За развитие на селските райони
ИмеЗа развитие на селските райони
страница1/58
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер5.99 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.ndsv.bg/images/content/979/rdp official version_bg -2.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   58


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


Република България


ПРОГРАМА

ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

(2007-2013 г.)


Декември 2007

Съдържание

1. Наименование на програмата за развитие на селските райони 7

2. Географска площ, покрита от Програмата 7

2.1 Географска площ, покрита от Програмата 7

2.2 Области, класифицирани по цел „Сближаване” 7

3. Анализ на сегашното положение – силни и слаби страни, избрана стратегия и предварителна оценка 7

3.1 Анализ на ситуацията – силни и слаби страни 7

3.1.1 Основни социално-икономически характеристики на селските райони 7

3.1.2 Характеристика на земеделието, горското стопанство и хранително-вкусовата промишленост 20

3.1.3 Околна среда и управление на земята 38

3.1.4 Икономика и качество на живот в селските райони 47

3.1.5 Лидер 56

3.1.6 Силни и слаби страни, възможности и заплахи 57

3.2 Стратегия избрана според силните и слаби страни 59

3.2.1 Йерархия на целите и избор на мерките по ос 1 60

3.2.2 Йерархия на целите по ос 2 и избор на мерките 63

3.2.3 Йерархия на целите по ос 3 и избор на мерките 66

3.2.4 Йерархия на целите и избор на мерките по ос Лидер 68

3.3 Предварителна оценка 69

3.3.1 Предварителна оценка – подход и изводи 69

3.3.2 Стратегическа оценка на въздействието върху околната среда 77

3.4 Въздействие от предишния програмен период 84

3.4.1 Въздействие на Програма САПАРД 84

3.4.2 Възвействие на други проекти 90

4. Обосновка на избраните приоритети в съответствие със Стратегическите насоки на Общността и Националния стратегически план. Очаквано въздействие според Предварителната оценка 95

4.1 Обосновка на избраните приоритети в съответствие със Стратегическите насоки на Общността и Националния стратегически план 95

4.2 Очаквани въздействия по отношение на избраните приоритети, произтичащи от Предварителната оценка 98

4.2.1 Икономически въздействия на Програмата 98

4.2.2 Въздействиe на Програмата върху околната среда 99

4.2.3 Въздействиe върху заетостта 100

5. Информация за осите и мерките, предложени за всяка ос и тяхното описание 102

5.1 Общи положения 102

5.1.1 Преглед на мерките от ПРСР 102

5.1.2 Изисквания по отношение на всички или няколко мерки 104

5.2 Мерки по Ос 1 114

5.3 Мерки по Ос 2 163

5.5 Мерки по Ос 4 230

5.6 Доплащания към директните плащания 252

6. Финансов план 253

6.1 Годишен принос на ЕЗФРСР 253

6.2 Финансов план по оси целия период 253

7. Индикативно разпределение на средствата по мерки (в евро в текущи цени, за целия период) 254

8. Допълнително национално съ-финансиране по оси 257

9. Елементи за оценка съгласно правилата за конкуренция и списък на схеми за помощ одобрени съгласно Чл. 87, 88 и 89 от Договора 257

10. Допълняемост с мерките, финансирани по други инструменти на Общата селскостопанска политика, Кохезионната политика и Европейския фонд за рибарство 259

10.1 Допълняемост с дейностите, политиките и приоритетите на Общността и мерките, финансирани от ЕЗФГ 259

10.2 Разграничителни критерии за мерките, насочени към операции, допустими за подпомагане и по други инструменти на Общността (Структурните фондове и Европейския фонд за рибарство) 265

10.3 Критерии за разграничаване за мерките по Ос 4 272

10.4 Информация за допълняемост с други финансови инструменти на Общността 272

11. Компетентни и отговорни органи 273

11.1 Страна членка 273

11.2 Управляващ орган 273

11.3 Акредитирана Разплащателната агенция 277

11.4 Сертифициращ орган 283

11.5 Компетентен орган 283

12. Системи за Наблюдение и оценка 284

12.1 Описание на Системите за наблюдение и оценка, създадени въз основа на Общата рамка за наблюдение и оценка. 284

12.2 Състав на Комитета по наблюдение 287

13. Осигуряване публичността на Програмата 289

14. Партньорство и резултати от консултациите с партньорите 295

14.1 Партньорство 295

14.2 Резултати от консултациите 298

Анекси


Анекс 1 Информация за консултационния процес

Анекс 2 Организации и институции поканени в Комитета по наблюдение на изпълнението на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.

Анекс 3 Списък на основните индикатори индикаторите за продукт/дейност, резултат и въздействие

Анекс 4 Приложения към мерките от ос 1

Анекс 5 Приложения към мерките от ос 2

Анекс 6 Списък на селските общини, допустими за подпомагане по мерките от ос 3

Анекс 7.1. Предварителната оценка на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 – Том I

Анекс 7.2. Предварителната оценка на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 – Том II - Стратегическа екологична оценка на Програмата за развитие на селските райони

Анекс 8 Приложения към Стратегическа екологична оценка


Списък на съкращенията


БАХПИ Българска асоциация на хранителната и питейната индустрия

БВП Брутен вътрешен продукт

БДС Брутна добавена стойност

ВЕИ Възобновяеми енергийни източници

ВПС Висока природна стойност

ГЕФ Глобален екологичен фонд

ГРЕ Годишна работна единица

ДАГ Държавна агенция по горите1

ДПП Добри производствени практики

ДФЗ Държавен фонд „Земеделие”

ЕЗФГ Европейският земеделски фонд за гарантиране

ЕЗФРСР Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

ЕС Европейски съюз

ЕСФ Европейски социален фонд

ЕФР Европейски фонд за рибарство

ЕФРР Европейски фонд за регионално развитие

ЗБР Закон за биологичното разнообразие

ЗВМД Закон за ветеринарно-медицинската дейност

ЗПЗП Закон за подпомагане на земеделските производители

ЗСПЗЗ Закон за собствеността и ползването на земеделски земи

ИАСРЖ Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството

ИЕ Икономическа единица

ИЗП Използвана земеделска площ

ИКТ Информационни и комуникационни технологии

ИСАК Интегрираната система за администриране и контрол

ИСУН Информационна система за управление и наблюдение

КН Комитет за наблюдение на ПРСР

КФ Кохезионен фонд

МЗП Министерство на земеделието и продоволствието

МИГ Местни инициативни групи

МОСВ Министерство на околната среда и водите

МСП Малки и средни предприятия

МСПС Милиона единици по стандарта за покупателна способност

МТСП Министерство на труда и социалната политика

МФ Министерство на финансите

НАЕП Национална агроекологична програма

НАССР Анализ на опасностите и контрол на критичните точки

НВМС Национална ветеринарно-медицинска служба

НДДП Национални доплащания към директните плащания;

Н∆ДС Нетна промяна на добавената стойност

НИПК Национален институт за паметниците на културата

НКИД Национална класификация на икономическите дейности

НОР Необлагодетелствани райони

НПО Неправителствени организации

НПРЗСР Национален план за развитие на земеделието и селските райони (по Програма САПАРД)

НСИ Национален статистически институт

НСП Национален стратегически план за развитие на селските райони

(2007-2013г.)

НСПРСР Национален стратегически план за развитие на селските райони

(2007-2013г.)

НСРР Национална стратегическа референтна рамка

НСРР Национална стратегическа референтна рамка

НССЗ Национална служба за съвети в земеделието

НЦРБ Национален център на ромите в България

ОВОС Оценка на въздействието върху околната среда

ОИСР Организация за икономическо сътрудничество и развитие

ОП Оперативна програма

ОПАК ОП Административен капацитет

ОРНО Обща рамка за наблюдение и оценка на ЕК

ОСП Обща селскостопанска политика

ПКНО Отдел “Програмиране, координиране, наблюдение и оценка” на Дирекция “РСР”.

ПМП Програма за малки проекти

ПРООН Програма за развитие на Организацията на Обединените нации

ПРСР Програма за развитие на селските райони (2007-2013г.)

РА Разплащателната агенция

РЧР ОП “Развитие на човешките ресурси”

САПАРД Специална програма за присъединяване в областта на земеделието и селските райони

СЕПП Схема за единно плащане на площ

СЗЗ Специални защитени зони

СМР Стратегия за местно развитие

СПС Стандарт за покупателната способност

УИС Управленска информационна система

УЛУП Устойчив лесоустройствен план

УО Управляващ орган

УПЗДЗЕС Управление и поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние

ФАО Организация за прехрана и земеделие на ООН

ХВП Хранително-вкусова промишленост

ЦУ Централното управление

ISCED International Standard Classification of Education – Международен стандарт за класификация на образованието

ISDN Integrated Services Digital Network - Цифрова мрежа с интеграция на услугите

SDC Швейцарска агенция за развитие и сътрудничество


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   58

Свързани:

За развитие на селските райони iconЕвропа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
Основни услуги за населението и икономиката в селските райони’’ от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските...
За развитие на селските райони iconЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г
Приемане на заявления за подпомагане по мярка 321,,Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за...
За развитие на селските райони iconЕвропа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
Обновяване и развитие на населените места” от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013...
За развитие на селските райони iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Стратегията за местно развитие на снц „миг карнобат” по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г в изпълнение на Договор...
За развитие на селските райони iconЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г
Приемане на заявления за подпомагане по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските...
За развитие на селските райони iconЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г
Приемане на заявления за подпомагане по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските...
За развитие на селските райони iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Стратегията за местно развитие и Наредба 29/11. 08. 2008г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по...
За развитие на селските райони icon„ придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони от програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013Г
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони : европа инвестира в селските райони
За развитие на селските райони iconЕвропа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
Договор № рд 50-98/13. 06. 2012 г. – за предоставяне на финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007...
За развитие на селските райони iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Стратегията за местно развитие и Наредба 32/12. 09. 2008г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом