До ректора на химикотехнологичен и металургичен университет протоко л
ИмеДо ректора на химикотехнологичен и металургичен университет протоко л
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер35.69 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://uctm-isu.com/d\Staj prog magistri.doc
ДО

РЕКТОРА НА

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН

И МЕТАЛУРГИЧЕН

УНИВЕРСИТЕТ


П Р О Т О К О Л


Ръководството на.......................................................................................

............................................................................................................................

/Фирма,предприятие,организация/

Удостоверява,

че студентът..............................................................................,.......................

курс.............,специалност.......................................фак.№...................... е бил

на учебно - производствена практика (стаж) за времето от ..................................... до ......................................20.......година.


Учебната производствена практика е проведена съгласно учебната програма.


ДИРЕКТОР:


ИЗУЧАВАЙ, СЪЗДАВАЙ, УПРАВЛЯВАЙ!

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН

УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛТЕТ ПО ХИМИЧНО И СИСТЕМНО ИНЖЕНЕРСТВО

КАТЕДРА „ИКОНОМИКА И СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ”


П Р О Г Р А М А


за провеждане на производствена специализираща практика на магистри от специалност “Индустриален мениджмънт” - редовно обучение.


ЦЕЛ НА ПРАКТИКАТА:

Запознаване на студентите с организацията и управлението, планирането, логистиката, маркетинга, управлението на човешките ресурси, счетоводството и финансите на малки, средни и големи предприятия.

Време за провеждане

На производствената практика

Индустриално предприятие

(фирма)


Кредити


...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

8София


СЪДЪРЖАНИЕ

1.Запознаване с предмета на дейност на фирмата, с отрасловата и принадлежност и регистрацията и като търговско дружество. История на развитие на фирмата. Производствени и търговски

връзки с други фирми......................................20.....г.


2. Запознаване с организационно - управленската структура на

фирмата...................................20.... г.


3.Запознаване с дейността по планиране- визия, мисия и стратегически цели на фирмата. Стратегически и оперативни

планове. Бизнес планиране. ...............................................20.....г.


4.Запознаване с дейността по материално-техническото снабдяване- връзки с доставчици, система за управление на материалните потоци във фирмата. Организация на документооборота..........................20.....г.


5.Запознаване с дейността по управление на персонала- системата за подбор на кадри, мотивация на персонала, системата за оценкаизаплащане на труда, квалификация и преквалификация на сътрудниците, развитие и кариера на сътрудниците, стил на управление, работа в екип. ...............................................................20......г.


6.Запознаване с дейността по организация на производството- организация на производствения процес по време и по място, форма на организация на производството,организация и обслужване на работното място, нормиране на труда. ...........................................20......г.


7.Запознаване с управлението на иновационната дейност във фирмата: иновационна стратегия, системи за управление и форми на организация на иновационната дейност във фирмата, източници на идеи, източници на финансиране на иновационната дейност, продуктово и технологично обновяване, механизми за технологичен трансфер, мотивация за иновации,механизми за повишаване на креативността в организацията. ........................................................20....г.


8.Запознаване с дейността по управление на качеството- използвани методи и техники за контрол и усъвършенстване на качеството, основни фактори за повишаване на качеството във фирмата, организационна структура и документна база на системата по управление на качеството във фирмата.... ....................................... 20 г.


9.Запознаване с дейността по поддръжка на оборудването- прилагана система за управление на поддръжката на оборудването, технология на осъществяване на поддръжката, организационна структура и

документация...................................20.....г.


10.Запознаване с дейността по маркетинг- методи и техники за проучване на пазарното търсене, сегментиране на пазара и позициониране на стоките методи и техники за пласмент на готовата продукция, организация на дистрибуцията, методи на ценообразуване, методи на реклама. ................................................20....г.


11.Запознаване с управлението на финансовата и счетоводната дейност във фирмата - активи и пасиви на фирмата, структура на капитала, управление на паричните потоци във фирмата, анализ на рентабилността, система на счетоводно отчитане, индивидуален сметкоплан, методи за отчитане на капитала, материалите и

труда.............................20....г.


12.Заключителна дискусия за проблемите на производствената

дейност на фирмата...................................20.......г.


***Забележка: Производствената специализираща практика приключва с разработването на отчет от студента в съответствие с програмата и защита пред комисия (определена с заповед ), вкючително и ръководителя на стажа.Свързани:

До ректора на химикотехнологичен и металургичен университет протоко л iconДо ректора на химикотехнологичен и металургичен университет протоко л
Ръководството на
До ректора на химикотехнологичен и металургичен университет протоко л iconБиография име: ива георгиева бетова -божинова
Химикотехнологичен и металургичен университет – София, Магистър (Дипломиран инженер) по Химични технологии (Неорганични и електрохимични...
До ректора на химикотехнологичен и металургичен университет протоко л iconХимикотехнологичен и металургичен университет софия отчетендокла д

До ректора на химикотехнологичен и металургичен университет протоко л iconХимикотехнологичен и металургичен университет софия отчетендокла д

До ректора на химикотехнологичен и металургичен университет протоко л iconХимикотехнологичен и металургичен университет факултет по химично и системно инженерство катедра автоматизация на производството редовно и задочно обучение за
През учебната 2012/2013 година катедра “Автоматизация на производството” на Химикотехнологичния и металургичен университет ще приеме...
До ректора на химикотехнологичен и металургичен университет протоко л iconХимикотехнологичен и металургичен университет телефонен указател
Деловодство
До ректора на химикотехнологичен и металургичен университет протоко л iconХимикотехнологичен и металургичен университет протоко л
Конкурс за електронни учебни материали – 2011”. Бяха разгледани материалите на трима участника, номинирани за награди според приложение...
До ректора на химикотехнологичен и металургичен университет протоко л iconХимикотехнологичен и металургичен университет правилник за устройството и дейността на хтму
Чл. Правилникът урежда устройството и дей­ността на Химикотехнологичния и металургичен университет (хтму) в съответствие със Закона...
До ректора на химикотехнологичен и металургичен университет протоко л iconХимикотехнологичен и Металургичен университет
Изследване и проектиране на производствената структура в индустриалното предприятие
До ректора на химикотехнологичен и металургичен университет протоко л iconХимикотехнологичен и Металургичен университет
Управленски аспекти на разработването и внедряването в производството на нови продукти
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом