Конспект за докторантски конкурс по журналистика
ИмеКонспект за докторантски конкурс по журналистика
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер36 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/92935/712072/version/1/file/VO-2012.doc
Факултет по журналистика и масова комуникация

Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Конспект

за докторантски конкурс по журналистика

(ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА) – 2012/2013 г.


 1. Дефиниране на PR. Развитие на  концепцията – етапи. Съвременни тълкувания на PR: социална роля и функционална натовареност. Основни принципи, върху които е построен и действа PR.

 2. Пропаганда и PR. Журналистика и PR. Реклама и PR. Маркетинг и PR – прилики и разлики. Обективна необходимост от интеграция.

 3. Системната перспектива като основа за дефиниране на PR: основни подсистеми, компоненти и техните характеристики. Видове системи – критерии за разграничение.

 4. Обществено мнение – основни характеристики.  Спирала на мълчанието. Етапи на формиране, развитие и функциониране. Сондажи, медии и публичен дебат.

 5. Стереотип и стереотипизация. Функциониране на социалния стереотип. Стереотип и социална перцепция. Значение за PR.

 6. Имидж: същност, характеристики, функционална натовареност. Имидж и мит. Имиджът в системата на индивидуалното поведение. Типология: индивидуален, групов, корпоративен, предметен имидж.

 7. Корпоративният имидж като системно образование – съдържание, структура, основни подсистеми и елементи. Критерии и признаци. Основни функции. Първично и вторично изграждане на корпоративен имидж.

 8. PR – основни етапи на реализация. Същностни характеристики. Функционална натовареност. PR – стратегия: основни изисквания. PR – тактика: основни изисквания. Техники на PR – същностни характеристики, предимства, недостатъци.

 9. Технология на изграждане на корпоративен имидж. Основни етапи. Фактори, детерминиращи отношението към корпорацията. Управление на стратегически проблеми, влияещи на репутацията на една организация.

 10. Междукултурна комуникация и корпоративна култура в условията на глобализация. Взаимопроникване на културите. Многонационални корпорации и транснационални публики – възможности и проблеми пред PR.

 11. Корпоративно гражданство: ценности, принципи. Концепцията за устойчиво развитие. Обществени представи за почтен бизнес. Глобален договор (ООН). Корпоративното гражданство като процес – роля на PR.

 12. Медиите в глобалния свят: същност, роля, функции. Нови медии. Медийна политика в PR и политика на медиите. Комуникативни стратегии.

 13. Междуличностната комуникация в PR. Преимущества. Специфични изисквания. Бумерангови ефекти.

 14. PR като система за ранно предупреждение. Криза – последици за корпоративната репутация. Антикризисна PR програма – основни изисквания.

 15. Интернет и PR. Мрежата като поле за изследвания: конкуренти, форуми, електронна поща. Използване на резултатите от изследванията. Интерактивният PR – възможности: функционални и дисфункционални ефекти.

 16. Ефективният PR. Ефект и ефективност – същност, значение. Основни принципи. Фактори, влияещи на убедителността на комуникацията. Комуникационна мрежа: ситуационен модел на стратегическо управление на комуникациите. Принципи и стандарти на измерване и оценка.

 17. Етика и професионализъм. Етични кодекси.


Библиография:


 1. Бюканан, М. Социалният атом. С., 2010.

 2. ЖУЛИЕН, Фр. Трактат за ефикасността. С., 2004.

 3. КРЕСПИ, Ъ. Обществено мнение, сондажи и демокрация. С., 1996.

 4. Котлър, Ф. Латерален маркетинг. С., 2007.

 5. КУНЧИК, М., А. Ципфел, Въведение в науката за публицистика и масови комуникации. С., 1998.

 6. КЪТЛИП, Ск. и др. Ефективен пъблик рилейшънс. С., 1999.

 7. ЛЕВИНСЪН, Дж., П. Ханли. Guerrilla Marketing. Право в подсъзнанието: фокусирано убеждаване за постигане на печалби. С., 2006.

 8. Лермър, Р. Директен PR. С., 2010.

 9. ЛИПМАН, У. Общественото мнение. С., 2001.

 10. Лоурънс, П., Найтън, Н. Мотивирани. Как човешката природа оформя решенията ни. С., 2002.

 11. ОГИЛВИ, Д. Изповедите на един рекламист. С., 2006.

 12. ПЕТРОВ, М. Персоналният имидж. С., 2005.

 13. ПЕТРОВ, М. Америка - социалният тропик. С., 2010.

 14. РАЙКОВ, Здр. PR. Технологията на успеха. С., 2003.

 15. РАЙКОВ, Здр. Корпоративен гражданин. Печелившият бизнес. С., 2004.

 16. РАЙКОВ, Здр. Как да печелим по време на криза. С., 2009.

 17. РАЙКОВ, Здр. Креативната комуникация. С., 2010.

 18. РИЙС АЛ, Лаура Рийс. Залезът на рекламата и възходът на пъблик рилейшънс. С., 2003.

 19. РУШКОВ, Д. Теория и практика на манипулацията. С., 2003.

 20. ТАЛЕБ, Н. Черният лебед. Въздействието на слабовероятното в живота и на пазара. С., 2009.

 21. ТОМС, Ж. Интернет рекламата: мисията възможна. С., 2005.

 22. ТОМС, Ж., Г. Белогушева. Онлайн маркетинг: мисията още по-възможна. С., 2007.

 23. ХАБЕРМАС, Ю. Структурни изменения на публичността. С., 1995.

 24. ХРИСТОВ, Ч. Убеждаване и влияние. С., 2008.

 25. Bobbitt, R., Sullivan, R. Developing the Public Relations Campaign: A Team-Based Approach. Allyn & Bacon., 2008.

 26. Cameron, Gl., Wilcox, D...Public Relations Today: Managing Competition and Conflict. Allyn & Bacon, 2007.

 27. Fitzpatrick, К., Bronstein, C. Ethics in Public Relations: Responsible Advocacy. Sage Publications, 2006.

 28. Hendrix, J., Hayes, D. Public Relations Cases. Wadsworth Publishing, 2006.

 29. Lawrence, R. Encyclopedia of Public Relations. Sage Publications, 2004.

 30. Marsh, Ch. Public Relations: A Values-Driven Approach. Allyn & Bacon, 2008.

 31. Parkinson, M., Ekachai, D. International and Intercultural Public Relations: A Campaign Case Approach. Allyn & Bacon, 2005.

 32. Seitel, F. Practice of Public Relations. Prentice Hall, 2006.

 33. Swann, Р. Cases in Public Relations Management. McGraw-Hill., 2007.

 34. Tench, R., Yeomans, L. Exploring Public Relations. Prentice Hall, 2006.

 35. Wilcox, D., Cameron, Gl. Public Relations: Strategies and Tactics. Allyn & Bacon, 2008.

Свързани:

Конспект за докторантски конкурс по журналистика iconКонспект за докторантски конкурс по журналистика
Абазов, Тодор. Структура и анализ на публицистичното произведение. – Съвременна журналистика, кн. 2, 1989
Конспект за докторантски конкурс по журналистика iconКонспект за докторантски конкурс по журналистика (международна журналистика) 201
Медии и общество. Медийна култура. Теории за природата и функционирането на медиите
Конспект за докторантски конкурс по журналистика iconКонспект за докторантски конкурс по журналистика (икономическа журналистика) 201
Медии и общество. Медийна култура. Теории за природата и функционирането на медиите
Конспект за докторантски конкурс по журналистика iconКонспект за докторантски конкурс по журналистика (международна журналистика) 2011/2012
Медии и общество. Медийна култура. Теории за природата и функционирането на медиите
Конспект за докторантски конкурс по журналистика iconКонспект за докторантски конкурс по журналистика
Арико, С. Един поглед в дълбочина върху техниката за интервюиране на Ориана Фалачи. Съвременна журналистика, 1988, бр
Конспект за докторантски конкурс по журналистика iconКонспект за докторантски конкурс по журналистика
Икономическа, юридическа, социологическа и общокултурна подготовка на спортния журналист
Конспект за докторантски конкурс по журналистика iconКонспект за докторантски конкурс по журналистика
Медии и общество. Медийна култура. Теории за природата и функционирането на медиите
Конспект за докторантски конкурс по журналистика iconКонспект за докторантски конкурс по журналистика
Медии и общество. Медийна култура. Теории за природата и функционирането на медиите
Конспект за докторантски конкурс по журналистика iconКонспект за докторантски конкурс по журналистика
Медии и общество. Медийна култура. Теории за природата и функционирането на медиите
Конспект за докторантски конкурс по журналистика iconКонспект за докторантски конкурс по журналистика
Медии и общество. Медийна култура. Теории за природата и функционирането на медиите
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом