, чл. 11 ал. 7, чл. 12 и чл. 30, ал. 1 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на здбрб за 2005г и Постановление...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Община Самоков от реализиране на приходи от наеми. Ето защо и на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от змсма, протокол №63 на пк по „Законност,...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Змсма, чл. 123 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Самоков, протокол №12 на „Комисия по бюджет, проекти...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Поради това и на основание чл. 45 ал. 7 и ал. 10 от змсма, протокол №29 на пк по „Устройство на територията”, протокол №37 на пк...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом